11
Nɛ gue'a ná ɛ̨c'yɛihʉ majuąni a Oją
'Bɛ'a nam bøn'a na ɛ̨c'yɛihʉ majuąni a Oją. Nám bøni, gue dí ɛ̨c'yɛihʉ majuąni ga hąmhbʉ a ran ho bi xijʉ Oją. Nɛ nam bøni ga ɛ̨c'yɛihʉ majuąni 'bɛ'a gätho i ma Oją, madague'bʉ hin dí nuhʉ a. Nu ma bombøtahʉ bi hnumanho nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a Oją. Dí ɛ̨c'yɛihʉ majuąni bi 'yøt' Oją yʉ ximhäi, madague'bʉ hin dá nuhʉ 'bʉ mí 'yøt'ʉ. Nu'bʉ mí 'yɛ̨na din ja, ya bin ja bʉya, gue bi 'yøt'e nangue ʉ 'bɛ'a him midí nɛqui. Nu'a ra Abel bi un Oją n'da ra 'bøts'e xʉn ho xinda gue a bi un a ra Caín, nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a bi xi Oją. Nu'bʉ mí thąnba a rán t'unni ra Abel, bi fądi bi numanho Oją a. Nɛ madague'bʉ bi du ra Abel, pɛ tengu 'bʉ 'bʉtho, gue urcahʉ 'bɛ'a mí øt'a, gue bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a Oją. Ngutho ra Enoc, bi 'yɛ̨c'yɛi mbo rá mbʉi a majuąni. Janangue'a bi ts'ixpʉ ja rá ngu Oją nɛ him bi du. Nɛ him bi thįngua ja ra häi a, nguetho bi zix'a Oją. Nɛ i ɛ̨n ra t'ohni: “Nu'bʉ hin ní ts'its'i, bi hnumanho a.” Pɛ nu'bʉ i 'bʉ a n'da i nde da zøm bʉ 'bʉ Oją, pɛgue da 'yɛ̨c'yɛi majuąni i 'bʉ a, nɛ da 'yɛ̨c'yɛi majuąni din t'un ran ho a to i hon Oją. Nguetho hingui sä da numanho Oją n'da 'bʉ hingui ɛ̨c'yɛi a majuąni. Bi 'yɛ̨c'yɛi a ra Noé gue majuąni a mí xi Oją din ja a ra dąmbʉnt'i, madague'bʉ hin ní nu. Nɛ bi 'yøt'a ra dąbarco bi xifi, guepʉ da yąn'ʉ i 'bʉpʉ rá ngu. Nɛ bi 'yɛ̨mbi xʉn ho Oją a nguetho mí ɛ̨c'yɛi mbo rá mbʉi a Oją. Nɛ gue'a í nɛqui hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi gätho ra ximhäi, jąn í ts'ɛmba ʉ. Bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni Oją a ra Abraham. Janangue'a bi bøm 'bʉ mí zon'na Oją, gue da mba bʉ ja a ra häi bi xi Oją gue di unni. Bi nɛxpʉ ja rá häi zɛhɛ, nɛ him mí pądi hapʉ man ní mba. Nɛ nu'bʉ mí zøm bʉ, pɛ bin 'yotho bʉ. Nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni gue ja nín ząm bʉ rá ngu Oją mahɛ̨ts'i. Janangue'a bi hyøtho yʉ ngum'bø't'e bʉ. Nɛ ngutho bi 'yøt'a ra Isaac rá ts'ʉnt'ʉ, nɛ a ra Jacob rá 'bɛto, gue nɛ'ʉ da gomhbʉ ra herencia bi sih majuąni ra Abraham. 10 Nguetho nu ra Abraham mí tø'mi da zøni nín ząm bʉ ja n'da ra dąhnini gue mahɛ̨ts'i, din ja høn'bʉ go njąm'bʉ, gue bi bɛ̨n Oją nɛ bi 'yøzɛhɛ. 