21
Yʉ ją'i bi 'yɛ̨spa a ra Jesús 'bʉ mí yʉrpʉ Jerusalén
Nɛ bi zøm bʉ ja ra ndehnini Betfagé, nubʉ ja ra nyuni Olivos, nɛ him ma yabʉ ra hnini Jerusalén. Nu ra Jesús bʉya bi mbɛn'ndʉ yoho ma mixädihe, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ní mbɛ nʉ ja ra t'ʉhnini, guehnʉ gua tįmmi n'da ra buru in 'youi rá bąsi. Bá xocui, nɛ bá siui ua ʉ. Nu'bʉ da t'ɛ̨n'aui 'bɛ'a gui jahui, “Nu'a ra hmu da hyon'i ts'ʉ nɛ 'bexgue ba sin'a thoho'be,” gui 'yɛ̨m thohoui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ guehna bi man ra pøngahyą maya'bʉ ngue din ja 'bʉ mi 'yɛ̨na:
Gui 'yɛ̨mfʉ yʉ mɛngu bʉ Jerusalén:
“Dami nuhʉ ya ba ɛ̨cua ni hmuts'ʉt'abihʉ,
nɛ hin din 'yɛ̨ts'i, ba hyux'a n'da zi buru thoho
bán 'youi rá bąsi,” gui 'yɛ̨mfʉ,
bi 'yɛ̨n'a ra pøngahyą maya'bʉ.
Nu ma mixädihe bʉya bi mba nɛ bi 'yøt'a bi xih ra Jesús. Nɛ bá si ra buru nɛ'a rá bąsi, nɛ bi gąspa yʉ́ coto nɛ bi hyux'a ra Jesús bʉya. Nɛ nu yʉ ją'i ɛ̨mmɛ xʉn ngu ʉ bi dɛnni nɛ bi mbøh yʉ́ coto bʉ ja ra 'yu nɛ yʉ́ pahni, nɛ yʉ́ paxi yʉ za bi mbøcpa bʉ ngue da thopʉ ra Jesús. Nɛ bi 'yɛ̨t'inde ra Jesús. Nɛ nu'ʉ i 'bɛt'o nɛ'ʉ bim 'bɛjua bi mbʉh na thuhu bʉya, bi 'yɛ̨na:
―Mixte thoho rá ts'ɛdi rám bom'bɛto ra David. Nɛ xʉn ngu rán jąpi in 'youi, nguetho bá ɛ̨hɛ nangue rá thuhu Oją, ra Hmu. Mixte thoho Oją mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ ją'i bʉ ní mba.
10 Nɛ nu'bʉ bi yʉrpʉ Jerusalén ra Jesús, gätho mi 'bʉpʉ ja ra hnini bi hyonya thoho, nɛ bi 'yän'ndʉ mín 'yohʉ ra Jesús:
―To'o nín 'yohʉ na, bi 'yɛ̨n'ʉ.
11 ―Guehna ra pøngahyą, ra Jesús, ra mɛngu Nazaret bʉ ra häi Galilea, bi 'yɛ̨n'ʉ bi t'änni.
Bi hyøn a thi ʉ mim pä bʉ ja ra niją ra Jesús
12 Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ Jerusalén a ra Jesús bi yʉrpʉ ja rá dąniją Oją, bi hyøn a thi gätho ʉ mím pä bʉ nɛ'ʉ mín täi bʉ. Nɛ bi ndønpa yʉ́ mɛxa ʉ midí päh yʉ mbɛti, nɛ bi bʉntpa yʉ́n thuts'i ʉ mi pä yʉ ts'ąha, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
13 “Í thø a ma ngu ngue da mba nthąndegä bʉ,” i ɛ̨n Oją, i ɛ̨m bʉ ja rám hma. Pɛ nu'ahʉ gá 'yørpadahʉ tengu'bʉ ra hyądo guepʉ nín 'yąn'ʉ yʉ bɛ̨, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
14 Nɛ nu'bʉ mí 'bʉpʉ ja ra dąniją, xø bi zøm bʉ mi'da yʉ xädä, nɛ'ʉ mi dogua. Nu ra Jesús bi hoc'ʉ bʉya. 15 Pɛ nu yʉ hmumbäją nɛ yʉ xänbate niją him bi numanho yʉ́n t'øt'e bi 'yøt'a ra Jesús bʉ. Nɛ bin cuɛ 'bʉ mí 'yø a bi man'ʉ yʉ t'ʉhni 'bʉ mí 'yɛ̨na: “Mająpi rám bom'bɛto ra David,” bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús:
16 ―Ha hin guí ø'a 'bɛ'a man yʉ t'ʉhni ngue i ɛ̨'ts'i i, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús.
