13
Rán t'uti ra mbomhmudä
Nɛ nubʉya bi bøn'a ra Jesús bʉ ja ra ngu mí 'bʉi, nɛ bi mba nín hupʉ ja ra ndendeją. Nɛ ɛ̨mmɛ bim pɛti bʉ yʉ ją'i, janangue'a nu ra Jesús bi ndexpʉ ja n'da ra mbosa nɛ bi hyu bʉ. Pɛ hingui 'yo a ra mbosa, bá copʉ ndenthe. Nɛ bi xänba ʉ yʉ ją'i, bi xi i 'da yʉn t'uti. Nɛ nu'a n'da ran t'uti bi mam bʉ, bi 'yɛ̨na:
―N'da ra mbomhmudä bi mba bʉ huąhi. Nɛ nu'bʉ mi mbon yʉ hmudä, nu'ʉ 'da bi zo bʉ ja ra 'yu, nɛ bá ɛ̨h yʉ doja bi za ʉ. Nɛ nu mi'da yʉ hmudä bi zo bʉ ja yʉ 'bodo, 'bexgue bi bøts'e nguetho hingui pidi ra häi. Pɛ nu'bʉ mambá pøx ra hyadi 'bexgue bi 'yot'ʉ nguetho him mi ja yʉ 'yʉ xʉn ho. Nɛ nu mi'da yʉ hmudä bʉya bi zo bʉ ja yʉ 'bo'uįni, nɛ bi bøx'ʉ yʉ hmudä. Pɛ nu'bʉ min te yʉ 'uįni bʉya bi go'mi, nɛ bim 'bɛdi. Pɛ nu'ʉ 'da bi zo bʉ ja ra hogahäi, nɛ bin ja xʉn ho ʉ. Nu 'da bi ndø'a n'da ciɛnto, nɛ nu'ʉ 'da bi ndø'i hyąte, nɛ 'däte ma 'dɛt'a bi ndø ʉ 'da. Pɛ nu'bʉ i ja ni zaguhʉ, dami jamansu 'bɛ'a dí xi ahʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i a ra Jesús.
I än'dʉ yʉ́ xädi ra Jesús hanja i xih yʉn t'uti yʉ ją'i
10 Nɛ dá xihmbe ra Jesús bʉya, dá ɛ̨mfe:
―Hanja gní xänba yʉn t'uti yʉ ją'i, nɛ hingui pą ʉ 'bɛ'a nam bøn ʉ, dá ɛ̨mfe.
11 Nɛ nu ra Jesús bi dąrcahe bʉya, nɛ bi 'yɛ̨nje:
―Nu ahʉ bin ja ahʉ gá pąhmbʉ a njom mi pąh mam'bɛt'o 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją, pɛ nu'ʉ mi'da, him bin japi da bądi, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. 12 Nɛ tengu thoho a ram hma i ɛ̨na: “Nu'a i ja, man'da xʉn ngu din t'unni, nɛ nu'a zi ts'ʉtho i ja, nɛ'a i ja da thąnba a,” gan jahʉ bʉ. Nu'ʉ i honi da bądi, man'da xʉn ngu da bądi. Pɛ nangue ʉ hingui honi da bądi, nɛ a zi ts'ʉ mi pądi da thąnba ʉ. 13 Janangue'a yʉn t'uti thoho dí xi ʉ, nguetho i øde pɛ ɛ̨na gue'bʉ him bi 'yøde, nɛ i nu pɛ tengutho 'bʉ hin te xtá nu; him bi yʉt' yʉ́ mbʉi a dá xifi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 14 Nɛ majuąni i man'a ra pøngahyą Isaías nangue ʉ 'bʉ mi 'yɛ̨n'a:
Gui 'yøhmbʉ pɛ hin gui pąhmbʉ 'bɛ'a gá 'yøhmbʉ.
Nɛ gui nuhʉ pɛ hin gui pąhmbʉ 'bɛ'a nám bøn'a guin nuhʉ.
