8
Nu ra Jesús bin hocpate nangue ra 'da'yon hogui
Bí 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i a ma hmumbäjąhʉ gue ma hocpatehʉ, 'darpʉ ní mandaui a tąte thoho rá ts'ɛdi. Nɛ guehna man'da jats'ɛdi na dí xi ahʉ. Nɛ dim mbäją bʉ majuąni i pa nthąnde Oją bʉ mahɛ̨ts'i, tengu'bʉ ra niją bi 'yøt' Oją, nɛ him bi hyøh yʉ ją'i. Gätho yʉ́ hmumbäją ʉ yʉ israel, bi ts'änni di un yʉ 'bøts'e nangue ʉ yʉ zu'uɛ̨ bi tho, nɛ mi'da. Janangue'a nɛ a ra Jesucristo ja 'bɛ'a bi uni, nguetho nɛ a ra hmumbäją a. Pɛ hinga guecua ja ra ximhäi bim mbäją a. Nɛ nu'bʉ xtín ząngua ja ra häi, njąm'bʉ xtán zä xtím mbäją. Nguetho hing rá 'yʉ ra Leví a, nɛ hing yʉ zu'uɛ̨ bi mbøx'a, tengu bi man rán t'ɛ̨di Oją bi man ra Moisés. Nɛ nu'a ra niją bʉ midím pɛ ʉ yʉ mbäją ua ja ra ximhäi, n'da ra hmɛpya thoho gue 'bɛ'a ørpʉ mahɛ̨ts'i. Nguetho bi sih ra Moisés 'bʉ mí dʉp'a ra niją: “Dami jamansu 'bɛ'a gui jap'ʉ i ja bʉ, nɛ 'bɛ'a gätho gui 'yørpʉ, tengu thoho dá ut'a 'bʉ gmí 'bʉpʉ ja ra t'øhø,” bi 'yɛ̨mp Oją. Pɛ nu ra Cristo bin t'un'na n'da ra 'bɛfi ɛ̨mmɛ man'da xʉn ho xinda gue'ʉ mi'da yʉ mbäją. Nguetho din hocpate nangue ran hogui man'da xʉn ho 'bɛ'a gätho i ma da 'yørcahʉ. Nu'bʉ xtán zä xtí hocpa n'da a rá mbʉdi ran hogui, him mí jatho xtán ja a ná yoho ran hogui. Pɛ nu Oją him bi zä bi numanho yʉ ją'i nangue a ran hogui mí ja, pɛ guexta'a ndupate bʉ na nu Oją ʉ. Janangue'a bi 'yɛ̨na:
Da zøn'a n'da ra pa
ga øt'ä n'da ra 'da'yon hoqui mahøn'a nangue yʉ mɛ israel nɛ yʉ mɛ judá.
Nɛ hin din ja tengu ran hoqui dá xi ʉ yʉ́m bombøta
'bʉ mambá jʉcpʉ ra häi Egipto, nɛ dá jamansu.
Dá xifi xtí ją'ts'i, pɛ him bi hyät'i da 'yøzɛhɛ man hoqui dá xifi, gue man t'ɛ̨di dá xi a ra Moisés.
Janangue'a him bi zä dá numanho ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Hmu.
10 Pɛ nu ran hoqui ga ørpa yʉ israel 'bʉ m'bɛjua mi'da yʉ pa, din ja tengu gam mangä ya.
Ga un man 'yomfɛ̨ni bʉ ja yʉ́n 'yomfɛ̨ni ʉ,
nɛ ga japi mpähä thoho da dɛngui.
Janangue'a da numanhogui, nɛ ga øt'ä gue yʉ́ Ojągä ʉ, nɛ din ja gue ma t'ʉhni zɛhɛ ʉ bʉya.
11 Nɛ hinga hnɛhi thoho 'bo'o da xänba ʉ,
nɛ njon da sänbi gue da bąqui,
nguetho gätho da bąc zɛhɛ ʉ,
yʉ ngʉrpi o gue yʉ ją'i thoho.
12 Nɛ ga punbi nangue ran ts'o,
nɛ him man gam bɛ̨ngä ʉ yʉ́ ts'oqui,
bi 'yɛ̨n Oją. 13 In jabʉ a ra 'da'yon hoqui, nɛ gue'a í t'ɛ̨mbi ra nyonhoqui a mí ja, gue ya bi juah rá 'bɛfi a, nɛ ní mba bʉ dim 'bɛdi 'bʉ mí man na.