3
Pɛ gam bɛ̨mhbʉ ngue 'darbʉ dá thąmbɛ̨nihʉ ra Cristo, tengu'bʉ ya dá sohmbʉ ra ximhäi. Janangue a ga homhbʉ ga øthʉ ngue dyʉ mɛnguhʉ bʉ mahɛ̨ts'i, ngue ya dí 'bʉhmbʉ ra Cristo, nɛ nu'a i 'bʉpʉ ja rán 'yɛi Oją, i conhui rá ts'ɛdi a. Gam bɛ̨mhbʉ tengu bʉ nam bɛ̨n ʉ 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i, nɛ hin gam bɛ̨mhbʉ tengu bʉ nam bɛ̨n ʉ 'bʉcua ja ra ximhäi. Gam bɛ̨mhbʉ ngue 'darbʉ dá tuhʉ ra Cristo, nɛ nuya 'darbʉ bi 'bɛsca ma tehʉ ra Cristo bʉ bí ja rá ts'ɛdi Oją, bʉ nam bɛ̨n a. Nu ra Cristo dá simhbʉ mbo ma mbʉihʉ, nɛ gue'a ma tehʉ i jajʉ a ya. Nɛ nu'bʉ bi hnu a rá ts'ɛdi nuįxte ra Cristo, nɛjʉ da hnu ngue dí comhbʉ rá nuįxte a.
Hønt'a ma'da'yo gam bɛ̨mhbʉ ya
Janangue a nuya gätho yʉ́n ts'o ra ximhäi i ja bʉ mbo ma mbʉihʉ ga hɛhmbʉ, tengu'bʉ dán hyosɛhʉ. Hin dan 'yomt'ɛ̨nihʉ, xin ga øthʉ yʉ 'yąsä, nɛ ga ɛshʉ ʉ yʉ ts'on'yomfɛ̨ni. Xín dan siyatehʉ, nguetho tengu'bʉ dí thąndehʉ ʉ yʉ oją ngue him majuąni. Pɛgue guehya da nu rán ts'ɛmbi Oją nts'utho, ngue gätho ʉ hin di jamansu 'bɛ'a im man Oją. Nu'ehʉ ngubʉ gmí øthʉ 'bʉ gmí 'yohʉ bʉ ja ra 'bɛxui. Pɛ nuya dami hyɛhmbʉ 'bɛ'a gmím bɛ̨nbahʉ ni miją'ihʉ ya, gätho ra cuɛ, nɛ dami hyɛhmbʉ a gní 'yɛ̨t'ambʉihʉ ran ts'o. Nɛ o gadí c'ąman'ʉ ni miją'ihʉ nangue ra ts'ore, nɛ gui 'yɛshʉ nangue ra ts'ore i pøn ni ndehʉ. Nɛ o gadín xihmbʉ yʉ fɛhni n'da ngu n'da ahʉ, nguetho ya gá pähmbʉ nin 'yomfɛ̨nihʉ nɛ gätho 'bɛ'a gmí øthʉ. 10 Nɛ nuya i ja ahʉ ma'da'yo nin 'yomfɛ̨nihʉ. Pɛ nu Oją man'da man'da di 'da ahʉ ran 'yomfɛ̨ni, da gohi tengu thoho rán 'yomfɛ̨ni ra Cristo, ngue bi 'dajʉ ra 'da'yote. 11 Nu ra Cristo 'da'angu bʉ na nu yʉ ją'i, madague hønt'a go 'bɛ'a má ją'i, yʉ griego, o gue yʉ judío o gue hing yʉ judío, o gue yʉm 'bʉndąpo ją'i, o gue yʉ 'yɛ̨hɛ̨, o gue hing yʉ 'yɛ̨hɛ̨. Nu ra Cristo in 'yohʉ hønt'a to'o nde da 'yɛ̨c'yɛ̨i, nɛ nangue ra Cristo ga tįmhbʉ gätho dí homhbʉ. 