15 Nguetho nu ni mbʉihʉ ɛ̨mmɛ xʉm mɛ̨tho,
nɛ njąm'bʉ gui 'yøhmbʉ, tengu'bʉ njot'i ni guhʉ,
nɛ njąm'bʉ gui nuhʉ, tengu'bʉ guidí ts'ąnt' ni dähʉ,
nɛ hin jąm'bʉ i sä da bɛ̨n ni mbʉihʉ ngue dim pädi nangue ran ts'o, ngue ga nyąn ahʉ,
i ɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra pøngahyą Isaías 'bʉ maya'bʉ, bi 'yɛ̨n a ra Jesús.
16 Pɛ nu'ahʉ mająpi ahʉ nguetho i nu ni dähʉ nɛ i øh ni guhʉ, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. 17 Majuąni dí xi ahʉ ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉ́ pøngahyą Oją nɛ xʉn ngu yʉ ją'i ngue 'dat' Oją mim bɛ̨ni, mí nde xtá nuna gätho guí nuhʉ ya, pɛ him bi zä bi nu; nɛ ɛ̨mmɛ mí nde xtá 'yøhna guí øhmbʉ ya, pɛ him bi zä bi 'yøde, nguetho him mí zøn ra ora xtám bądi, bi 'yɛ̨ngähe dyʉ xädigähe ra Jesús.
'Bɛ'a rán thɛui a ran t'uti ra mbomhmudä
18 ―Nɛ nuya ga xi ahʉ 'bɛ'a nam bøn'a rán t'uti a ra mbomhmudä, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. 19 Nɛ nu'a to'o bi sih ram hma ngue di manda ua rá ts'ɛdi Oją, nɛ him bi bądi 'bɛ'a nam bøn'a, in ja tengu ʉ yʉ hmudä bi zo bʉ ja ra 'yu, nɛ 'bex bá ɛ̨'a ra zįthu bi hyąx a ra hmudä bi thupʉ ja yʉ́ mbʉi ʉ. 20 Nɛ nu'ʉ yʉ hmudä bi zo bʉ ja yʉ do, tengu'bʉ n'da ra ją'i ɛ̨mmɛ di johya 'bʉ ja bi 'yø a ram hma, pɛ maxøts'e thoho. 21 Nɛ hinga gätho mbo yʉ́ mbʉi, nguetho hin'yʉ yʉ́ 'yʉ xʉn ho, nɛ go zi ts'ʉ din ʉnbi nangue a ram hma, 'bexgue da 'uegue. 22 Nɛ nu'a ra hmudä dá xi ahʉ bi zo bʉ ja yʉ 'uįni, nam bøni tengu n'da ra ją'i bi 'yø a ram hma, pɛ hønt'a ɛ̨mmɛ im bɛ̨n ra ximhäi nɛ ra mbɛti ngue i hät'i, janangue'a bi japi bim 'bɛ a nɛ hin te bin ja rá 'bɛfi Oją nangue'a ra ją'i tengu a. 23 Pɛ nu'a ra hmudä dá ma ngue bi zo bʉ ja ra hogahäi, nam bøni tengu ʉ i ømanho a ram hma nɛ i pądi 'bɛ'a yʉ́n thɛhʉ a, nɛ din te xʉn ho ʉ nɛ da ndøgue tengutho yʉ hmudä, ngue nu'ʉ 'da bi ndø'a n'da ciɛnto, nɛ'ʉ 'da bi ndø a hyąte, nɛ ʉ 'da bi ndø a 'däte ma 'dɛt'a.