―Dí øcä a i man'ʉ, bi 'yɛ̨n'a. Pɛ xi ahʉ ha hin guím bɛ̨mhbʉ a i mam bʉ ja rám hma Oją ngue i ɛ̨na:
Gá japi bi bømanho a i man
ʉ yʉ t'ʉhni 'bʉ i ɛ̨'ts'i i,
bi t'ɛ̨mp'a Oją 'bʉ mi t'ɛ̨mbi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
17 Nɛ bi zotpʉ ʉ yʉ hmumbäją nɛ yʉ xänbate, dá mbäcähe a ra Jesús, bán oxähe bʉ ja ra hnini Betania.
Ra Jesús bi japi da 'yot'a n'da ra za
18 Nɛ nu'bʉ mí hyax bʉya, xø dá pengähe a ra Jesús bʉ Jerusalén. Nɛ bin tumanthuhu bʉ 'yu. 19 Nɛ bi nu n'da ra za bʉ ja ra nden'yu, bi mba ɛ̨na da dʉcpa n'da rán dät'ä. Pɛ hønt'ʉ yʉ́ paxi mi ja. Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Nuya, njąm'bʉ din zʉh nin dät'ä ya.
Nɛ 'bexgue bi 'yot'a ra za bʉya.
20 Nu'bʉ mán nuhe bi 'yot'a ra za, dá hyonya thohohe nɛ dá änhde ra Jesús:
―Hanja í 'yot'a n'dihi ra za, dá ɛ̨mfe.
21 Bi dą'a ra Jesús:
―Majuąni dí xi ahʉ, nu'bʉ gui 'yɛ̨c'yɛigahʉ xʉn ho, nɛ n'dat'a guim bɛ̨mhbʉ a rá ts'ɛdi Oją, hinga hønt'a dá øt'ä sä gui 'yøthʉ, pɛ sä gui 'yøthʉ man'da xʉn hɛ̨i. Sä gui xihmbʉ nʉ ra t'øhø: “Dami 'uegue guin hyøzɛhɛ bʉ ja ra deją,” gui 'yɛ̨mfʉ, nɛ da 'ueh pʉya. 22 Nɛ nu Oją di 'da ahʉ 'bɛ'a gä guí äfʉ 'bʉ n'dat'a guím bɛ̨mhbʉ a rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Bi t'än'na ra Jesús to'o bi un rán t'ɛ̨di
23 Nɛ nu'bʉ má sømhbe bʉ Jerusalén, xø bin xänbate bʉ ja ra dąniją a ra Jesús. Nɛ xø bi mba bʉ yʉ hmumbäją nɛ mi'da ma ngʉrpihe, nɛ bi 'yän mahøn'a:
―Hanja gní 'yøt'a njabʉ. To'o bi 'da'a nin t'ɛ̨di, bi 'yɛ̨n'ʉ.
24-25 Bi 'yɛ̨n'a ra Jesús bʉya:
―Nɛcä ga än'nahʉ to'o bi un rán t'ɛ̨di ra Xuua ngue bi 'yøt' ran xixyą. Hague Oją uague yʉ ją'i. Nu'bʉ gui xijʉ, nɛcä ga xi ahʉ to'o bi 'dacä man t'ɛ̨di bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ yʉ hmumbäją nɛ yʉ xänbate niją:
―“Bɛ'a gue ga xihmbʉ, nguetho nu'bʉ ga ɛ̨mfʉ, “Oją bi un rán t'ɛ̨di a ra Xuua,” nɛ da 'yɛ̨na: “Hanja hin gá 'yɛ̨c'yɛihʉ thą.” 26 Nɛ nu'bʉ ga ɛ̨mfʉ, “yʉ ją'i thoho bi un rán t'ɛ̨di ra Xuua,” pɛ da zʉjʉ yʉ ją'i 'bʉ, nguetho im bɛ̨n ʉ ngue rá pøngahyą Oją a ra Xuua, bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ.
