10
Nu'a ran t'ɛ̨di bin t'un ra Moisés nangue yʉ 'bøts'e bi 'yøt' yʉ mbäją, n'da ra hmɛpya thoho nangue'a ran ho bá ɛ̨hya. Nɛ hinga gue'a majuąni ran ho a. Nɛ njąm'bʉ bi zä bi mba ma hocpi yʉ́ ts'oqui ʉ mí øt' yʉ 'bøts'e, madague'bʉ njɛya 'bʉ njɛya midí uni. Nu'bʉ da gue'ʉ yʉ 'bøts'e xtán zä xtín hoc'ʉ, pɛ n'dandįtho xtí uni, nɛ xtá 'yɛ'ts'a ní un yʉ 'bøts'e 'bʉ. Nɛ ya xtám bądi n'dandį thoho bi bo yʉ́ ts'oqui bʉya. Pɛ nangue yʉ 'bøts'e bi uni gätho yʉ jɛya, bi japi da bɛ̨ni gue in dupate tho yʉ́ ts'oqui. Nguetho hinjąm'bʉ da zä di punba yʉ́ ts'oqui n'da ʉ yʉ́ ji yʉ ndąni nɛ yʉ dɛ'yo. Janangue'a bi 'yɛ̨n ra Cristo 'bʉ mí zøcua ja ra häi, bi 'yɛ̨mp'a Oją rá Ta:
Hinga njuąntho gue'ʉ yʉ zu'uɛ̨ guí nde.
Janangue gá jaqui dán ją'igä ngue dam 'bøts'egä, bi 'yɛ̨n'a ra Cristo.
Nɛ hin gnán johya n'da ran t'unni ngue yʉ zu'uɛ̨ bi t'upʉ ja ra sibi, xínga gue'ʉ yʉ 'bøts'e nangue yʉ ts'oqui.
Janangue dá ɛ̨ngä: “Bá ɛ̨cä ya ga øt'ä ni pähä ma Oją i, dam 'bøts'e zɛhɛgä,
tengu mán t'o't'i bʉ ja nim hma,”
bi 'yɛ̨n'a ra Cristo. Nu'a rá mbʉdi bi mangua, hin nán johya Oją ʉ yʉ 'bøts'e gue yʉ zu'uɛ̨ bi t'udi nangue yʉ́ ts'oqui n'da, madague'bʉ gue'a bi man'a n'da rán t'ɛ̨di a. Pɛ xø bi 'yɛ̨m mahøn'a bʉya: “Bá ɛ̨cä ya gue ga øt'ä ni pähä, ma Oją i, gue dam 'bøts'e zɛhɛgä.” Gue nde da ma, dí 'ueh ya yʉ 'bøts'e mí ja, nɛ din ja nʉ man'da ra 'bøts'e. 10 Nu ra Jesucristo bi 'yøt' rá pähä Oją, gue bi unsɛ rá ją'i n'dandį thoho bi juadi. Janangue'a bi hogahʉ Oją ya. 11 Nu yʉ́ mbäją yʉ israel mí øt'ʉ yʉ́ 'bɛfi gätho yʉ pa, nɛ thocpa thoho midi un yʉ 'bøts'e, madague'bʉ hinjąm'bʉ mí sä di hocpa yʉ́ ts'oqui n'da ʉ. 12 Pɛ nu ra Jesucristo n'dandį thoho bin uni bim 'bøts'e nangue ma ts'oquihʉ, pɛ him man'dandį din uni. Nɛ bí 'bʉpʉ 'darbʉ ní mandaui Oją ya. 13 Nɛ guepʉ bí 'bʉpʉ ya, gue'bʉ go bi dąp'ʉ yʉ́n sʉihʉ. 14 Nguetho nangue n'dandį thoho bin unsɛ, janangue'a bi juadi bi hoc'ʉ to'o bi 'yøt'e yʉ́ mbɛti. 15 Guesɛ a rá Hogandąhi Oją di jajʉ ga pąhmbʉ a mangua, 'bʉ mí ma:
16 Nu ran hoqui ga ørpa yʉ ją'i 'bʉ m'bɛjua, din ja tengu na,
ga bɛ̨nba bʉ ja yʉ́ mbʉi ma pähä zɛhɛ, da ndesɛ gue da dɛngui.
