15
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a di ts'onba rá mbʉi n'da
Nɛ nubʉya bá ɛ̨ i 'da ma ngʉrpihe ngue yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją. Bá nɛxpʉ Jerusalén ʉ, nɛ bi 'yän'na ra Jesús:
―Hanja ʉ ni xädi hingui tɛn yʉ́n t'øt'e mam bombøtahʉ nɛ him 'bɛ i xʉt'yɛ 'bʉ i sihmɛ, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Bi dą a ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Pɛ nɛ ahʉ guí fɛsthohohʉ rán t'ɛ̨di Oją 'bʉ guí homhbʉ gui 'yøt' nin t'øt'e zɛhɛhʉ, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ fariseo. Nguetho i mam bʉ ja rám hman Oją: “Gui numansu ni ta nɛ ni mbe.” Nɛ a i mam bʉ ngue: “Nu'a to'o san rá ta nɛ rá mbe i jatho da tho,” bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. Pɛ nu ahʉ, 'dan'yo thoho guí mamhbʉ, ngue guí ɛ̨mhbʉ xʉn ho 'bʉ di yąrpa Oją a mi ja ngue xtá mbäx'a rá mbe o gue rá ta n'da ran 'yohʉ. Nɛ hin gá xihmbʉ ngue him bi numansu rá ta 'bʉ ngubʉ bi 'yøt'e. Gá 'yɛ̨mhbʉ nte ní mba tho yʉ́n t'ɛ̨di Oją 'bʉ guím bɛ̨nsɛ nin t'ɛ̨dihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ fariseo. Pɛ ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guím bɛ̨mhbʉ, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús. Majuąni bi man Oją bʉ ja rá søcuą ra Isaías 'bɛ'a guí øthʉ ngue bi 'yɛ̨na:
Nuya yʉ ją'i ya i ɛ̨squi nangue yʉ́ nde,
pɛ maxøts'e thoho nɛ hinga gätho yʉ́ mbʉi.
Nɛ säti thoho 'bʉ i thąndegui,
nguetho hønt'ʉ yʉ́n t'ɛ̨di zɛhɛ i xänba ʉ mi'da,
i ɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Isaías 'bʉ maya'bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
10 Nɛ nubʉya, nu ra Jesús bi zon'dʉ yʉ ją'i:
―Dami 'yøhmbʉ 'bɛ'a dí xi ahʉ janangue'a gui pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn'a. 11 Hinga gue'a i ts'i di ts'onba rá mbʉi n'da, pɛ gue'a ní bøm bʉ rá nde n'da, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
12 Nɛ dá mbähmbe bʉ mi 'bäh ra Jesús.
―Nu'ʉ yʉ fariseo bi bɛ̨man'ʉ a gám ma, dá ɛ̨mfe.
13 Nɛ bi dąh ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Hønt'a go 'bɛ'a ma paxi him bi 'yɛ̨zɛhɛ ma Ta, i jatho da mba nsat'i. 14 Nte guim bɛ̨mhbʉ nangue ʉ nguetho tengu'bʉ i xädä ʉ, nɛ ɛ̨na da 'yut' ra 'yu yʉ́ mixädähʉ. Nɛ nu'bʉ n'da ra xädä i six'a rá mixädäui, thąmbɛ̨ni tho gätho yoho da zo bʉ ja n'da ra hyąhäi, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús 'bʉ má ɛ̨mfe.
15 Nu ra Pedro bʉya bi xi a ra Jesús:
―Dami xije nangue a ran t'uti gá ma mahɛ̨'bʉ, 'bɛ'a nam bøn'a, bi 'yɛ̨mbi.
16 Nɛ bi dą'a ra Jesús:
―Ha nɛ ahʉ xíngui ts'ʉ guí pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn'a dí xi ahʉ, bi 'yɛ̨na. 17 Ha hin guí pąhmbʉ nu 'bɛ'a da zi n'da, da yʉrpʉ ja rá nde nɛ da mba bʉ ja rá foho, nɛ hingui ząm bʉ, bi 'yɛ̨ngähe. 18 Pɛ nu 'bɛ'a gätho da bøn bʉ ja rá nde n'da í nɛxpʉ rá mbʉi nɛ gue'a di ts'on'a n'da. 19 Nguetho guepʉ mbo rá mbʉi n'da ni nɛx'ʉ yʉ ts'on'yomfɛ̨ni, ran thodu, ran 'yomt'ɛ̨ni madague'bʉ bin thąt'a n'da o hin gana din thąti, nɛ yʉm fɛ̨, nɛ yʉ fɛhni, nɛ yʉn ts'ante, nɛ gue'ʉ gätho ní nɛxpʉ rá mbʉi n'da ʉ. 20 Nɛ gätho ʉ gue'ʉ ní ts'om'bäi n'da ra ją'i ʉ. Pɛ nu'bʉ bin sihmɛ nɛ him bi 'yøt'a ran t'øt'e ngue din xʉt'yɛ, hinga gue'a dán ts'on'a, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
N'da ra xisu hin rá mɛnguhʉ a ra Jesús bi 'yɛ̨c'yɛi a rá ts'ɛdi nɛ bi yąn'a rá t'įxu
21 Nɛ nubʉya dá pømhbe bʉ a ra Jesús dá mbähmbe bʉ ja rá xɛqui ra hnini Tiro nɛ ra hnini Sidón. 22 Nɛ dán c'athe n'da ra xisu ra mɛngu Canaan, hing ra israel a. Nɛ ts'ɛdi bi mbafi, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Gra Hmu, rám bom'bɛto i ra David, din ja nin huɛ̨cate nangue ma t'įxu in 'youi n'da ra zįthu ngue ɛ̨mmɛ di ʉnbi.
