7
Bim mbäją ra Jesús tengu ra hmɛpya bi 'yøt'a ra Melquisedec
Nu ra Melquisedec bim hmuts'ʉt'abi bʉ ja ra hnini Salem, nɛ bim mbäją nangue Oją mixtetho rá ts'ɛdi. Nɛ nu ra Abraham 'bʉ mam bá tąp'ʉ 'da yʉ ts'ʉt'abi, bin c'at'ui ra Melquisedec, bi t'äp rán jąpi Oją nangue a ra Abraham. Nɛ nu'a ra Abraham bʉya bi un'na ra Melquisedec a ná 'dɛt'a gue xpí hyąnba yʉ́n sʉihʉ, gue rán t'unni Oją a ná 'dɛt'a. Nɛ nu rá thuhu ra Melquisedec nde da ma “ra hoga hmuts'ʉt'abi.” Nɛ nde da ma gue “ra hmuts'ʉt'abi di hocpa ra sʉi,” nɛ gue'a nam bøn'a rá thuhu rá hnini Salem. Nɛ hinga mfądi to'o rá ta ra Melquisedec, o to'o rá mbe. Nɛ hinga mfądi nda'a rá 'yʉ, nɛ hinga nt'o't'i gue'bʉ mím 'bʉi o gue'bʉ mí du. Janangue'a tengu'bʉ rá ts'ɛdi rá Ts'ʉnt'ʉ Oją bʉ ín 'yu a ra Melquisedec, gue dim mbäją gätho yʉ pa høn'bʉ go njąm'bʉ. Janangue'a sä ga pąhmbʉ ya gue xʉn ngu rá ts'ɛdi ra Melquisedec 'bʉ min ja, nguetho guesɛ ma ngʉrpa bøtahʉ ra Abraham bi un'na ná 'dɛt'a bá tąp'ʉ yʉ́n sʉihʉ. Nu rán t'ɛ̨di Oją bi xi ʉ yʉ́ t'ʉhni ra Leví gue yʉ́ mbäją yʉ israel, gue da hyącpa a ná 'dɛt'a ʉ yʉ́ mɛni, madague'bʉ yʉ́m bom'bɛto ra Abraham ʉ, pɛ nɛsɛ ʉ. Pɛ nu ra Melquisedec, madague'bʉ hingui conhui rá 'yʉ ra Leví gue ra Abraham, pɛ bi un'na ná 'dɛt'a gue'a bá tąh ra Abraham. Nɛ nu ra Abraham, madague'bʉ xʉn ngu rá ts'ɛdi bʉ nam bɛ̨n Oją, nguetho bi xifi majuąni da 'yørpa a Oją. Pɛ man'da ja rá ts'ɛdi ra Melquisedec nguetho bi t'äp a ran jąpi a ra Abraham. Nɛ mfądi nu'a di jąp'a n'da man'da ja rá ts'ɛdi xinda gue'a pa ma jąpi. Pɛ nu'ʉ yʉ́ mbäją ra israel ząi midin t'un'na ná 'dɛt'a, pɛ yʉ ją'i ʉ, nɛ i tu ʉ. Pɛ nu man'da ra mbäją gue ra Melquisedec, i mam bʉ ja ra t'ohni tengu 'bʉ i 'bʉtho. Nɛ da zä gam bɛ̨mhbʉ ya, gue gätho rá 'yʉ ra Leví, gue yʉ́ mbäją ra israel, gue i äp'a ná 'dɛt'a ʉ yʉ́ mɛni, gam bɛ̨mhbʉ gue nɛ'ʉ tengu'bʉ bin jut'ʉ 'bʉ mí un'na ná 'dɛt'a xɛqui a ra Melquisedec a ra Abraham. 10 Nguetho da zä gam bɛ̨mhbʉ nangue ra Abraham, tengu'bʉ ya xmín 'yohʉ yʉ́m bom'bɛto 'bʉ mín c'at'ui ra Melquisedec, madague'bʉ hin nám 'bʉi. 11 Bim mbäją ra Aarón gue rá 'yʉ ra Leví, nɛ rá ngʉrpa bøta a ra Abraham a. Nɛ gue'ʉ bim mbäją ʉ nangue'ʉ yʉ israel, tengu bi man yʉ́n t'ɛ̨di Oją. Pɛ nu'bʉ da guehya yʉ́ 'bɛfi gue ní yąn Oją ʉ yʉ ją'i, him mi jatho xtí nɛqui man'da ra mbäją gue n'dan'yo 'bʉ, tengu ra hmɛpya bi 'yu a ra Melquisedec, nɛ hin nangue a ra Aarón. 