22
N'da ran t'uti ngue ran thąti
Nɛ xø bi thoqui bi xänba yʉ ją'i nangue yʉn t'uti thoho bi man a ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'a ní manda rá ts'ɛdi Oją, i t'øt'e tengu bi 'yøt'a n'da ra ts'ʉt'abi. Nu'a ra ts'ʉt'abi bi zän'na n'da ra ngo 'bʉ min thąta n'da rá ts'ʉnt'ʉ. Nɛ bi mbɛn'dʉ yʉ́m 'bɛhni ngue ba sinba yʉ́ amigo, pɛ him bi nde bá ɛ̨hɛ. Nɛ xø bi mbɛhn mi'da, bi 'yɛ̨mbi: “Dami xihmbʉ ma amigo ba ɛ̨hɛ, nguetho ya dá hoc ran ts'ihmɛ. Dá manda bi tho 'da man dąni xʉn zaqui nɛ ya gätho mahoqui, i ɛ̨n'a ra hmu, gui 'yɛ̨mfʉ.” Nɛ gue'a bi man ʉ yʉ́m 'bɛhni. Pɛ him bi 'yʉrpatho ra güɛnda ʉ yʉ́ amigo, nɛ bi mba da huąhi a n'da, nu man'da bi mba bám pätho, nɛ nu'ʉ mi'da bi bɛnt thoho yʉ́m 'bɛhni nɛ i thenthoho nɛ bi hyo ʉ. Nu'bʉ mí 'yø a bin ja, ɛ̨mmɛ bin cuɛ ra ts'ʉt'abi bʉya, bi mbɛnh yʉ́ dofʉi bá ho ʉ yʉ hyote nɛ bi 'yump'a yʉ́ hnini. Nɛ bi xih mahøn'a ʉ yʉ́m 'bɛhni: “Nuya him bá ɛ̨'ʉ ma amigo nguetho hing yʉ́n sähʉ ba ɛ̨hɛ. Ní mbähä bʉ ja yʉ 'yu nɛ gbá sihʉ ua hønt'a go má ją'i gba tįmhbʉ bʉ, nguetho ya ma hoqui 'bɛ'a da zi ua ja ran thąti.” 10 Nu yʉ́m 'bɛhni bʉya bi mba bʉ ja yʉ 'yu nɛ bá pɛn bʉ ja ran thąti to'o gätho bin c'athʉ bʉ, pɛ hinga mfądi 'bʉ yʉ ts'om'bäi o gue yʉ hocją'i 'da. Nɛ bi yupʉ ja rá ngu ra ts'ʉt'abi yʉ ją'i.
11 Nɛ nu ra ts'ʉt'abi bʉya bi yʉrpʉ mbo da nu ʉ yʉ ją'i bi zøm bʉ. Nɛ bi nu n'da ran 'yohʉ ngue him mi he ʉ yʉ́ he i the 'bʉ in ja n'da ran thąti. 12 Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra ts'ʉt'abi bʉya: “Xi'i grán 'yohʉ, hanja gá cʉt'ua nɛ hin guí he yʉ́n säui da the ua ja ran thąti,” bi 'yɛ̨mbi. Pɛ nu ran 'yohʉ him bi zä bi dąti. 13 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ ra ts'ʉt'abi: “Dami turpahʉ yʉ́ gua na ran 'yohʉ nɛ yʉ́ 'yɛ, nɛ gui 'yɛnthʉ bʉ ja ra 'bɛxui. Din zom bʉ nɛ din guxpʉ yʉ́ ts'i ʉ,” bi 'yɛ̨n'a ra ts'ʉt'abi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 14 Nguetho xʉn ngu i ts'ohni pɛ hinga gä yʉ́n sähʉ ngue da yʉrpʉ, bi 'yɛ̨na.
