14
Ra Xuua Nxixyą bi thɛcpa rá 'yʉga
Nɛ min ts'ʉt'abi bʉ ra xɛqui Galilea a ra Herodes. Nɛ nu'bʉ mi sifi 'bɛ'a gä bi 'yøt'a ra Jesús 'bʉ min 'yo bʉ, bi 'yɛ̨n'a:
―Masque ra Xuua Nxixyą a, bi dąmbɛ̨ni bʉ 'bʉ ʉ xʉn du, janangue'a i ja rá ts'ɛdi xʉn ho i øt' yʉn t'øt'e mixte, bi 'yɛ̨m bʉya.
3-5 Nguetho guesɛ a ra Herodes bi hyo a ra Xuua Nxixyą. Bin cuɛ a ra Herodes 'bʉ mi sifi ngue hingui ho a bi 'yøt'e ngue bi zinsɛ a rá 'bɛpo, nu'a ra xisu mi 'bʉhmi a ra Felipe 'bʉ mi sin'a ra Herodes. Nɛ nu'a ra xisu, ra Herodías a. Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Xuua: “Hingui ho gá 'yøt'e ngue gá sinba rá xisu a nin 'yohʉ,” bi t'ɛ̨mp'a ra Herodes. Bin cuɛtho ra Herodes bʉya bi got'a fädi a ra Xuua nɛ bi manda dí tu't'i con yʉ cadena. Nɛ mim bɛ̨ni xta hyo a ra Xuua, pɛ him bi hyo nguetho mi su din cuɛ yʉ ją'i, ngue nu yʉ ją'i mi pądi rá pøngahyą Oją a ra Xuua. Pɛ nu'bʉ mi zøn ra pa bin ja rá ngopa a ra Herodes 'bʉ mi dät ra jɛya mahøn'a, bi 'yøt'a n'da ran ts'ihmɛ nɛ bin nɛ a rá t'įxu a ra Herodías. Nɛ bi numanho a ra Herodes a ran hnɛi bi 'yøt' bʉya. Nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra hmute: “Dami 'yädi 'bɛ'a gätho guí nde gui 'yäqui. Majuąni dí xi i, ga 'da i 'bɛ'a gätho gui 'yäqui,” bi 'yɛ̨n'a ra Herodes. Nɛ nu'a ra hmute bʉya bi 'yä a rá yą ra Xuua Nxixyą ngue di o ra mbohi, nguetho gue'a xí xi a rá mbe a da 'yäp'a.
Nɛ bi du rá mbʉi a ra Herodes bʉya, him mi ndehma da hyo a ra Xuua, pɛ hin'yʉ 'bɛ'a sä da 'yøt'e nguetho ya xí xifi di unni 'bɛ'a gä da 'yäpi, nɛ ya xí 'yøh yʉ ją'i di unni 'bɛ'a gätho da 'yäpi. 10 Nɛ bi manda bʉya ngue da mba ba thɛcpa rá yą ra Xuua Nxixyą bʉ ja ra fädi, nɛ ba jät'a n'da ra mbohi din t'un'na ra hmute. 11 Nɛ nu'bʉ min t'unni bi dɛn a ra mbohi bi un'na rá mbe bʉya.
12 Nɛ nu yʉ́ xädi ra Xuua bʉya, bá tunba a rá ngøc'yɛi bʉ ja ra fädi, bi 'yägui. Nɛ bi mba bʉya bá xi a ra Jesús ngue ya bi du ra Xuua.
Bi 'uįn'i cʉt'a mahuąhi yʉn 'yohʉ ra Jesús
13 Nɛ nu ra Jesús 'bʉ mí 'yøde bi du ra Xuua, 'bex dá mbähmbe dá huhe bʉ ja ra mbosa mí nde xcá sømhbe bʉ 'danguadi, mi ɛ̨na xcám 'bʉsɛhe n'da zi ora. Pɛ nu'bʉ mi pą ʉ yʉ ją'i ngue dá mbähmbe bʉ a ra Jesús, nɛ ʉ bá nɛxpʉ ja yʉ́ hnini bi dɛngähe, bin 'yogua thoho gätho bʉ ja rá nyąni a ra dądehe. 14 Nɛ nu'bʉ má cąhmbe bʉ ja ra mbosa a ra Jesús, xʉn ngu ʉ yʉ ją'i xí zøm bʉ. Nɛ ɛ̨mmɛ bi huɛ̨c'ʉ bʉya nɛ bi hoqui hønt'a go to'o mí ʉ. 15 Nɛ nu'bʉ min de bʉya dá ɛ̨mbähe a ra Hmu:
―Ya bin de ya, nɛ njongui 'bʉcua ja ra xɛqui ua, dami xih yʉ ją'i da mba bʉ ja yʉ hnini nɛ da däm bʉ 'bɛ'a da zi, dá ɛ̨mbähe a.
16 Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Pɛ hingui jatho da mba, pɛ guesɛ ahʉ dami 'uįmhbʉ, bi 'yɛ̨ngähe.
17 Nɛ dá thąhmbe bʉya:
―Pɛ hin'yʉ 'bɛ'a da zi, nɛ hønt'i cʉt'a yʉ hmɛ i ja ua nɛ yoho yʉ huą, dá ɛ̨mfe bʉya.
