25
N'da ran t'uti nangue yʉ hmute xtí hyʉn yʉn thąti
Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ bi 'yøt' ran ts'ʉt'abi Oją, din ja tengu bin ja 'bʉ min ja n'da ran thąti. Nu'a to'o gä bin sä, bi thopʉ mbo, pɛ nu'ʉ him bin sä, bi gopʉ thi ʉ. Nu'bʉ min ja ran thąti, 'dɛt'a yʉ hmute bi mba, ɛ̨na xtín hyʉmhbʉ ʉ din thąti. Nɛ bá thɛ yʉ́ bombilla mi tøm'ma ran 'yohʉ din thąti. Pɛ nu'ʉ cʉt'a yʉ hmute yʉ 'yąmbʉi ʉ, nɛ nu'ʉ mi cʉt'a bin 'yomfɛ̨ni ʉ. Nɛ nu'ʉ yʉ 'yąmbʉi him bi dux man'da ra sibi ngue xta xirpa yʉ́ bombilla 'bʉ bin the a po bʉ. Pɛ nu'ʉ bin 'yomfɛ̨ni, bi dux yʉ́ sibi ngue da xirba rá bombilla 'bʉ bin the a po bʉ. Nɛ nu'a ran 'yohʉ him 'be bi zøm bʉ. Nɛ nu yʉ dø'mate bi zʉh ra t'ąha ʉ. Nu'bʉ made ra xui bi 'yø a n'da ra nde bi 'yɛ̨na: “Ya ba ɛ̨cua ran 'yohʉ, ndanshʉ, ba thąhmbʉ,” bi 'yɛ̨na. Gätho bi ndang bʉya nɛ bi hoc yʉ́ sibi ʉ. Pɛ nu'ʉ yʉ 'yąmbʉi, bi 'yɛ̨mp'ʉ bin 'yomfɛ̨ni: “'Daje ts'ʉ ni sibihʉ nguetho i nde da huɛ̨t ma bombillahe,” bi 'yɛ̨n'ʉ. Pɛ bi dą ʉ bi dux yʉ́ sibi: “Hin da zä, nguetho nu'bʉ ga 'da ahe go da huɛ̨t' ma sibihʉ 'bʉ. Pɛ xʉn ho 'bʉ gui mbähä gba tämhbʉ.” 10 Pɛ nu'bʉ mi mba ba tän ra sibi, 'bexgue bi zøm bʉ a ran 'yohʉ din thąti. Nɛ nu'ʉ yʉ hmute bi dux yʉ́ sibi bi yʉrpʉ mbo ngue da nu ra ngo ran thąti, nɛ 'bex bi mba njut'i ra goxthi bʉya. 11 Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ ʉ xí mba bá tän ra sibi, bi nu ngue njut'i tho ra goxthi, nɛ bi mba ʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ: “Gra hmu, grá hmu, dami xoqui,” bi 'yɛ̨n'ʉ. 12 Pɛ nu'a ra hmu bi dąt'ʉ: “Hin dí padi to'o ahʉ,” bi 'yɛ̨mbi, nɛ him bi xocpi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
13 Nɛ bi 'yɛ̨nje ra Jesús bʉya:
―Gue'a dí xi ahʉ, nde'bʉ gan äthąhʉ nguetho hin guí pąhmbʉ a ra pa ba pengä ua, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mí 'yɛ̨ngähe.
N'da rán t'uti yʉ 'yɛ̨hɛ bi ts'ocpa ra mbɛti
14 Nɛ man'da ran t'uti bi man ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ bi 'yøt' ran ts'ʉt'abi Oją, da 'yøt'e tengu bi 'yøt'a n'da ran 'yohʉ 'bʉ mi zon'ndʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ, bi 'yän'na rá mbɛti xí zocpi. Nguetho nu'bʉ mí mba n'danni n'da ra häi, bi zon'ndʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ da zocpa rá mbɛti.
15 Nu n'da rá 'yɛ̨hɛ bi zocpa cʉt'a mahuąhi ngue di pɛpi; nɛ nu man'da, yo mahuąhi bi zocpa a; nɛ nu man'da bi zocpa n'da mahuąhi. Bi unni hangu xøt'a di pɛpi n'da ngu n'da. Nɛ bi mba bʉya. 16 Nɛ nu'a bi unni cʉt'a mahuąhi, bi pɛpi nɛ bi dąh mi cʉt'a mahuąhi. 17 Nɛ'a bi unni yomahuąhi, yomahuąhi xø bi dąpi. 18 Pɛ nu'a bi un'na n'da mahuąhi, bi mba bá cät'a häi a rá mbɛti xi un'na rá hmu.
