24
Bi ma ra Jesús da guah ra dąniją
Nɛ nubʉya, nu ra Jesús 'bʉ mi bøm bʉ ja ra dąniją, dá utähe 'bɛ'a gä mí ja bʉ ja ra ngu.
―Mahotho ua, dá ɛ̨mfe.
Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨nje:
―Guí nuhʉ ngue mahotho i ja ua, pɛ gätho da mba nso't'i, nɛ xínga n'da ra do din tøcua ngue hin da mba ma juadi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
M'bɛt'o din ja yʉ hmɛpya 'bʉ ran zɛgui
Nɛ dá nɛxähe dá mbähmbe bʉ ja ra nyuni Olivos. Nɛ ní mipʉ ra Jesús dá ändähe 'bʉ njom mí øde, yʉ́ xädigähe:
―Dín ndehe gui xije nda'a ní pa din ja a gám mam bʉ ja ra niją. 'Bɛ'a ní hmɛpya din ja 'bʉ guá pengui mahøn'a nɛ'bʉ ran zɛgui ra pa, dá ɛ̨mfe bʉya.
Nɛ bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús:
―Damim fähmbʉ 'dahma njon da hyä ahʉ. Nguetho xʉn ngu yʉ hyäte ba ɛ̨hɛ da 'yɛ̨na: “Nugä, guecä, rá thahnigä Oją, drá Cristogä,” da 'yɛ̨n ahʉ. Nɛ xʉn ngu da hyät'ʉ nangue ra fɛhni da man ʉ. Nɛ nu'bʉ gui 'yøhmbʉ ngue din ja yʉ sʉi, o gue'bʉ gui 'yøhmbʉ i ja bʉ ja 'da yʉ hnini ya, pɛ o guín suhʉ, nguetho jatho din ja ʉ. Nɛ nu'bʉ bin ja ʉ, xínga gue'bʉ rán zɛgui'bʉ. Nguetho da ndants'ʉ 'da yʉ ts'ʉt'abi din sʉhmbʉ ʉ yʉ́ mi ts'ʉt'abihʉ, nɛ da ndanc'ʉ 'da yʉ hnini din sʉhmbʉ mi'da yʉ hnini. Nɛ xʉn ngu yʉ nidį din ja ra thuhu, nɛ ra dągɛ̨hɛ̨, nɛ din ja yʉ 'yąmhäi bʉ ja yʉ xɛqui ua ja ra ximhäi. Pɛ nu'ʉ, yʉ́ mbʉdi thoho yʉn ʉnbi din ja ʉ.
Nɛ da mba ma dä ahʉ nɛ da ts'ix ahʉ ngue din ʉn'nahʉ, nɛ da tho ahʉ 'da ahʉ. Nɛ gätho yʉ ją'i da zan ahʉ nguetho guí tɛngahʉ. 10 Nɛ nu'ʉ 'da mí ɛ̨c'yɛigui, m'bɛjua da 'uesɛ. Nɛ guesɛ ʉ di dä ʉ ma 'yɛ̨c'yɛi da mba ma ʉnbi. 11 Nɛ dim 'bʉi xʉn ngu yʉ hyäte pøngahyą nɛ xʉn ngu yʉ ją'i da hyät'ʉ. 12 Nɛ nangue a ran ts'o xtá ngu, him ma din ja yʉ́n huɛ̨cate ʉ 'da. 13 Pɛ nu'a da hyät'i gue'bʉ go ran zɛgui, da dąha dim pø a. 14 Nɛ gätho na ndoho ra ximhäi da hma 'bɛ'a da zä dí yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją n'da. Nɛ gätho yʉ ją'i 'dahma 'dan'yo bʉ na yą da sifi, nɛ nubʉya, gue'a ra pa ran zɛgui a bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
15-16 Nu ra pøngahyą Daniel maya'bʉ bi ma ngue din ja n'da ran ts'o di ts'oni gätho. Janangue'a nu'bʉ gá nuhʉ da mbʉdi din ja bʉ ja ra dąniją a, dami 'dahmbʉ bʉ ra xɛqui Judea, ní mbähä bʉ ja yʉ dąpo. Nguetho nts'utho ran ʉnbi din jabʉ. 17 'Bex gui mbähä. Nu'bʉ gdi tøhmbʉ bʉ maxøts'e ra tøcangu, hin gui cʉthʉ mbo ra ngu ngue gui hyąxhʉ 'bɛ'a di ja bʉ. Dami 'dathohʉ. 18 Nɛ nu'bʉ gdi 'bähmbʉ bʉ ja ni huąhihʉ, hin 'bɛ gui mbähä bʉ ni ngumhbʉ ngue gba cą ni xi'yohʉ. Dami 'dathohʉ. 19 Huɛ̨cate ʉ yʉ xisu in hąt'ʉhni ʉ yʉ pa ʉ, nɛ'ʉ i 'bʉh yʉ́ 'uɛre, nguetho xʉn hɛ̨i thoho da 'da ʉ. 20 'Yäfʉ rá mate Oją hinga gue'ʉ yʉ pa xtan sɛ din ja ahʉ ran 'dagui, nɛ xínga gue'bʉ ra pa ran ts'äya, nguetho i man ʉ yʉn t'ɛ̨di hinga yatho gan 'yohʉ a ra pa ran ts'äya. 21 Dami 'yäfʉ rá mate Oją, nguetho nu'a ran ʉnbi din ja, hin jąm'bʉ n'dandį xøn ja gue'bʉ go rá mbʉdi ra ximhäi. Nɛ nu'bʉ ya bin ja, hin man'dandį din ja a ran ʉnbi tengu a. 22 Nɛ nu Oją da zänba thoho ʉ yʉn ʉnbi din ja nangue a di huɛ̨c'ʉ xí huahni. Nu'bʉ hin'na, njon da bongui.
