HEBREOS
Ra søcuą bi 'bɛnba yʉ 'yɛ̨c'yɛi, yʉ israel, ngue na yą ra hebreo ʉ
1
Bin 'yusɛ Oją nangue'a rá Ts'ʉnt'ʉ
Nu'bʉ maya'bʉ thoho 'dahmi ts'ʉ bʉ í 'yu'a rán 'yomfɛ̨ni Oją, nɛ 'dahma 'dan'yo bʉ á xi'ʉ yʉ́ pøngahyą. Nɛ gue'ʉ bi xi a mam bombøtahʉ ʉ, gue dyʉ israelhʉ. Pɛ nuya rán zɛgui yʉ pa ya, bi jajʉ ga pąhmbʉ xʉn ho Oją ya nangue rá Ts'ʉnt'ʉ bi zøcua dí 'bʉhmbʉ. Nɛ guesɛ a rá Ts'ʉnt'ʉ í 'yøt' Oją gätho yʉ ximhäi, nɛ bi zänni dim Hmu 'bɛ'a gätho i ja. Nɛ ní 'yɛ̨pʉ bí 'bʉ Oją rá Ts'ʉnt'ʉ tengu'bʉ rá thai ra hyadi, gue'a di jajʉ ga pąhmbʉ a rán ho Oją. Nɛ tengu 'bʉ ra sello, 'da angu da bøni. Nɛ di 'yonsɛ 'bɛ'a gätho i ja a rá Ts'ʉnt'ʉ Oją, nangue rám hma i ja rá ts'ɛdi. Nɛ nu'bʉ mí juasɛ bi hoga ma ts'oquihʉ ua, bi mbeng bʉ mahɛ̨ts'i 'darpʉ ní mandaui a tąte thoho i ja rá ts'ɛdi.
Man'da i ja rá ts'ɛdi rá Ts'ʉnt'ʉ Oją xinda gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni mahɛ̨ts'i
Nu rá Ts'ʉnt'ʉ Oją 'bʉ ya xí hogahʉ, bin t'un rá ts'ɛdi xʉn ho xinda gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni mahɛ̨ts'i. Nguetho ya rá Ts'ʉnt'ʉ zɛhɛ Oją a, i conhui rá ts'ɛdi rá Ta xinda gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni. Nguetho:
Nu'i ma 'dats'ʉnt'ʉ i,
dí 'da a ni ts'ɛdi ya,
pɛ njąm'bʉ bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją, pɛ hinda hønt'a rá Ts'ʉnt'ʉ zɛhɛ. Nɛ:
Nugä dra Ta nangue ma Ts'ʉnt'ʉ,
nɛ xínga n'da rám 'bɛhni Oją bi 'yɛ̨mbi. Pɛ nu Oją 'bʉ mambá si ua ja ra ximhäi a rá Ts'ʉnt'ʉ, nɛ bi 'yɛ̨na:
Nu ahʉ gyʉm 'bɛhnihʉ mahɛ̨ts'i, gätho gui thąndehʉ na ma Ts'ʉnt'ʉ,
bi 'yɛ̨n Oją. Nguetho nu'a rá Ts'ʉnt'ʉ go da t'ɛ̨spa a bʉ na nu Oją. Pɛ nu yʉ́m 'bɛhni mahɛ̨ts'i, i øt' Oją yʉ́ 'yɛ̨hɛ thoho ʉ, tengu mán t'o't'i:
Ɛ̨mmɛ i tih yʉ́m 'bɛhni 'bʉ i ørpa rá 'bɛfi tengu 'bʉ yʉn dąhi,
nɛ di juadi 'bɛ'a gätho hingui numanho Oją tengu 'bʉ yʉ sibi, nangue rá ts'ɛdi zɛhɛ Oją.
Pɛgue bi 'yɛ̨mp'a rá Ts'ʉnt'ʉ Oją:
Nu'i gra Oją, thocpa thoho gam manda zɛhɛ maząi,
njąm'bʉ dim 'bɛh ni ts'ɛdi, nɛ guidí manda xʉn ho.
Nɛ bi 'yɛ̨mbi:
Nu'i gra Oją, ɛ̨mmɛ guí numanho a ran ho, nɛ 'be xingui
ts'ʉ guí nde gui nu a ran ts'o.
Janangue'a ni Ojągui man'da dá 'da'a ran johya
xinda gue'ʉ gätho mi'da ni cu gue ma 'yɛ̨c'yɛi,
bi 'yɛ̨mbi. 10 Nɛ bi 'yɛ̨mp'a rá Ts'ʉnt'ʉ a Oją:
Nu'i gra Hmu, rá mbʉdi gá 'yøt' ra ximhäi,
nɛ gá 'yøzɛhɛ 'bɛ'a gä bí ja mahɛ̨ts'i,
bi 'yɛ̨n Oją.
11 Nɛ nu'a ra ximhäi dim pädi, nɛ mahɛ̨ts'i, pɛ nu'i gam 'bʉi maząi.
Gätho yʉ din ts'oni tengu'bʉ yʉ 'yahe.
12 Nɛ tengu'bʉ di päh ní he n'da,
din jabʉ 'bʉ gá päh ra ximhäi.
Pɛ nu'i njąm'bʉ gam pädi gätho yʉ pa,
nɛ njąm'bʉ da gua'a ni te.
13 Nɛ, dami manda ua ja ma ts'ɛdi ui,
ja gue'bʉ ga ja i gui tąp'ʉ gätho man sʉihʉ,
bi 'yɛ̨mp'a rá Ts'ʉnt'ʉ a Oją. Pɛ njąm'bʉ bi xi ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją tengu a. 14 Gätho yʉ́m 'bɛhni bí pɛnhua, tengu'bʉ yʉn dąhi gue hin dí nuhʉ, i øt' yʉ́ 'yɛ̨hɛ Oją nanguejʉ to'o gätho nts'änni da hyąn a ra te njąm'bʉ da guadi.