27 Janangue'a bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Hin dí pąhmbe, bi 'yɛ̨ntho ʉ.
Nu ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨na:
―Xínga guecä ga xi ahʉ to'o bi 'dacä man t'ɛ̨di ga øt'ä a dí øt'ä, bi t'ɛ̨mp'ʉ.
Ran t'uti a yoho yʉ ts'ʉnt'ʉ bi sih ra 'bɛfi
28 Nɛ man'da bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nu n'da ran 'yohʉ mí 'bʉ i yoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ. Nɛ bi 'yɛ̨mp'a n'da rá ts'ʉnt'ʉ: “Ní mba bʉ huąhi, bám pɛfi,” bi 'yɛ̨mbi. 29 Nɛ bi dą'a rá ts'ʉnt'ʉ: “Hin'na, hin ga mba,” bi 'yɛ̨ntho. Pɛ m'bɛjua bin 'yomfɛ̨ni ts'ʉ nɛ bi mba bim pɛfi. 30 Nɛ'a man'da rá ts'ʉnt'ʉ bi xifi da mba mahøn'a. “Hąha, ga mba,” bi 'yɛ̨na. Pɛ him bi mba, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 31 Nɛ xø bi 'yän'ndʉ yʉ xänbate niją:
―Nuya, dami xiqui nangue ran t'uti dá xi ahʉ, nda'a ní ts'ʉnt'ʉ ngue njuąntho bi 'yøt'a rá pähä rá ta, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu'ʉ bi dąti:
―Masque nu'a ra ts'ʉnt'ʉ him mi nde da mba 'bʉ ra mbʉdi, gue'a njuąntho bi 'yøt'a rá pähä rá ta, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nɛ nubʉya bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Guehma majuąni dí xi ahʉ, nu yʉ ziyate hyącahäi nɛ yʉ xisu 'yomt'ɛ̨ni, man'da da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, pɛ nu ahʉ hin gui cʉthʉ bʉ. 32 Nguetho nu'bʉ mi xi'ahʉ a ra Xuua Nxixyą, bi xän'nahʉ a ra 'yu xʉn ho, nɛ nu ahʉ hin gá 'yɛ̨c'yɛihʉ. Pɛ nu yʉ hyącahäi nɛ yʉ xisu i 'yomt'ɛ̨ni, man'da go bi 'yɛ̨c'yɛi ʉ nɛ bi päh yʉ́ mbʉi. Nɛ nu'bʉ gmí nuhʉ ʉ, nɛ guexta'a hin gá nde gá päh ni mbʉihʉ, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ hmumbäją nɛ yʉ xänbate niją.
Rán t'uti yʉ ts'om'bäi mbɛfi
33 Nɛ bi 'yɛ̨m mahøn'a ra Jesús:
―'Yøhmbʉ ts'ʉ man'da ran t'uti ga xi ahʉ. Mí 'bʉ a n'da ran 'yohʉ mi ja rán uąndät'ä, nɛ bi fø't'e, nɛ bi hyø a n'da ra ngu guepʉ da thɛmp' yʉ guindät'ä. Nɛ bi mbä'ma n'da ra jądo xʉn hɛ̨ts'i, da ndex'ʉ da nu rá häi.
