4
Nuya i jatho ga suhʉ, janya i ja yʉ pa i xijʉ Oją da zinjʉ bʉ ja rá ngu ngue da hyurca ma mbʉihʉ. Xøhma ts'ʉrbʉ thoho hin da zøni ga cʉthʉ bʉ. Nguetho nɛjʉ bi sijʉ a ram hma gue dí cʉ't'a n'da, tengu bi sih yʉ ją'i mí 'bʉh maya'bʉ, gue'ʉ bin 'yohʉ ra Moisés. Pɛ nu'ʉ, him bi zä í ts'im bʉ a ram hma bi sifi, nguetho him bi nde bi bą ʉ gue majuąni a. Pɛ nujʉ gue dí pąhmbʉ majuąni a ram hma, guenjʉ gue ga cʉthʉ bʉ da hyurca ma mbʉihʉ Oją. Nɛ guepʉ him bi zä bi yʉt'ʉ 'da, bi 'yɛ̨n Oją:
Janangue'a dán cuɛgä nangue ʉ, nɛ majuąni dá ma,
njąm'bʉ ga singä ʉ gue da hyu yʉ́ mbʉi, bi 'yɛ̨n Oją.
Pɛ bi dʉ'mi bi xih yʉ ją'i gue da zim bʉ 'bʉ mí jua a bi 'yøt' ra ximhäi Oją, nɛ bin säya bʉ, bi hyu rá mbʉi zɛhɛ. Tengu bi ma rá t'ohni gue nubʉ bi ma, gue:
Ná yoto ma pa bin säya Oją 'bʉ mí jua a bi 'yøt' ra ximhäi.
Pɛgue bi xi'ʉ bʉya nangue'ʉ 'da mín 'yohʉ ra Moisés:
“Njąm'bʉ ga singä ʉ gue da hyu yʉ́ mbʉi,” bi 'yɛ̨n Oją.
Pɛ guehma 'bʉi to'o din säya bʉ da hyu yʉ́ mbʉi. Pɛ hinga gue'ʉ 'da bi sifi maya'bʉ, nguetho him bi 'yɛ̨c'yɛi a ram hma. Pɛgue bi 'yu Oją n'da ra pa mahøn'a, gue ra pa i jabʉ ya, tengu bi ma ra David nangue ʉ xʉn ngu yʉ jɛya xí thogui 'bʉ mí 'bʉh ra Moisés. Nɛ gue'a ram hma xí hmangua, gue ɛ̨na:
Nuya ra pa i jabʉ ya in zo ahʉ Oją. Pɛ ɛ̨mmɛ xʉn ho 'bʉ gui 'yøhmbʉ a i xi ahʉ.
'Yo gadí ʉ't' ni mbʉihʉ tengu bi 'yøt'ʉ 'da bi numan'ʉtho Oją, bi 'yɛ̨n'a ra David.
Nu'a ra Moisés bim pommi a ra Josué bi thoqui bi zix ʉ yʉ ją'i. Bi säyabi bʉ ja a ra häi Canaan bi un Oją, bin johya bʉ. Pɛ nu'bʉ da gue'a ran johya bi man a Oją, hin xtá ma mahøn'a Oją nangue man'da ra pa 'bʉ. Janangue'a guexta'a i ja n'da ra xɛqui í juadi xʉn ho, guepʉ da hyurca ma mbʉihʉ Oją, gue yʉ́ t'ʉhnigahʉ a. 10 Nu'ʉ to'o da yʉt'i gue da hyurpa yʉ́ mbʉi a Oją, din säya nangue gätho yʉ́ 'bɛfi ʉ tengu tho Oją bin säya nangue gätho rá 'bɛfi bi hyu rá mbʉi 'bʉ mí jua a bi 'yøt' ra ximhäi. 11 Janangue'a nde'bʉ ɛ̨mmɛ ga ndehʉ ga cʉthʉ bʉ. Hin ga øthʉ tengu ʉ him bi 'yɛ̨c'yɛi ram hma 'bʉ mí xi Oją. 12 Pɛ nu'a rám hman Oją dim pɛfi tengu'bʉ ra thɛni yoho yʉ́ hɛt'i, pɛ man'da i ja rá ts'ɛdi a xinda gue ra thɛni, ngue i sä da zørpʉ mbo ní mbʉi n'da, i urcahʉ 'bɛ'a gätho dím bɛ̨mhbʉ mbo ma mbʉihʉ, 'bɛ'a majuąni dín nde ga øthʉ, ngue nda'a bi bɛ̨ngahʉ Oją, nɛ nda'a dá bɛ̨nsɛhʉ. 13 Xinga n'da ʉ bi 'yøt'a Oją gue i sä da 'yącpi 'bɛ'a mbɛ̨ni, gätho i pądi, nɛ di nɛqui bʉ ja rá dä a to i hąscahʉ ra güɛnda.
Nu ra Jesús ma hmumbäjąhʉ xʉn ndoho rá ts'ɛdi
14 Nu ra Jesús rá Ts'ʉnt'ʉ Oją, i t'ɛ̨mbi ma hmumbäjąhʉ nguetho ma hocpatehʉ a. Nɛ bi zøm bʉ mbo mahɛ̨ts'i. Nɛ i fäxcahʉ a gue i ja rá ts'ɛdi mixte. Janangue'a ga thoqui ga tɛnhdʉ a rám hma. 15 Nu ra Jesús ma hmumbäjąhʉ i pądi hinga gätho dí häthʉ ʉ dí sähʉ, nguetho bi zä 'bɛ'a gätho dí sähʉ. Pɛ hin jąm'bʉ bi 'yøt'a n'da ra ts'oqui. 16 Janangue'a hin ga suhʉ dan yąhʉ Oją bʉ bí ja rá ts'ɛdi, nguetho di huɛ̨gahʉ nɛ di pungahʉ, nɛ da mbäxcahʉ a ra ora dí homhbʉ a.