6
Janangue'a nde'bʉ ga thoqui ga homhbʉ gue dan dąją'ihʉ. Nde'bʉ hinga hønt'a ga mamhbʉ a rá mbʉdi bi sängahʉ nangue ra Cristo. Nde'bʉ hinga hønt'a ga mamhbʉ gue ga päh ma mbʉihʉ gue mí ɛ̨na xtá hyojʉ, nɛ hinga hønt'a ga mamhbʉ ga däp ma mbʉihʉ Oją. Nde'bʉ hinga hønt'a ga mamhbʉ ram hma dan xixyąhʉ, nɛ nangue ran jäxa'yɛ, nɛ nangue da dąmbɛ̨ni ʉ xʉn du, nɛ nangue din ja ran juąnbi 'bʉ rán zɛgui, nde'bʉ hinga hønt'ʉ ga mamhbʉ ya, nguetho dí pąhmbʉ nda'a ʉ. Mbähä ga thojʉ 'bʉ da zä da xoc'a ni mbʉihʉ Oją, nguetho i ja mi'da. 4-6 Nguetho nu'bʉ hin ga thohmbʉ, xøhma thoho da bɛ̨ni da mbenc i 'da. Nɛ nubʉya him man'dandį da nde ba pengui mahøn'a. Nguetho nu'bʉ mí numanho n'dandį rán nɛqui Oją, nɛ bi zämanho a bi un Oją, nɛ bin 'yohʉ rá Hogandąhi Oją, nɛ bi zämanho a rá hogamhma Oją, nɛ bi bą i ts'ʉ rá ts'ɛdi a ra 'da'yo ximhäi din ja. Pɛ nu'bʉ da mbengui, ya him man'dandį da zä di hoc yʉ́ mbʉi mahøn'a. Nguetho im bɛ̨ni tengu'bʉ da zä di cuat mahøn'a bʉ ja ra pont'i a rá Ts'ʉnt'ʉ Oją, nɛ di japi din thenda a ra Cristo. Nguetho tengu'bʉ n'da ra häi a ra ją'i, n'dandį ngu n'dandį din 'ye, i pøt'e, nɛ i pøts'e 'bɛ'a pa nthuhu bʉ. Nɛ nu'a ra häi nu'bʉ di japi din ja 'bɛ'a tupʉ a ra mbɛfi, da hyąn rán jąpi Oją a. Pɛ nu'bʉ hin di japi da bøx'a 'bɛ'a bi thupʉ, nɛ hønt'ʉ yʉ 'uįni i ja bʉ, nte di muui 'bʉ. Nɛ hin da hnumanho a ra häi 'bʉ. Nɛ nzɛgui da mba nt'udi nangue ra sibi.
Bi ząngba ma mbʉihʉ a ra Jesús, dí tømhbʉ a ran ho ya
Pɛ madague'bʉ njabʉ dá mamhbe, ma zi cu ahʉ, pɛgue dí hąxhe njuąni gan jahʉ tengu ra hogahäi, bin japi bin ja xʉn ngu 'bɛ'a bi thupʉ, nguetho bi hoc'a ni mbʉihʉ Oją. Nɛ xʉn ndoho ran jąpi ba ɛ̨hɛ, guin nuhʉ. 10 Nguetho xʉn ho øt' Oją ngue hin di pumbɛ̨ni a ra 'bɛfi gá 'yøthʉ, nɛ ran huɛ̨cate gá 'yuthʉ ʉ 'da ni cuhʉ, nangue rá thuhu Oją, nɛ nangue a guí ødahʉ ya. 11 Ɛ̨mmɛ dí ndehe gui thojʉ gan ɛ̨hyahʉ, n'da ngu n'da ahʉ, gue'bʉ go rán zɛgui ra pa. Janangue'a da zøni gui hyąmhbʉ 'bɛ'a gätho guí tømhbʉ. 12 Hin dí ndehe da yʉndąnhyɛ̨i thoho ahʉ, pɛ dami 'yøthʉ 'bɛ'a mí øt'ʉ 'da 'bʉ mí bądi majuąni a rám hma Oją, nɛ bi hyät'i bi zɛt yʉ́ mbʉi, janangue'a bi hyąn a ra herencia bi ma majuąni Oją. 13 Nu Oją 'bʉ mí xih majuąni a ra Abraham, bi ma majuąni nangue rá thuhu zɛhɛ. Nguetho njo'o man'da xʉn ndoho rá ts'ɛdi hinda hønsɛ a. 14 Nɛ bi 'yɛ̨n Oją: “Majuąni xʉn ngu ran ho ga 'da i, nɛ ga 'da i xʉn ngu nim bom'bɛto,” bi t'ɛ̨mp'a ra Abraham. 15 Nu ra Abraham bʉya bi hyät'i bi dø'mi, janangue'a bi hyąni 'bɛ'a bi xi a Oją. 16 Nu'bʉ 'da yʉ ją'i im ma majuąni 'bɛ'a da 'yøt'e, i ndønba rá thuhu Oją, nɛ ya him ma hyom mi'da yʉm hma dí hoc'a, nguetho i fądi majuąni a bi ma. 17 Nɛ'a Oją 'bʉ mí nde da 'yurcahʉ ngue majuąni a rám hma, bi man rá thuhu zɛhɛ 'bʉ mí xijʉ ra herencia. Ngue guejʉ nts'änni ga hąmhbʉ a. Janangue'a ga pąhmbʉ njąm'bʉ di pä a bi xijʉ. 18 Janangue'a yoho bʉ dá pąhmbʉ, rám hmansɛ nɛ rá thuhu zɛhɛ, ga pąhmbʉ hin dim fɛhni Oją, pɛ majuąni da zinjʉ bʉ. Ngue guejʉ bá 'dahmbʉ bʉ mí ja xcá tuhʉ, dá bɛnthʉ bʉ hapʉ da zinjʉ ya. 19 Janangue'a bi zinjʉ bʉ a ra Jesús, bi ząngba ma mbʉihʉ bʉ mbo rá ngu Oją, njąm'bʉ da hyɛgahʉ. 20 Nguetho m'bɛt'o bi yʉrpʉ a ra Jesús. Nɛ bi xi a Oją ngue bi hogahʉ ngue da numanhojʉ bʉ. Gue'a nam bøni ma hmumbäjąhʉ, ngue i 'bʉi maząi, tengu ra hmɛpya bi 'yøt' ra Melquisedec.