12
Ra Jesús bi 'yuti nda'a man'da xʉn ho xtá 'yøt'ʉ yʉ fariseo
Nɛ nu'a n'da ra pa mi 'yo a ra Jesús bʉ ja yʉ huąhi. Nɛcähe dá mbähmbe yʉ́ xädigähe a, 'bʉ ra pa ran ts'äya. Dá ndehmɛhe nɛ dá tʉje 'da yʉ trigo. Dá tɛ̨nt' ma 'yɛhe ʉ yʉ trigo nɛ dá sahe. Nu yʉ fariseo bi nu 'bɛ'a dá øthe nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Nu ni xädi bi 'yøt'a hin xtá 'yøt'e, nguetho bi 'yøt'a n'da ra 'bɛfi ra pa ran ts'äya, 'bʉ mi dʉc yʉ trigo.
Nɛ bi dą'a ra Jesús, bi 'yɛ̨mbi:
―Ha hin gán nuhʉ bʉ ja ni søcuąhʉ, ngue nɛ a ra David bi mbɛsta a rán t'ɛ̨di Oją 'bʉ mi mbähä ʉ 'da, nɛ bin tumanthuhu, má hin'yʉ 'bɛ'a da zi ʉ. Janangue'a bi yʉrpʉ ja rá ngu Oją, bi zi ʉ yʉ 'bøxthuhmɛ him mi sä da zi ʉ, pɛ hønt'ʉ yʉ mbäją mi si ʉ. Pɛ hin guí ɛ̨mhbʉ bi 'yøt' ra ts'oqui ra David, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. Uague hin guím bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a mam bʉ ja rán t'ɛ̨di ra Moisés nangue yʉ mbäją 'bʉpʉ ja ra niją, ngue nɛ'bʉ ra pa ran ts'äya i øt' yʉ́ 'bɛfi. Pɛ hing ra ts'oqui a i øt'e, nguetho guepʉ ja ra niją dim pɛfi. Nɛ nugä dí xi ahʉ, man'da xʉn hɛ̨ts'i ma ts'ɛdigä xínda gue ra niją, hanja guí ɛ̨mhbʉ bi 'yøt' ra ts'oqui ma xädigä, bi 'yɛ̨mbi. Pɛ nu ahʉ hin guí pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn'a im ma bʉ ja rám hman Oją ngue i ɛ̨na: “Nugä man'da dí nde din ja nin huɛ̨catehʉ, xinda gue gui hyohʉ yʉ zu'uɛ̨ ngue gui pøscahʉ,” i ɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. Nu'bʉ xquí pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn'a, hin xcami yąfʉ ʉ hin'yʉ yʉ́ ts'oqui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. Nɛ nugä guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, drá hmu, nɛ i ja man t'ɛ̨di ga mangä 'bɛ'a da 'yøt' yʉ ją'i ra pa ran ts'äya, bi 'yɛ̨mbi.
N'da ran'yohʉ ra mbɛdi rá 'yɛ bi hoc'a ra Jesús
Nɛ bi thoh pʉya nɛ bi yʉrpʉ ja ra niją. 10 Nɛ nu yʉ́n sʉihʉ a ra Jesús mi nde xtán dįnba n'da ra ts'oqui ngue mi sä xtí yąpi, nɛ bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús:
―Ha da zä da mba ma hoqui a ra pa ran ts'äya n'da ra hyɛ̨nni, uague hin'na, bi 'yɛ̨n'ʉ. Nguetho mí 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ ngue ra mbɛdi rá 'yɛ.
11 Nɛ bi dą'a ra Jesús:
―Ha i 'bʉ a n'da ahʉ ngue nu'bʉ ni dɛ'yohʉ da däpʉ ja ra hyąhäi gue'bʉ ra pa ran ts'äya, ha hin gui jʉxhʉ. 12 Ha má guet'a n'da ra ją'i ngue hin da zä da t'ørpa ran ho 'bʉ ra pa ran ts'äya. Nɛ nu'a, man'da di muui xinda gue yʉ dɛ'yo, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
13 Nɛ nubʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Dami juąn ni 'yɛ, bi t'ɛ̨mp'a ran 'yohʉ.
Nɛ bi juąn bʉya. Nɛ 'bex bi gohi xʉn ho tengu man'da rá 'yɛ xʉn ho. 14 Nɛ nu yʉ fariseo ɛ̨mmɛ bin cuɛ bʉya. Bi bøm bʉ ja ra niją, bi nyąsɛ ʉ 'bɛ'a dí zä da hyo ra Jesús.