Nguetho ga un man 'yomfɛ̨ni bʉ ja yʉ́n 'yomfɛ̨ni ʉ.
17 Nɛ xø bi 'yɛ̨m mahøn'a:
Him man'dandį gam bɛ̨ngä yʉ́ ts'oqui, nɛ xínga gue'ʉ yʉm fɛ'ts'i mí øt'ʉ,
bi 'yɛ̨n rá Hogandąhi Oją. 18 Nangue Oją bi punga ma ts'oquihʉ, hingui sä ga unhdʉ mi'da yʉn t'unni dí punga ma ts'oquihʉ.
Da zä ga sømhbʉ bʉ 'bʉ Oją
19 Ma zi cu ahʉ, gam bɛ̨mhbʉ nangue a ra nyonhoqui mi ja, njo'o n'da ra ją'i thoho mí sä da yʉrpʉ man'da xʉn dʉxqui, nɛ gue'a í t'u'a ra 'bø't'e mí ndam bʉ. Pɛ nuya bi zä dí cʉthʉ bʉ ja a rá ngu Oją mahɛ̨ts'i, man'da xʉn dʉxqui. Nɛ dí cʉthʉ nangue a rá ji ra Jesucristo, bi hogahʉ. Nɛ hin dín suhʉ ya. 20 Nɛ dí cʉthʉ nangue a ra 'yu ma'da'yo gue i 'bʉi. Nguetho bi 'uegahʉ ra 'bø't'e mí ndam bʉ ja ra goxthi, 'bʉ mí unsɛ rá ją'i ra Cristo ya. 21 Nu'a ra Jesús, gue'a ma hmumbäjąhʉ, nanguejʉ gue yʉ́t'ʉhnigahʉ Oją. 22 Janangue'a mbähä ga sømhbʉ bʉ 'bʉ Oją ya, n'dat'a gam bɛ̨mhbʉ majuąni i ndejʉ. Nguetho bi mberca ma mbʉihʉ nangue rá ji ra Cristo, hin gam bɛ̨mhbʉ gue dín dupatehʉ yʉ ts'oqui ya. Nɛ tengu 'bʉ am 'be't'egahʉ a ra dehe xʉn güe. 23 Nɛ ga thoqui ga mamhbʉ a ran ho dí tømhbʉ, hin ga suhʉ. Nguetho majuąni di ją'ts'a rám hma bi xijʉ Oją gue di pøjʉ. 24 Mbähä dan xänbahʉ ga øthʉ ran huɛ̨cate, nɛ 'da dán ɛ̨hyadahʉ ga øthʉ a. 25 Nɛ hin ga øthʉ tengu øt'i 'da him mi søm bʉ ja mam pɛtihʉ. Pɛgue mbähä ga thoqui dam pɛtihʉ, nɛ dan xänbahʉ n'da ngu n'dajʉ. Nɛ man'da ga humbi ga øthʉ ya, nguetho ya mí ts'ʉtho ba ɛ̨h ra Hmu. 26 Pɛ nu'bʉ dí ndesɛ ga thoctahʉ yʉ ts'oqui 'bʉ ya má pąhmbʉ a majuąni, tengu'bʉ hin dá jamansuhʉ a ra 'bøts'e xtím pungahʉ. Pɛ ya hin'yʉ 'bɛ'a man'da sä ga umhbʉ bʉya, gue dí mba ma pungui ma ts'oquihʉ. 