N'da ran t'änni nangue ra renta bi t'än'na ra Jesús
15 Nɛ nubʉya bi mba ʉ yʉ fariseo. N'danni bá nyąsɛ ʉ, bi hyoni 'bɛ'a dí ʉcpa ra Jesús ngue di yąpi. 16 Janangue bi 'bɛhn pʉ 'bʉh ra Jesús ʉ mi'da yʉ́ mifariseohʉ, nɛ mi'da ma ngʉrpihe mi tɛn'na ra ts'ʉt'abi Herodes. Nu'bʉ mi zøm bʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Grá xänbate, dí pąhmbe gätho majuąni guím ma, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús ʉ. Nɛ guí u a majuąni rá 'yu Oją, nɛ hin guí su 'bʉ da hnumanho i ogue hin'na, bi 'yɛ̨n'ʉ. 17 Pɛ dín ndehe gui xije ts'ʉ 'bɛ'a guím bɛ̨ni. Ha din thɛui yʉ́n t'ɛ̨di Oją ngue dí juthe ra renta a ra ts'ʉt'abi Roma in ts'ʉt'abi ua, uague hin'na.
18 Pɛ nu ra Jesús bi bądi 'bɛ'a mim bɛ̨n'ʉ ngue in nde da dįni 'bɛ'a dí yąpi. Janangue'a bi 'yɛ̨mbi:
―Ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guím bɛ̨mhbʉ. Høntho guí nde gui sägdahʉ. 19 Xi ni mbɛti gní jut ni rentahʉ, ga nugä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Bi un'na ra mbɛti bʉya. 20 Nɛ nu'bʉ mi nu a ra mbɛti, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―To'o rá hmi na i cuat na ra mbɛti, nɛ to'o rá thuhu mán t'o't'i ua, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
21 ―Rá hmi ra ts'ʉt'abi Roma nɛ rá thuhu a, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nu ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'a rá mbɛti ra ts'ʉt'abi gui unhdʉ a. Nu'a xin rá mbɛti Oją, gui unhdʉ Oją a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
22 Nɛ nu'bʉ mí 'yø a bi man ra Jesús, bi hyonya thoho ʉ ngue mi nde xtí yąpi. Nɛ xø bi mbatho ʉ.
N'da ran t'änni gue'bʉ bi dąmbɛ̨ni ʉ xøn du
23 Nɛ m'bɛjua bʉya xø bi zøm bʉ 'da ma ngʉrpihe ngue yʉ saduceo. Nu'ʉ him mi ɛ̨c'yɛi ngue da dąmbɛ̨ni ʉ xøn du, nguetho mi ɛ̨n'ʉ, nu rá mbʉi n'da, ma zä dim 'bɛ 'bʉ bi du. Nɛ nu'ʉ bi 'yän'na ra Jesús, bi 'yɛ̨mbi:
24 ―Xänbate i, dím bɛ̨nthohe ran t'ɛ̨di bi man ra Moisés, ngue nu'bʉ da du n'da ran 'yohʉ, 'bʉ 'bʉh rá xisu, nɛ hin ním 'bʉ a n'da rá t'ʉhni 'bʉ mi du, nu'a rán 'yohʉ din thątui a rá xisu a ra du, nɛ nu'bʉ dim 'bʉh rá mbʉdi t'ʉhni, da t'ɛ̨mbi rá t'ʉhni a xí du. 25 Pɛ mí 'bʉcua yoto yʉn 'yohʉ midín 'yohʉzɛhɛ ʉ. Nu'a ra mbʉdi n'yohʉ bin thątui n'da ra xisu, pɛgue bi du n'dihi a ran 'yohʉ. Nɛ hin ním 'bʉh yʉ́ t'ʉhni 'bʉ mi du, janangue'a bi zinba rá xisu a rán 'yohʉzɛhɛ. 26 Pɛ nɛ'a guexta'a bi du n'dihi, nɛ hin ní dįntho rá t'ʉhni a ra xisu 'bʉ mi du. Janangue'a xø bim 'bʉhmi a man'da rá mbegue. Nɛ bin ja gue'bʉ go mi dät'i bim 'bʉhmi gätho ʉ yʉ́ mbegue a ra xisu. 27 M'bɛjua bʉya nɛsɛ ra xisu bi du, bi 'yɛ̨n'ʉ. 28 Nuya, dami xije 'bɛ'a din ja 'bʉ majuąni da dąmbɛ̨ni ʉ xøn du, ngue guí mamhbʉ. Nda'a nín 'yohʉ da 'yɛ̨mbi rá xisu a ra xisu, nguetho gätho yoto bim 'bʉhmi, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús 'bʉ mi denthoho ʉ.