Maya'bʉ bi hma 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Jesús
15 Nɛ nu'bʉ mi bɛ̨n'a ra Jesús 'bɛ'a mi nde xtá 'yørpa ʉ yʉ fariseo, bi bøm bʉ bʉya, bi mba n'danni, nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉ ją'i bi numanho da dɛnthoho. Nɛ gätho midín hyɛ̨nni bi hoc'a ra Jesús. 16 Nɛ bi xi ʉ njon da xifi to'o a bi hoqui. 17 Nɛ nu'a bi 'yøt'a ra Jesús ngue njon bi ndepe da xifi, bin thɛui a mi hma maya'bʉ 'bʉ mi 'yɛ̨n'a ra pøngahyą Isaías:
18 Nuna guehna ma 'yɛ̨hɛgä dá huahni
ngue ɛ̨mmɛ didí huɛ̨cä nɛ i hurca ma mbʉi,
ga un ma Hogandąhi
ngue da xi ʉ i thąnde yʉ́ oją zɛhɛ, nangue ran juąnbi ga øt'ä 'bʉ ran zɛgui ra pa.
19 Nɛ hin din sʉte a nɛ xín dim mbatho, nɛ hingan ts'ɛdi din yą hapʉ din 'yo.
20 Nɛ nu'ʉ in ja tengu'bʉ ra xithi bi domp' ran dąhi, da xots'i mahøn'a.
Ngutho ʉ in ja tengu n'da ra sibi mi ts'ʉtho da huɛ̨zɛhɛ, di japi ngue da dɛ xʉn ho mahøn'a, asta gue'bʉ bi zøni dim hmu xʉn ho ua ja ra ximhäi, nɛ din jabʉ da 'yøt'e.
21 Nɛ gätho yʉ ją'i 'dahma 'dan'yo bʉ na yą da dømp' ran ho da 'yørpa ʉ, i ɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Isaías maya'bʉ.
Gue'a bi ma nangue ra Cristo rá Thahni Oją.
Bi t'ɛ̨mbi n'youi rá ts'ɛdi ra zįthu a ra Jesús
22 Nɛ n'da ran 'yohʉ min 'youi ra zįthu nɛ mi xädä nɛ mi gore, bi ts'ixpʉ 'bʉ a ra Jesús, ngue di hoqui. Nɛ 'bexgue bin zø yʉ́ dä, nɛ bi nyą bʉya. 23 Nu'ʉ gätho bi nu 'bɛ'a bi 'yøt'e bi hyonya thoho ʉ, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Masque guehna mi man ʉ yʉ pøngahyą, ngue rám bom'bɛto ra David, ngue rá Thahni Oją, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ ją'i.
24 Nɛ nu yʉ fariseo 'bʉ mi 'yøde 'bɛ'a i man yʉ ją'i, bin cuɛ ʉ, bi 'yɛ̨na:
―Nuna ran 'yohʉ na i høn a thi yʉ zįthu nguetho in 'youi rá ts'ɛdi a yʉ́ hmu, sä ɛ̨n'ʉ.
