10
Nu ra Jesús bi zänni 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi
Nɛ nu ra Jesús bʉya bi zängahe dí 'dɛ'mayoho gähe yʉ́ xädigähe, nɛ bi 'daje rán t'ɛ̨di ga hømhbe thi yʉ zįthu nɛ ga hoje 'bɛ'a gä nín ʉ i hɛ̨mb yʉ ją'i.
Nɛ nugähe 'dɛ'mayoho bi zängahe, m'bɛt'o ra Simón, gue'a ra Pedro, nɛ'a ra Andrés rán 'yohʉ a ra Pedro. Nɛ ra Jacobo nɛ a ra Xuua rán 'yohʉ a ra Jacobo, ngue gätho yoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Zebedeo ʉ. Nɛ ra Felipe, nɛ ra Bartolomé, nɛ ra Tomás, nɛcä dra Mateogä ngue min hącahäigä, nɛ ra Jacobo rá ts'ʉnt'ʉ ra Alfeo, nɛ ra Lebeo ngue gue'a rá thuhu ra Tadeo; nɛ ra Simón t'ɛ̨mbi ra cananista; nɛ ra Judas Iscariote, gue'a xí dä a ra Jesús. Nɛ guecähe 'dɛ'mayoho bi huangähe ra Jesús.
Bi mbɛn'dʉ yʉ́ xädi da mamp'a rám hma
Nɛ nu'bʉ mí zängahe dí 'dɛ'ma yohogähe bi 'yɛ̨nje:
―Nuya hin gui mbähä bʉ i 'bʉ ʉ him ma mijudíohʉ, dyʉ israelhʉ. Xínga guepʉ ra xɛqui Samaria gui mbähä. Pɛ nuya gui mbähä bʉ 'bʉ ʉ ma mɛnguhʉ yʉ israel. Nu'ʉ i 'bʉi tengu yʉ dɛ'yo bi 'bɛh ra 'yu in nde xtán donspʉ ja ran dąte. Nɛ nubʉ hapʉ gui mbähä gui 'yɛ̨mfʉ: “Damin umhbʉ ya ngue di manda ahʉ rá ts'ɛdi Oją,” bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. Gui hojʉ ʉ i hɛ̨mp'a ra t'axca'ya, nɛ hønt'a go man ʉ i hɛ̨mb yʉ ją'i, nɛ gui xoxhʉ ʉ xøn du, nɛ gui hyømhbʉ thi yʉ zįthu in 'yohʉ 'da yʉ ją'i. Nɛ nu'bʉ gui 'yøthʉ ʉ, hin gui 'yäh nin zäbihʉ, nguetho hin dá pä ahʉ a ma ts'ɛdigä, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Nɛ hin te ma mbɛti gui hyąxhʉ 'bʉ gá mbähä, bi 'yɛ̨ngähe. 10 Nɛ xín ni tu'døzą gui tuxhʉ, nɛ hønt'a ni he guí hehʉ nɛ hønt'a ni thįxfani gui 'yʉthʉ, nɛ hin'yʉ 'bɛ'a gui hyąxhʉ, nguetho nubʉ gui sømhbʉ i ja nin t'ɛ̨di ngue da zimanho ahʉ ʉ.
11 Nɛ nu'bʉ gá sømhbʉ bʉ ja yʉ́ hnini ma mi israelhʉ gui 'yänhdʉ hapʉ 'bʉ a n'da ran 'yohʉ ngue ra hocją'i nɛ nu'a gätho yʉ ją'i i numansu a. Nɛ guepʉ gam 'bʉhmbʉ bʉ, jague'bʉ gui thohmbʉ bʉ man'da ra hnini mahøn'a, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. 12 Nu'bʉ gá sømhbʉ bʉ ja rá ngu, gui zɛnguahʉ, gui 'yäfʉ rán jąpi Oją nangue'a. 13 Nɛ nu'bʉ rán säui a da 'yøt'ahʉ ʉ yʉ mɛngu bʉ hapʉ gui sømhbʉ, Oją di un rán jąpi gá 'yäfʉ bʉya. Pɛ nu'bʉ hin'na, tengutho 'bʉ nte gamí 'yäfʉ. 14 Nɛ nubʉ hapʉ gui sømhbʉ, nu'bʉ hin da zimanho ahʉ nɛ hingui nde da 'yømanho a guí xihmbʉ, dami pømhbʉ bʉ nɛ gui huąjʉ yʉ bøhäi ni guahʉ. Nu'a nam bøn'a gui sohmbʉ bʉ ʉ. 15 Nɛ majuąni dí xi ahʉ, nu yʉ mɛngu bʉ i ja n'da ra hnini hin da zimanho ahʉ, pɛ nu'bʉ bin ja ra pa ran juąnbi, man'da ɛ̨mmɛ xʉn ʉ tho da nu, xinda gue'ʉ mí 'bʉpʉ maya'bʉ bʉ ja ra hnini Sodoma nɛ ra hnini Gomorra, bi 'yɛ̨nje a ra Jesús.