11 Nɛ bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a ra Sara, nɛ gue'a í hyąn rá ts'ɛdi Oją a gue dim 'bʉh rá ts'ʉnt'ʉ. Nɛ him mí sä xtím 'bʉh rá t'ʉhni, gue ya xʉm bømbe. Pɛ bim 'bʉ'a rá ts'ʉnt'ʉ, nguetho bi bądi majuąni da 'yøt'a bi man Oją. 12 Nɛ ngutho ra Abraham, madague'bʉ ya xí thoh yʉ pa gue mí sä xtím 'bʉh yʉ́ t'ʉhni, pɛgue bi zøni bim 'bʉh yʉ́m bom'bɛto ɛ̨mmɛ xʉn ngu, tengu yʉ sø mahɛ̨ts'i, o tengu yʉ 'bomu bʉ ja ra ndendeją, gue njongui hät'i da mbede. 13 Nɛ gätho ʉ bi du 'bʉ him mani hyąn a ran ho bi xi Oją. Pɛ tengu'bʉ mí handi yatho bʉ bí ja a ran ho bi sifi, nguetho mí ɛ̨c'yɛi mbo yʉ́ mbʉi gue majuąni din t'unni. Janangue'a bin johya 'bʉ mí bɛ̨ni gue da nu a. Jananjabʉ bi mansɛ tengu'bʉ bi thotho ua ja ra ximhäi ʉ. 14 Nɛ nu ʉ im ma tengu na, i udi gue i 'yotho nɛ i hon man'da ra häi guepʉ din ząi. 15 Nɛ nu'bʉ xtám bɛ̨ntho a ra häi bʉ xpí bøn ʉ, mí sä xtá mbeng mahøn'a ʉ 'bʉ. 16 Pɛ mí nde n'da ra häi man'da xʉn ho, gue nde da ma, ra häi mahɛ̨ts'i. Janangue'a bin johya Oją gue da 'yɛ̨mbi yʉ́ Oją ʉ, nɛ bi hocpa yʉ́ hnini ʉ. 17-18 Nɛ nu'bʉ mí ts'äp rá mbʉi ra Abraham, gue bi sifi bá si a rá ts'ʉnt'ʉ ra Isaac, da mbøspa Oją. Nɛ mí nde xtá 'yøt'e, nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a Oją, madague'bʉ bi xifi dim 'bʉh yʉ́m bom'bɛto 'bʉ bi xąnd ra Isaac. 19 Gue'a bi bɛ̨n'a ra Abraham gue i ja rá ts'ɛdi Oją da xox ʉ xʉn du. Janangue'a tengutho 'bʉ bi dąmbɛ̨ni bʉ 'bʉ ʉ xʉn du a ra Isaac 'bʉ mam bá si mahøn'a a rá ta. Nɛ n'da ra hmɛpya bi 'yøt' na. 20 Nɛ nangue a bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni ra Isaac gue da gomhbʉ rán ho Oją ʉ yʉ́ t'ʉhni, janangue bi sih majuąni ra Jacob nɛ ra Esaú gue da mba mająpi. Nɛ bi sifi 'bɛ'a bi zänba Oją n'da ngu n'da ʉ. 21 Nɛ ngutho a ra Jacob, bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a ran jąpi bi man Oją. Nɛ ní mba bʉ da du, pɛ bi thocpa a ran jąpi ʉ yʉ́ 'bɛto, gue'ʉ yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra José. Nɛ bi dąnde Oją 'bʉ mí dospa rá yą rá tøhø a ra Jacob. 