12 Nɛ nangue rán huɛ̨cate Oją ya bi huancahʉ ngue ga ɛ̨c'yɛ̨ihʉ. Janangue a nde'bʉ ga øthʉ ran hocją'i, nɛ hin dan 'yɛ̨xhʉ, nɛ ga ørbahʉ ran ho ma miją'ihʉ, nɛ din ja ma yembʉihʉ, nɛ hin dan xømbʉihʉ 'bɛ'a da t'ørcahʉ. 13 Nɛ dam punbahʉ n'da ngu n'dajʉ nu'bʉ da 'yørcahʉ ran ts'o n'da, tengutho bʉ í pungahʉ ra Cristo. 14 Pɛ man'da ɛ̨mmɛ hnɛhi thoho ga øthʉ ran huɛ̨cate, hin te dadí 'bɛhmbʉ 'bʉ. 15 Nɛ ga jafʉ ra Cristo di manda gahʉ, n'damhma dim 'bʉmanho ma mbʉihʉ. Nguetho ya bá zoncahʉ Oją ngue dam 'bʉhmbʉ tengu'bʉ n'danją'itho. Nɛ thocua thoho ga xihmbʉ ra jamadi 'bɛ'a bi 'yørcahʉ Oją. 16 Nɛ gam bɛ̨mhbʉ rám hman ra Cristo, nɛ nangue rám hma din jajʉ ran 'yomfɛ̨ni xʉn ho. Nɛ gue'a dán xänbahʉ a n'da ngu n'dajʉ. Nɛ ga ɛ̨mfʉ jamadi Oją nu'bʉ dí tuhmbʉ yʉ thuhu, o gue dím mamhbʉ rám hman Oją. 17 Nɛ 'bɛ'a gätho dí øthʉ, nɛ 'bɛ'a gätho dím mamhbʉ, pɛ ga øthʉ a dí t'ɛ̨spa ra Hmu Jesús. Nɛ ga ɛ̨mfʉ jamadi Oją ma Tahʉ, nangue a ra Jesús.
Dam 'bʉmanhohʉ bʉ ja ma ngumhbʉ
18 Nɛ nu ahʉ gyʉ xisuhʉ, dami 'yøhmbʉ 'bɛ'a im man ni ndøhʉ, nguetho gue'a rán säui n'da ra 'yɛ̨c'yɛ̨i. 19 Nɛ nu ahʉ gyʉn 'yohʉhʉ, dami huɛ̨c ni xisuhʉ, nɛ hin gui sʉhmbʉ ʉ. 20 Nɛ nu ahʉ gyʉ t'ʉhnihʉ, dami 'yøthʉ 'bɛ'a gätho man ni tahʉ nɛ ni mbehʉ, nguetho gue'a in numanho Oją a. 21 Nɛ nu ahʉ gyʉ tahʉ, nɛ gyʉ mbehʉ, hinga thocua tho gui sʉh ni t'ʉhnihʉ, janangue a mpähä thoho da 'yøt'a guín numanhohʉ. 22 Nɛ nu ahʉ gyʉ 'yɛ̨hɛ̨hʉ nɛ gyʉ mbɛfihʉ, dami 'yøthʉ 'bɛ'a gätho nde ni hmuhʉ, yʉ ją'i. Pɛ hinga hønt'ʉ guim bɛ̨mhbʉ da numanho ahʉ ʉ, pɛ gue'a Oją guín ndehʉ da numanho ahʉ. Janangue a gui 'yøthʉ xʉn ho ni 'bɛfihʉ ngue dí numanho ahʉ Oją. 23 Nɛ nu'ʉ 'bɛ'a gätho ní 'bɛfi guí øthʉ, gui 'yøthʉ xʉn ho, nguetho hinga hønt'a ra ją'i ni hmuhʉ, pɛ nɛsɛ a Oją. 24 Nguetho ya guí pąhmbʉ a ra herencia di 'dajʉ ra Cristo, ngue i juadi xʉn ho, nɛ gue'a majuąni ni Hmuhʉ a. 25 Pɛ nu'ʉ to'o i øt' ran ts'o, Oją di cospa a bi 'yøt'e, madague a hønt'a go to'o ní ją'i.