4
Nɛ nu ahʉ gyʉ hmuhʉ, dami 'yørpahʉ ran ho ni 'yɛ̨hɛ̨hʉ o gue ni mbɛfihʉ, nguetho guí pąhmbʉ i 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i ni Hmuhʉ.
Man'da ran zofo
Nɛ gätho gahʉ hin dan xømbʉihʉ nangue dan yąhʉ Oją, nɛ thocua thoho ga xihmbʉ jamadi Oją 'bɛ'a gätho di 'dajʉ. Nɛ nu ahʉ damin yąhʉ Oją nanguecähe, ngue di jaje ga thoje gam mamhbe rám hma, nɛ ga xih yʉ ją'i 'bɛ'a bi 'yurcahʉ, ram hma ngue him mam fądi, ngue dim 'bʉpʉ mbo ma mbʉihʉ ra Cristo. Nɛ nugä dí ofädigä nguetho dím mangä na ram hma. Dami 'yäfʉ rá ts'ɛdi Oją ngue da bømanho 'bɛ'a dím mangä, ngue 'bɛ'a bi 'yurcahʉ, nguetho jatho gam mangä xʉn ho a. Nɛ dami jamansu ni mbʉihʉ, janangue a nu yʉ ją'i hing yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i da nu ngue majuąni guín 'yohʉ ra Cristo. Nɛ dąman ɛ̨hyahʉ gui xihmbʉ nangue ra Cristo. Dami zomanhohʉ yʉ ją'i, nɛ hin gui 'yʉthʉ ʉ, pɛ dąmi hyurpahʉ yʉ́ mbʉi. Pɛ ga pąhmbʉ 'bɛ'a dá thąhmbʉ n'da ngu n'da, nangue a ran ho di bɛ̨ngahʉ Oją ngue ga xihmbʉ.
Ran zɛngua ran zɛgui
Nuna ma zʉ cuhʉ ra Tíquico, ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨cä na, nɛ bi mbäxqui xʉn ho ngue dá øt'be rá 'bɛfi Oją. Nu'bʉ bi zøm bʉ, da xi ahʉ gätho 'bɛ'a dadí jagä. Janangue a dí pɛhndä bʉ ya, ngue gui pąhmbʉ 'bɛ'a dí jagähe ua. Nɛ nu'a da hyut a ni mbʉihʉ nangue ra Cristo. Nɛ da mbɛ ra Tíquico ma cuhʉ ra Onésimo, nuna i ɛ̨c'yɛ̨i xʉn ho na, nɛhna dadí huɛ̨cä na. Nuna n'da ra mɛngu bʉ guí 'bʉhmbʉ, nɛ da xi ahʉ 'bɛ'a gätho bin ja ua. 10 Nɛhna ma mi ofädi'be ra Aristarco, i pɛn'nahʉ ran zɛngua, nɛ ra Marcos rá mɛni ra Bernabé i pɛn'nahʉ ran zɛngua. Nɛ ya dá xi ahʉ nangue ra Marcos, nɛ nu'bʉ da zøm bʉ, dami simhbʉ xʉn ho. 11 Nɛhna ra Jesús í Justo i pɛn'nahʉ ran zɛngua. Pɛ høndi hyutho ya ma mijudíohe ngue yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i dadím pɛhmbe ua nangue rá 'bɛfi Oją, nɛ guehya hyu ɛ̨mmɛ i hurca ma mbʉi. 12 Nɛ nuna i pɛn'nahʉ ran zɛngua na ra Epafras, n'da ra mɛngu bʉ guí 'bʉhmbʉ, nɛ rá 'yɛ̨hɛ̨ ra Cristo na. Nɛ ząi i äp rá ts'ɛdi Oją nangue ahʉ, ngue hin gui päh nin 'yomfɛ̨nihʉ nangue ra Cristo, pɛ njuąntho gui 'yøthʉ rá pähä Oją. 13 Nɛ majuąni dím mangä nangue ra Epafras, ngue ɛ̨mmɛ xʉ hyądumbʉi in yąui Oją nangue ahʉ, pɛ hinga høn'a thohʉ, pɛ nɛ'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi i 'bʉpʉ ja ra hnini Laodicea, nɛ'ʉ 'bʉpʉ ja ra hnini Hierápolis. 14 Nu'a ra Lucas, ra médico, ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨jʉ a, nɛ'a i pɛn'nahʉ ran zɛngua. 15 Nɛcä dra Pablogä dí pɛnpa ran zɛngua yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i ngue i 'bʉpʉ ja ra hnini Laodicea, nɛ'a man juhʉ nangue ra Cristo ra Ninfas, nɛ gätho ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i ngue dim pɛti bʉ rán gu. 16 Nɛ nu ahʉ, nu'bʉ gá jua a gá mamhbʉ na ra søcuą dí pɛn'nahʉ ya, dami thocpahʉ ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i bí 'bʉpʉ ja ra hnini Laodicea. Nɛ'a man'da ra søcuą dá pɛhndä bʉ Laodicea, dami nuhʉ bʉ. 17 Nɛ nu'i gra Arquipo, pɛ i jaua a dí xi a'i. Dami 'yøt'e xʉn ho ra 'bɛfi ngue bi 'da a'i ra Hmu, nɛ hingui ts'ʉtho gui 'yøt'e. 18 Nugä dra Pablogä, dá o't'ä ua na man zɛngua nangue ma 'yɛsɛ. Pɛ damim bɛ̨mhbʉ ngue dí ofädigä. Oją di jamansu ahʉ nɛ da mbäx ahʉ. Nɛ hønt'a dí xi'ahʉ ya.