11
Ra Xuua Nxixyą bi manda dí änni to'o a ra Jesús
Nu'bʉ mi gua a man ra Jesús bʉya, bi mbɛngähe dí 'dɛ'mayohogähe. Nɛ n'danni bi mbasɛ ra Jesús bʉya. Bi mba bin xänbate bʉ mi'da yʉ hnini bʉ ra häi Galilea.
Nɛ mi ofädi ra Xuua Nxixyą, nɛ bi sifi 'bɛ'a gätho bi 'yøt'a ra Cristo, janangue'a bi mbɛn'ndʉ yoho yʉ́ xädi a ra Xuua. Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ 'bʉh ra Jesús, bi 'yänni:
―Ha gue'e gra Cristo, gra Thahni i Oją, ngue mi hma ba ɛ̨hɛ, uague ga thoqui ga tømhbʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ́ xädi ra Xuua.
4-5 Nu ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi ra Xuua:
―Ni mbɛ bʉ, gui xihmi a ra Xuua 'bɛ'a gätho guí øhmi, bi 'yɛ̨mbi. Dami xihmi 'bɛ'a guín nuui, ngue nu yʉ xädä bin zø yʉ́ dä ya, nɛ'ʉ yʉ dogua i 'yo, nɛ'ʉ mi hɛ̨mb ra t'axca'ya ya bi yąn ʉ, nɛ'ʉ yʉ gogu ya i øhnahyą ya, nɛ'ʉ 'da xøn du i pa nsots'i, nɛ yʉ hyoya i si a ram hma ngue 'bɛpʉ dím pø ʉ. Mająpi ʉ to'o hin di ʉ't' yʉ́ mbʉi nanguecä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi ra Xuua.
Nɛ nu'bʉ mi mbenc'ʉ yʉ́ xädi ra Xuua, nu ra Jesús bi xih yʉ ją'i 'bɛ'a øt' ra Xuua, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―'Bɛ'a guí mbähä guin nuhʉ bʉ ja ra dąpo 'bʉ mi 'bʉpʉ ra Xuua. Ha gá mbähä gbá nuhʉ n'da tengu ra xithi i ɛn ran dąhi. Uague gá mbähä gbá nuhʉ n'da ran 'yohʉ mahotho rá he mí he. Pɛ guí pąhmbʉ to'o mahotho yʉ́ he i 'bʉpʉ ja yʉ ngunts'ʉt'abi ʉ. Uague gá mbähä gbá nuhʉ n'da rá pøngahyą Oją. Majuąni ngue gán nuhʉ n'da rá pøngahyą Oją, nɛ nu'a, man'da xʉn hɛ̨ts'i rá ts'ɛdi a xínda gue'ʉ gä mi'da yʉ pøngahyą. 10 Nguetho gue'a ra Xuua a mí hmam bʉ ja rám hman Oją maya'bʉ 'bʉ mí 'yɛ̨na:
M'bɛt'o ga pɛhna n'da ran 'yohʉ ngue mam 'bɛhni
da xih yʉ ją'i ngue da døp'e'e xʉn ho,
bi 'yɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
11 Majuąni dí xi ahʉ, njon mí 'bʉh man'da ran 'yohʉ man'da xʉn hɛ̨ts'i nangue a rá 'bɛfi bin t'unni xínda gue a ra Xuua. Pɛ hønt'a go to'o din uni ngue di manda rá ts'ɛdi Oją, madague'a hingui hɛ̨ts'i rá 'bɛfi din t'unni, pɛ man'da xtán hɛ̨ts'i bʉ dí nɛqui, xinda guepʉ ni nɛqui a ra Xuua ya, bi 'yɛ̨na.
12 Asta gue'bʉ mi dʉmp' rá 'bɛfi ra Xuua nɛ guehya, i honi da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją yʉ ją'i. Nɛ nu'ʉ i humbi i honi, da dąha da yʉrpʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 13 Nɛ gue'a bi man ʉ yʉ pøngahyą maya'bʉ ʉ bin ja, nɛ mí ɛ̨m bʉ ja yʉ́n t'ɛ̨di Oją, nɛ gue'ʉ mí man ʉ 'bʉ hín nim 'bʉh ra Xuua. 14 Nɛ nu'bʉ guí ɛ̨c'yɛi a dí xi ahʉ, gui pąhmbʉ ngue tengu'bʉ da gue a ra Elías a ra Xuua, ngue gue'a ra Elías guí tømhbʉ ngue mí 'bʉh maya'bʉ. 15 Nɛ nu'bʉ 'bo'o i ja rá zagu di jamansu a dím mangä ya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
16 Ga xi ahʉ 'bɛ'a guí øthʉ ya, ngue nte guí ʉrpahʉ ra güɛnda. Guí øthʉ tengu i øt' yʉ t'ʉhni 'bʉ in ɛ̨ni. Din sʉsɛ ʉ, nɛ i xih yʉ́ mit'ʉhnihʉ: 17 “Dá pixt' mam 'bixt'i pɛ hin gá 'yʉrpahʉ ra güɛnda, nɛ hin gán nɛ̨hmbʉ,” i ɛ̨n'ʉ 'da. “Pɛ nugähe dá pɛ'be n'da ra 'bɛi ngue tengu'bʉ xøn du n'da, pɛ nte gá bɛ̨mhbʉ nɛ hin gán zomhbʉ,” i ɛ̨n'ʉ mi'da yʉ t'ʉhni. 18 Nɛ ngutho guí øthʉ, hin gá 'yʉrpahʉ ra güɛnda a ra Xuua, ngue him mi ho yʉ́n sihmɛ nɛ him bi zi ra vino, pɛ gá 'yɛ̨mdahʉ in 'youi ra zįthu. 19 Pɛ nugä, dán ją'igä ua ja ra ximhäi, xʉn ho man ts'ihmɛ 'bʉ n'dandį nɛ ma ts'ithegä, pɛ xínga guecä guí ʉrcahʉ ra güɛnda. Pɛ guí xijʉ yʉ fɛhni, guí ɛ̨njʉ: “Nuna ran 'yohʉ ran zäthu nɛ ra mihni na, nɛ yʉ́ amigo yʉ ts'om'bäi nɛ yʉ ziyate hyącahäi,” guí ɛ̨njʉ. Pɛ Oją i pądi 'bɛ'a xʉn ho da 'yøt'e ngue bi zänga'be, bi 'yɛ̨n a ra Jesús.