Rán t'uti ra hmudä xʉn ho nɛ a hingui ho
24 Nɛ nu ra Jesús bʉya bi xih mi'da yʉn t'uti ʉ yʉ ją'i, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'bʉ bi 'yøt' ran ts'ʉt'abi Oją, in ja tengutho 'bʉ n'da ra ją'i bi du a n'da yʉ hmudä xʉn ho bʉ ja rá huąhi. 25 Pɛ nu'bʉ mín xui nɛ gätho bin ąha, bi mba a rán sʉiui nɛ 'darbʉ bi duhmi a n'da yʉ hmudä hingui ho bʉ ja rá huąhi, nɛ bi mba bʉya. 26 Nɛ nu'bʉ mí bøx bʉya, bi bøx'ʉ xʉn ho nɛ ʉ hingui ho, 'darbʉ bi bøts'e. 27 Nɛ nu'ʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ bʉya bi mba bi xi ʉ yʉ́ hmu: “Nu yʉ hmudä gá tupʉ ja ra huąhi, xʉn ho 'bʉ gmi tuhu, hapʉ bi nɛqui ʉ yʉ hmudä hingui ho,” bi 'yɛ̨mbi. 28 Nɛ nu ʉ yʉ́ hmu bʉya bi 'yɛ̨mbi: “Nɛ masque n'da man sʉi'be bá ɛ̨hɛ bi ts'onga ma huąhi,” bi 'yɛ̨na. “Ha ga xathʉ ʉ yʉ paxi hingui ho,” bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ bʉya. 29 Nɛ nu yʉ́ hmu bi 'yɛ̨mbi: “Hin'na, hin da zä gui mbähä gui xathʉ ʉ yʉ paxi hingui ho, nguetho xøhma ts'ʉrpʉ thoho nɛ ʉ xʉn ho gui xathʉ. 30 Man'da xʉn ho gui hyɛthohʉ 'darpʉ din te, ja gue'bʉ bin ja ran sofo. Nɛ nubʉya ga xi ʉ yʉ mbɛfi ngue nu'ʉ hingui ho di pɛti nɛ da 'yudi, nɛ nu ʉ xʉn ho bʉya da mbɛ'ts' bʉ ja ma ngu,” bi 'yɛ̨n ʉ yʉ́ hmu, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ guehna man'da ran t'uti bi mam 'bʉ mi xi ʉ yʉ ją'i.
Rán t'uti rá hmudä ra mostaza
31 Nɛ man'da ran t'uti bi man'a ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nɛ tengu n'da rá hmudä ra mostaza bi dupʉ ja rá huąhi n'da ra ją'i. Nɛ zi ts'ʉtho a, ɛ̨mmɛ man'da zi ts'ʉ xínda gue ʉ mi'da yʉ hmudä. 32 Pɛ nu'bʉ bin te nɛ man'da xʉn ndoho bʉ ni nɛqui, madague'bʉ ra c'ani thoho, pɛ i te tengu'bʉ n'da ra za guepʉ da zä da 'yøt' yʉ́ 'bafi yʉ doja bʉ ja yʉ́ 'yɛ. In jabʉ rá ts'ɛdi Oją bʉ ni nɛqui ngue di manda ua, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Rán t'uti rá íxi ra hocjʉni
33 Nɛ man'da ran t'uti bi ma ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nɛ tengu ra íxi 'bʉ din jap'a ra hocjʉni, nɛ gätho bi nden a ra jʉni bʉya. In jabʉ rá ts'ɛdi Oją bʉ ni nɛqui ngue di manda ua, bi 'yɛ̨na.
Maya'bʉ bi ts'änni da man yʉn t'uti a ra Jesús
34 Nɛ ngubʉ bi 'yøt'a ra Jesús, hønt'ʉ yʉn t'uti bi 'yut'ʉ yʉ ją'i 'bʉ mi xänbi. 35 Nɛ gue'a bi man'a ra pøngahyą maya'bʉ ngue din ja 'bʉ mi 'yɛ̨na:
Ga utä yʉ ją'i yʉn t'uti,
Ga xänba a njon mi pądi asta gue'bʉ go mi mbʉh ra ximhäi,
i ɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Isaías 'bʉ mim pøngahyą.