18 ―Bá cʉhʉ ua, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
19 Nɛ bi xih yʉ ją'i ngue din säya bʉ ja yʉ t'ɛi, nɛ bi hyąn ʉ cʉt'a yʉ hmɛ nɛ yoho yʉ huą. Bi ndøs' mahɛ̨ts'i nɛ bi 'yäp rán jąpi Oją, nɛ bi xɛm bʉya nɛ bi 'dacähe dá darpähe yʉ ją'i. 20 Gätho bin sihmɛ ʉ yʉ ją'i nɛ bin niyą nɛ bi bong mi'da yʉ xɛqui bi yu'i 'dɛ'ma yoho yʉ 'bøts'e. 21 Nɛ nu'ʉ gätho bin sihmɛ í jua'i cʉt'a mahuąhi ʉ yʉn 'yohʉ, nɛ hin njon bi mbeh yʉ xisu xinga gue yʉ t'ʉhni.
Bin 'yo maxøts'e ra dądehe a ra Jesús
22 Nɛ nubʉya, bi xije ga mbähmbe ngue ga 'daxhe ra dądehe mahøn'a. Dá huhe a ra mbosa dá mbähmbe bʉya. Go bi gosɛ bʉ a ra Jesús, bin 'yɛ̨hmbʉ yʉ ją'i. 23 Nɛ nu'bʉ mi mba ʉ yʉ ją'i bi ndezɛhɛ bʉ ja ra nyuni nɛ bi nyąui bʉ Oją. Bá hazɛhɛ bʉ a. 24 Nɛ nu'bʉ má mbähmbe ngue dá huhe ra mbosa, 'bʉ mi zøm made ra dehe, bi zɛh ran dąhi nɛ ɛ̨mmɛ bin ja yʉ t'øthe, nɛ ts'ɛdi midí cos'a ra mbosa. 25 Nɛ nu'bʉ ya mbɛ mí ts'ʉtho da hyats'i, nɛ 'yo a ra Jesús bʉ maxøts'e ra dehe ngue da zʉ'a ra mbosa. 26 Nɛ nu'bʉ mambá ɛ̨pʉ ra Jesús, nɛ i 'yo bʉ maxøts'e ra dehe dá handähe bʉya, ba ɛ̨pʉ nɛ hin dí pąhmbe ngue gue'a. Ɛ̨mmɛ dán suhe nɛ dá mbahmbe:
―Ba ɛ̨hnʉ n'da ra ánima, dá ɛ̨mhbe.
27 Nɛ bi dąrcähe a ra Jesús:
―Dami hyuthʉ nzambʉi, o guín suhʉ, guecä, bi 'yɛ̨ngähe.
28 Nɛ bi dąt'a ra Pedro bʉya:
―Nu'bʉ gue'e ma Hmu i, dami jaqui nɛcä dan 'yo maxøts'e ra dehe nɛ ga søm bʉ guí 'bäi, bi 'yɛ̨n'a.
29 ―Ba ɛ̨cua, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, bi t'ɛ̨mp'a ra Pedro bʉya.
Nɛ nu'a ra Pedro bʉya bi gąpʉ ja ra mbosa nɛ bi dʉ'mi bin 'yo maxøts'e ra dehe ngue in nde da zøm bʉ bí 'bä a ra Jesús. 30 Pɛ bi nu ngue ɛ̨mmɛ nts'ɛdi ran dąhi nɛ 'bex bin su bʉya, nɛ bi dʉ'mi bi dont'a mbonthe. Nɛ nts'ɛdi bi mbah pʉya:
―Ma Hmu, dami yąngui, bi 'yɛ̨na.
31 Nɛ 'bex bi bɛndba rá 'yɛ a ra Jesús bʉya.
―Hanja ts'ʉtho guí ɛ̨c'yɛi ngue i ja ma ts'ɛdi nɛ 'bexgue gá su 'bɛ'a gán nu, bi 'yɛ̨mp'a rá hmu.
32 Nɛ nu'bʉ mi hyu ra mbosa a ra Pedro nɛ ra Jesús bʉya, 'bex bin hɛ̨ a ran dąhi. 33 Nɛ nugähe mí huhmbe bʉ mbo ra mbosa dán dąnyahmuhe bʉ mí 'bä a ra Jesús nɛ dá ɛ̨mfe:
―Majuąni maha, gue'e rá Ts'ʉnt'ʉ i Oją, dá ɛ̨mfe.
Bi hoc'ʉ yʉ hyɛ̨nni bʉ ra hnini Genesaret a ra Jesús
34 Nɛ dá thohmbe bʉya dá sømhbe bʉ 'danguadi ra dehe bʉ mi ja ra xɛqui Genesaret. 35 Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i mi 'bʉpʉ, 'bʉ mi nu bi zøm bʉ ra Jesús, 'bexgue bi mbɛnh ra nde hønbʉ go hapʉ ja yʉ hnini ngue ya mí 'bʉpʉ ra Jesús. Nɛ bá ts'inbi gätho yʉ hyɛ̨nni bʉ mi 'bʉcähe a ra Jesús. 36 Nɛ bi 'yäh ra mate ʉ ngue bi därpa rá nyąni rá pahni ra Jesús, nɛ 'bex bi yąn ʉ bʉya.