12
Thocpa thoho ga tɛnhdʉ a ma ngʉrpihʉ ra Jesús
Janangue'a nujʉ i 'bʉi xʉn ngu yʉ ją'i gue xʉ 'yurcahʉ a majuąni Oją tengu ja dá xi ahʉ. Janangue'a ga 'uejʉ ts'ʉ gätho di pajʉ, nɛ yʉ ts'oqui gue tengu'bʉ an thu't'i ma guahʉ, n'dahma ga häthʉ dan tihmbʉ nangue'a ran tąha bin 'dajʉ guepʉ go him min sä. Nɛ thocpa thoho ga hanthʉ a ma ngʉrpihʉ ra Jesús, janangue'a da zä n'dat'a ga øthʉ bʉya. Nɛ di jajʉ ga øthʉ tengu bi 'yøzɛhɛ, gue bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a Oją, nɛ gue'a í hyät' ran ʉnbi bʉ ja ra pont'i a. Nɛ nu'a ran dąte bi nu, yʉ́n dąte ʉ yʉ ts'om'bäi, ɛ̨mmɛ ma ʉcpi a. Pɛ him bi zu da nu a tengu a, nguetho mí pądi din ja ran johya m'bɛjua nanguejʉ. Nɛ nuya bí 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i 'darbʉ ní mandaui Oją. Nɛ guepʉ i sixcahʉ bʉ. Nɛ gam bɛ̨mhbʉ tengu bi 'yøt' ra Jesús, bi hyät 'bʉ mí ts'ʉi, nɛ'bʉ bin ʉnba bʉ 'bʉh yʉ ts'om'bäi. Janangue'a hin dan xømbʉihʉ, nɛ hin gam bɛ̨mhbʉ gue ga penjʉ. Pɛ nu ahʉ hinga ná ɛs'hʉ yʉ ts'oqui guepʉ gdí tuhʉ. Pɛ dami 'yɛs'hʉ ʉ, madague'bʉ gdí tuhʉ 'da ahʉ. Ha gá pumbɛ̨nihʉ a ran zofo gue i xijʉ Oją, gue yʉ́ t'ʉhni gahʉ a, tengu mam bʉ ja ra t'ohni bʉ i ɛ̨na:
Ma ts'ʉnt'ʉ i, dami bɛ̨ni 'bɛ'a dí mbɛp'a a ni Hmu, gue'bʉ bi xi i hapʉ gá 'bɛdi.
Nɛ xín gui säman'ʉ 'bʉ bi zʉ i.
Nu'a ra Hmu i xänba ʉ di huɛ̨qui,
nɛ i fɛ ʉ gätho ʉ i ɛ̨mbi yʉ́ t'ʉhni.
Dami hyäthʉ ʉ yʉm fɛi, nguetho gue'ʉ i xän'nahʉ ʉ. Nu Oją i ɛ̨na yʉ́ t'ʉhni ahʉ. Nɛ jo'o n'da ra t'ʉhni gue hin da xänba rá ta nangue yʉm fɛi. Pɛ nu'bʉ hin da mbɛp'ahʉ Oją, tengu ʉ gätho yʉ́ t'ʉhni i fɛi, nu'bʉ, masque hin yʉ́ t'ʉhni ahʉ 'bʉ. Guín jahʉ tengu ra t'ʉhni gue hinga mfądi to'o rá ta. Nɛ man'da, nu'bʉ mín t'ʉhnihʉ, gue'bʉ mí mbɛgba ma tahʉ dám 'bʉhmbʉ ua ja ra häi, dá numansuhʉ ʉ. Hanja man'da hin dín umhbʉ da mbɛgbahʉ Oją, rá Ta ma mbʉihʉ, janangue ga tįmhbʉ ra te ma mbʉihʉ. 10 Nu ma tahʉ ua ja ra ximhäi bi mbɛgbahʉ 'bʉ n'dandį, gue mím bɛ̨ni xʉn ho. Pɛ nu Oją 'bʉ i fɛgbahʉ, ząi xʉn ho i ørcahʉ, gue di jajʉ xtán hothogahʉ tengu a. 11 Majuąni hin dí ɛ̨mhbʉ xʉn ho a ram fɛi 'bʉ ra ora dí sähʉ a, nguetho xʉn ʉ. Pɛ nu'bʉ bin hoh ma mbʉihʉ nangue ram fɛi, nɛ dí 'bʉmanhohʉ bʉya, nɛ i hu ma mbʉihʉ.
