20
N'da ran t'uti bi 'yøt'a n'da ra mɛ'bɛfi
Nɛ man'da ran t'uti bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ bi 'yøt' ran ts'ʉt'abi Oją, din ja tengu bi 'yøt'a n'da ran 'yohʉ mí ja ra dąhuąhi. Midi 'yonba yʉ mbɛfi 'bʉ xudi thoho. Nɛ 'bex bi xifi hangu da gu't'i, nɛ bi mba bʉ ja rá huąhi ʉ bʉya. Nu'bʉ mbɛ gʉto xudi, xø i 'yo bʉ hnini a ra mɛ'bɛfi mahøn'a, nɛ bi nu 'da yʉn 'yohʉ mi 'yotho bʉ nɛ bi mbɛn bʉ ja rá huąhi. “Ní mbähä, gam pɛhmbʉ, ga jut'ahʉ hangu dí nde ahʉ gui tąhmbʉ,” bi 'yɛ̨mbi. Nɛ bi mba ʉ bʉya. Nɛ nu'bʉ mi hyuxyadi, xø 'yo bʉ ja ra hnini mahøn'a ra mɛ'bɛfi nɛ bi mbɛnh mi'da bʉ rá huąhi. Nɛ'bʉ mi zøn'a hyu nde, xø bi mbɛnh mi'da. Nɛ'bʉ mi zøn a cʉt'a nde, xø 'yo bʉ mahøn'a nɛ bi nu bʉ mi'da yʉ ją'i: “Hanja ngue xcán dethohʉ,” bi 'yɛ̨mbi. “Nguetho njon bi xije ra ' bɛfi,” bi 'yɛ̨n'ʉ. Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ: “Ní mbähä bʉ ja ma 'bɛfigä gam pɛhmbʉ bʉ, ga jut'ahʉ hangu dín ndegä ga jut'ahʉ,” bi 'yɛ̨mbi. Nu'bʉ min de bʉya nu ra mɛ'bɛfi bi xi a rá ngʉrpa mbɛfi: “Dami zon'dʉ yʉ mbɛfi, m'bɛt'o gui jut'ʉ m'bɛjua bi zøni,” bi 'yɛ̨mp'a. Nɛ nu'bʉ mi mba nju't'i ʉ xi zøm bʉ ja ra huąhi 'bʉ cʉt'a nde, bin ju't'i tengu'bʉ gä ra pa xtím pɛfi. 10 Nɛ nu'bʉ min ju't'ʉ bi mbʉmxudi ra 'bɛfi, bi bɛ̨ni ngue man'da xtán dąha xʉn ho xinda gue'ʉ n'da ora tho bim pɛfi. Pɛgue 'da'angu bi dąha. 11 Janangue'a bin cuɛ ʉ 'da 12 nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra mɛ'bɛfi: “Hanja ngue 'da angu gá jurcahe ʉ m'bɛjua bi zøhø, nɛ ts'ʉtho bim pɛ ʉ. Pɛ nugähe, gätho ra pa dám pɛhmbe, madague'a xʉm pa ra hyadi,” bi 'yɛ̨mbi. 13 Pɛ bi dąti, bi 'yɛ̨mp'a n'da mí 'bäpʉ: “Xi'e n'yø, nte man ts'o dá øt'e e. Ha hinga gue'a dá xi i dá jut'i i. 14 Dami hyąn'a nin zäbi, ní mba. Nugä, i ja ma pähä 'da angu ga jut'ahʉ ʉ rán zɛgui bi zøhø. 15 Ha hin'yʉ man t'ɛ̨di ga øt'ä a dín nde ga øt'ä nangue ma mbɛti, uague guí sɛya nguetho dá ørpa ran hocją'i n'da,” bi 'yɛ̨n'a ra mɛ'bɛfi bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi man a ran t'uti. 16 Nɛ ngubʉ din ja 'bʉ bin ts'ʉt'abi Oją. Nu'ʉ m'bɛjua dim 'bɛt'o ʉ, nɛ nu'ʉ 'bɛt'o dim 'bɛjua ʉ. Xʉn ngu bi zonhd Oją, pɛ hinga gätho bi huahni, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Xø bi ma mahøn'a ngue da du nɛ da dąmbɛ̨ni ra Jesús
17 Nɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho ga sømhbe bʉ Jerusalén, dí 'yohe bʉ ja ra nguani. Nɛ bi gʉgähe bʉ ma'ueni ts'ʉ a ra Jesús, dí 'dɛ'mayohohe, nɛ bi 'yɛ̨nje:
18 ―Nuya ga mbähä bʉ Jerusalén. Nu'bʉ dá sømhbʉ bʉ, da mba ma dägä bʉ 'bʉh yʉ hmumbäją nɛ yʉ xänbate niją, ngue da hyogä, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi. 19 Nɛ di dägä bʉ 'bʉ ʉ him ma mijudíohʉ, nɛ din thengui nɛ da thɛxcä nɛ di cuarcä bʉ ja ra za, ga tu bʉ, nɛ da t'ägui. Pɛ nu'bʉ ná hyupa ga thąmbɛ̨nigä, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Rá mbe ra Jacobo nɛ ra Xuua bi 'yäp rá mate ra Jesús nangue yʉ́ ts'ʉnt'ʉ
20 Nɛ nu'a rá mbe ra Jacobo nɛ ra Xuua, ngue yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Zebedeo ʉ, bin dąnyahmu bʉ ja a rá gua ra Jesús, in nde 'bɛ'a da 'yäpi. 21 Nɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―'Bɛ'a guí nde ga øt'e e, bi 'yɛ̨mbi.