25-26 Nɛ 'bex bi bą'a ra Jesús 'bɛ'a mim bɛ̨n'ʉ yʉ fariseo nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Pɛ him majuąni guí mamhbʉ, nguetho nu ra zįthu hin da zä din sʉsɛhʉ yʉ́m fäts'ihʉ. Nu'bʉ din sʉsɛ din juasɛ yʉ́ ts'ɛdi ʉ 'bʉ, tenguthoho 'bʉ n'da ra ts'ʉt'abi din heque nɛ din tunhdʉ ʉ yʉ́m fäts'ihʉ, di 'bɛsɛ yʉ́ ts'ɛdi 'bʉ. Nɛ ngutho n'da ra hnini o gue n'da ra ngu 'bʉ din heque, pɛ gä dim 'bɛ ʉ. 27 Nu'ahʉ guí ɛ̨mhbʉ dín 'yo'be rá ts'ɛdi ra zįthu, janangue'a i sä dí høn a thi yʉ zįthu, sä guí ɛ̨mhbʉ. Pɛ xi'bʉ da gue'a dí øt'ä, ha in jabʉ ʉ guí xänbahʉ 'bʉ i høn a thi yʉ zįthu ʉ. Nɛ guesɛ ʉ i ut'ahʉ ngue him majuąni a guí mamhbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 28 Pɛgue rá Hogandąhi Oją dá høn a thi yʉ zįthu nɛ dá ut'ahʉ ngue ya di manda rá ts'ɛdi Oją ua guí 'bʉhmbʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
29 Nɛ tenguthoho n'da ran 'yohʉ 'bʉ i 'bʉpʉ ja rá ngu, hin njongui sä da yʉrpʉ 'bʉ hinga m'bɛt'o da mba nthurpi yʉ́ 'yɛ, nɛ nuya sä da yʉrpʉ nɛ da hyąspi 'bɛ'a gätho i ja bʉ. Dín jagä bʉ, him mí sä xcá mispa yʉ zįthu 'bʉ hin xcá tąpä ʉ yʉ́ hmu, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
30 Nɛ nu'a to'o hingui numansugui, man sʉi'be a. Nɛ nu'a to'o hingui øt' ma 'bɛfi i di japi dim 'bɛ ʉ mi'da, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
31 Janangue'a dí xi ahʉ, hønt'a go má ts'oqui nɛ hønt'a go má ts'ore da man a n'da, i sä da mba ma punbi, pɛ nu'bʉ i man ra ts'ore nangue rá Hogandąhi Oją n'da, ya hin da zä da mba ma punbi n'da 'bʉ. 32 Pɛ dí xi ahʉ, nu'bʉ 'bo'o da man ra ts'ore nanguecä, dán ją'igä ua ja ra ximhäi, pɛ i sä da mba ma punbi a. Pɛ nu'a da man ra ts'ore nangue rá Hogandąhi Oją, pɛ hin jąm'bʉ da mba ma punbi a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma 'da'anguui a rá mbʉi n'da a rán t'øt'e n'da
33 ―Pɛ nu'bʉ xʉn ho ran t'øt'e ngue dá høn a thi ʉ yʉ zįthu, nde'bʉ gui numanhojʉ 'bʉ, nguetho gui 'yɛ̨mfʉ xʉn ho ra za gue'bʉ xʉn ho rán dät'ä. Pɛ nu'bʉ hingui ho yʉ́n dät'ä gui 'yɛ̨mfʉ hingui ho ra za 'bʉ. Nguetho nu yʉ́n dät'ä i zʉpʉ da bą a n'da nda'a ní za a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 34 Nu ahʉ, tengu'bʉ yʉ́ mɛni ahʉ yʉ pozʉ. Hague dán zä gui mamhbʉ n'da ra nde xʉn ho 'bʉ xʉn ts'otho ahʉ. Nguetho nu'a i yupʉ rá mbʉi n'da, gue'a i pøn rá nde n'da, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ fariseo. 35 Nu'a ran 'yohʉ i yuh ran ho rá mbʉi, hønt'a xʉn ho im ma, pɛ nu'a ran 'yohʉ xʉn ts'o, hønt'a im ma, nguetho xʉn yuh ran ts'o rá mbʉi. 36 Nɛ dí xi ahʉ ngue nu'a ra pa din ja ran juąnbi, gätho yʉ ją'i da mba ma juąnbi nangue a him bin 'yomfɛ̨ni 'bɛ'a í mba a bi man ʉ. 37 Nɛ nangue yʉm hma gá mamhbʉ dí ts'än'nahʉ ran ʉnbi 'da ahʉ nɛ dí mba ma thøgue 'da ahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús nte ma hmɛpya bi 'yu 'bʉ mi t'äp yʉ hmɛpya
38 Nɛ nubʉya, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús, bi 'yɛ̨mp'ʉ 'da ma ngʉrpihe yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją:
―Gra xänbate, dami 'yurcahe n'da ra hmɛpya ngue'bʉ majuąni Oją bi 'da'a ni ts'ɛdi.
