16
Yʉ́ ngʉrpi yʉ judío bi 'yäh mi'da yʉ hmɛpya
Nɛ nu'bʉ ma sømhbe bʉ, bi zøm bʉ 'da ma ngʉrpihe ngue yʉ fariseo nɛ yʉ saduceo, in nde da zäp rá mbʉi a ra Jesús, bi 'yɛ̨mbi:
―'Yurcahe n'da ra hmɛpya ngue ga pąhmbe majuąni Oją bá pɛn'ni i, bi 'yɛ̨n'ʉ.
―Pɛ nu'ehʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, guí nuhʉ xʉn thɛni yʉ güi 'bʉ xøn de nɛ guí ɛ̨mhbʉ bʉya ngue din hyadi 'bʉ bi hyats'i. Nɛ nu'bʉ guí nuhʉ ts'ʉtho xʉn thɛni yʉ güi 'bʉ xudi, guí ɛ̨mhbʉ din dą'ye bʉya. Ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guím bɛ̨mhbʉ. Hanja ngue guí pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn'ʉ yʉ güi guí nuhʉ nɛ hin go guí pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn yʉ hmɛpya guí nuhʉ ya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. Nu ahʉ guí 'bʉhmbʉ ya, gue ahʉ gyʉ ts'om'bäihʉ, xcá 'uehmbʉ bʉ rá 'yu Oją, nɛ sä guí ähmbʉ ra hmɛpya ya pɛ hin da t'ut'ahʉ ra hmɛpya. Pɛ hønt'a ra hmɛpya da t'ut'ahʉ tengu bi 'yøt'a ra Jonás maya'bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ fariseo. Nɛ xø dá mbäcähe a ra Jesús bʉya.
Ra Jesús bi xih yʉ́ xädi di jamansu nangue rá íxi yʉ fariseo
Nɛ nubʉya dá penje mahøn'a 'danguadi ra dądehe a ra Jesús. Nɛ dá pumbɛ̨nihe a ra hmɛ nząi mí sihe ngue min 'youi ra íxi. Nu ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨ngähe:
―Damim fähmbʉ nangue yʉ́ íxi yʉ fariseo nɛ yʉ saduceo, bi 'yɛ̨na.
Nɛ dá ɛ̨nsɛhe:
―I man na ya ngue him bá hąhʉ ra hmɛ.
Nɛ nu ra Jesús bi bądi 'bɛ'a dá bɛ̨mhbe nɛ bi 'yɛ̨nje:
―Hanja guí ɛ̨mhbʉ: “Hin'yʉ ra hmɛ ga sihʉ.” Pɛ ts'ʉtho guí ɛ̨c'yɛihʉ. Ha gá pumbɛ̨nihʉ 'bʉ má 'uįngä goho mahuąhi yʉn 'yohʉ ngue hønt'i yoto yʉ hmɛ nɛ yoho yʉ t'ʉhuą, nɛ bi bong thoho yoto yʉ 'bøts'e yʉ hmɛ. 10 Nɛ'bʉ má 'uįn'i cʉt'a mahuąhi yʉn 'yohʉ ngue hønt'i cʉt'a yʉ hmɛ mi ja, nɛ xʉn ngu yʉ 'bøts'e bi yu 'bʉ mi bongui. 11 Hanja hin gá pąhmbʉ 'bʉ má xi ahʉ nangue yʉ́ íxi yʉ fariseo nɛ yʉ saduceo, pɛ hin nangue ʉ yʉ hmɛ dá xi ahʉ, bi 'yɛ̨ngähe.
12 Ja dá pąhmbe bʉya 'bɛ'a nam bøn'a bi xije ra Jesús. Dá pąhmbe ngue gue'a yʉ́n xädi yʉ fariseo nɛ yʉ saduceo, nɛ hinga gue'a njuąntho ra íxi bi ma.
Ra Pedro bi ma to'o a ra Jesús
13 Nɛ nubʉya dá mbähmbe ra Jesús bʉ ra xɛqui Cesarea, guepʉ min ts'ʉt'abi ra Felipe. Nɛ bi 'yängahe dyʉ xädigähe ra Jesús:
―'Bɛ'a im bɛ̨n'ʉ yʉ ją'i ngue to'ogä, ngue guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨na.
14 Dá thąthe bʉya:
―Nu'ʉ 'da yʉ ją'i im bɛ̨ni gue'e gra Xuua Nxixyą, nɛ nu'ʉ 'da im bɛ̨ni ngue gue'e gra Elías mi 'bʉh maya'bʉ. Nɛ nu'ʉ 'da im bɛ̨ni gue'e grá Jeremías ngue maya'bʉ xøn du, uague man'da rá pøngahyą Oją, i ɛ̨n'ʉ, dá ɛ̨mfe bʉya.