Nts'utho 'bʉ ga hɛhmbʉ rá nde Oją
12-13 Janangue'a dan ɛ̨hyahʉ mahøn'a gue ga thojʉ a rá 'bɛfi Oją, nɛ hin ga 'uehmbʉ. Pɛ ga hąxhʉ ra 'yu xʉn juąni. Nubʉya nu ni guahʉ guí hɛ̨mfʉ, mí ɛ̨na xtá 'uagui, pɛgue da yąni, da hyą ra ts'ɛdi mahøn'a. 14 Nɛ gui hyomhbʉ hin gui dʉmhbʉ n'da ra sʉi. Nɛ gui hyomhbʉ ra hogambʉi. Nguetho nu'a hin'yʉ ra hogambʉi hin da zä da nu a ra Hmu. 15 Nɛ 'da gdám fäxta nin 'yomfɛ̨nihʉ n'da ngu n'da ahʉ, janangue'a hin dim 'bʉ i 'da ahʉ hin da nde rá mate Oją. Nɛ xínga n'da ahʉ din ja tengu n'da rá 'yʉ ra ts'oqui, gue hin di nɛqui 'bʉ rá mbʉdi, pɛ nu'bʉ bi bøts'e din xąndi, di ts'on ʉ mi'da bʉya. 16 Nɛ dam fähmbʉ njon dan 'yomt'ɛ̨nihʉ. Nɛ xín ga samhbʉ a rá mate Oją, tengu bi 'yøt' ra Esaú, gue í pä a ra tʉhʉ a rán jąpi mí ɛ̨na xtí un'na Oją, gue rá mbʉdi ts'ʉnt'ʉ ra Isaac. 17 Nɛ guí pąhmbʉ 'bɛ'a bi 'yøt' ra Esaú, gue m'bɛjua bi nde a ran jąpi mí ɛ̨na xtí un'na rá ta. Pɛ him mam bi zä bi un'na. Nɛ ts'ɛdi bin zoni, pɛ him bi dįni 'bɛ'a xtá 'yøt' mahøn'a gue xtá hyąn'a. 18 Gam bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a bi 'yøt' yʉ israel, bi zøm bʉ ja n'da ra t'øhø ua ja ra ximhäi, guepʉ bi dɛ ra sibi nts'utho, nɛ bi 'bɛxui yʉ güi tengu 'bʉ ra xui, nɛ bin ja ra ndønthį 'bʉ mi sih yʉ́n t'ɛ̨di Oją ʉ. Pɛgue n'da ra hmɛpya a tengutho bʉ rá ngu Oją gue ɛ̨mmɛ xʉn dʉxqui. 19 Nɛ bi 'yøh ra thʉxi, nɛ rá nde Oją bi 'yø ʉ. Nɛ nu'bʉ mí 'yø a rá nde ʉ yʉ israel, ɛ̨mmɛ bi 'yäh ra mate gue hin da 'yøh mahøn'a, nguetho ɛ̨mmɛ bin su. 20 Him mí hät'i da 'yø a ra nde bi xifi, bi 'yɛ̨na: “Xinga n'da ra ją'i nɛ xing yʉ zu'uɛ̨ da zä da däcua, nu'bʉ da däcua, 'bexque da tho, nɛ da mba ma 'yɛ'mado o gue da mba ma sʉnza.” 21 Ɛ̨mmɛ nts'utho 'bɛ'a bin ja bʉ. Nɛsɛ ra Moisés bi 'yɛ̨na: “Dí fɛt'i gue dín su.” 22 Pɛ nujʉ ya njuąntho rá hnini Oją bʉ mahɛ̨ts'i dí cʉthʉ, i pąpʉ ma mbʉihʉ, gue Oją ząi 'bʉi. Nɛ i t'ɛ̨mbi ra t'øhø Sión a rá hnini Oją, nɛ i t'ɛ̨mbi Jerusalén bʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ dá sømhbʉ bʉ 'bʉh yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i gue yʉ mahuąhi thoho, guepʉ di munts'i i thąnde Oją ɛ̨mmɛ di johya. 23 Nɛ dá cʉthʉ bʉ an thuts'i ma thuhuhʉ bʉ mahɛ̨ts'i, guepʉ dám pɛtihʉ gätho to'o bi hyąn ra herencia bi un Oją. Nɛ dá cʉthʉ bʉ bí 'bʉ Oją ra Zɛ'mi di juąnbi gätho. Nɛpʉ 'bʉh yʉ́ mbʉi ʉ i tu, gue nu'ʉ bi t'ɛ̨mbi xʉn ho 'bʉ mí hoc'a Oją. 24 Nɛ dá cʉthʉ bʉ 'bʉh ra Jesús ma hocpatehʉ bʉ bí 'bʉ a i ørcahʉ ran hoqui ma'da'yo. Nɛ dí cʉthʉ nangue rá ji ra Jesús 'bʉ mí tho, í pungahʉ Oją a. Janangue'a man'da xʉn ho i xijʉ rá ji 'bʉ mí tho, xinda gue'a rá ji ra Abel 'bʉ mí tho, nu'a i ma di ʉnba a to bi hyo a. 25 Janangue'a i jatho dam fähmbʉ hin ga hɛhmbʉ a rá nde a in zojʉ ya. Gam bɛ̨mhbʉ him bi zä bi zo a ran ʉnbi ʉ bi mbɛsta a rá nde Oją, 'bʉ mí ts'ocua ja ra ximhäi. Janangue'a 'be xíngui ts'ʉ da zä ga sohmbʉ ran ʉnbi 'bʉ ga fɛstahʉ a Oją, nguetho mahɛ̨ts'i bʉ in zojʉ ya. 26 Nu'bʉ mí man yʉn t'ɛ̨di Oją bʉ ja ra t'øhø, bi japi bi 'yąn ra häi. Pɛ nuya i ɛ̨n Oją: “Man'dandį ga japi di 'yąni, pɛ hinga høn ra häi, pɛ nɛ mahɛ̨ts'i,” bi 'yɛ̨n Oją. 27 Nɛ nu'a 'bɛ'a gätho hingui dʉ, da mba ma bʉnt'i. Nɛ din ząm bʉ ʉ hingui sä da mba ma 'ueque, gue nu'ʉ 'bɛ'a gätho bi zän Oją gue din ząm bʉ. 28 Nɛ bin 'dajʉ bʉ di manda Oją gue hingui sä da mba ma 'ueque. Janangue'a ga xihmbʉ jamadi Oją, nɛ ga thąndehʉ ngue ga numansuhʉ nɛ ga suhʉ. Nɛ gue'a numanho a bʉya. 29 Nguetho nu ma Ojąhʉ di juadi 'bɛ'a hingui numanho tengu ra sibi.