Yʉn ʉnbi da nu yʉ́ xädi ra Jesús
16 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nuya hønbʉ go hapʉ ga pɛn'nahʉ, ɛ̨mmɛ di ʉn'nahʉ ʉ 'bʉpʉ, tenguthoho yʉ zate di ʉnba yʉ dɛ'yo. Damim fähmbʉ tengu yʉ c'ɛ̨ya nɛ gui 'yøthʉ tengu øt' yʉ t'azʉ, hønt'a ran ho gui 'yøthʉ. 17 Nɛ gam fähmbʉ, nguetho nu yʉ ją'i di dä ahʉ bʉ 'bʉh yʉ ngʉrpi bʉ ja yʉ niją, nɛ da mbɛp'ahʉ. 18 Nɛ da zix'ahʉ bʉ 'bʉh yʉ zɛ'mi nɛ yʉ ts'ʉt'abi, nguetho guí ɛ̨c'yɛigahʉ, pɛ hinga ndetho da zix ahʉ bʉ. Nguetho nu'bʉ da zix ahʉ bʉ, da zä gui xihmbʉ yʉ zɛ'mi nɛ yʉ ts'ʉt'abi nangue ma thuhugä, n'dahma nɛ ʉ yʉ judío nɛ ʉ i thąnde yʉ́ oją zɛhɛ da 'yøde nanguecä. 19 Nɛ nu'bʉ da ts'ix ahʉ bʉ 'bʉh yʉ ts'ʉt'abi, o guí hądumbʉihʉ 'bɛ'a guim mamhbʉ o gue'bʉ da zä gan yąhʉ uague hin'na, nguetho Oją di 'da ahʉ ran 'yomfɛ̨ni 'bɛ'a gui mamhbʉ 'bʉ bi mba ma juąn'ni ahʉ. 20 Nguetho hinga guesɛ ahʉ gan yąhʉ 'bʉ bi mba ma juąn'ni ahʉ, pɛ gue'a rá Hogandąhi Oją ma Tahʉ din yą, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
21 Nɛ dim 'bʉ i 'da di däsɛ yʉ́n 'yohʉ da mba ntho. Nɛ nu'ʉ 'da di däsɛ yʉ́ ts'ʉnt'ʉ bʉ 'bʉh ra zɛ'mi da tho. Nɛ dim 'bʉ i 'da yʉ ts'ʉnt'ʉ di yąp zɛhɛ yʉ́ ta ngue da tho. Nɛ din jabʉ da t'ørpa ʉ i ɛ̨c'yɛigui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 22 Nɛ gätho na ndoho ra ximhäi da ts'an ahʉ nangue guí tɛngahʉ, pɛ nu'bʉ gui hyäthʉ gue'bʉ go ran zɛgui, gui tąha gan yąmhbʉ bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 23 Nɛ nu'bʉ n'da ra hnini di ʉc'ahʉ, dami 'dahmbʉ bʉ, nɛ gui mbähä bʉ man'da ra hnini bʉya. Nɛ majuąni dí xi ahʉ, hin gní täthʉ gätho yʉ hnini Israel gui xihmbʉ rám hma Oją nɛ gui 'dahmbʉ, 'bʉ bá pengä.