23 Nu ra Jesús bi thotho, tengu'bʉ him bi 'yø a bi xifi. Nugähe bʉya dá xihmbe ra Jesús:
―Dami 'yørpa ra mate a ra xisu, janangue'a da mbengui, nɛ i mbafi i tɛngahʉ.
24 Nu ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨na:
―Nu Oją bá pɛngui ga ørpa rá 'bɛfi ngue hønt'ʉ ma mɛnguhʉ yʉ israel ga jamansu, nguetho i 'bʉi tengu yʉ dɛ'yo bi 'bɛh ra 'yu, bi 'yɛ̨na.
25 Pɛ nu ra xisu bi zøm bʉ 'bäh ra Jesús bin dąnyahmu nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Gra Hmu, dami zɛqui.
26 Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―Hingui ho 'bʉ n'da ran 'yohʉ da hyąnba rá hmɛ yʉ́ t'ʉhni, go di un'dʉ yʉ t'ʉ'yo, bi 'yɛ̨mbi.
Ngubʉ bi xifi nguetho hing ra israel a ra xisu. 27 Bi 'yɛ̨n'a ra xisu bʉya:
―Majuąni guím ma gra Hmu, pɛ nɛ'ʉ yʉ t'ʉ'yo i si yʉ xɛca hmɛ 'bom bʉ ja ra 'bimɛxa ngue i hɛ ʉ yʉ́ hmu.
28 Ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨mp'a ra xisu:
―Gra xisu, ɛ̨mmɛ guí ɛ̨c'yɛi xʉn ho a ma mate. Janangue'a din ja a gá 'yädi, bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ 'bexgue gue'a ra ora bi yąn'a rá t'įxu.
Bi hoc mi'da yʉ hyɛ̨nni a ra Jesús
29 Nɛ nubʉya nu ra Jesús bi bøm bʉ. Dá mbähmbe bʉ ja ra ndendądehe bʉ Galilea nɛ dá texhe bʉ ja ra nyuni, nɛ bi hyupʉ a ra Jesús. 30 Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i bi zøm bʉ mi hudi, nɛ bá ts'inba yʉ dogua, nɛ yʉ xädä, nɛ yʉ gore, nɛ yʉ do'yɛ, nɛ xʉn ngu mi'da yʉ mbɛdi nɛ yʉ hyɛ̨nni bá ts'inba bʉ mi hu'a ra Jesús. Nɛ nu ra Jesús bʉya gätho bi hoc'ʉ. 31 Nɛ nu yʉ ją'i bi hyonya thoho 'bʉ mi nu bin yą yʉ gore nɛ bin 'yo ʉ mí dogua nɛ bi yąn'ʉ mi do'yɛ, nɛ bin zø yʉ́ dä ʉ mi xädä. Nɛ nu'bʉ mi nu 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Jesús, bi 'yɛ̨spa Oją, ngue ma Ojąhe dyʉ israelhe. Nɛ hyu pa dán degähe bʉ yʉ ją'i.
Bi 'uįn'i goho mahuąhi yʉn 'yohʉ ra Jesús
32 Nɛ nu ra Jesús bi zongahe bi 'yɛ̨ngähe:
―Ɛ̨mmɛ dím bɛ̨ngä yʉ ją'i i 'bʉcua nguetho ya ná hyupa i 'bʉcua nɛ hin'yʉ 'bɛ'a da zi yʉ. Nɛ nu'bʉ ga xifi da mba bʉ yʉ́ ngu, masque hin da hyät'i da zøm bʉ ja yʉ́ ngu, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
33 Nɛ dá ɛ̨mhbe bʉya:
―Pɛ hin hapʉ ga tįmhbʉ ra hmɛ ga unhndʉ yʉ ją'i, nguetho ɛ̨mmɛ xʉn ngu i 'bʉcua, nɛ njongui 'bʉcua ngue ga tämfʉ ra hmɛ, dá ɛ̨mfe.
34 ―Hangu guí hąhʉ ra hmɛ thą, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
―Yoto thoho yʉ hmɛ nɛ zi yoho yʉ t'ʉhuą, dá ɛ̨mfe.
35 Nɛ nu ra Jesús bi xih yʉ ją'i din säya bʉ häi. 36 Nɛ bi hyąn'ʉ yʉ hmɛ a ra Jesús nɛ yʉ huą, nɛ bi 'yäp rán jąpi Oją nangue ʉ bi hyąni. Nubʉya, nu ra Jesús bi xɛn yʉ hmɛ nɛ yʉ huą nɛ bi dargähe ngue ga unhde yʉ ją'i bʉ mí hudi. 37 Nɛ gätho ʉ mí 'bʉpʉ bin sihmɛ ʉ nɛ bin niyą, nɛ bi bongui yoto yʉ 'bøts'e 'bʉ mi niyą. 38 Nɛ goho mahuąhi ʉ yʉn 'yohʉ bin sihmɛ, nɛ njom bi mbeh yʉ xisu nɛ yʉ t'ʉhni. 39 Nɛ nu ra Jesús bʉya bi xih yʉ ją'i da mbeng yʉ́ ngu. Nɛ nu'bʉ mi mbeng yʉ ją'i bʉya dá mbähmbe mahøn'a a ra Jesús, dá huhe ra mbosa mahøn'a ngue ga sømhbe bʉ ra xɛqui Magdala.