13
Ga øthʉ a dí numanhojʉ Oją
O guí ɛ'ts'a gnán huɛ̨jʉ n'da ngu n'da ahʉ tengu'bʉ guidín cuhʉ. Nɛ guim bɛ̨mhbʉ gui säyabahʉ ja ni ngumhbʉ to'o da zøm bʉ. Nɛ nu'ʉ 'da njabʉ mí øt'e, bi zin ʉ 'da yʉ́m 'bɛhni Oją bá nɛxpʉ mahɛ̨ts'i nɛ him mí pądi. Nɛ dami bɛ̨mhbʉ ʉ yʉ ofädi, ngue tengu'bʉ n'da gnan ofädithohʉ. Nɛ guim bɛ̨mhbʉ ʉ bi mba ma ʉnbi, nguetho nɛ ahʉ i ja ni ją'ihʉ gue sä da mba ma ʉn'ni ahʉ. Nɛ gätho ahʉ guin numansuhʉ a ran thąti gá 'yøthʉ ni xisuhʉ, nɛ a bi 'yøt'ʉ mi'da. Nɛ gam 'bʉmanho nangue nin thątihʉ, njon di ts'on a. Nguetho di ʉnba Oją ʉ to'o da 'yøt' ran 'yomt'ɛ̨ni, nɛ ʉ hinga na din thąti, nɛ ʉ xʉn thąti nu'bʉ i øt' ran 'yomt'ɛ̨ni. Nɛ 'yo guí numanhohʉ xʉn ngu ra mbɛti. Pɛ gan johyahʉ nangue hangu ts'ʉ i ja ahʉ. Nguetho: “Njąm'bʉ ga hɛc'ahʉ, thocpa thoho ga jamansu ahʉ,” bi 'yɛ̨n Oją. Janangue'a sä dan johyahʉ 'bʉ dí ɛ̨mhbʉ:
I fäxcahʉ ra Hmu,
nɛ hin ga suhʉ 'bɛ'a da zä da 'yørcahʉ yʉ ją'i.
Dami bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a bi 'yøt'ʉ yʉ ngʉrpi gue bi xi ahʉ rám hman Oją. Nɛ guim bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a bi bøni nangue ra te man nám 'bʉ ʉ. Nɛ gui thojʉ a bi 'yut'ahʉ, nangue bi 'yɛ̨c'yɛi majuąni a Oją ʉ. Nu ra Jesucristo hingui dim pädi, gue'bʉ go maya'bʉ, nɛhya nɛ gätho yʉ pa høn'bʉ go njąm'bʉ. Janangue'a hin gan hyɛhmbʉ da ts'ix ahʉ bʉ ma'ueni, guepʉ i hman yʉm hma 'dahma 'dan'yo nɛ hingam fądi. Pɛ nu'a ná bɛ̨mhbʉ rá mate Oją gue'a ní zac ma mbʉihʉ a, xinda gue'ʉ yʉn t'ɛ̨di gue 'bɛ'a i ts'i. Nguetho njo'o to'o xí zac yʉ́ mbʉi 'bʉ supi 'bʉ ja a i si. 10 Pɛgue i jajʉ n'da ran ts'ihmɛ, tengu ra hmɛpya gue ra 'bøts'e mí øt' yʉ mbäją bʉ ja ra niją maya'bʉ, him mí ja ran t'ɛ̨di da zi. 11 Pɛ nu rá hmumbäją yʉ israel 'bʉ mí mbøspa Oją nangue yʉ ts'oqui, bi dɛxpʉ mbo a rá ji ʉ yʉ zu'uɛ̨, guepʉ ja ra cuarto man'da xʉn dʉxqui. Pɛ nu yʉ́ ngø ʉ yʉ zu'uɛ̨ mí zø bʉ ndehnini. 