N'da ram hma nangue ran ʉnbi da nu yʉ ją'i him bi päh yʉ́ mbʉi
20 Nɛ man'da ram hma bi man ra Jesús nangue yʉ hnini bʉ bi 'yøt'e xʉn ngu yʉ́n t'øt'e mixte. Nguetho nu yʉ ją'i bʉ, njąm'bʉ bi nde bi päh yʉ́ mbʉi, madague'a bi nu yʉ́n t'øt'e mixte. Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
21 ―Huɛ̨hi maha ahʉ gyʉ mɛnguhʉ bʉ ra hnini Corazín nɛ ra hnini Betsaida, nguetho nu'bʉ xcá øt'ä yʉn t'øt'e xcá ut'ahʉ bʉ ja ra hnini Tiro nɛ ra hnini Sidón, xtán du yʉ́ mbʉi nangue ran ts'o mí øt'ʉ nɛ xtí päh yʉ́ mbʉi ʉ. 22 Janangue'a nu'bʉ bi zøn ra pa din ja ran juąnbi, man'da xʉn ʉ tho ran ʉnbi gui nuhʉ xinda gue ʉ 'bʉpʉ Tiro nɛpʉ Sidón, bi 'yɛ̨mbi. 23 Ngutho ahʉ gyʉ mɛnguhʉ ra hnini Capernaum. Masque guí ɛ̨mhbʉ man'da xʉn hɛ̨ts'i rá ts'ɛdi ni hninihʉ xínda gue ʉ mi'da. Pɛgue hin'na, guehma da mba ma juadi ahʉ. Nguetho nu'bʉ xcá øt'ä yʉn t'øt'e mixte bʉ ra hnini Sodoma tengu dá ørpʉ ja ni hninihʉ, hin xtán guadi nangue ra sibi, nguetho xtím päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni yʉ mɛngu bʉ, nɛ guexta'a di jat'a ra hnini ya. 24 Pɛ guehma majuąni dí xi ahʉ, 'bʉ bin ja ran juąnbi, man'da xʉn ʉ tho ran ʉnbi gui nuhʉ, xínda gue a da nu yʉ mɛngu bʉ ra hnini Sodoma, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús i hurpa rá mbʉi n'da
25 Nɛ nubʉya nu ra Jesús bin yąui Oją nɛ bi 'yɛ̨na:
―Ma Ta i, gra Hmu mahɛ̨ts'i, nɛ gra Hmu ua ja ra häi, jamadi ya ngue gá japi him bi bą'a ram hma nangue ni ts'ɛdi ʉ im bɛ̨nsɛ ja yʉ́n 'yomfɛ̨nisɛ, pɛ gá japi bi bądi nangue'e ʉ i hon'a'i, tengu yʉ t'ʉhni ngue hin te i pądi. 26 Nɛ gue'a gá 'yøt'e ma Ta i, ngue gue'a gá numanhosɛ guí øt'e, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ min yąui Oją rá Ta.
27 Nɛ xø bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i bʉya:
―Gätho 'bɛ'a i ja, bi 'dacä ma Ta. Nɛ njon da bąqui xʉn ho, hinda hønt'a ma Ta i pąqui. Nɛ njon da bądi xʉn ho ma Ta, hinda høngdä ngue rá Ts'ʉnt'ʉgui dí pącä a, nɛ ʉ ngue ma pähä ga japi da bądi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 28-30 Nɛ nu'bʉ gá yähmbʉ nɛ gán xømbʉihʉ nangue 'bɛ'a gätho guí øthʉ, ba ɛ̨hmbʉ gui tɛngahʉ, nɛ nugä ga hut'a ni mbʉihʉ. Nɛ nu'a ra 'bɛfi dí 'da ahʉ hingui hɛ̨i a, tengu'bʉ dí huthʉ ran thuyą dín hyanbahʉ ya. Nɛ nugä dí sɛt ma mbʉi nɛ hin'yʉ ran 'yɛ̨ts'i ma mbʉi, nɛ ga xän'nahʉ ngue njabʉ gui 'yøthʉ, nɛ ga hut'a ni mbʉihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.