39 Bi dą'a ra Jesús:
―Nu'ʉ xø 'uegue nangue Oją nɛ xʉn ts'o yʉ́ mbʉi, gue'ʉ i äh yʉ hmɛpya ʉ. Pɛ hin da t'ut yʉ hmɛpya ʉ, pɛ hønt'a n'da ra hmɛpya da t'uti, tengu bi 'yøt'a ra Jonás. 40 Ngue tengu thoho ra Jonás, hyu pa nɛ hyu xui bi 'yo bʉ mbo rá foho n'da ra dąhuą, nɛ ngutho din jacä guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, hyupa nɛ hyu xui ga o bʉ 'bʉ ʉ xʉn du, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi 'yɛ̨mp'ʉ. 41 Nɛ dí xi ahʉ, nu'ʉ mí 'bʉpʉ ra dąhnini Nínive 'darbʉ gam 'bähmbʉ ʉ 'bʉ bin ja ran juąnbi 'bʉ ran zɛgui, nɛ da 'yut'ahʉ i ja ni ts'oquihʉ. Nguetho nu'ʉ 'bex bi päh yʉ́ mbʉi 'bʉ mí 'yø a bi man a ra Jonás, pɛ nu ahʉ xø hin guín nde gui päh ni mbʉihʉ nangue'a dí mangä. Nɛ nugä, man'da xʉn hɛ̨ts'i ma ts'ɛdi xinda gue ra Jonás, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 42 Nɛ'a ra xisu min ts'ʉt'abi bʉ Sur, 'darbʉ gam 'bähmbʉ a 'bʉ bin ja ran juąnbi 'bʉ ran zɛgui. Nɛ da 'yut'ahʉ ngue i ja ni ts'oquihʉ. Nguetho nu'a yatho bá ɛ̨hɛ ngue mi nde da 'yø a 'bɛ'a bi man a ra ts'ʉt'abi Salomón nangue ran 'yomfɛ̨ni bi un Oją, pɛ nu'ahʉ hin guí nde gui 'yøhmbʉ a dím mangä. Pɛ nugä man'da i ja rá ts'ɛdi mam hmangä xinda gue ra Salomón, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ fariseo a ra Jesús.
Nu rá mbʉi n'da da yʉt' ra zįthu mahøn'a 'bʉ hin da bɛ̨n Oją
43 ―Pɛ nu'a ran ts'o guidí hohʉ, din ja ahʉ tengu bi 'yøt'a n'da ra ją'i min 'youi n'da ra zįthu. Nɛ bi bøn a ra zįthu, bin 'yo bʉ ja ra 'yonhäi, mí honi hapʉ din säya pɛ him bi dįni hapʉ din säya. Nɛ bi mbeng bʉ ja rá mbʉi ra ją'i bʉ bá nɛts'i. 44 “Man'da xʉn ho 'bʉ ga peng bʉ bá nɛts'i,” bi 'yɛ̨nsɛ a ra zįthu. Nɛ nu'bʉ mi mbeng bʉya, bi zøm bʉ ja rá mbʉi a ra ją'i mahøn'a, nɛ bi nu tengu'bʉ n'da ra ngu ngue mán joqui bʉ rá mbʉi, nɛ njom mí 'bʉpʉ nguetho him bin ząm bʉ rám hman Oją. 45 Nɛ xø bi mba bʉya bá si mí yoto yʉ́ minzįthuhʉ ngue man'da ɛ̨mmɛ xʉn ts'o i øt'e, nɛ bi yʉrpʉ, bin säya bʉ rá mbʉi a ra ją'i. Nɛ man'da ɛ̨mmɛ xʉn ts'o bi 'yøt'a ra ją'i bʉya. Nɛ gan jahʉ bʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i a ra Jesús.
Nda'a ʉ i din cuhʉ ra Jesús
46 Nɛ nu ra Jesús mi yąhʉ yʉ ją'i 'bʉ mi zøm bʉ a rá mbe nɛ yʉ́n 'yohʉ. Bi zøm bʉ ja ra ngu mí 'bʉi. Pɛ him bi yʉrpʉ, bim 'bätho bʉ thi, mi nde xtín yąui a rá ts'ʉnt'ʉ. 47 Nɛ nu'ʉ 'da bʉya bi xi a ra Jesús:
―I 'bäcua thi ni mbe nɛ nin 'yohʉ, nɛ in nde gan yąhʉ 'na, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús.
48 Nɛ bi dą a ra Jesús:
―Ga xi ahʉ to'o a ma mbe nɛ to'o ʉ man 'yohʉ.
49 Nɛ bi 'yut'ʉ yʉ́ xädi bʉya:
―I 'bʉcua ya ma mbe nɛ ma cu, bi 'yɛ̨na. 50 Nguetho hønt'a go to'o i øt' rá pähä ma Ta bí 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i, gue ʉ man 'yohʉ ʉ, nɛ gue'ʉ man ju ʉ, nɛ gue'ʉ ma mbe ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.