29 Bi dąt'a ra Jesús:
―Nu ahʉ guídí 'bɛthohʉ, nguetho hin guím bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a mam bʉ ja rá t'ohni Oją, nɛ xín guí pąhmbʉ rá ts'ɛdi Oją. 30 Nu'bʉ bi dąmbɛ̨ni ʉ xøn du, ya him man ja ran thąti, pɛgue dim 'bʉtho tengu yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
31-32 Nɛ nangue'a ram hma ngue da dąmbɛ̨ni ʉ xøn du. Ha hin gá nuhʉ bʉ ja rá t'ohni Oją 'bɛ'a bi ma nangue ʉ ma ndu mbombøtahʉ 'bʉ mi 'yɛ̨na: “Nugä drá Ojągä, nu ra Abraham nɛ ra Isaac nɛ ra Jacob, i ɛ̨c'yɛigui,” bi 'yɛ̨n Oją. Ngubʉ im ma nguetho guexta'a i 'bʉh yʉ́ mbʉi ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
33 Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i 'bʉ mí 'yø a bi man ra Jesús, bi hyonya thoho a bi xifi 'bʉ mi xänbi.
Ra Jesús bi ma nda'a nín t'ɛ̨di man'da mahyoni
34 Nɛ nu mi'da ma ngʉrpihe ngue yʉ fariseo, 'bʉ mi nu hin'yʉ man'da sä da man'ʉ yʉ saduceo, bin 'yänzɛhɛ 'bɛ'a mí sä ngue dí yąp'a ra Jesús. 35 Nu'a n'da ra xänbate nangue ʉ yʉ fariseo bʉya, bi 'yän'na ra Jesús:
36 ―Xänbate i, bi 'yɛ̨na, nda'a rán t'ɛ̨di Oją hnɛhi thoho ga øt'ähe.
37 Bi dą a ra Jesús bʉya:
―Nu'a ran t'ɛ̨di i ɛ̨na: “Gam bɛ̨mhbʉ Oją ngue gätho ma mbʉihʉ, nɛ gätho ma ją'ihʉ, nɛ gätho man 'yomfɛ̨nihʉ.” 38 Guehna ran t'ɛ̨di i 'bɛt'o na, nangue ʉ gä mi'da yʉn t'ɛ̨di. 39 Nɛ'a ɛ̨na: “Dami huɛ̨c ni miją'ihʉ tengu bʉ gní huɛ̨czɛhɛ ni ją'ihʉ.” Guehna ná yoho ran t'ɛ̨di guexta'a mahyoni na. 40 Nɛ nu'bʉ gá 'yøthʉ ya yoho yʉn t'ɛ̨di, tengu'bʉ gá jąshʉ gätho yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés nɛ yʉ́m hman yʉ́ pøngahyą Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
To'o rá 'yʉ a ra Cristo
41 Nɛ guexta'a mi 'bäpʉ yʉ fariseo, 42 nɛ bi t'ɛ̨mp'ʉ bʉya:
―'Bɛ'a guím bɛ̨mhbʉ, to'o rá 'yʉ a ra Cristo, rá Thahni Oją, bi 'yɛ̨mp'ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Bi dą ʉ yʉ fariseo bʉya:
―Nu rá Thahni Oją, rám bom'bɛto ra David a, bi 'yɛ̨n'ʉ.
43 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Pɛ nɛ guesɛ ra David bi 'yɛ̨mbi rá hmu a ra Cristo 'bʉ hin ním 'bʉi, nguetho bi 'yɛ̨na:
44 Nu Oją bi 'yɛ̨mp'a ma Hmu:
“Hyucua ja man 'yɛi ga conhui ma ts'ɛdi gue'bʉ go dá tąpä gätho ʉ man sʉihʉ ngue gui manda ʉ bʉya,” bi t'ɛ̨mp'a ma Hmu, bi 'yɛ̨n'a ra David, 'bʉ mi bɛ̨nba rá Hogandąhi Oją 'bɛ'a bi ma.
45 Hanja i ɛ̨mbi rá hmu nɛ xin rám bom'bɛto a rá Thahni Oją, ngue ra Cristo, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
46 Nɛ hin'yʉ 'bɛ'a bi zä dí dąti, janangue'a him man'dandį bi zä da 'yän'ndʉ yʉ fariseo bʉya.