19 Nɛ him 'be bá penc rá hmu. Pɛ nu'bʉ mi zøhø bi zon'ndʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ mahøn'a ngue da nu 'bɛ'a xí 'yøt'ʉ. 20 M'bɛt'o bi zøn'a xín t'unni cʉt'a mahuąhi, nɛ bi däp'a rá hmu cʉt'a mahuąhi ngue rá mbɛti zɛhɛ rá hmu. Nɛ xø bi un'na xí dąha ngue mi cʉt'a mahuąhi, nɛ bi 'yɛ̨mbi: “Grá hmu, i ja ua ni mbɛti, nɛhna cʉt'a mahuąhi dá tąha,” bi 'yɛ̨mbi. 21 “Xʉn ho,” bi 'yɛ̨n'a rá hmu. “Nu'i grá hogambɛfi,” bi t'ɛ̨m bʉya. “Xʉn ho gá 'yørpa a ts'ʉtho dá 'da i, janangue'a ga 'da i man'da xʉn ngu ya. Bá thocua mbo 'dat'ua dan johyaui,” bi 'yɛ̨n'a rá hmu. 22 Nɛ xø bi zøm bʉ man'da xí unni yo mahuąhi, nɛ bi 'yɛ̨na: “Grá hmu, i ja ua ra mbɛti gá 'daqui, nɛhna mi yomahuąhi dá tąha i ja ua,” bi 'yɛ̨mp'a rá hmu. 23 Nɛ nu'a rá hmu bʉya bi 'yɛ̨mbi: “Xʉn ho, grá hogambɛfi, xʉn ho gá 'yøt'e, madague'bʉ hingui ngu dá 'da i, nuya man'da xʉn ngu ga 'da i. Bá thocua mbo 'dat'ua dan johyaui,” bi 'yɛ̨mbi. 24 Pɛ nu'bʉ mí zøm bʉ a xi hyąn'a n'da mahuąhi, bi 'yɛ̨mp'a rá hmu: “Grá hmu, mí pącä ngue hin'yʉ nin huɛ̨cate nɛ nząi guí honi 'bɛpʉ gdí hyąnba rá mbɛti yʉ ją'i nɛ gui hyąnba yʉ́ huąhi ʉ 'da. 25 Janangue'a dá pɛs' thoho a gá 'daqui, dí su gui sʉqui 'bʉ xcá 'bɛtho, nɛ i ja ua ni mbɛti gá 'dac ya,” bi 'yɛ̨na. 26 Nɛ nu'a rá hmu bʉya bi 'yɛ̨mbi: “Gra ndødąnhyɛ̨i, hingui ho gá 'yøt'e ngue hin gá pɛp'a ra mbɛti. 27 Nu'bʉ guí pądi ngue dí numanhogä ga tącä, sä xquí hmi a ra mbɛti nɛ xtán dąh rán zäbi, nɛ hin xtím 'bɛh pʉya,” bi 'yɛ̨n'a rá hmu. 28 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ mi'da yʉ́ 'yɛ̨hɛ mí 'bäpʉ: “Hyąnba na ra mbɛti, dami un'na bin t'unni 'dɛt'a mahuąhi. 29 Nguetho nu'a bim pɛfi xʉn ho, man'da xʉn ngu din t'unni. Pɛ nu'a him bim pɛfi, pɛ da thąnba a zi ts'ʉ mí pɛ'ts'i. 30 Nɛ nuna ra ts'om'bäi mbɛfi na, bá høthʉ bʉ ja ra 'bɛxui guepʉ din zom bʉ nɛ din guxtpʉ yʉ́ ts'i,” bi 'yɛ̨n'a ra hmu bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi man na ran t'uti. Nɛ njabʉ din ja 'bʉ bi 'yøt'a ran ts'ʉt'abi Oją.
