17
N'da ran t'uti bi 'yøt' ra Jesús
Nɛ nu'bʉ mi tho i 'dato pa nu ra Jesús bi zix ra Pedro nɛ ra Jacobo nɛ ra Xuua, rán 'yohʉ ra Jacobo, nɛ bi mbähä bʉ ja ra t'øhø. Nɛ nu'bʉ mí zøm bʉ, bim pä'a ra Jesús. Nu rá hmi bi hyät'i tengu'bʉ ra hyadi, nɛ nu rá he bi t'axqui tengu'bʉ ran nɛqui. Nɛ nu'ʉ ma mixädihe min 'yohʉ, bi nu bi zøm bʉ ra Elías nɛ ra Moisés, bin yąhʉ ra Jesús.
Nɛ nu ra Pedro bʉya bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Gra Hmu, xʉn ho ngue dí 'bʉhmbe ua, nɛ ga høcähe hyu yʉ t'ʉngu. Nu n'da gam 'bʉsɛ, nu n'da dim 'bʉh ra Moisés, nɛ nu'a man'da dim 'bʉh ra Elías, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
Pɛ nu'bʉ mí yą ra Pedro, bi nɛqui n'da ra güi di fɛxni, ngue bi go'bʉ, nɛ bi 'yø'a n'da ra nde bin yą bʉ ja ra güi: “Guehna ma Ts'ʉnt'ʉgä na, ɛ̨mmɛ dídi huɛ̨cä na nɛ dí numanho. Dami 'yøhmbʉ 'bɛ'a i xi ahʉ.” Gue'a bi man'a ra nde bi 'yøpʉ.
Nɛ nu'bʉ mí 'yø a ra nde ʉ ma mixädihe 'bex bin dąnyahmu bʉ häi nɛ bi nyetho nguetho bin su ʉ. Nɛ nu ra Jesús bʉya bi mba bʉ mín dąnyahmu ʉ nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Dami ndanjʉ, o guín suhʉ.
Nɛ nu'bʉ mi ndøx'ʉ bʉya njom bi nu, pɛ hønt'a ra Jesús mí 'bäpʉ.
Nɛ nu'bʉ mam bá ɛ̨pʉ 'yu bʉ ja ra t'øhø bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Nuya njon gui xihmbʉ 'bɛ'a gá nuhʉ bʉ, jague'bʉ dá thąmbɛ̨nigä bʉ 'bʉ ʉ xøn du, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi t'ɛ̨mp'ʉ.
10 Nɛ nu ma mixädihe bʉya bi 'yänni:
―Hanja i ɛ̨n'ʉ yʉ xänbate niją ngue m'bɛt'o thoho ba penc'a ra Elías, nɛ ja ba ɛ̨'a rá Thahni Oją ngue ra Cristo bʉya, bi 'yɛ̨n'ʉ.
11 ―Majuąni im ma ngue m'bɛt'o ba ɛ̨h ra Elías di hoqui gätho. 12 Pɛ dí xi ahʉ, ya bi zøh ra Elías nɛ njon bi bądi ngue gue'a. Pɛgue bi mba ma ʉnbi nɛ bi mba ma ʉcpi, nɛ ngutho da t'ørcä ya, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
13 Ja bi bą ʉ ma mixädihe bʉya gue tengu'bʉ ra Elías a ra Xuua Nxixyą.
Nu ra Jesús bi hoc'a n'da ra sändąte
14 Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ 'bʉh yʉ ją'i, bi zøm bʉ n'da ran 'yohʉ bʉ mí 'bäh ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
15 ―Gra Hmu, dami 'yørqui ts'ʉ ran huɛ̨cate a ma ts'ʉnt'ʉ, jant'a thoho i sändąte nɛ hønbʉ go i so 'bʉ xø 'yagui. Ja'bʉ i so bʉ ja ra sibi, nɛ ja'bʉ i so bʉ ja ra dehe, hønbʉ go hapʉ 'yo 'bʉ xøn zändąte. 16 Nɛ bá sigä bʉ mi 'bʉ ʉ ni xädi, pɛ him bi zä bi hyącpa a ran ʉ in 'youi, bi 'yɛ̨n'a ran 'yohʉ.