24-25 Nɛ tengu thoho n'da ra xädi hin da t'ɛ̨mbi xʉn ho 'bʉ him bi t'ɛ̨mbi xʉn ho rá xänbate; nɛ hin da hnumanho n'da ra 'yɛ̨hɛ 'bʉ him bi hnumanho rá hmu. Nɛ din jabʉ da 'yøt'ahʉ, hin da numanho ahʉ yʉ ją'i, tengu thohogui him bi hnumanhogui, nɛ i t'ɛ̨ngui drá zįthu, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma hønt'a Oją da ts'u
26 ―Janangue'a hin gui suhʉ 'bɛ'a da 'yøt'ahʉ yʉ ją'i, guehma gui mamhbʉ a dí xi ahʉ. Hin gui cømhbʉ a. 27 Nu'a dí xi ahʉ ua njonguin nu, dami mamhbʉ bʉ 'bʉh yʉ ją'i, nɛ nu'a dí xi ahʉ njongui øde, dami mbahmbʉ bʉ ja yʉ hnini, da t'øpʉ 'bɛ'a gätho dá xi ahʉ ya, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. 28 Nɛ o guí suhʉ ʉ in nde da hyo ahʉ, hin'yʉ yʉ́ ts'ɛdi nɛ'a ni mbʉihʉ di juat'ahʉ. Man'da xʉn ho 'bʉ gui suhʉ a Oją, nɛ hønt'a i sä di ʉn'na ni ją'ihʉ nɛ ni mbʉihʉ bʉ ja ran ʉnbi maząi, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
29-31 Janangue 'yo guí hądumbʉihʉ, guim bɛ̨mhbʉ yʉ doja i 'bä bʉ ja yʉ täi, hingui ngu di muui, pɛ nu'ʉ xínga n'da da du 'bʉ hin rá pähä Oją da du. Janangue'a guim bɛ̨mhbʉ, hin'yʉ 'bɛ'a din ja ahʉ 'bʉ hin rá pähä Oją din ja. Nguetho man'da di mu ahʉ bʉ na nu Oją xinda gue ʉ yʉ doja, nɛ i pądi gätho nangue ahʉ. Janangue'a hin gan suhʉ, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Da ma to'o tɛn ra Jesús
32 ―Nɛ gätho to'o da mam bʉ 'bʉh yʉ ją'i ngue i tɛngä, nɛcä gam ma bʉ 'bʉh ma Ta nubʉ mahɛ̨ts'i nangue ʉ. 33 Pɛ nu'a to'o din cøm bʉ i 'bʉh yʉ ją'i nanguecä, nɛcä xin ga cøm bʉ bí 'bʉh ma Ta bʉ mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Ra Jesús bi ma da ts'ʉ ʉ to'o da dɛnni
34 ―Nɛ hin guim bɛ̨mhbʉ ngue bá ɛ̨cä da zɛh yʉ sʉi, pɛ man'da din ja yʉ sʉi nanguecä. 35-36 Nu yʉ 'yɛ̨c'yɛi da ts'ʉpʉ ja rá ngusɛ, nu'bʉ hing yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ. Nu yʉn 'yohʉ din sʉhmbʉ yʉ́ ta, nɛ nu yʉ xisu bʉya din sʉhmbʉ yʉ́ mbe nɛ ʉ yʉ́ cä, nangue ʉ hingui ɛ̨c'yɛigui, bi 'yɛ̨na.
37 Pɛ nu'bʉ n'da ra ją'i man'da im bɛ̨n'a rá ta nɛ rá mbe xínda guecä, hin ga ɛ̨mbi ngue rá hmugui. Nɛ nu'bʉ n'da ra ją'i man'da im bɛ̨n'a rá ts'ʉnt'ʉ nɛ rá t'įxu xínda guecä, ngutho ʉ hin da zä ga ɛ̨mbi ngue rá hmugui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 38 Pɛ nu'bʉ 'bo'o ɛ̨na i tɛngui nɛ hingui hät' yʉn ʉnbi da t'ørpe, nɛcä xín ga ɛ̨mbi rá hmugui. 39 Nɛ nu'a to'o da zu da thącpa rá te nanguecä, da mba ma ʉnbi bʉ ja ran dąte rá te a, pɛ nu to'o hin da zu da thącpa rá te nanguecä, hin da mba ma ʉnbi bʉ ja ran dąte a, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Ra Jesús i man yʉn t'unni
40 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Nu'a to'o da zimanho ahʉ, nɛcä xin bi zimanhogui, nɛ'a bá pɛngä xim bi zimanho a. 41 Nɛ nu'a to'o da zimanho n'da rá pøngahyą Oją nangue a ra 'bɛfi i øt'e, 'da'angu ran ho din t'unui a ra pøngahyą. Nɛ nu'bʉ 'bo'o da zimanho n'da ra hocją'i nangue a ran hocją'i i øt'e, 'da'angu ran ho din t'unui a. 42 Nɛ nu'bʉ n'da ra ją'i i ja 'bɛ'a di un'na n'da ma xädigä ngue'a i tɛngui, madague'bʉ hønt'i ts'ʉ ra dehe di unni, pɛ nɛ a i ja 'bɛ'a din t'unni ngue man'da xʉn ho, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.