23 Nu'ʉ yʉ pa ʉ, “Dami nuhʉ ua, i 'bäcua ra Cristo,” da 'yɛ̨n ahʉ. Nɛ nu'ʉ mi'da da 'yɛ̨n ahʉ: “Dami nuhʉ i 'bähnʉ ra Cristo.” Pɛ o guí ɛ̨c'yɛihʉ ʉ. 24 Nguetho xʉn ngu yʉ hyäte dim 'bʉi, sä da 'yɛ̨n'ʉ: “Guecä, rá thahni Oją, drá Cristogä,” sä da 'yɛ̨n'ʉ. Nɛ xʉn ngu da 'yɛ̨na ngue dim pøngahyą nangue Oją, nɛ da 'yøt' yʉ hyonya nt'øt'e nɛ yʉ hmɛpya ngue da nde da hyät yʉ ją'i. Nɛ da hyoni 'bɛ'a da zä dí hyät'ʉ xí huahn Oją. 25 Nuya gätho dá xi ahʉ guepʉ da zä gui pąhmbʉ 'bɛ'a din ja. 26 Janangue nu'bʉ da 'yɛ̨n ahʉ: “Ní mbähä, bí 'bäpʉ ma'ueni a ra Cristo,” da 'yɛ̨n'ahʉ, pɛ o guí pähä. O gue da 'yɛ̨n'ahʉ: “Bá cʉthʉ ua, i 'bäcua ra Cristo,” da 'yɛ̨n'ahʉ, pɛ o guí cʉthʉ bʉ. 27 Nguetho nu'bʉ bá pengä ua mahøn'a, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, dan jagä tengu rán nɛqui ra huɛi ngue dam 'bathogä gätho ra ximhäi. 28 Nɛ tengu i øt' yʉ pada, ɛ̨mmɛ di pɛti bʉ 'bɛn ʉ xʉn du, din jabʉ a ran ts'ɛmbi din ja bʉ 'bʉ ʉ yʉ ts'om'bäi.
'Bʉ bá peng ra Jesús
29 Nɛ xø bi thoqui bi man ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ bin ja a ran ʉnbi bʉya, him man di nɛc ra hyadi nɛ ra ząna, nu'ʉ yʉ sø 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i da dägui. Gätho bí ja bʉ mahɛ̨ts'i gä di 'bɛh yʉ́ ts'ɛdi ʉ. 30 Nɛ nubʉya di nɛqui bʉ mahɛ̨ts'i ra hmɛpya nanguecä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, nɛ gätho yʉ hnini ua ja ra ximhäi din su. Nɛ da nugui ba ɛ̨cä bʉ ja yʉ güi, dan 'yo'be ma ts'ɛdi tąte thoho, mixte thoho, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 31 Nɛ nts'ɛdi din yą ra thʉxi. Nɛ ba pɛnhdä yʉ́m 'bɛhni Oją di pɛti gätho ʉ bi huahn Oją, gä na ndoho ra ximhäi.