15 Nu ra Jesús bʉya bi 'yängähe:
―Xi'ahʉ, 'bɛ'a guím bɛ̨mhbʉ ngue to'ogä.
16 Ra Simón Pedro bʉya bi dąti:
―Gue'e rá thahni i Oją ngue ra Cristo, rá Ts'ʉnt'ʉ i Oją i 'bʉi.
17 Ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―Mająpi i gra Simón, rá ts'ʉnt'ʉ i ra Jonás, nguetho nu'a gá ma hinga n'da ra ją'i bi bɛ̨n'ni i, pɛgue Oją ma Ta bí 'bʉh mahɛ̨ts'i bi bɛ̨n'ni i. 18 Pɛ nɛ'a dí xi i, nu'i gra Pedro, nu'a ni thuhu nam bøni gue ra do. Nguetho tengu 'bʉ da gue'e gra dongu guepʉ dí mbʉh rán ngu Oją, nangue'e ga dʉ'mä ga pɛt'ʉ da 'yɛ̨c'yɛigui. Nɛ hin'yʉ 'bɛ'a da zä di jua ʉ, xíng ran dąte, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 19 Nɛ ga 'da a n'da nin t'ɛ̨di ngue gui xih yʉ ją'i 'bɛpʉ dí yʉt'a n'da bʉ di manda Oją. Tengu'bʉ ga 'da a n'da ran sogui ngue gui xocpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją. Nɛ nu'a gui 'yɛ̨mbi hingui ho ua ja ra ximhäi, nɛpʉ mahɛ̨ts'i da t'ɛ̨mbi hingui ho a. Nɛ ngutho a gui 'yɛ̨mbi xʉn ho, nɛpʉ mahɛ̨ts'i da t'ɛ̨mbi xʉn ho a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
20 Pɛ nubʉya, nu ra Jesús bi hɛgähe hin ga mamhbe bʉ 'bʉh yʉ ją'i ngue guesɛ a rá Thahni Oją, ngue ra Cristo.
Ra Jesús bi ma da tho nɛ da dąmbɛ̨ni
21 Nɛ nu'a ra pa a, bi dʉ'mi bi xije jatho da mba bʉ Jerusalén di ʉnba bʉ ʉ ma ngʉrpihe, ngue yʉ dąc'yɛi nɛ yʉ mbäją nɛ yʉ xänbate niją. Nɛ bi xije da tho nɛ da dąmbɛ̨ni 'bʉ ná hyupa. 22 Nɛ nubʉya bi zixpʉ ma'ueni a ra Pedro nɛ bi zʉi, bi 'yɛ̨mbi:
―O guidí japi da bɛnt'i i, damin yąni, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
23 Nɛ bi dą'a ra Jesús:
―Dami pøni gra zįthu. Ní mba, nguetho guí ɛ̨ngui hin ga øt'ä a bi zän Oją. Hin'yʉ nin 'yomfɛ̨ni tengu im bɛ̨n Oją, pɛ hønt'a im bɛ̨n yʉ ją'i guím bɛ̨ni, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, bi t'ɛ̨mp'a ra Pedro.
24 Nɛ nubʉya, bi 'yɛ̨ngähe:
―Pɛ to'o gätho in nde da dɛngui i jatho hin da bɛ̨n'a rá pähä zɛhɛ nɛ da hyät yʉn ʉnbi madague'bʉ da tho. 25 Nguetho nu'a to'o di huɛ̨czɛhɛ rá te, da mba ma ʉnbi rá te bʉ ja ran dąte, pɛ nu'a to'o hingui su da thącpa rá te nanguecä, da dįn'a ra te maząi a. 26 Pɛ nu'bʉ n'da ra ją'i, madague da 'yøt'e rá mbɛti 'bɛ'a gätho i ja ua ja ra ximhäi, pɛ nte ní mbatho 'bʉ him bi pøh rá te. Nguetho njo'o n'da ra ją'i da zä da guzɛhɛ rá te, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 27 Nguetho nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, nɛ din jagä rá ts'ɛdi ma Ta bʉ mahɛ̨ts'i 'bʉ bá pengä mahøn'a, nɛ gätho yʉ́m 'bɛhni ban 'yohe 'bʉ bá ɛ̨cä. Nɛ i ja 'bɛ'a ga undä nangue 'bɛ'a bi 'yøt'a n'da ngu n'da yʉ ją'i. 28 Majuąni dí xi ahʉ, hinga gä gní tuhʉ 'bʉ bi dʉ'mi di manda ma ts'ɛdi ua, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.