17 Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Gyʉ ts'om'bäihʉ, hin guí ɛ̨c'yɛihʉ Oją xʉn ho. Hangu yʉ pa ga tøp'a thoho ahʉ ngue gui 'yɛ̨c'yɛigahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. Bá si ni ts'ʉnt'ʉ guím ma, bi t'ɛ̨mp'a ran 'yohʉ.
18 Nu'bʉ mi zøpʉ bʉya, nu'a ra Jesús bi zʉ a ra zįthu min 'youi, nɛ bi xifi da bøni. 'Bex bi yąn'a ra ts'ʉnt'ʉ bʉya.
19 M'bɛjua bʉya bin yąhʉ ʉ ma mixädihe a ra Jesús nubʉ dám 'bʉsɛhe.
―Hanja him bi zä dá høngähe thi a ra zįthu min 'youi a ra ts'ʉnt'ʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ.
20 Bi dą a ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨na:
―Him bi zä gá hyømhbʉ thi ra zįthu, nguetho ts'ʉtho guí ɛ̨c'yɛihʉ. Man'da zi ts'ʉtho ni t'ɛ̨c'yɛihʉ xinda gue n'da rá hmudä ra c'u ngue ɛ̨mmɛ zicuɛ. Nɛ nu'bʉ da zøni gui 'yɛ̨c'yɛihʉ tengu n'da rá hmudä ra c'u, da zä gui xihmbʉ n'da ra t'øhø: “Dami 'uegue gui thąn nʉ n'danni,” gui 'yɛ̨mfʉ, nɛ da 'uegue. Hin te gui hyɛ̨mfʉ 'bʉ majuąni gui 'yɛ̨c'yɛihʉ. Gätho xʉn hɛ̨i i sä gui 'yøthʉ, bi 'yɛ̨nje. 21 Pɛ nu'ʉ 'da'ʉ yʉ zįthu tengu min 'youi a ra ts'ʉnt'ʉ, xʉn hɛ̨i da hyøn a thi ʉ, pɛ hønt'bʉ ɛ̨mmɛ hąh rá mbʉi din yąui Oją nɛ da 'yɛ't' ran ts'ihmɛ n'da, da zä da hyøn a thi ʉ, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Ra Jesús bi ma mahøn'a da tho nɛ da dąmbɛ̨ni
22-23 Nɛ nu'bʉ mán 'yohe bʉ ra häi Galilea, bi 'yɛ̨nje mahøn'a a ra Jesús:
―Nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, dan dägä bʉ 'bʉh yʉ ją'i ngue da thogä. Pɛ ga thąmbɛ̨ni 'bʉ ná hyu pa, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. Nɛ ɛ̨mmɛ bi du ma mbʉigähe bʉya.
N'da ran t'änni to'o i jut ra mbɛti nangue ra niją
24 Nɛ nu'bʉ má sømhbe bʉ ra hnini Capernaum a ra Jesús, bi t'ɛ̨mp'a ra Pedro:
―Xi ni xänbatehʉ, ha hingui jut'a ra mbɛti dí hąxähe nangue ra niją, bi t'ɛ̨mbi.
25 Bi dą a ra Pedro bʉya:
―Hąhą i jut'i, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
Nɛ nubʉya nu'bʉ mi yʉrpʉ ja ra ngu xín säya a ra Jesús, 'bex bi t'än'na ra Pedro:
―'Bɛ'a guím bɛ̨ni gra Simón, ha nɛ'ʉ yʉ́ t'ʉhni yʉ ts'ʉt'abi i jut'a ra mbɛti ua ja ma häihʉ, uague hønt'ʉ yʉ ją'i thoho, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
26 Bi dą a ra Pedro:
―Nu'ʉ yʉ ją'i thoho.
―Janangue'a hin mán zähma'be ga jut'ä 'bʉ hingui jut'ʉ yʉ́ t'ʉhni yʉ ts'ʉt'abi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
27 ―Pɛ ni mba bʉ ja ra dądehe, gui hyʉ'ts'a n'da ra huą, nɛ gui xemba rá nde. Gui tįm bʉ n'da ra mbɛti, ngue'a xøt'a ga jut'ui a ra cota a ra niją, n'dahma hin da bɛ̨man'ʉ ʉ i hąx ra mbɛti, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.