Ran t'uti nangue ran ts'ɛmbi da t'ørpa yʉ ją'i
31 Nɛ bi 'yɛ̨m mahøn'a ra Jesús:
―Nu'bʉ bá pengä, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, dam mixtegä, dan ts'ʉt'abigä; dan 'yohe yʉ́m 'bɛhni Oją nɛ ga hupʉ ja ma mɛxa ngue din ja ma ts'ɛdi xʉn ho. 32 Nɛ dim pɛti gätho yʉ ją'i gä na ndoho ra ximhäi bʉ ga hucä. Nɛ gätho ga huan'dʉ tengu øt'a n'da ra mbändɛ'yo, ngue n'danni ga fä'bʉ yʉ dɛ'yo nɛ n'danni ga fä'bʉ yʉ dɛnzu. 33 Nɛ nu yʉ dɛ'yo ga fämp'ʉ ja man 'yɛi nɛ nu yʉ dɛnzu ga fämp'ʉ ja ma gąha. 34 Nɛ ga ɛ̨mp'ʉ dim 'bäpʉ man 'yɛi: “Ba ɛ̨hmbʉ ua, bi jąp'ahʉ Oją. Ga 'da ahʉ ra ts'ɛdi án ts'änni ngue gui hyąmhbʉ gue'bʉ go rá mbʉdi ra ximhäi,” ga ɛ̨mp'ʉ. 35 “Nguetho gá 'dajʉ ra hmɛ 'bʉ mán tumanthuhu; nɛ gá 'dajʉ ra dehe 'bʉ mán tuthe; nɛ gá säyagahʉ 'da ahʉ 'bʉ mán 'yo bʉ n'danni ni hninihʉ. 36 Nɛ gá 'dajʉ ma he 'bʉ gmí nuhʉ hin'yʉ ma hegä; nɛ gá nuc 'bʉ mán hyɛ̨nni, nɛ gá zɛnguagahʉ 'bʉ mán ofädi,” ga ɛ̨mp'ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 37 Nɛ da 'yɛ̨nc'ʉ: “Grá Hmu, 'bɛ'a ní pa dá øt'ahe a guím ma. Hin dím bɛ̨mhbe ngue gán tumanthuhu n'dandį nɛ gamá 'uįn ahe. Nɛ hin dím bɛ̨mhbe ngue gán tuthe nɛ xcá 'da ahe ra dehe. 38 Nɛ hin dím bɛ̨mhbe 'bʉ xcamá säya ahe, nɛ xcá 'da ahe ni he. 39 Nɛ hin dím bɛ̨mhbe 'bʉ gamán hyɛ̨nni o gue gamán ofädi ngue xcá nu ahe,” da 'yɛ̨ngui. 40 Nɛ nugä drá hmuts'ʉt'abigä, ga ɛ̨mbä ʉ bʉya: “Majuąni dí xi ahʉ, nu'a ran ho gá 'yørpahʉ n'da ma cuhʉ, madague'a nte di muui bʉ na hnu, pɛ guecä gá 'yørcä a,” ga ɛ̨mp'ʉ bʉya, bi 'yɛn'a ra Jesús.
41 ―Nɛ nubʉya, nugä drá hmuts'ʉt'abigä, ga ɛ̨mp'ʉ 'bäpʉ ja ma gąha: “Dami 'uehmbʉ ua ja ma hmi, ní mbähä bʉ ja ra sibi njąm'bʉ da huɛ̨t'i, nguepʉ dá sänni din zø a ra zįthu nɛ ʉ yʉ́ mizįthuhʉ. 42 Nguetho dán tumanthuhu nɛ hin gá 'uįnjʉ, nɛ dán tuthe, nɛ hin gá sithegahʉ, 43 nɛ hin gá säyagahʉ 'bʉ mán 'yo bʉ n'danni, nɛ hin te má he gá 'dajʉ 'bʉ gmín nuhʉ hin'yʉ ma hegä; nɛ hin gá nugui 'bʉ mán hyɛ̨nni, nɛ hin gbán nujʉ 'bʉ mán ofädi,” ga ɛ̨mp'ʉ. 44 Nɛ nu'ʉ da 'yɛ̨ngui: “Grá hmu, 'bɛ'a ní pa dá nu ahe ngue gán tumanthuhu o gue gán tuthe o gue gán 'yo bʉ n'danni ra hnini. Nɛ 'bɛ'a ní pa dá nuhe hin mí he ni he; o gue xquín hyɛ̨nni o gue xcamín ofädi,” da 'yɛ̨n'ʉ. 45 Pɛ nugä drá hmuts'ʉt'abigä, ga ɛ̨mp'ʉ bʉya: “Majuąni dí xi ahʉ, n'da ma cu madague'a nte di muui bʉ na hnu, 'bʉ hin gá 'yørpahʉ ran ho, nɛcä hin gá 'yørcahʉ ran ho,” ga ɛ̨mp'ʉ. 46 Nɛ nu ʉ bʉya da nu ran ʉnbi maząi. Pɛ nu'ʉ bi 'yøt' ran ho din ja ra te maząi ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.