5
Bi than'dʉ 'da yʉ ją'i israel 'bʉ maya'bʉ ngue dim hmumbäją. Nɛ da 'yäp'a Oją nangue gätho mi'da. Nɛ midí thocpa Oją ʉ yʉ́ 'bøts'e nangue ʉ yʉ zu'uɛ̨ bi tho, gue ní mba ma punbi yʉ́ ts'oqui yʉ ją'i. Nɛ nangue yʉ ją'i thoho ʉ yʉ hmumbäją, hinga gätho bi 'yøt'e xʉn ho, ngutho ʉ mi'da yʉ́ miją'ihʉ. Janangue'a bi zä janate tho bi hoc'ʉ yʉ 'yąmbʉi nɛ yʉ 'yøt'ats'oqui. Nɛ jatho rá mbʉdi midí un Oją n'da ra 'bøts'e ra mbäją nangue yʉ́ ts'oqui zɛhɛ, tengu bi 'yøt'e nangue yʉ́ ts'oqui yʉ ją'i. Njongui sä da 'yøt'e gue dim hmumbäjąsɛ, nɛ hønt'a Oją sä da huahna n'da ra hmumbäją, tengu 'bʉ mí huahna ra Aarón. Nɛ ngutho bin ja nangue ra Cristo, him bi mansɛ gue dim hmumbäjąsɛ, pɛ Oją bi un ran t'ɛ̨di gue dim hmumbäją, tengu bi ma rá t'ohni Oją 'bʉ mí 'yɛ̨na:
Nu'i ma 'dats'ʉnt'ʉ i,
dadí 'da'a ni ts'ɛdi ya.
Nɛ bi 'yɛ̨mbi mahøn'a:
Nu'i gam mbäją gätho yʉ pa ya,
tengu ra hmɛpya bi 'yøt' ra Melquisedec,
bi 'yɛ̨n Oją bʉ ja rá t'ohni. Nu ra Cristo 'bʉ mim 'bʉcua ja ra häi, ząi nan yąui Oją, bi 'yäp rá mfäts'i da dąp'ʉ. Nts'ɛdi bi mbafi nɛ bin zoni. Pɛ bi bądi ja rá ts'ɛdi Oją da yąm bʉ ja ran dąte. Nɛ bi 'yø Oją 'bʉ mí nde din unsɛ bʉ ja rá pähä Oją. Nu'a ra Cristo, madague'bʉ rá Ts'ʉnt'ʉ Oją a, pɛgue bin ją'i a, janangue'a bi xänba yʉn ʉnbi 'bɛ'a dí 'yørpa rá pähä Oją a. Bin jabʉ bi 'yøt'e, janangue'a bi zøni bi ją'ts'i gätho rá pähä Oją. Nɛ bi zä bi un'na ra te maząi gue to'o gätho da 'yɛ̨c'yɛi a. 10 Nguetho bi huan Oją a gue dim hmumbäją nangue dyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ, tengu ra hmɛpya bi 'yøt' ra Melquisedec.
Nts'utho 'bʉ ga penjʉ
11 I ja xʉn ngu 'bɛ'a dín nde ga xi ahʉ nangue a bim hmumbäją a ra Cristo. Pɛ xʉn hɛ̨i ga xi ahʉ nguetho hin guí honi gui pąhmbʉ. 12 Nɛ xʉn ngu yʉ pa xʉ thogui gue mí ja ngue xquín xänbatehʉ, pɛ guexta'a i jatho da si ahʉ ʉ yʉm hma hingui hɛ̨i nangue Oją. Nguetho gá cohi gán 'yąmbʉihʉ. I jatho gui sihʉ ra xi'ba tengu'bʉ gyʉ 'uɛrehʉ, nɛ hin guí häthʉ gui sihʉ njuąntho ran ts'ihmɛ. 13 Nɛ nu'a gnán ts'ihmɛhʉ ra xi'ba, in ja tengu yʉ 'uɛre, nɛ hinda ná pąhmbʉ 'bɛ'a ra te gue dám 'bʉhmbʉ njuąntho. 14 Pɛ nu ran ts'ihmɛ xʉn ho nt'øt'e nangue yʉ dąją'i. Nɛ xʉn te yʉ́ mbʉi nangue ząi din 'yomfɛ̨ni, janangue'a pądi nda'a xʉn ho nɛ nda'a hingui ho.