27 Pɛ hønt'a ra mbidi gan nuhʉ 'bʉ, gue ran ʉnbi dí co'ts'a Oją, nangue ra sibi nts'utho 'bʉ bi dɛ, gue di jua ʉ yʉ́n sʉihʉ Oją. 28 Gam bɛ̨mhbʉ tengu ran t'ɛ̨di bin t'un ra Moisés, gue'bʉ 'bʉ a n'da i øt' ram fɛ'ts'i, nɛ di nɛqui yoho o gue hyu yʉ testigo gue bi nu, bi tho a ra ją'i bʉya, nɛ hin da mba ma huɛ̨qui. 29 Pɛ ha hin dím bɛ̨mhbʉ gue man'da nts'utho ran ts'ɛmbi ga nuhʉ 'bʉ dím bɛ̨ni ga nɛmhbʉ bʉ häi a rá Ts'ʉnt'ʉ Oją, nɛ dí ɛ̨mhbʉ nte di muui a rá ji xtí hoga ma mbʉihʉ, nɛ'bʉ dí numan'ʉ tho a rá Hogandąhi Oją gue mí ɛ̨na xtí huɛ̨gahʉ. 30 Pɛ dí pąhmbʉ a ra Hmu gue bi ma: “Nugä ma 'bɛfi ga ju't'i, ga un'na rá muui bi 'yøt'e.” Nɛ bi 'yɛ̨n ra t'ohni: “Da zɛmba yʉ́ t'ʉhni Oją 'bʉ di thoqui da 'yøt' ra ts'oqui.” 31 Ɛ̨mmɛ nts'utho 'bʉ da dįnba yʉ́ ts'oqui n'da a Oją bʉ ja ran juąnbi, gue'a i 'bʉi. 32 Pɛ dami bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a gá 'yøthʉ ʉ yʉ pa xʉ thogui, gue'bʉ ja gmí tįmhbʉ ran nɛqui. Xʉn ho gá 'yøthʉ, jante tho gá hyäthʉ yʉn ʉnbi xʉn ndoho. 33 Nɛ 'da ahʉ bi mba nthenni ahʉ, nɛ bi mba ma ʉn'ni ahʉ bʉ ja yʉ́ hmi yʉ ją'i. Nɛ mi'da ahʉ gue hin gá suhʉ da mba ma ʉn'ni ahʉ 'bʉ 'darbʉ gmí 'yohʉ ʉ bi mba ma ʉnbi. 34 Nɛ hin gán suhʉ gue gá zɛnguahʉ ʉ ni cuhʉ 'bäpʉ ja ra fädi, nɛ gán johya thohohʉ 'bʉ mí thąn'nahʉ 'bɛ'a gmí pɛs'hʉ. Nɛ gá pąhmbʉ ja ahʉ bʉ mahɛ̨ts'i a man'da xʉn ho, gue da hyät'i maząi. 35 O guí ɛs'hʉ a gní hyuthʉ nzambʉi, janangue'a din 'da ahʉ n'da ran t'unni xʉn ndoho. 36 Pɛ i jatho ga sɛthʉ ts'ʉ, n'dahma da zä ga øthʉ rá pähä Oją, janangue ga hąmhbʉ a bi ma majuąni di 'dajʉ. 37 Nguetho i mam bʉ ja rá t'ohni Oją:
Mi ts'ʉtho ba ɛ̨'a i ja gue ba ɛ̨hɛ,
ya hin da ya'a ba ɛ̨hɛ, nɛ di 'da ahʉ a guí tømhbʉ.
38 Nɛ nu'ʉ to da 'yɛ̨c'yɛi majuąnigä, gue'ʉ ga hocpa yʉ́ ts'oqui, ga ɛ̨mbi xʉn ho bʉya, nɛ ga un'ndʉ ra temaząi ʉ.
Pɛ nu'ʉ bi mbengui hin ga numanho ʉ,
bi 'yɛ̨n Oją. 39 Pɛ nujʉ hinga guejʉ dá penjʉ guepʉ xcá nuhʉ ran ʉnbi maząi. Pɛ dí ɛ̨c'yɛihʉ gue majuąni a Oją, janangue'a din jajʉ ra temaząi.