'Bɛ'a rán thɛui a rán t'uti ra hmudä xʉn ho nɛ'a hingui ho
36 Nɛ nubʉya bi xi ʉ yʉ ją'i a ra Jesús ngue da mbengui. Nɛ nu'bʉ gätho mí mba ʉ, bi mba ra Jesús bʉ ja ra ngu. Nɛ dá tɛndähe bʉya. Nɛ nu'bʉ mí hyupʉ ja a ra ngu, dá änhde:
―Dami xije ts'ʉ 'bɛ'a nam bøn'a ran t'uti gá ma nangue ra hmudä hingui ho bi dupʉ rá huąhi a ran 'yohʉ, dá ɛ̨mfe.
37 Nɛ bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús bʉya:
―Nu'a nam bøni ngue yʉ hmudä xʉn ho ʉ dí tucä, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi. 38 Nɛ nu a ra huąhi nam bøni gue'a ra ximhäi. Nɛ nu'a ra hogahmudä nam bøni gue'ʉ di manda rá ts'ɛdi Oją ʉ. Nɛ nu'a ra hmudä hingui ho nam bøni yʉ ją'i ngue rá mbɛti ra zįthu. 39 Nɛ nu a rán sʉiui a rá mbɛti ra huąhi ngue bi dupʉ yʉ hmudä hingui ho, gue'a ra zįthu a. Nɛ nu'a ran sofo nam bøni rán zɛgui ra pa. Nɛ nu'ʉ yʉ mbɛfi da xoqui nam bøni ngue yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i. 40 Nɛ tengu thoho ʉ yʉ hmudä bi bøts'e ngue hingui ho nɛ bi mba ma munts'i nɛ bi mba nt'udi, din ja bʉ 'bʉ ran zɛgui ra pa. 41 Nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, 'bʉ rán zɛgui ra pa ga pɛn'dʉ mam 'bɛhni di pɛti gätho nangu yʉ ją'i ra ximhäi. Nɛ gätho ʉ bi 'yøt' ran ts'o da thøn a thi, nɛ ʉ gätho midí parpa yʉ́ miją'ihʉ da 'yøt' yʉ ts'oqui. 42 Nɛ da thøspʉ ja ra sibi njąm'bʉ i huɛ̨t'i, guepʉ din zoni nɛ din guxt' yʉ́ ts'i bʉ. 43 Nɛ nubʉya, nu'ʉ to'o i øt' rá pähä Oją, di nɛc thoho tengu ra hyadi bʉ di manda rá ts'ɛdi ma Tahʉ mahɛ̨ts'i. To'o gätho ja yʉ́ zagu, di jamansu a dím mangä ya, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Rán t'uti a ra mbɛti man t'ągui
44 Nɛ man'da ran t'uti bi man'a ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nu n'da ran 'yohʉ bi dįn'a n'da ra mbɛti bʉ mbo ra häi ngue ɛ̨mmɛ di muui a. Nɛ bi gärpʉ mahøn'a. Nɛ midí johya, nɛ bi mba bʉya da mbä 'bɛ'a gätho mi pɛ'ts'i guepʉ bi zä bi dän'a ra xɛqui a guepʉ bi dįn'a di muui, ngue mi pądi man'da da dąpi bʉ. Nɛ din jabʉ gui 'yøthʉ ngue ɛ̨mmɛ gui hyomhbʉ ngue di manda rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Rán t'uti a ra do ɛ̨mmɛ di muui xʉm hmadi
45 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nu n'da ra pøhø ngue mi honi da dän yʉ do i thįm bʉ mbo ra dehe xʉm hmadi di muui. 46 Nɛ nu'bʉ mí dįn a n'da man'da mahotho xinda gue'ʉ gä min nu mam'bɛt'o, bi mbä 'bɛ'a gätho mí pɛ'ts'i nɛ bi dän'a ɛ̨mmɛ mahotho bʉya. Nɛ din jabʉ gui 'yøthʉ ngue ɛ̨mmɛ gui hyomhbʉ ngue di manda rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Rán t'uti n'da ra xit'ą án t'ɛi bʉ ja ra dądądehe
