19
Man'da ram hma nangue ran hyɛgui
Nɛ nu'bʉ mi gua'a man ra Jesús, bi bøm bʉ Galilea, bi hyąx ra 'yu ni mba bʉ ra xɛqui Judea, 'danguadi ra dąthe Jordán. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i bi dɛnthoho nɛ bi hoqui xʉn ngu yʉ hyɛ̨nni.
Nɛ nubʉya, bi zøm bʉ'da ma ngʉrpihe ngue yʉ fariseo, bʉ mi 'bäh ra Jesús. Mí honi 'bɛ'a dí yąpi, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ha sä da hyɛh rá xisu n'da 'bʉ madí ts'ʉtho 'bɛ'a da 'yøt'e, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nu ra Jesús bi dąti:
―Ha hin gá nuhʉ bʉ ja rám hman Oją, ngue'bʉ rá mbʉdi thoho ra ximhäi bi zän Oją n'da ran 'yohʉ nɛ n'da rá xisu. Nɛ i mam bʉ: “Nu n'da ran 'yohʉ him man da dɛn'na rá ta o rá mbe 'bʉ dim 'bʉhmi rá xisu, pɛ dim 'bʉhmi da gohi tengu'bʉ n'dan ją'itho,” i ɛ̨m bʉ ja rám hma Oją. Janangue'a nu'bʉ n'da ran 'yohʉ i 'bʉhmi rá xisu, pɛ hingui yonją'i bʉ na hnu, n'datho. Nɛ nu'a bi zän Oją, dim 'bʉi tengu'bʉ n'dan ją'itho, pɛ hin njon da bɛ̨ni din hyɛgui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ fariseo.
―Hanja gní 'yɛ̨nje, nɛ nu ra Moisés bi ma da t'øt'a n'da rá søcuą ran xuni 'bʉ da hyɛh rá xisu n'da ran 'yohʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ fariseo.
Xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús bʉya:
―Gue'a bi 'yo't'a ra Moisés, nguetho ɛ̨mmɛ xʉm mɛ ni mbʉihʉ. Pɛ nu'bʉ rá mbʉdi ra ximhäi him mín jabʉ. Nɛ dí xi ahʉ, nu'bʉ n'da ran 'yohʉ bi hyɛh rá xisu nɛ him mi 'yomt'ɛ̨ni a rá xisu, pɛ nu'bʉ bin thąt'ui man'da ra xisu a ran 'yohʉ, ya i 'yomt'ɛ̨ni a bʉya. Nɛ ngutho 'bʉ n'da ran 'yohʉ din thąt'ui n'da ra xisu bi thɛgui, nɛ a ra 'yomt'ɛ̨ni a bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
10 Nɛ nubʉya, dá ɛ̨mbähe ra Jesús:
―Nu'bʉ hingui sä da hyɛh rá xisu n'da, man'da xʉn ho 'bʉ hin din thąt'a n'da 'bʉ.
11 Ra Jesús bi 'yɛ̨na:
―Pɛ hinga gätho da zä din jabʉ, pɛ hønt'ʉ bi zän Oją din jabʉ. 12 Nguetho i 'bʉ i 'da ngue him bim 'bʉh rá xisu nguetho yʉ mbɛdi gue'bʉ go mim 'bʉi. Nɛ nu'ʉ mi'da yʉn 'yohʉ him bim 'bʉh yʉ́ xisu nguetho bi mbocpa ʉ yʉ́ hmu. Nɛ nu'ʉ mi'da, yʉ́ pähä zɛhɛ him bim 'bʉh rá xisu nguetho gue'a í ts'änni ngue hin dim 'bʉh rá xisu, ngue nte di hɛ̨ni nangue rá 'bɛfi Oją mahɛ̨ts'i da 'yøt'e. Nu'a to'o da bɛ̨n'na ram hma na, gue'a da bą a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi 'yäp rán jąpi Oją nangue'ʉ yʉ t'ʉhni
13 Nɛ nubʉya bá ts'inba 'da yʉ t'ʉhni bʉ mi 'bʉh ra Jesús, ngue'a mi hndepe da dospa yʉ́ yą yʉ t'ʉhni, nɛ da 'yäp rán jąpi Oją nangue ʉ yʉ t'ʉhni. Nugähe bʉya, dá hɛcpähe ʉ yʉ́ ta ʉ yʉ t'ʉhni ngue hin da thopʉ 'bä a ra Jesús. 14 Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨nje:
―O guí hɛcpahʉ yʉ t'ʉhni ngue him ba thocua, pɛ dami jafʉ ba thocua, nguetho nu'ʉ to'o di manda rá ts'ɛdi Oją, tengu'bʉ yʉ t'ʉhni ʉ, bi 'yɛ̨na.