―Dami 'yørca ra mate ngue nu'bʉ gui 'yøt' ran ts'ʉt'abi, 'da xtí hyut'ʉ ma t'ʉhni, bi 'yɛ̨n'a ra xisu.
22 Bi dą a ra Jesús:
―Pɛ hin guí pądi 'bɛ'a nam bøn'a gá 'yäqui.
Nɛ bi 'yän'na ra Jacobo nɛ ra Xuua:
―Ha guí ɛ̨na nɛ'aui gui hyät'ui gui nuui ran ʉnbi tengu gan nugä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ bi dą ʉ bʉya:
―Hąha, ga hät'be.
23 ―Majuąni maha, nɛ'aui gui nuui ran ʉnbi tengu gan nugä, pɛ hingui sä ga 'da'a ran t'ɛ̨di guí ähmi. Pɛ gue'a ma Ta di un rán t'ɛ̨di to'o in ndepe 'da xtí hyutho 'bʉ dán ts'ʉt'abigä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
24 Nɛ nugähe dí 'dɛt'agähe bʉya dán cuɛ 'bʉ má øhmbe a 'bɛ'a bi man ʉ yoho. 25 Nɛ gä bi zongahe ra Jesús dí 'dɛ'mayohohe, nɛ bi 'yɛ̨nje:
―Nu'ʉ yʉ ts'ʉt'abi ua ja ra ximhäi i øt' yʉ́ 'yɛ̨hɛ to'o gätho di manda, nɛ tengu'bʉ maguesɛ yʉ́ ts'ɛdi ʉ. 26 Pɛ nu'ahʉ hinga gue'a gui 'yøthʉ a. Pɛgue gan 'yɛ̨hɛ thohohʉ nangue ʉ mi'da 'bʉ guí nde din ja ni ts'ɛdihʉ. 27-28 Nɛ nu'ahʉ 'bʉ guín nde gam 'bɛt'ohʉ, gui 'yøthʉ ngue hin'yʉ ni ts'ɛdihʉ nɛ gan 'yɛ̨hɛ thohohʉ, tengu thohogä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, him bá ɛ̨cä dam hmugä, pɛ bá ɛ̨cä dan 'yɛ̨hɛgä nɛ ga dä ma te gan yąnba yʉ́ te yʉ ją'i, bi 'yɛ̨nje ra Jesús.
Yoho yʉ xädä bi hoc'a ra Jesús
29 Nɛ nu'bʉ xø má nɛxhe bʉ ra hnini Jericó, xʉn ngu yʉ ją'i bi dɛntho na ra Jesús. 30 Nɛ mí hupʉ yoho yʉ xädä bʉ ja ra nden'yu. Nu'bʉ mí 'yøde mba bʉ ra Jesús, bi mbafi:
―Grá Hmu, rám bom'bɛto i ra David, dami huɛ̨gä'be, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ xädä.
31 Nɛ nu yʉ ją'i min 'yohʉ ra Jesús bi hɛcpa ʉ yʉ xädä. Pɛ man'da bi mba ʉ, bi 'yɛ̨m mahøn'a:
―Grá Hmu, rám bom'bɛto i ra David, dami huɛ̨gä'be, bi 'yɛ̨n'ʉ.
32 Nu ra Jesús bʉya 'bʉ mí 'yø a man ʉ yʉ xädä, bi 'yänni:
―'Bɛ'a guín nde ga øt'aui, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
33 Nu'ʉ bi dąti:
―Grá Hmu, xoga ma dä'be, bi 'yɛ̨n'ʉ.
34 Ɛ̨mmɛ bi huɛ̨c'a ra Jesús ʉ, bi därpa thoho yʉ́ dä, 'bex bi xoh yʉ́ dä nɛ bi dɛn'na ra Jesús bʉya.