47 Nɛ man'da bi man'a ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nu'a ní 'yøt' ran ts'ʉt'abi Oją, in ja tengu n'da ra xit'ą ngue i pa nt'ɛi bʉ ja ra dądądehe, nɛ i thɛ hønt'a go ní huą i 'bʉpʉ mbo ra dehe. 48 Nɛ nu'bʉ ya bi yu'a yʉ́ xit'ą yʉ mbahuą, da gʉx bʉya, da mba nín hupʉ ja ra ndenthe nɛ da huan'dʉ yʉ huą xʉn ho da 'yʉrpʉ ja yʉ́ 'bøts'e nɛ nu'ʉ hingui ho bʉya di bʉnt'i. 49-50 Nɛ din jabʉ 'bʉ rán zɛgui ra pa, 'darbʉ dim 'bähmbʉ ʉ yʉ ts'om'bäi ʉ xʉn ho bi 'yøt'e. Nɛ nu yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i da huan'dʉ yʉ ts'om'bäi nɛ da 'yɛntpʉ ja ra sibi njąm'bʉ i huɛ̨t'i, nguepʉ din zom bʉ ʉ nɛ din guxt pʉ yʉ́ ts'i, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Mahyoni a mi pɛzɛhɛ nɛ'a xø bi dįm ma'da'yo
51 Nɛ nu'a ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨ngähe yʉ́ xädigähe:
―Ha guí pąhmbʉ a dí xi ahʉ ya.
―Hąha, ma Hmu, ya dí pąhmbe a guím ma, dá ɛ̨mbähe a.
52 Nɛ xø bi 'yɛ̨ngähe bʉya:
―Nu'ʉ midín xäh ram hma maya'bʉ, nɛ a ram hma ma'da'yo da hyumbi din xädi, ngue 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją, hin te di 'bɛh rán xädi ʉ bʉya, nɛ da zä da xänba ʉ mi'da. Din ja tengu'bʉ n'da ra ją'i i ja 'bɛ'a i pɛ'ts'i ngue gä mahyoni. Nɛ'a bi zocpa yʉ́m bombøta nɛ'a bi dįnsɛ. Janangue'a hin te di 'bɛ ʉ 'bʉpʉ ja rá ngu, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Yʉ mɛngu bʉ rá hnini zɛhɛ him bi 'yɛ̨c'yɛi rá ts'ɛdi ra Jesús
53 Nɛ nu'bʉ mi gua'a bi man ra Jesús bʉya bi bøm bʉ. 54 Nɛ bi mba bʉ rá hnini zɛhɛ ngue Nazaret. Nɛ bin xäpʉ ja ra niją, nɛ nu yʉ ją'i bʉya bi hyonya thoho 'bɛ'a bi 'yøt'a, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Hapʉ bí hyą rán 'yomfɛ̨ni na, ngue da zä da 'yøt'a i øt'e. 55 Ha hinga guehna rá ts'ʉnt'ʉ ra yaxi na, ngue i 'bʉcua rá mbe í María. Nɛ nu yʉ́n 'yohʉ ra Jacobo nɛ ra José nɛ ra Simón nɛ ra Judas. 56 Nɛ ʉ yʉ́n ju dí 'bʉhmbʉ ua. Pɛ hapʉ bí hyą a ran 'yomfɛ̨ni na, bi 'yɛ̨n ʉ yʉ́ mɛnguhʉ. 57 Nɛ him bi numanho a ra Jesús. Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Gätho yʉ ją'i in jabʉ. Nubʉ ja yʉ́ hnini zɛhɛ hin da hnumanho n'da rá pøngahyą Oją, xínga gue'ʉ i 'bʉpʉ rá ngu da numanho, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
58 Janangue'a hingui ngu yʉn t'øt'e mixte bi 'yørpʉ, ngue him bi 'yɛ̨c'yɛi ʉ 'bʉpʉ.