12 Pɛ nu'bʉ mí mba ma pädi yʉ mbäją, nɛ 'bɛ'a mí øt'e, nɛ ʉ yʉn t'ɛ̨di mí tɛnni, mí jats'ɛditho da mba ma pädi ʉ. 13-14 Bi 'yɛ̨n ra t'ohni gue nu a man'da ra mbäją gue ra Cristo a, bim 'bʉi nangue man'da rá ts'ʉnt'ʉ ra Israel, ngue hing rá 'yʉ yʉ mbäją. Nguetho mfądi xʉn ho gue ma Hmuhʉ bim 'bʉi nangue rá 'yʉ ra Judá. Nɛ nte bi ma yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, gue dim mbäją a rá 'yʉ ra Judá. 15 Pɛ man'da gui pąhmbʉ 'bɛ'a dá mangä 'bʉ guim bɛ̨mhbʉ nangue a ra Melquisedec, gue i udi tengu a man'da ra mbäją, nu'a ra Cristo a. 16 Nɛ hin nangue ra 'yʉ bi man ʉ yʉn t'ɛ̨di da zä dim mbäją a ra Cristo. Nɛ xín nangue ʉ yʉn t'ɛ̨di mí ma 'bɛ'a da t'øt'ua bi dɛn'na, nguetho him mán ts'änni ząi din ja ʉ. Pɛgue bi zä bim mbäją nangue a rá ts'ɛdi a rá tesɛ njąm'bʉ da zä da guadi. 17 Gue'a bi man Oją:
Nu'i gra mbäją maząi,
tengu ra hmɛpya bi 'yøt'a ra Melquisedec,
bi 'yɛ̨n Oją. 18 Gue'a án t'ɛ'ts'a ra 'yu gue bi ts'än maya'bʉ, nguetho mbɛ nte midí muui a. 19 Nguetho njom bi zä bi hocpa yʉ́ ts'oqui ʉ yʉn t'ɛ̨di bin t'un ra Moisés. Pɛ bi nɛqui man'da xʉn ho, gue i sixcahʉ bʉ bí 'bʉ Oją. 20 Nɛ man'da xʉn ho ra 'yu nangue ra 'da'yo mbäją, nguetho bi mansɛ rá thuhu Oją 'bʉ mí un rán t'ɛ̨di a rá Ts'ʉnt'ʉ. 21 Pɛ nu mi'da yʉ mbäją 'bʉ mín t'un yʉ́ 'bɛfi, him bi hndønba rá thuhu Oją. Nɛ nanguehna ra hmumbäją, bi mansɛ rá thuhusɛ Oją. Tengu bi mam bʉ ja rá t'ohni Oją, bi 'yɛ̨mp'a rá Ts'ʉnt'ʉ zɛhɛ:
Nugä dra Oją, dí mansɛ ma thuhugä, nɛ hin ga pä a dí ma.
Nu'i gam mbäją gätho yʉ pa maząi,
tengutho ra hmɛpya bi 'yøt'a ra Melquisedec,
bi 'yɛ̨n Oją. 22 Nu ra Jesús, da zä di ją'ts'a n'da ran hoqui man'da xʉn ho xinda gue'a mí ja mam'bɛt'o, nguetho dim hmumbäją maząi a. 23 Nu'ʉ 'da yʉ mbäją bi zøni xʉn ngu mí 'bʉi, nguetho i tu, nɛ him bi zä bi thoqui høn'bʉ go njąm'bʉ. 24 Pɛ nu ra Jesús hingui tu, janangue'a njo'o man'da sä da hyąnba rá 'bɛfi. 25 Janangue'a da zä di hoqui xʉn ho ʉ to'o da zøm bʉ 'bʉ Oją ya, nangue a ra Cristo. Nguetho i 'bʉi maząi, da zä thocpa thoho da 'yäp'a Oją nangue ʉ to da zøm bʉ. 26 Njuąntho ɛ gue'a ra Jesús a ma hmumbäją dí homhbʉ. Nguetho xʉn hotho a, nte in dupatesɛ him bi 'yøt' yʉ ts'oqui, nɛ him bi hyąnba yʉ́m 'bäi ʉ yʉ ts'om'bäi, nɛ man'da i pa nt'ɛ̨spi gue i ja rá ts'ɛdi bʉ mahɛ̨ts'i. 27 Nu yʉ ją'i 'bʉ mim hmumbäją di thoqui da mbøspa Oją gätho yʉ pa, mbʉdi bi mbøspe nangue yʉ́ ts'oqui zɛhɛ, nɛ m'bɛjua yʉ́ ts'oqui yʉ ją'i. Pɛ nu ra Jesús him bi 'yøt'e tengu ʉ, nɛ n'dandį thoho bi mbøspa Oją 'bʉ mi un rá tesɛ, nguetho di muui maząi a. 28 Nu rán t'ɛ̨di Oją bi man ra Moisés bi t'ɛ̨mbi dim hmumbäją ʉ yʉ ją'i thoho, pɛ him bi hyät'i bi ją'ts'ʉ yʉ́n t'ɛ̨di Oją. Pɛ nu'bʉ mí mansɛ rá thuhu Oją, bi ma gue dim hmumbäją rá Ts'ʉnt'ʉ zɛhɛ. Nɛ nu'a gätho bi ją'ts'ʉ yʉn t'ɛ̨di nɛ bi juadi, nte di 'bɛh ya. Nɛ gue'a rám poniui a rán t'ɛ̨di Oją bin t'un ra Moisés a ra Jesús.