3
Nu ra Jesús man'da sä da t'ɛ̨spi xinda gue'a ra Moisés
Nuya, ma hoga cu ahʉ, gue bi huan'nahʉ 'darpʉ dam 'bʉhmbʉ bʉ mahɛ̨ts'i a Oją. Dami 'yøhmbʉ ya nangue ra Jesús, nu'a ra pøngahyą nɛ ra hocpate nangue rá 'yu Oją dí tɛnhdʉ. Nu ra Jesús bi juah rá 'bɛfi bi un'na Oją, tengutho ra Moisés bi juah rá 'bɛfi gue bi jamansu ʉ n'dam'bʉi yʉ́ t'ʉhni Oją. Pɛ nu ra Jesús man'da sä da t'ɛ̨spi xinda gue'a ra Moisés, tengu thoho ra ta bʉ ja n'da ra ngu man'da da t'ɛ̨spi xinda gue'ʉ yʉ́ t'ʉhni. Pɛ madague'bʉ i ørpa rá 'bɛfi Oją ʉ yʉ ją'i, tengu bi 'yøt' ra Moisés, pɛ nu'a Oją i øzɛhɛ gätho rá 'bɛfi. Nguetho rá 'yɛ̨hɛ Oją a ra Moisés, nɛ bi ją'ts' rá bɛfi bi jamansu gätho yʉ́ t'ʉhni Oją maya'bʉ. Nɛ nu rá 'bɛfi ra Moisés bi 'yu i ts'ʉ a rá 'bɛfi ra Cristo da 'yøt' 'bʉ bi zøhø. Pɛ nu ra Cristo rá Ts'ʉnt'ʉ Oją a, nɛ bi ją'ts'i bim hmu nangue'ʉ n'dam'bʉi yʉ́ t'ʉhni Oją. Nɛ guectahʉ ya n'dam'bʉi yʉ́ t'ʉhni gahʉ Oją, 'bʉ dadí thoctahʉ dí pąhmbʉ majuąni a, nɛ'bʉ dadí thojʉ a nán johyahʉ a ran ho dí tømhbʉ.
Da zin yʉ́ t'ʉhni Oją da hyurpa yʉ́ mbʉi
Janangue'a i ɛ̨n'a rá Hogandąhi Oją bʉ ja rá t'ohni:
Nuya ra pa i jabʉ ya in zo ahʉ Oją. Pɛ ɛ̨mmɛ xʉn ho 'bʉ gui 'yøhmbʉ a i xi ahʉ.
'Yo gadí ʉ't' ni mbʉihʉ tengu bi 'yøt'ʉ mí tɛn ra Moisés, bi numan'ʉtho Oją 'bʉ mín 'yo bʉ ja ra ʉhäi.
Nɛ bi zä Oją ʉ yʉ ją'i nangue 'bɛ'a bi numanhosɛ.
Nu nim bombøtahʉ bi 'yørca ran ts'äte nɛ bi
numan'ʉthogui 'bʉ nyote njɛya mín 'yo bʉ ja ra 'yu, madague'bʉ bi nu xʉn ngu yʉn t'øt'e gue dá ut ma ts'ɛdi, bi 'yɛ̨n Oją.
10 Janangue'a dán cuɛgä nangue'ʉ yʉ ją'i,
nguetho thocpa thoho i 'uegue nangue yʉ́ mbʉi,
hin jąm'bʉ bi bą a ra 'yu dá xifi, bi 'yɛ̨n Oją.
11 Janangue'a ɛ̨mmɛ dán cuɛgä nangue'ʉ. Majuąni dá ma,
hin ga singä bʉ ja ra häi ʉ ngue da hyu yʉ́ mbʉi, bi 'yɛ̨n Oją.
12 Ma zi cu ahʉ, pɛ dam fähmbʉ. Xi'bʉ n'da ahʉ gui 'uehmbʉ 'bʉ din ja ahʉ ra ts'ombʉi, gue gui 'yɛ̨na hin gui nde gui 'yɛ̨c'yɛihʉ Oją, i 'bʉi. 13 Pɛ n'da ngu n'da ahʉ damim fäxhʉ bʉ ja ra hoga'yu, n'da pa ngu n'da pa, janya i sä ga øhmbʉ a im ma Oją, yʉ pa ya. Nɛ nu'bʉ din jabʉ gui 'yøthʉ, xínga n'da ahʉ da hyä ahʉ yʉ ts'oqui, gue di 'bät'a ni mbʉihʉ. 14 Nguetho dí comhbʉ a rán ho ra Cristo 'bʉ dí thojʉ a ní hyu ma mbʉihʉ a, gue'bʉ go rán zɛgui tengu 'bʉ rá mbʉdi dá tįmhbʉ. 15 Janangue'a i xijʉ a rá t'ohni Oją ya:
Ɛ̨mmɛ xʉn ho 'bʉ gui 'yøhmbʉ a rá nde Oją gue in zo ahʉ ya.
'Yo gadí ʉ't' ni mbʉihʉ tengu bi 'yøt'ʉ 'da bi numan'ʉ tho Oją, bi 'yɛ̨na.
16 To'o ʉ bi 'yøh rám hma Oją nɛ bi numan'ʉ tho. Ha hinga gue ʉ yʉ ją'i bi yąn Oją nangue'a ra häi Egipto mín 'yohʉ ra Moisés. 17 Nɛ to'o bi un ra cuɛ Oją gätho nyote njɛya. Ha hinga guet'ʉ bi yąn Oją bʉ ja ra häi Egipto, bi 'yøt' yʉ ts'oqui, janangue bi du bʉ ja ra ʉhäi. 18 Nɛ to'o ʉ majuąni bi t'ɛ̨mbi hin da hyurpa yʉ́ mbʉi Oją. Ha hinga guet'ʉ him bi 'yɛ̨c'yɛi Oją. 19 Gam bɛ̨mhbʉ ya hanja him bi zä bi zin Oją ʉ, nguetho him bi 'yɛ̨c'yɛi Oją ʉ.