2
Jatho ga ʉrpahʉ ra güɛnda a ní yąnjʉ Oją
Pɛ nu'a rá Ts'ʉnt'ʉ Oją bi 'yurcahʉ rá 'yu Oją, xinda gue ʉ 'bɛ'a mí hma maya'bʉ. Janangue'a man'da ɛ̨mmɛ jats'ɛditho ga jamansuhʉ a 'bɛ'a dí øhmbʉ ya, n'dahma hin ga 'bɛhmbʉ a, nɛ xín dam 'bɛhmbʉ bʉya. Nu'bʉ mí man'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją ʉ yʉ́n t'ɛ̨di Oją maya'bʉ, pɛ guehma bi nu ran ʉnbi a rán säui a to bi mbɛsta a bi ma. Pɛ nu'a rám hma Oją bi man'a rá Ts'ʉnt'ʉ, man'da ja rá ts'ɛdi a. Janangue 'be xíngui ts'ʉ ga ponjʉ 'bʉ hin dí ʉrpahʉ ra güɛnda a rám hma mixte thoho. Nɛ gue'a ram hma ní yąnjʉ Oją a. Nɛ rá mbʉdi bi mansɛ ra Hmu 'bʉ mim 'bʉcua ja ra ximhäi. Nɛ m'bɛjua bi xijʉ ʉ yʉ́ xädi gue bi 'yø a bi man ra Hmu. Nɛ'a Oją bi 'yudi majuąni a ram hma 'bʉ mí 'yøt' yʉ hmɛpya nɛ xʉn ngu yʉn t'øt'e mixte. Nɛ'bʉ mí 'dajʉ ra ts'ɛdi nangue rá Hogandąhi, tengu mí ndesɛ Oją bi darcahʉ. Nɛ gue'a í 'yudi majuąni a ram hma.
Nu ra Jesús njuąntho bin ja tengu thohogahʉ
Pɛ nuna rá ts'ɛdi Oją gue dí mangä, hinga nan ja xʉn ho. Pɛ hinga gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni mahɛ̨ts'i di jap Oją di manda bʉ ja ra 'da'yo ximhäi 'bʉ bin ja rá ts'ɛdi Oją xʉn ho bʉ. Pɛgue bi zän Oją to'o di manda bʉ, tengu bi si'a Oją 'bʉ mí t'änni 'bɛ'a di 'yɛ̨t'ui yʉ ją'i:
'Bɛ'a gue ɛ dí pɛhmbe gue ɛ̨mmɛ guím bɛ̨nje,
nɛ dyʉ ją'i thohohe. Nɛ man'da guidí jamansuje.
Pɛ ja 'da yʉ pa gá jaje him mí ja ma ts'ɛdihe, xinda gue'ʉ nim 'bɛhni bʉ mahɛ̨ts'i.
Pɛgue gá sänni gui 'yɛ̨scahe, nɛ gui 'dac ma ts'ɛdihe.
Nɛ gá sänni ga mandahe 'bɛ'a gätho i 'bʉi nɛ 'bɛ'a gätho i ja gue gá 'yøt'e.
Nɛ gätho gá sän'ndʉ mi'da 'bɛ'a gä gá 'yøt'e gue da 'yɛ̨c'yɛigahe,
bi 'yɛ̨m bʉ mán t'o't'i. Janangue'a hin'yʉ 'bɛ'a bi zänni gue hin ga mandahʉ, nguetho bi 'yɛ̨na: “Gätho da t'ɛ̨c'yɛi ʉ yʉ ją'i.” Pɛ hindaná nuhʉ gue gätho da 'yɛ̨c'yɛigahʉ. Pɛ hinda hønt'a ra Jesús, bin ja tengu mán t'o't'i, bi t'ɛ̨spa 'bʉ mí du, bin t'un rá ts'ɛdi. Pɛgue xín ja 'da yʉ pa bin japi him mí ja rá ts'ɛdi xinda gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i. Janangue'a bi zä bi du nangue n'da ngu n'dajʉ, nangue rán huɛ̨cate Oją. Nɛ nu'a ran dąte bi nu, gue'a í t'ɛ̨spa a. 10 Nu Oją bi zän'ndʉ gätho da hyonsɛ. Nɛ bi nde bá si xʉn ngu yʉ́ t'ʉhni bʉ ja rá ts'ɛdi. Janangue'a xʉn ho a bi 'yøt' Oją gue bin ʉnba ʉ yʉ́ Hmu, guepʉ bi zä bi yąnjʉ xʉn ho. 11 Nɛ nu'a ra hocpate nɛ'ʉ to'o mahoqui, nɛ n'dat'a yʉ Ta. Janangue'a hingui pɛ'ts' rá sä a ra hocpate da 'yɛ̨mbi yʉ́ cu ʉ bi hoqui. 12 Tengu mán t'o't'i, bi 'yɛ̨na:
Ga xi ʉ ma cu gätho nangue'e,
nɛ ga ɛ̨s'i'i nubʉ ja rám pɛti ma cu,
bi 'yɛ̨n'a ra Cristo. 13 Nɛ man'da bi man ra Cristo:
Dí tø'mi da mbäxcä Oją.
Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
Dí 'bähmbe ua ya yʉ́ t'ʉhni Oją bi 'daqui,
bi 'yɛ̨n'a ra Cristo. 14 Nujʉ yʉ́ t'ʉhnigahʉ a, dyʉ ją'i thohohʉ, ngue i ja ma ngøhʉ nɛ ja ma jihʉ. Nɛ a ra Jesús bin ją'i nɛ bin ja rá ngøc'yɛi tengu thoho gahʉ. Janangue'a bi zä bi du ngue í 'bɛrpa rá ts'ɛdi a rá hmu ran dąte, ngue ra zįthu. 15 Nɛ guepʉ da zä di 'uecpa yʉ́ mbidi ʉ to'o i su ran dąte gätho yʉ pa i 'bʉi. 16 Nɛ mfądi hinga gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i bi 'yørpa ra güɛnda da yąni, pɛgue guenjʉ dyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ yʉ́m bom'bɛtojʉ ra Abraham, nde Oją da yąnjʉ. 17 Janangue'a nu ra Jesús njuąntho bin ja tengu thoho gahʉ, bi bɛ̨ni 'bɛ'a gätho dím bɛ̨mhbʉ, bi zä 'bɛ'a gätho dí sähʉ. Nu'bʉ hin xtín jabʉ, hin xtán zä xtí huɛ̨gahʉ, hin xtán zä xtí juah rá 'bɛfi Oją gue bi hoga ma ts'oquihʉ. Gue'a í t'ɛ̨mbi bim hmumbäją a. 18 Nɛ nuya da zä da mbäxcahʉ to'o i ts'ä nangue yʉn ʉnbi, nguetho nɛsɛ a bi ts'ä nangue yʉn ʉnbi, nɛ bi hyät'i.