9
Nɛcua ja ra häi mí ja rá ngu Oją, nɛpʉ mahɛ̨ts'i
Nu'a rá mbʉdi ran hoqui, mí ja yʉ́n t'ɛ̨di nangue yʉn t'øt'e mí t'ørpʉ ja ra niją ua ja ra ximhäi. Nɛ nu'a ra niją bi t'øt'e, bin ja n'da ra cuarto rá mbʉdi, t'ɛ̨mbi xʉn dʉxqui, guepʉ mí ja rán 'døgue yʉ lámpara, nɛ ra mɛxa gue i cʉx yʉ 'bøxthuhmɛ. Nɛ mí ja man'da ná yoho ra cuarto gue nubʉ mbo, mán joti n'da ra 'bø't'e, guepʉ mí t'ɛ̨mbi man'da xʉn dʉxqui. Nɛ nubʉ, mí ja bʉ ra mɛxa ra oro guepʉ mí zø ra xɛca xiza yʉmanho. Nɛ a rá huada ran hoqui gue mán jots'i ra oro gätho yʉ́ hyo. Nɛ nubʉ mbo ra huada mí høpʉ n'da ra xaro gue ra oro, mí o bʉ zi ts'ʉ ra hmɛ i t'ɛ̨mbi ra maná. Nɛ a rá tøhø ra Aarón gue bi 'dogui, nɛ ʉ yʉ xįndo bi t'o't'a ra nyonhoqui, gue nu'ʉ yʉ́n t'ɛ̨di Oją maya'bʉ. Nɛ nu rán jo'mi ra huada, n'da ra xithɛ i t'ɛ̨mbi ran ts'äya ram punbate. Nɛ mí tøpʉ yoho yʉ́ pøte ʉ yʉ́ mbädi Oją mahɛ̨ts'i, mí com'pʉ mate ra xithɛ bʉ mí pa nsits'i ra ji dím punba yʉ́ ts'oqui yʉ ją'i. Pɛ hinga xøt'a ga xi ahʉ 'bɛ'a nam bøn'ʉ gätho yʉ hmɛpya mí ja bʉ mbo ra niją. Bin jabʉ bi t'øt'e. Nu yʉ mbäją thoho, thocpa thoho mí cʉrpʉ a rá mbʉdi ra cuarto, gue mí øt' yʉ́ 'bɛfi nangue ran dąnde bʉ ja ra niją. Pɛ nubʉ ná yoho ra cuarto man'da xʉn dʉxqui, hønt'a ra hmumbäją mí thopʉ, hønt'a n'dapa thoho i tho a n'da jɛya. Nɛ nu'bʉ mí yʉrpʉ, i thɛxpʉ rá ji yʉ zu'uɛ̨ gue mí xixpʉ, nangue rá ts'oqui zɛhɛ 'bʉ rá mbʉdi, nɛ nangue yʉ́ ts'oqui yʉ ją'i 'bʉ ná yondį. Nu'a rá Hogandąhi Oją di jajʉ ga pąhmbʉ, ngue hin ní soc'a ra 'yu ní mba bʉ bí 'bʉ Oją 'bʉ gätho mí t'øthoho ran dąnde bʉ ja a ra niją ua ja ra ximhäi. Nɛ gue'a n'da ra hmɛpya bi 'yu a ra 'bø't'e mí corpʉ man'da xʉn dʉxqui, mí corpa bʉ ʉ yʉ ją'i. Gätho ʉ yʉn t'øt'e mí t'ørpʉ ja a ra niją, n'da ra hmɛpya thoho nangue a njuąntho i jajʉ ya. Nguetho yʉn t'unni nɛ yʉ 'bøts'e bi un'na Oją, him bi zä bi hocpa bʉ mbo rá mbʉi ʉ mi øt'e. Janangue mí pa njorpi bʉ ʉ. 10 Nguetho hønt'a mí man yʉn t'ɛ̨di nangue yʉn ts'ihmɛ midí hoqui, nɛ midín xʉt'i. Pɛ nu'ʉ gue'ʉ 'da yʉn t'ɛ̨di gue i ja thi. Nɛ gue'a bi zän Oją da 'yøt'ʉ, ja gue'bʉ mam bá ɛ̨h ra Cristo, ja bi nɛqui a majuąni ra 'yu ja rá ts'ɛdi a bʉya. 11 Gue ya bá ɛ̨h ra Cristo, nɛ gue'a ma hmumbäjąhʉ a, nangue ra 'da'yo nhoqui i ja ya. Nɛ nu'a ra niją guepʉ dim pɛhna ra mbäją ya, man'da xʉn ho, nɛ guepʉ majuąni bʉ. Nɛ him bi 'yøt' yʉ ją'i, nguetho hing ra ngugua ja ra ximhäi a. 12 Pɛgue mahɛ̨ts'i bʉ bi yʉt' na ra Cristo ya, tengu ra hmɛpya bi 'yuh yʉ hmumbäją 'bʉ mí yʉrpʉ man'da xʉn dʉxqui. Nɛ ya hin di un yʉ́ ji yʉ t'ʉdɛ'yo o gue yʉ t'ʉndąni, pɛ bi un rá jisɛ. Nɛ n'dandį thoho bi yʉrpʉ, nɛ bi yąnjʉ xʉn ho a. 13 Nu rán t'ɛ̨di Oją bi t'ɛ̨mbi xʉn ts'o ní ngøc'yɛi n'da 'bʉ xí dä a n'da ra du. Nɛ bi ma jatho da mba ma c'uaspa rá ji ra toro nɛ ra dɛ'yo, nɛ rá 'bospi a ra t'ʉsundąni gue bi t'upʉ ja ra sibi. Nɛ gue'a dí hocpa ní ngøc'yɛi n'da a. Ja bi zä bi dąnde Oją ʉ bʉya. 14 Pɛ gam bɛ̨mhbʉ man'da ɛ̨mmɛ i ja rá ts'ɛdi a rá ji ra Cristo, bi mberca ma ts'on'yomfɛ̨nihʉ midí 'uegahʉ nangue Oją, n'dahma da zä ga ørpahʉ rá 'bɛfi Oją gue i 'bʉi. Nguetho hin'yʉ rá ts'oqui ra Cristo, nɛ bin unsɛ bʉ 'bʉ Oją, ra 'bøts'e gue maząi di muui bʉ nam bɛ̨n Oją. 15 Nu ra Jesucristo bin hocpate nangue ra 'da'yon hoqui 'bʉ mí du. Janangue'a gätho bi mba mahoqui ma ts'oquihʉ, gue guejʉ mí tɛnhdʉ rá mbʉdi ra yonhoqui. Hinga høngdahʉ, pɛ nɛ ʉ mí 'bʉ 'bʉ hin nán ja a ra 'da'yon hoqui. Nɛ nubʉya gätho bi zä dá comhbʉ ran jąpi maząi gue bi xi Oją ʉ bi zohni. 16 Nu'bʉ i man'a n'da to'o da zocpa ʉ 'bɛ'a pɛ'ts'i, pɛ 'bɛ da fądi 'bʉ majuąni bi du, ja da t'øt'a xi ma bʉya. 17 Hingui sä da t'øt'a xi ma 'bʉ i 'bʉtho, hinda høn'bʉ bi du. 18 In jabʉ bin ja 'bʉ rá mbʉdi a ran hoqui bi man Oją, gue bin ho 'bʉ mí mba m'bänbi rá ji n'da ra zu'uɛ̨, ja bi fądi majuąni bi nu ran dąte bʉya. 19 Janangue'a nu'a ra Moisés 'bʉ mí xih rán t'ɛ̨di Oją gätho yʉ mɛ israel, nɛ bi c'uaspa ra ji bʉya. Bi mit' ra thɛnga xidɛ'yo nɛ n'da ra t'ʉ'yɛza gue n'youi yʉ́ paxi, nɛ bi gąrbʉ ja ra dehe n'youi rá ji ra t'ʉndąni nɛ rá ji yʉ chibo, bi c'uaspa bʉ ja rá søcuą i man rán t'ɛ̨di Oją, nɛ gätho yʉ ją'i bi mba ma c'uaspi a ra ji bʉya. 20 Nubʉya bi 'yɛ̨na: “Nuna ra ji, guehna dí hoc'a ran hoqui na, gue bi man Oją nanguejʉ. Nuya da zä di punga ma ts'oquihʉ,” bi 'yɛ̨n a ra Moisés. 21 Nɛ nubʉya bi c'ua'ts' ra ji bʉ ja rá niją Oją, nɛ 'bɛ'a gätho mí ja bʉ mbo mí pa nthoni bʉ ja rán thąnde Oją, gätho bi mboxpʉ yʉ ji. 22 Nɛ i mam bʉ ja rán t'ɛ̨di Oją, gue gue'a ra ji í hoc'ʉ 'bɛ'a gätho mí t'øt'e. Pɛ nu'bʉ hin dim fän ra ji, hin'yʉ ra punbi nangue ra ts'oqui, i ɛ̨m bʉ mán t'o't'i.
Í 'uec yʉ ts'oqui a ím 'bøts'e ra Cristo
23 Nu'a ra niją, n'da ra hmɛpya thoho mí ja ua ja ra häi, bi mba ma hoqui nangue ʉ yʉ́ ji yʉ zu'uɛ̨ mí hma. Janangue'a bin ja ra 'bøts'e man'da xʉn ho gue dí hogahʉ, tengu'bʉ dyʉ́ nijąhʉ majuąni bʉ mahɛ̨ts'i. 24 Nɛ hinga guepʉ ja ra niją bi 'yøt' yʉ ją'i i 'bʉh ra Cristo ya, nguetho yʉ hmɛpya tho ʉ nangue a majuąni rá ngu Oją. Pɛ ɛ guepʉ mahɛ̨ts'i bi yʉt'i, i äp Oją ya nanguejʉ. 25 Nu yʉ́ hmumbäją yʉ israel, jɛya 'bʉ njɛya mí cʉrpʉ ja ra cuarto man'da xʉn dʉxqui, midí un ra ji, pɛ hin rá jisɛ. Pɛ nu ra Cristo hinga thocpa thoho di un ra 'bøts'e. 26 Xi'bʉ xtín ja tengu yʉ hmumbäją, jɛya 'bʉ njɛya midí un ra ji. Mí jatho xʉn ngu yʉ nidi xtán du ra Cristo 'bʉ, gue'bʉ go rá mbʉdi ra ximhäi. Pɛ him bin jabʉ bi 'yøt'a. Pɛ nuya n'dandį thoho bi zøcua ra Cristo gue bin unsɛ bim 'bøts'e zɛhɛ, gue í 'uecpa yʉ́ ts'oqui yʉ ją'i. Nɛ guehya yʉ pa gue di ją'ts'a mí hma mám 'bɛt'o. 27 Tengu yʉ ją'i, nts'änni n'dandį thoho da du, nɛ m'bɛjua da nu ran juąnbi. 28 Nɛ ngutho ra Cristo, n'dandį thoho bin uni bim 'bøts'e, ngue bi 'uecpa yʉ́ ts'oqui ʉ xʉn ngu yʉ ją'i. Nɛ m'bɛjua ba pengua da zin ʉ i tø'mi, pɛ hin dí 'yɛ̨hɛ dí 'uec yʉ ts'oqui mahøn'a.