22 Nɛ a ra José bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a bi man Oją. Janangue'a nu'bʉ mí ts'ʉtho da du, bi xi ʉ yʉ́ mɛnguhʉ gue yʉ israel, gue da zøni da mbeng bʉ yʉ́ häi zɛhɛ. Nɛ bi xifi da thux'a ra ánima 'bʉ bi bøm bʉ ʉ, gue'a ra José xí du. 23 Nɛ rá ta nɛ rá mbe ra Moisés 'bʉ mim 'bʉh ra Moisés, bi 'yą'a rá ts'ʉnt'ʉ an hyuzna. Nɛ him bi numansu a rán t'ɛ̨di ra ts'ʉt'abi gue mí ma xtí tho ʉ yʉ́ ts'ʉnt'ʉ yʉ israel. Nguetho midí nɛqui din hocją'i, nɛ mí ɛ̨c'yɛi majuąni di jamansu Oją. 24 Nɛ a ra Moisés guexta'a mí ɛ̨c'yɛi majuąni a Oją. Janangue'a nu'bʉ mín dąn'yohʉ, him mam bi nde da t'ɛ̨mbi rá ts'ʉnt'ʉ a rá t'įxu ra ts'ʉt'abi bʉ Egipto, gue xtán zä xtín jasɛ rá ts'ɛdi. Nɛ gue'a rá t'įxu a ra ts'ʉt'abi bi dįm bʉ mán t'ągui nɛ bi tede. 25 Pɛ man'da bi nde 'darbʉ bin ʉnbahʉ ʉ yʉ́ t'ʉhni Oją a ra Moisés nu'ʉ yʉ́ mɛnguhʉ, xinda gue'bʉ xtán dɛn rán johya ra ximhäi gue ní mba bʉ da guadi. 26 Nɛ nu'bʉ mín 'yomfɛ̨ni ra Moisés, man'da di muui 'bʉ n'dat'a yʉn ts'ante da nuui ra Cristo, xinda gue'bʉ xtí manda 'bɛ'a gätho mí ja bʉ ra häi Egipto, nguetho man'da mí numanho 'bɛ'a di un Oją m'bɛjua. 27 Nɛ nangue bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni ra Moisés, janangue'a bi bøm bʉ ra häi Egipto, nɛ him bi zu a nán cuɛ a ra ts'ʉt'abi. Pɛ bi hyut'an zambʉi, nguetho bi bądi in 'youi Oją, madague'bʉ him mí nu. 28 Pɛ bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a bi xi Oją a ra Moisés, janangue'a bi 'yøt'a bi xifi, ngue bi manda dí cots'i ra ji bʉ ja yʉ́ 'yojut'i yʉ israel. Janangue'a him bi thop yʉ́ mbʉdi ts'ʉnt'ʉ ʉ yʉ israel 'bʉ mam bá ɛ̨h rám 'bɛhni Oją. Gue'a t'ɛ̨mbi ndąbaxjua bi dʉ'mi bi 'yøt'ʉ. 29 'Bʉ mí 'yɛ̨c'yɛi mbo yʉ́ mbʉi i ja rá ts'ɛdi a Oją ʉ yʉ israel, janangue'a bi jap'a Oją bi xocpa n'da ra 'yu bʉ ja ra deją, gue bi tho ʉ. Pɛ nu'bʉ mí 'yɛ̨na nɛ ʉ xtá 'dax'ʉ yʉ mɛ egipto, gue'ʉ mí cute, bi comp' ra dehe bi du ʉ bʉya. 30 Nu yʉ israel bi sifi di thɛ̨'ts'a ra dąhnini Jericó gätho nyoto pa, nguetho ma mbä't'i ra jądo a ra hnini. Nɛ nu'a í 'yɛ̨c'yɛi majuąni a Oją, nɛ gue'a í yøt' ra jądo a 'bʉ mí gua'a nyoto pa di thɛ̨'ts'i. Nɛ bi zä bi dąp ra hnini ʉ yʉ israel bʉya. 31 Pɛ mí 'bʉpʉ n'da ra xisu gue ra Rahab. Nɛ madague'bʉ man ra 'yomt'ɛ̨ni mam'bɛt'o, pɛ hinga nɛ a bi tho a 'bʉ mí tho yʉ́ mɛnguhʉ gue him mí ɛ̨c'yɛi Oją. Nɛ nu'a í zimmanho ʉ yʉ́m 'bɛhni yʉ israel, nɛ gue a í fądi mí ɛ̨c'yɛi mbo rá mbʉi a Oją. 32 Nɛ xʉn ngu mi'da xtán zä xcá xi ahʉ, pɛ hinga xøt'a yʉ ora ga xi ahʉ, nangue ra Gedeón nɛ ra Barac, nɛ nangue ra Sansón nɛ ra Jefté, nɛ nangue ra David nɛ ra Samuel, nɛ gätho mi'da yʉ pøngahyą. 