Nɛ nubʉya bi hmit yʉ́ häi ʉ 'da yʉ mbɛfi, nɛ bi nde bi mba n'danni a ran 'yohʉ bʉya. 34 Nɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho din ja yʉn dät'ä, bá pɛhn'i 'da yʉ́ 'yɛ̨hɛ da duspa ʉ yʉ́n dät'ä, nguetho gue'a án yąhʉ a, ngue di un'ni ts'ʉ 'bɛ'a da bøm bʉ. 35 Pɛ nu'ʉ yʉ mbɛfi bi bɛnt'ʉ yʉ́m 'bɛhni a ra hmu. Nu'a n'da bi mbɛmthoho. Nu'a man'da bi hyotho. Nɛ nu'a man'da, bi hyøta dotho a. 36 Nɛ xø mahøn'a, bá pɛhn mi'da xʉn ngu yʉ́ 'yɛ̨hɛ ngue xtan duspa yʉ́n dät'ä a rá mbɛti ran uąndät'ä. Pɛ nu'ʉ yʉ mbɛfi xø bi bɛnt mahøn'a 'bʉ mi zøpʉ ʉ, nɛ 'da'angu bi t'ørpe tengu bi t'ørpa ʉ mbʉdi bi zøpʉ.
37 Nɛ nubʉya bá pɛn'na rá ts'ʉnt'ʉ zɛhɛ a rá mbɛti ra huąhi. Bi bɛ̨ni: “Masque da numansu na ma ts'ʉnt'ʉ.” 38 Pɛ nu'bʉ mí nu ba ɛ̨pʉ rá ts'ʉnt'ʉ, nu yʉ mbɛfi xø bi bɛ̨n'ʉ: “Nuna, rá ts'ʉnt'ʉ zɛhɛ, da gohmi ra häi na 'bʉ bi du rá ta. Pɛ mbähä ga hohʉ, janangue ga cosɛhʉ ra häi bʉya.” 39 Nɛ bi bɛnt bʉya, bi zixpʉ ma'ueni nɛ bi hyo, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
40 Nu ra Jesús bi 'yän'ndʉ mí 'bäpʉ:
―Xi'bʉ da mbasɛ na ra hmu, 'bɛ'a da jap'ʉ yʉ́ mbɛfi 'bʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
41 Bi dą ʉ bʉya:
―Masque da hyo ʉ yʉ́ mbɛfi, nguetho ɛ̨mmɛ yʉ ts'om'bäi ʉ, nɛ nu rá häi bʉya di hmit'ʉ i pądi da gu't'a ra renta 'bʉ bi zøn ra pa da gu't'i, bi 'yɛ̨n'ʉ.
42 Nɛ xø bi 'yɛ̨m bʉya:
―Ha njąm'bʉ gá nuhʉ bʉ ja rám hma Oją a ram hma i ɛ̨na:
Nu'a ra do bi bʉnt'ʉ yʉ gądo 'bʉ mi hyøh ra ngu,
gue'a ra do man'da mahyoni, tengu thoho yʉ guangu.
Gue'a bi zän Oją a,
nɛ gui hyonya thohohʉ,
i ɛ̨m bʉ rám hma Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ gue'a i mam bʉ nangue a rá Thahni Oją ngue ra Cristo. 43 Janangue'a dí xi ahʉ, Oją him bi numanho a gá 'yøthʉ nɛ da thąn'nahʉ a ra 'bɛfi bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, din t'un'dʉ mi'da ngue da 'yøt'manho a ra 'bɛfi gmí øthʉ. 44 Nɛ nu'a ra do bi mba ma bʉnt'i, tengu'bʉ n'da ra xįndo i ti bʉ ja ra 'yu. Nɛ hønt'a go to'o da dąng bʉ ja ra do, din tʉni, nɛ hønt'a go to'o da zɛ'ma ra do, 'bexgue da 'yɛt'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
45 Nu'bʉ mi 'yø'a bi man a ra Jesús, bi bą ʉ yʉ fariseo nɛ yʉ hmumbäją, gue guesɛ ʉ bi 'yøt'ʉ bi sifi. 46 Nɛ mí nde 'bexgue xtám bɛnt'a ra Jesús, pɛ him bi bɛnt'i, nguetho mi su ʉ yʉ ją'i, ngue mi ɛ̨n'ʉ, rá pøngahyą Oją a ra Jesús.