32 Guim bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a dí øthʉ ua ma häihʉ dyʉ israelhʉ, ngue nu'bʉ dí nuhʉ bi mbʉdi dim pʉh yʉ́ mbʉi 'da yʉ za, ya dí pąhmbʉ mi ts'ʉtho ba ɛ̨pʉ yʉ́ pa ra pa'ye. 33 Nɛ ngutho 'bʉ guín nuhʉ bin ja gätho ya yʉn ʉnbi dí xi ahʉ, gui pąhmbʉ bʉya ngue mbɛ rán zɛgui. 34 Nɛ majuąni dí xi ahʉ, di 'bʉtho ua 'da ahʉ 'bʉ bi mbʉdi din ja. 35 Nu ra ximhäi nɛ mahɛ̨ts'i da zøni da gua ʉ, pɛ nu'a mam hmangä njąm'bʉ da gua a.
36 Pɛ njongui pądi nda'a ní pa din ja a dím mangä ya, xínga gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i nɛ xínga guengä rá Ts'ʉnt'ʉgä Oją dí pądi, pɛ hønt'a Oją ma Ta i pą a ra ora din ja.
37 Nɛ tengu thoho bin ja 'bʉ mí 'bʉh ra Noé, ngutho din ja 'bʉ bá pengä mahøn'a, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi. 38 Nu yʉ pa ʉ ngue'bʉ mi ts'ʉtho din ja ra dąmbʉnt'i, nu yʉ ją'i mi 'bʉhmbʉ ra Noé hønt'a ran ts'ihmɛ mim bɛ̨ni nɛ hønt'a ran thąti mí honi, gue'bʉ go mí yʉrpʉ ja ra mbosa ra Noé. 39 Nɛ him bi 'yʉrpa ra güɛnda a bi sifi ngue din ja ra 'ye, jague'bʉ mi mbʉh ra 'ye, nɛ bi yuh ra dehe ua ja ra häi nɛ gätho bi gua ʉ. Nɛ din jabʉ 'bʉ bá pengä mahøn'a, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi. 40 Nɛ dim 'bʉ i yoho yʉn 'yohʉ bʉ ja a ra huąhi, nu'a n'da da mba nts'its'i nɛ man'da da ts'opʉ. 41 Nɛ'bʉ di cʉm bʉ ja n'da ra ngu yoho yʉ xisu, nu'a n'da da mba nts'its'i nɛ nu man'da da ts'opʉ.
42 Janangue'a dí xi ahʉ, o guí tonspahʉ ra t'ąha, nguetho hin guí pąhmbʉ 'bɛ'a ní ora ba ɛ̨ a ni hmuhʉ. 43 Nu'bʉ n'da ran 'yohʉ xtám bądi nda'a ní xui xtán yʉrpʉ yʉ bɛ̨ bʉ ja rá ngu, xtín äthą, xtán dø'mi, nɛ hin xtá japi xtá nyʉrpʉ ja rá ngu ngue da bɛ̨pi 'bɛ'a i ja bʉ. Pɛ hingui pądi 'bɛ'a ní pa, janangue'a i tø'mi gätho yʉ pa. 44 Janangue'a dí xi ahʉ, damin sähʉ nguetho ts'ʉrpʉ thoho ga søcä, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, ngue ra ora njongui tøcpä ga søcä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Rán t'uti ra hogambɛfi nɛ ra ts'om'bäi mbɛfi
45-46 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Dami 'yøthʉ tengu'bʉ gyʉ hogambɛfihʉ. Nu'a ra ngʉrpambɛfi 'bʉ xʉn ho i øt'e, nɛ nu'bʉ da mba n'danni rá hmu da zopʉ ja rá ngu, da 'yøt'e tengu'bʉ i 'bʉsɛ bʉ rá hmu. Nɛ nu'bʉ bá penc'a rá hmu, bi nu bi jamansu rá 'bɛfi, nɛ xʉn ngu ran jąpi da nu a bʉya. 47 Majuąni dí xi ahʉ, nu'a ra ngʉrpambɛfi, man'da din t'un ra ts'ɛdi, nɛ 'bɛ'a gätho i pɛ'ts'a rá hmu di jamansu a. 48 Pɛ nu'bʉ ra ts'om'bäi a ra ngʉrpambɛfi, nɛ im bɛ̨ni ngue him 'be ba penc'a rá hmu, 49 nɛ di ʉnba yʉ́ 'yɛ̨hɛ nɛ i tɛnthoho yʉ mihni, 50 ts'ʉrpʉ thoho ba penc'a rá hmu n'da ra pa ngue hingui pą a ra ngʉrpambɛfi. 51 Nɛ nubʉya din t'un'na n'da ran ʉnbi xʉn ʉtho, nɛ n'dat'a ran ʉnbi da nuhʉ ʉ di yorpa a im bɛ̨ni. Nɛ din zom bʉya nɛ din guxtpʉ yʉ́ ts'i bʉ ja ran ʉnbi maząi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.