33 Nɛ mí ɛ̨c'yɛi majuąni Oją ʉ, nɛ gue'a í hyąn rá ts'ɛdi Oją ʉ, gue bi dąp yʉ ją'i mí 'bʉpʉ n'danni mi'da yʉ häi 'bʉ mín sʉhmbʉ. Nɛ bin ts'ʉt'abi xʉn ho. Nɛ mí ɛ̨c'yɛi majuąni a bi sifi, janangue'a gätho bi zä bi 'yør bʉya. Nɛ nu'ʉ mi'da mí ɛ̨c'yɛi majuąni a Oją, janangue'a him bi za yʉ dązate. 34 Nɛ him bin zø ʉ mi'da bí thøtpʉ ja ra orno 'bʉ ɛ̨mmɛ midí thoni nám pa, nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi a majuąni ʉ. Nɛ him bi zä bi tho mi'da 'bʉ mí t'ɛ̨mbi xtá tho nangue ra juai. Nɛ nu'bʉ mí güent yʉ́ ją'i ʉ mi'da, bi jap'a Oją bi zaqui. Nɛ madague'bʉ him mí ja yʉ́ ts'ɛdi ʉ mi'da, pɛgue tengu'bʉ ya mí ja yʉ́ ts'ɛdi 'bʉ mí 'yɛ̨c'yɛi majuąni Oją, nɛ gue'a í 'da ʉ yʉ dofʉi yʉ́n sʉihʉ. 35 Nɛ mí 'bʉ i 'da yʉ xisu 'da'a n'danni, gue xí du yʉ́ t'ʉhni. Pɛ bi dąmbɛ̨ni ʉ yʉ́ t'ʉhni 'bʉ mí 'yɛ̨c'yɛi majuąni ʉ yʉ́ mbe. Nɛ nu'ʉ mi'da bi ndesɛ bi tho nangue'a bi 'bɛnza, nɛ him bi nde bi goh yʉ́ mbʉi guepʉ xtá mba ma thøgue, nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni da bømanho bʉ ja ran dąte ʉ, da mba bʉ ja ra te man'da xʉn ho. 36 Nɛ nu'a í 'yɛ̨c'yɛi majuąni ʉ mi'da, nɛ gue'a í hyät' yʉn ʉcpi gue bi t'ʉspi, nɛ bi hyät' 'bʉ mím 'bɛnza, nɛ'bʉ bi thu't'i 'da nangue yʉ cadena nɛ bi jot'a fädi. 37 Nɛ bi tho ʉ 'da gue bi mba ma bat'ado. Nɛ nu'ʉ mi'da bi thɛngui nde nangue ra thɛgui. Nɛ mi'da í tho ra juai 'bʉ mí sifi da mba ma thøgue. Nɛ mí 'yotho ʉ mi'da, nɛ í huɛ̨hi thoho ʉ, mí he yʉ xidɛ'yo, nguetho pa ma ʉcpi. Nɛ mí sä ran ʉ gue mí pa ma ʉnbi. Nɛ gätho ʉ bi hyät'i, nguetho bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a Oją. 38 Nɛ him mí fądi gue man'da xʉn ho ʉ, pɛ man'da di muui ʉ xinda gue'ʉ gätho ra ximhäi. Pɛ ha sä mí 'yotho bʉ ja yʉ ʉhäi 'bʉ mí 'dagui, nɛpʉ ja yʉ t'øhø. Nɛ mí 'bʉpʉ ja yʉ hyądo nɛpʉ ja yʉ hyąhäi. 39 Pɛ gätho bi hnumanho ʉ nangue bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni Oją. Janangue'a i pa mfɛ̨ni thoho ʉ. Pɛ him 'bex bi hyąn a bi xi a Oją di unni. 40 Nguetho xí zän Oją 'bɛ'a man'da xʉn ho da 'yøt'e nanguejʉ, gue 'darbʉ ní hąmhbʉ ran ho ʉ mí 'bʉh maya'bʉ.