23
Bi man ra Jesús 'bɛ'a nam bøn'a øt'ʉ yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją
Nɛ nu ra Jesús bi xi ʉ yʉ ją'i, nɛcähe bʉya:
―I ja yʉ́n t'ɛ̨di da xän'nahʉ ʉ yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés ʉ yʉ xänbate niją nɛ yʉ fariseo. Dami 'yøhmbʉ 'bʉ i xän'nahʉ ʉ, pɛ hin gui 'yøthʉ tengu yʉ́n t'øt'e i sänzɛhɛ, nguetho 'dan'yo thoho gä mi'da i øt'e. Nɛ xʉn hɛ̨i i xi ahʉ gui 'yøthʉ, tengu'bʉ n'da ra 'bɛni xʉn hyʉ i xi ahʉ gui tuxhʉ, pɛ nusɛ'ʉ xíngui ts'ʉ in nde da 'yøt'a i sän zɛhɛ. Nɛ hønt'a i honi da hnumanho yʉ́n t'øt'e i ørpʉ 'bʉh yʉ ją'i. Janangue'a di cuat yʉ́ dɛ̨ yʉ́n t'ɛ̨di Oją ngue xʉn ndoho nɛ i pät' yʉ́ 'yɛ, nɛ ɛ̨mmɛ di ho di hoc yʉ́n zʉdi yʉ́ nyąmpahni. Nɛ ɛ̨mmɛ di ho rá mbʉdi din sihmɛ bʉ i t'øt' yʉn ts'ihmɛ; nɛ di ho da mipʉ ja ran thuts'i mahoqui bʉ ja ra niją. Nɛ ɛ̨mmɛ di ho da t'ɛ̨spa 'bʉ din zɛnguate. Nɛ i honi da t'ɛ̨mbi yʉ́ xänbate ʉ. Høntho in nde da hnumansu.
Pɛ nu ahʉ o guí ndehʉ da t'ɛ̨n ahʉ gyʉ xänbatehʉ, nguetho høngdä ni Xänbatejʉ ngue drá Thahnigä, nɛ nu'ahʉ guidín cuhʉ, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. Nɛ hin gui 'yɛ̨mfʉ ni tahʉ 'da ʉ i 'bʉcua ja ra häi, nguetho nu'a ni Tahʉ bí 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i a. 10 Nɛ xín gui ndehʉ ngue da t'ɛ̨n ahʉ gyʉ hmuhʉ, nguetho guecä drá Thahni Oją ngue ra Cristo, ni Hmujʉ. 11 Nu'a to'o din 'yɛ̨hɛ thoho nangue yʉ́ miją'ihʉ, pɛ gue'a man'da xtán hɛ̨ts'i bʉ dá nu Oją a. 12 Nguetho nu'a i øt'e ngue xʉn hɛ̨ts'i, man'da zi cuɛ bʉ dá nu Oją a, pɛ nu'a i øt'e ngue hingui hɛ̨ts'i, pɛ man'da xtán hɛ̨ts'i bʉ dá nu Oją a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
13 Nɛ nubʉya bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ xänbate niją nɛ yʉ fariseo:
―Huɛ̨hi maha ahʉ, gyʉ xänbatehʉ bʉ ja ra niją, nɛ gyʉ fariseohʉ, ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guím bɛ̨mhbʉ, nguetho gá xihmbʉ ʉ mín nde xtán yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, ngue xquí 'yuthʉ ra 'yu, pɛ nɛ tengu'bʉ gá corpa zɛhɛhʉ ra goxthi, nguetho 'dan'yo thoho gá xänbahʉ. Nɛsɛ ahʉ hin da zä gui cʉthʉ bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
14 Huɛ̨hi maha ahʉ, gyʉ xänbatehʉ nɛ gyʉ fariseohʉ, ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guí øthʉ. Sä nya'a guí yąhʉ Oją bʉ ja yʉ́ ngun yʉ xisu xøn du yʉ́ ndø, ngue guí ɛ̨mhbʉ guí äfʉ rám fäts'i Oją ʉ, pɛ nɛ guí hąspahʉ 'bɛ'a bi zopa yʉ́ ndø. Janangue'a man'da xʉn ʉtho ran ʉnbi gui nuhʉ.