12 Nɛ gue'a bi 'yøt' ra Jesús, bin ʉnbi bi du bʉ ndehnini bʉ 'bʉh yʉ israel. Nɛ gue'a rá jisɛ í hoc yʉ ją'i. 13 Pɛ ga mbähä ga tɛnhdʉ bʉ ndehnini bʉ 'bʉh ra Jesús, tengu'bʉ n'da na 'bɛngadahʉ bʉ ma'ueni. 14 Nguetho nuua ja ra ximhäi hin'yʉ ua n'da ma hninihʉ gue din ząi xʉn ho. Pɛ dí homhbʉ ra dąhnini gue njąm'bʉ da gua a, guepʉ nín ząmhbʉ bʉ. 15 Nɛ nde'bʉ thocpa thoho ga thąndehʉ Oją nangue ma ndehʉ, nɛ ga xihmbʉ ra jamadi. Nɛ di thoc'a mam hmamhbʉ a ra Jesucristo, tengu'bʉ di un Oją ma 'bøts'ehʉ. 16 Nɛ hin dam pumbɛ̨nihʉ a na øthʉ ran ho, nɛ hin dam pumbɛ̨nihʉ ga comhbʉ 'bɛ'a jajʉ, nguetho nɛ'ʉ tengu'bʉ yʉ 'bøts'e i numanho Oją ʉ. 17 Nɛ gui 'yøthʉ a xi a ni ngʉrpihʉ, nɛ gui pąhmbʉ ja yʉ́n t'ɛ̨di da xi ahʉ 'bɛ'a gui 'yøthʉ. Nguetho i fät'a ni mbʉihʉ ʉ, nɛ i jatho di däp Oją ra güɛnda nangue ahʉ. Gui 'yøthʉ a dán johya ni ngʉrpihʉ, nɛ hin da du yʉ́ mbʉi. Nguetho nu'bʉ hin gui 'yøthʉ a, xín da bømanho ahʉ 'bʉ. 18 'Yäfʉ rám fäts'i Oją nanguecähe, nguetho n'dat'a dím bɛ̨mhbe ga tɛnhde a, nɛ dí nde ga øthe xʉn ho gätho. 19 Dí ä ahʉ ra mate, gue ɛ̨mmɛ gui 'yäfʉ Oją di jaqui ga mbagä bʉ n'dihi.
I äp rán jąpi Oją ʉ yʉ́ cu
20 Nu Oją ra hocpate a, bi xoxpʉ 'bʉ ʉ xʉn du a ma Hmuhʉ ra Jesucristo, nu'a di jamansuc ma mbʉihʉ. Nɛ nu'a rá ji í hoc'a ran hoqui njąm'bʉ da guadi. 21 Nɛ dí äp rá mate Oją da 'yøt'ahʉ hin hapʉ gui 'bɛhmbʉ, n'dahma da zä gui 'yøthʉ rá pähä a. Nɛ dí äp rá mate da 'yørcahʉ 'bɛ'a gätho i nde a rá ts'ɛdi ra Jesucristo. Ga numansuhʉ Oją gätho yʉ pa maząi. Nɛ hønt'a gam bɛ̨mhbʉ a. 22 Ma zi cu ahʉ, dí ä ahʉ ra mate hin gan xømbʉihʉ gui 'yøhmbʉ na ran zofo, nguetho nuna ram hma dá ot'ahʉ hingui ngu 'bɛ'a ma. 23 Ja n'da ram hma dí nde ga xi ahʉ, nu'a man 'yohʉhʉ ra Timoteo ya bi so'ts'i. Nu'bʉ da zøcua n'dihi, ga six 'bʉ dá mba bʉ. 24 Zɛnguagahʉ ts'ʉ bʉ gätho ni ngʉrpihʉ, nɛ gätho ʉ yʉ cu gue ma mi'yɛ̨c'yɛihʉ. Nɛhya bá nɛxpʉ Italia i pɛn'nahʉ ran zɛngua. 25 Nɛ dí äp rán jąpi Oją nangue gätho ahʉ. Nɛ hønt'a dí xi ahʉ ya.