18
Ra Jesús bi ma to'o xtán hɛ̨ts'i bʉ dán nu Oją
Nɛ xø dá änhde a ra Jesús:
―Xiya, to'o man'da xʉn hɛ̨ts'i rán t'ɛ̨di bʉ na hnu bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, dá ɛ̨mfe.
Nu ra Jesús bʉya bi zohna n'da ra t'ʉhni nɛ bi gʉts'i bi mbämp'ʉ made, nɛ bi 'yɛ̨nje:
―Majuąni dí xi ahʉ, nde'bʉ gui päh ni mbʉihʉ gui cohmbʉ tengu'bʉ gyʉ t'ʉhnihʉ, nu'bʉ hin'na hin gui sä gui cʉthʉ bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją 'bʉ, bi 'yɛ̨nje. Nɛ nu'a to'o da gohi tengu'bʉ ra t'ʉhni nɛ da 'yøt'e ngue hin'yʉ rá ts'ɛdi, gue'a xtán hɛ̨ts'i rán t'ɛ̨di bʉ na hnu bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją. Nɛ nu'a to'o da numanho n'da ra t'ʉhni nangue ma thuhugä, nam bøni bi zingä bʉya, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Yʉn t'ʉ't'ate i ja ua
―Pɛ nu'bʉ 'bo'o di japi da 'ue a n'da ra t'ʉhni ngue i ɛ̨c'yɛigui, xʉn ʉtho ran ʉnbi da nu. Man'da xʉn ʉ xinda gue'bʉ da t'ɛrpa ra dojʉni rá 'yʉga nɛ da thørpʉ ja ra dądehe, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
―Nhuɛ̨cate ahʉ nangue yʉm 'bɛpate xʉn ngu da t'øt'ahʉ. Guehma gui nuhʉ ʉ, pɛ í huɛ̨hi maha to'o di 'bɛp'ahʉ, bi 'yɛ̨na.
Pɛ nu'bʉ guí ɛ̨mhbʉ gue'a ni 'yɛhʉ o gue ni guahʉ di 'bɛp'ahʉ gui 'yøthʉ ra ts'oqui, pɛ xʉn ho 'bʉ gui hyɛjʉ gui 'yɛmhbʉ bʉ yatho. Nguetho man'da xʉn ho 'bʉ dan 'datho ni guahʉ o gue dan 'datho ni 'yɛhʉ 'bʉ gá mba bʉ ja ra te maząi, xinda gue'bʉ di yoho ni 'yɛ o gue di yoho ni gua nɛ gui mba bʉ ja ra sibi njąm'bʉ da huɛ̨t'i. Nɛ ngutho 'bʉ guí ɛ̨mhbʉ gue'a n'da ni dähʉ di 'bɛp'ahʉ gui 'yøthʉ ra ts'oqui, pɛ xʉn ho 'bʉ gui hyąhmbʉ gui 'yɛmhbʉ bʉ yatho. Nguetho man'da xʉn ho 'bʉ dan 'datho ni dähʉ 'bʉ gui cʉthʉ bʉ ja ra te maząi xinda gue'bʉ di yoho ni dähʉ nɛ gui mba bʉ ja ra sibi njąm'bʉ da huɛ̨t'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran t'uti nangue ra dɛ'yo bim 'bɛdi
10 ―Dami jamansuhʉ a guí øthʉ. Hin gui 'yøthʉ tengu'bʉ nte di muui ʉ zicuɛ, nguetho dí xi ahʉ nu yʉ́m 'bɛhni Oją di jamansu ʉ, nɛ ząi i 'bʉpʉ ja rá hmi ma Ta bʉ mahɛ̨tsi ʉ yʉ́m 'bɛhni. 11 Nguetho nugä, ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bá ɛ̨cä ngue ga nyąnba yʉ́ te ʉ xøm 'bɛdi nangue yʉ ts'oqui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
12-13 ―'Bɛ'a guím bɛ̨mhbʉ bi 'yøt'a n'da ran 'yohʉ ngue mí si n'da ciɛnto yʉ́ dɛ'yo. Nɛ bim 'bɛ a n'da. Ha him bi hyon'a bim 'bɛdi. Pɛ bi zopʉ ʉ goho 'däte ma 'dɛ'ma gʉto bʉ mi sapaxi ʉ, bi mba bi hyon'a bim 'bɛdi. Nɛ nu'bʉ mi dįni, man'da bin johya nangue'a, xinda gue'ʉ mi'da ngue him bim 'bɛdi. 14 In jabʉ ma Tahʉ bí 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i, in ndepe xinga n'da dim 'bɛdi, madague'a hin te di muui bʉ na hnu, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
N'da ran hocpi nangue yʉ 'yɛ̨c'yɛi
15 Nɛ man'da ram hma bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨ngähe:
―Nu'bʉ n'da ni cuhʉ bʉ ja ram pɛti, 'bʉ hinga gue'a da 'yøt'e e, gui xi 'bʉ guí 'bʉsɛui, janangue'a da bądi hingui ho a bi 'yøt'e e, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. Nɛ nu'bʉ bi 'yømanho a gui xifi, ya gá tąha gá hocpa rá mbʉi a ni cu. 16 Pɛ nu'bʉ hingui ʉrpa ra güɛnda a gá xifi, gui six man'da o gue mí yoho yʉ cu din testigo nangue'a guí mammi. 17 Pɛ nu'bʉ guexta'a him bi 'yʉrpathoho ra güɛnda a guí mammi mahøn'a, gui mam bʉ ja ram pɛti bʉya. Nɛ nu'bʉ him bi 'yʉrpa ra güɛnda a 'bɛ'a gá xihmbʉ bʉ, pɛgue gui 'yøthʉ tengu'bʉ hin ni cuhʉ a bʉya, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
18 ―Majuąni dí xi ahʉ, nu 'bɛ'a guí ɛ̨mhbʉ hingui ho ua ja ra ximhäi, nɛpʉ mahɛ̨ts'i i t'ɛ̨mbi hingui ho a. Nɛ ngutho a guí ɛ̨mfʉ xʉn ho, nɛpʉ mahɛ̨ts'i i t'ɛ̨mbi xʉn ho a, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
19 ―Nɛ nu'bʉ guí yohmi 'bʉ n'dat'a guím bɛ̨mmi 'bʉ ja a guí ähui ma Tahʉ 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i, nu'a di 'da aui a gá 'yähui. 20 Nguetho nu'bʉ dim pɛti nangue ma thuhugä 'da, madague'bʉ yoho o gue hyu, pɛgue dí 'bä i nde bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
21 Nɛ bi 'yän'na ra Pedro:
―Gra Hmu, xi'bʉ ja 'bɛ'a da 'yørca n'da ra ją'i, hangu yʉ nidi ga punbi. Ha xøt'a yoto nidi, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
22 Bi dą a ra Jesús:
―Hinga hønt'i yoto nidi, pɛ nde'bʉ thocpa tho gui punbahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
N'da ran t'uti a him bi punba rá mimbɛfiui
23 ―Janangue'a dí xi ahʉ, nu'a nán ts'ʉt'abi Oją, i øt'e tengu bi 'yøt'a n'da ra ts'ʉt'abi 'bʉ mi 'yʉrpa ra güɛnda hangu in dupate yʉ́m fäts'ihʉ. 24 Nɛ nu'bʉ mi nu rá søcuą, 'bexgue bi manda ba ts'i a n'da ngue min dupate yʉ millone thoho. 25 Pɛ nu'a ra ją'i, hin'yʉ 'bɛ'a mi ja ngue xtán zä xtán gut'a min dupate. Nɛ nu ra ts'ʉt'abi bʉya, mi nde xtá mbä a, nɛ yʉ́ t'ʉhni, nɛ rá xisu mí 'bʉpʉ ja rá ngu, nɛ 'bɛ'a gä mi pɛ'ts'i, ngue da gut'a ndupate. 26 Nɛ nu'a ran 'yohʉ bʉya bin dąnyahmu nɛ nts'ɛdi bi 'yäp ra mate a rá hmu: “Gra hmu, tøcpi ts'ʉ, jante tho ga jut'i i.” 27 Nu rá hmu bʉya bi huɛ̨c'a, nɛ bi punba a rán dupate nɛ bi thøh pʉya. 28 Pɛ nu'bʉ mi nɛxpʉ, bin c'at'ui n'da rá mimbɛfiui xí hmit'i ts'ʉ ra mbɛti. Nu'a xí mba ma thøgue bʉya, 'bexgue bim bɛnt'ąte, bi bɛndba rá 'yʉga a bin c'at'ui, nɛ bi 'yɛ̨mbi: “Curca a ma mbɛti guí tuc ya,” bi 'yɛ̨mbi. 29 Nɛ nu'a rá mimbɛfiui bʉya bin dąnyahmu nɛ nts'ɛdi bi 'yäp rá mate, bi 'yɛ̨mbi: “Tøcpi ts'ʉ, jante tho ga jut'i i,” bi 'yɛ̨mbi. 30 Pɛ nu'a xí mba ma punbi him bi dø'mi, bi got'a fädi, ɛ̨mbi din ofädi jague'bʉ da gut'a in dupate. 31 Nɛ nu yʉ́ mimbɛfiui bʉya ɛ̨mmɛ bi bɛ̨ndumbʉi 'bɛ'a bi 'yøt'a xí mba ma punbi, nɛ bi mba bi xi a rá hmu 'bɛ'a bi 'yøt'a. 32 Nu yʉ́ hmu bʉya bi manda bá ts'i a ran 'yohʉ mahøn'a nɛ bi 'yɛ̨mbi: “Gra ts'om'bäi, nugä dá pun'ni i 'bʉ gmí 'yäc ra mate, madague'a xʉn ngu guí tuqui. 33 Nde'bʉ nɛ'e xquí huɛ̨c'a ni mimbɛfiui,” bi 'yɛ̨n'a rá hmu. 34 Ɛ̨mmɛ bin cuɛ a rá hmu, bi manda da jot'i gue'bʉ go bi gut'a gätho yʉ millone min dupatesɛ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, 'bʉ mi man a ran t'uti.
35 Din jabʉ da 'yøt'ahʉ ma Tahʉ 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i 'bʉ hin gui punbahʉ ni miją'ihʉ ngue gätho ni mbʉihʉ, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.