15 Huɛ̨hi maha ahʉ, gyʉ xänbatehʉ nɛ gyʉ fariseohʉ, ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guí øthʉ. Säti thoho gán 'yohʉ hønbʉ go hapʉ nɛ yatho gá mbähä, ngue gá sømhbʉ bʉ 'bʉ ʉ i thąnde yʉ́ oją zɛhɛ, ngue gá xihmbʉ da dɛn'na nin xädihʉ. Pɛ nu'a to'o bi dɛn'nahʉ man'da gá jafʉ bim 'bɛdi, nɛ 'da gdí mbähä bʉ ja ran ʉnbi maząi, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
16 Huɛ̨hi maha ahʉ, gyʉ ngʉrpihʉ, pɛgue tengu'bʉ gyʉ xädähʉ nɛ guí xihmbʉ ʉ guí xänbahʉ: “Nu'bʉ ja 'bɛ'a bi ma n'da ra ją'i, nɛ bi ndønba rá thuhu ra niją, hingui jatho di ją'ts'a,” guí ɛ̨mfʉ. “Pɛ nu'bʉ bi ndønba a rá oro i ja bʉ ja ra niją, i jatho di ją'ts'a bi ma,” guí ɛ̨mhbʉ. 17 Gyʉ 'yąmbʉihʉ nɛ gyʉ xädähʉ. Guí ɛ̨mhbʉ man'da di muui ra oro xinda gue ra niją, pɛgue hin'na maha nguetho gue'a ra niją ní t'ɛ̨mbi xʉn ho a ra oro i ja bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 18 Nɛ guí ɛ̨mhbʉ: “Nu'bʉ ja 'bɛ'a bi man a n'da ra ją'i, nɛ bi ndønba rá thuhu ran ts'äya bʉ ja ra niją, guí ɛ̨mhbʉ hingui jatho di ją'ts'i. Pɛ nu'bʉ bi ndønba rá thuhu ran t'unni i høxpʉ ja ran ts'äya, ya ra ts'oqui a bʉya 'bʉ him bi ją'ts'i,” guí ɛ̨mhbʉ. 19 Gyʉ 'yąmbʉihʉ, tengu'bʉ gyʉ xädähʉ. Guí ɛ̨mhbʉ man'da di muui ʉ yʉ 'bøts'e i ja bʉ xinda gue ran ts'äya. Pɛgue hin'na maha, gue'a ran ts'äya ní t'ɛ̨mbi xʉn ho ʉ yʉ 'bøts'e bí ja bʉ. 20 Nguetho nu'a bi ndønba rá thuhu ran ts'äya bʉ ja ra niją, hinga hønt'a ran ts'äya, pɛ gätho í ndønba rá thuhu 'bɛ'a gätho høxpʉ. 21 Nɛ nu'a to'o bi ndønba rá thuhu ra niją, hinga hønt'a ra niją bi ndønba rá thuhu, pɛ nɛ a rá thuhu Oją bi ndønbi, nguetho rá ngu Oją a ra niją. 22 Nɛ'bʉ n'da bi ndønba rá thuhu mahɛ̨ts'i, pɛ hinga høn bʉ mahɛ̨ts'i bi ndøni, pɛ nɛ a rá thuhu Oją bi ndønbi, nguetho bí 'bʉpʉ Oją bʉ mahɛ̨ts'i.
23 Huɛ̨hi maha ahʉ gyʉ xänbatehʉ nɛ gyʉ fariseohʉ, ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guí øthʉ. Hin njąm'bʉ gá pumbɛ̨nihʉ gá hyąxhʉ bʉ ja ra niją a ná 'dɛt'a yʉ́ 'yɛ̨thi yʉ tʉhʉ bi bøxpʉ ja ni huąhihʉ, tengu bi man ra Moisés, pɛ gá pumbɛ̨nihʉ ʉ yʉn t'ɛ̨di man'da mahyoni, ngue i ɛ̨na: “'Da gdí numanhohʉ ni miją'ihʉ, nɛ din ja nin huɛ̨catehʉ, nɛ gui 'yɛ̨c'yɛihʉ Oją.” Guehya nde'bʉ man'da gan ɛ̨hya gui 'yøthʉ, madague'bʉ gui thoqui gui 'yøthʉ ʉ mi'da. 24 Pɛ gá 'yøthʉ tengu'bʉ gám fähmbʉ ngue xínga n'da ra 'uɛ̨ i sä di uąshʉ 'bʉ ja a guí sihʉ, pɛ nu'a go ra fani nɛ man'da go hin gá nuhʉ 'bʉ gmí tuthʉ a, nguetho hin guí pąhmbʉ nda'a nín t'ɛ̨di man'da xʉn ndoho.