15 Nɛ bi dospa yʉ́ yą yʉ t'ʉhni bʉya nɛ bi 'yäp rá mfäts'i Oją. Nɛ nu'bʉ mi jua a bi 'yøt'a ra Jesús, dá pøngähe bʉ bʉya.
N'da ra mɛmbɛti bi nyąui ra Jesús
16 Nɛ man'da ra ts'ʉnt'ʉ bi mba bʉ 'bä a ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨na:
―Hoga xänbate i, 'bɛ'a nin ho da zä ga øt'ä ngue ga tįngä ra te, bi 'yɛ̨na.
17 Ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Ha guím bɛ̨ni 'bɛ'a guí ma ngue guí ɛ̨ngui xʉn hogui, nguetho hønt'a xʉn ho a Oją. Pɛ nu'bʉ guín nde gui tįn ra te, dami ją'ts'ʉ yʉn t'ɛ̨di.
18 ―Nda'a nín t'ɛ̨di, bi 'yɛ̨n'a ra ts'ʉnt'ʉ.
19 Bi dą'a ra Jesús:
―O guí hącpa rá te ni miją'iui, o guí 'yomt'ɛ̨ni, nɛ o guím pɛ̨, nɛ o guí man yʉ fɛhni, nɛ gui numansu ni ta nɛ ni mbe, nɛ gui huɛ̨c ni miją'iui tengu'bʉ da guesɛ i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
20 ―Gätho ʉ xtá ją'ts'i gue'bʉ go mán t'ʉhni, 'bɛ'a man'da di 'bɛdi ga øt'e, bi 'yɛ̨n'a ra ts'ʉnt'ʉ.
21 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu'bʉ guí nde gui tįn ra te, ní mba bá pä 'bɛ'a gätho i ja i, nɛ gui darpa yʉ hyoya a rá muui 'bɛ'a gätho gá pä, nɛ din ja'a man'da di muui bʉ mahɛ̨ts'i bʉya, nɛ nubʉya ba ɛ̨hɛ gui tɛngui.
22 Pɛ nu ra ts'ʉnt'ʉ 'bʉ mí 'yø a bi xifi, ɛ̨mmɛ bi du rá mbʉi, nguetho ɛ̨mmɛ xʉn ngu 'bɛ'a gä mi ja, nɛ bi mbeng thoho bʉya.
23 Nɛ nu a ra Jesús bʉya:
―Majuąni dí xi ahʉ, bi 'yɛ̨na, xʉn hɛ̨i da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją n'da ra mɛmbɛti. 24 Dami 'yøhmbʉ mahøn'a. Man'da hingui hɛ̨i da yʉt'a ra camello bʉ ja rá gu ra 'yofani, xinda gue'a n'da ra mɛmbɛti da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨nje.
25 Nɛ dá hyonya thohohe 'bʉ má øhmbe bi ma ra Jesús. “To'o maha da zä din yąni,” dán 'yɛ̨m zɛhɛhe bʉya.
26 Bi hyɛ̨rcähe ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨nje:
―Hin da zä da 'yøzɛhɛ yʉ ją'i, pɛ nu'a Oją hingui hɛ̨mp'a da 'yørpa ʉ yʉ ją'i.
27 Nu ra Pedro bʉya bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Gra Hmu, nugähe dá socähe gätho 'bɛ'a mí pɛts'ähe nɛ dá tɛn'nahe, 'bɛ'a maha ga tįmhbe ya.
28 Ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨nje:
―Majuąni dí xi ahʉ, 'bʉ bin ja ma'da'yo mahɛ̨ts'i nɛ ma'da'yo ra ximhäi, din ja ma ts'ɛdi mixte, ga hupʉ ja ma mɛxa ga øt' ran ts'ʉt'abi, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi. Nɛ ahʉ guí 'dɛ'mayoho ahʉ, 'darbʉ ga huhmbʉ, ga comhbʉ ma ts'ɛdigä, nɛ'ahʉ ga juąnbahʉ ma mi israelhʉ dyʉ judíohʉ, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
29 Nɛ man'da bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nu'a to'o bi zoh rá ngu, o gue rán 'yohʉ o gue rán ju, o gue rá ta o gue rá mbe, o gue rá xisu o gue yʉ́ t'ʉhni bi zogui ngue bi dɛngui, o gue rá huąhi, da dąha man'da xʉn ngu xinda guet'a n'da ciɛnto nidi, nɛ a ra te maząi da hyąni, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. 30 Pɛgue nu'ʉ im bɛ̨ni i 'bɛt'o dim 'bɛjua ʉ. Pɛ nu'ʉ t'ɛ̨mbi i 'bɛjua, dim 'bɛt'o ʉ, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.