25 Huɛ̨hi maha ahʉ gyʉ xänbatehʉ nɛ gyʉ fariseohʉ, ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guím bɛ̨mhbʉ. Gá 'yɛ̨mhbʉ xʉn hotho ahʉ, pɛ gá 'yøthʉ tengu'bʉ n'da ra baso bi mba m'berpe bʉ maxøts'e, pɛ hinga nɛpʉ mbo. Nɛ tengu'bʉ n'da ra mbohi høn bʉ ní ndi a häi bi 'berpe, nɛ guín jahʉ bʉ nguetho ɛ̨mmɛ i yuh ni mbʉihʉ nangue ram fɛ̨ nɛ ran ts'iyate. 26 Gyʉ xädähʉ, nde'bʉ gui 'yøthʉ tengu'bʉ nɛpʉ mbo bin sʉt'i n'da ra mbohi, nɛ majuąni xtán ho ahʉ bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
27 Huɛ̨hi maha ahʉ gyʉ xänbatehʉ nɛ gyʉ fariseohʉ, ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guím bɛ̨mhbʉ. Nɛ guín jahʉ tengu'bʉ ra jądo bʉ ja ran 'yägui ngue xʉn t'axi maxøts'e, nɛ mahotho, pɛ nubʉ mbo, yupʉ yʉ do'yodu nɛ gä mi'da xʉn xątho. 28 Guín jahʉ bʉ. Nubʉ na nu ahʉ yʉ ją'i, ɛ̨na xʉn ho ahʉ. Ɛ̨mmɛ guidí yorpahʉ a guím bɛ̨mhbʉ nɛ ɛ̨mmɛ yuh ran ts'o ni mbʉihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
29 Pɛ í huɛ̨hi maha ahʉ gyʉ xänbatehʉ nɛ gyʉ fariseohʉ. Guidí yorpahʉ a guí øthʉ. Gá hocpahʉ yʉ́ jądon'yägui ʉ yʉ́ pøngahyą Oją maya'bʉ bi hyo nim bombøtahʉ, nɛ'ʉ yʉ́ jądon'yägui ʉ guí ɛ̨mfʉ yʉ hocją'i gá hocpahʉ. 30 Nɛ sä guí ɛ̨mhbʉ: “Nu'bʉ di 'bʉhmbʉ ʉ 'bʉ mi hyo yʉ́ pøngahyą Oją ʉ mam bombøtahʉ, nɛ xcá uthʉ ngue hingui ho a bi 'yøt'e, nɛ xcá 'uethohʉ,” guidín 'yɛ̨mfʉ. 31 Janangue'a gadín juąnzɛhɛhʉ ya ngue yʉ́ 'yʉ ahʉ yʉ hyote. 32 Dami juahmbʉ a ra 'bɛfi bi 'yut'ahʉ nim bombøtahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
33 Tengu'bʉ gyʉ pozʉhʉ. Hin da zä gui 'dahmbʉ bʉ ja ra sibi njąm'bʉ i huɛ̨t'i. 34 Nguetho, nu'bʉ ba pɛn'nahʉ ma pøngahyą nɛ ma xänbate, hin gui simanhohʉ ʉ, gui hyohʉ ʉ 'da, nɛ gui cuathʉ bʉ ja ra za ʉ 'da, nɛ gui fɛhmbʉ ʉ 'da bʉ ja ni nijąhʉ. Nɛ ɛ̨mmɛ gui ʉcpadahʉ ʉ 'da 'bʉ i 'yo bʉ ja ni hninihʉ. 35 Nɛ nangue a gui 'yøthʉ, tengu'bʉ gá hyosɛhʉ ʉ gä yʉn hocją'i bi tho gue'bʉ go rá mbʉdi ra ximhäi, 'bʉ mí tho ra Abel ngue man ra hocją'i nɛ asta gue'bʉ mi tho a ra Zacarías, rá ts'ʉnt'ʉ ra Berequías, gá hyohʉ bʉ ja rá goxthi ra niją. 36 Majuąni dí xi ahʉ, tengu'bʉ ni ts'oqui zɛhɛhʉ ʉ gä yʉn thote i jatho ya, nɛ da ts'än'nahʉ ran ʉnbi nangue ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ xänbate niją nɛ yʉ fariseo.
Bi huɛ̨c'ʉ yʉ mɛngu Jerusalén ra Jesús
37 Nɛ nubʉya bi xi a n'da ram hma ʉ yʉ mɛngu bʉ Jerusalén, bi 'yɛ̨mbi:
―Ɛ̨mmɛ dím bɛ̨n ahʉ gyʉ mɛnguhʉ Jerusalén. Nząi guí hohʉ yʉ pøngahyą, nɛ guidí bat'adohʉ ʉ mi'da ba pɛn'nahʉ Oją. Nɛ xʉn ngu yʉ nidi dím bɛ̨ngä xcá pɛt'ahʉ xcá jamansu ahʉ, tengu'bʉ n'da ra sumfø di pɛt yʉ́ t'ʉhni nɛ i comp' rá hua, pɛ nu'ahʉ, hin gá ndehʉ xcá ja ahʉ bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 38 Dami nuhʉ ya, nu ni hninihʉ tengu'bʉ ya njongui 'bʉpʉ ya, 39 nguetho hin gui nujʉ mahøn'a jaque'bʉ bi zøn ra ora ba pengä ua nɛ gui 'yɛ̨scahʉ. “Mająpi a ba ɛ̨hɛ nangue rá thuhu ma Hmuhʉ Oją,” gui 'yɛ̨njʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.