26
Nu yʉ ngʉrpi bi ma da bɛnt' ra Jesús
Nɛ nu'bʉ mi gua a bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨ngähe:
―Nuya man yopa thoho di 'bɛdi ngue din ja ra dąmpɛti a ran dąbaxjua, nɛ nubʉya da mba ma dägä ngue da mba ma cuatigä bʉ ja ra za, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Pɛ nu'ʉ ma ngʉrpihe ngue yʉ hmumbäją, nɛ yʉ xänbate niją, nɛ yʉ dąc'yɛi, bim pɛti bʉ mbo rá mbä't'i rá ngu ra Caifás, nu'a mi hmumbäją a ra jɛya a. Nɛ bi nyąsɛ ʉ, bi ma nda'a ní fɛhni da xi a ra Jesús ngue da bɛnt'i da hyo. Nɛ bi ma, 'bɛ da gua a ra dąmpɛti, ja da tho a. Nguetho bi zu din junthʉ yʉ ją'i mi 'yo bʉ ja ram pɛti.
N'da ra xisu bi hocpa rá ngøc'yɛi ra Jesús
Nɛ nu'bʉ mi mbeng bʉ ra hnini Betania a ra Jesús, bi zøm bʉ ja rá ngu a ra Simón mí hɛ̨mb ra t'axca'ya mam'bɛt'o. Nɛ bi hyupʉ mi ja a rá mɛxa a, ɛ̨na din sihmɛ. Bi zøm bʉ n'da ra xisu mí tu n'da ra xaro xʉm hmadi, án t'øt'e ra do ra alabastro. Nɛ mi po bʉ ra 'yɛ̨thi yʉman'u, nɛ'a ɛ̨mmɛ di muui a. Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ a ra xisu bʉ i hudi, bi xo'ts'a rá 'yɛ̨thi bi xispa rá yą ra Jesús. Nɛ dán cuɛhe 'bʉ mán nuhe 'bɛ'a bi t'ørpa ra Jesús, nɛ dá ɛ̨mhbe:
―Ndetho bi xispa ra 'yɛ̨thi, xʉn ho 'bʉ xta 'bä, xtá mba ma darpi yʉ hyoya a ra mbɛti, dá ɛ̨mhbe bʉya.
10 Nɛ bi bą'a ra Jesús 'bɛ'a dá bɛ̨mhbe, nɛ bi 'yɛ̨nje:
―Hanja gní ʉnbahʉ rá mbʉi na ra xisu, nɛ xʉn ho 'bɛ'a bi 'yørque. 11 Nu yʉ hyoya nząi gam'bʉhmbʉ ua ʉ, nɛ hønt'a go má pa da zä gui fäxhʉ ʉ. Pɛ nugä hin dan ząngä ua, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. 12 Nuna ra xisu bi hoga ma ngøc'yɛi 'bʉ mi xiscä ra 'yɛ̨thi, ngue da mba nt'äguigä bʉ ja ran 'yägui. 13 Nɛ majuąni dí xi ahʉ, hønbʉ go hapʉ da hman a rán ho ma'da'yo Oją, nɛhna da hman na bi 'yørcä na ra xisu, n'dahma hønbʉ go hapʉ da fɛ̨n'a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu ra Judas bi ma di dä ra Jesús
14 Nɛ nubʉya, nu'a ma mixädihe ra Judas Iscariote, bi mba bi nyąhʉ yʉ hmumbäją 15 nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Hangu gui 'dajʉ ngue ga dä ahʉ ra Jesús, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
Nɛ 'bexgue bi unni 'däte ma 'dɛt'a yʉ mbɛti ngue ra t'axi bʉya. Nɛ xø bi mbeng bʉ 'bʉ a ra Jesús bʉya. 16 Pɛ ɛ̨mmɛ mí honi 'bɛ'a ní ora da zä dí dä a ra Jesús.
Rán ts'ihmɛ ra Hmu
17 Nɛ nu'a rá mbʉdi pa ra dąmpɛti nangue ran dąbaxjua 'bʉ ząi dí sihe a ra hmɛ hinguin 'youi ra íxi, ngue dyʉ judíohe, dyʉ israelhe, dá änhde ra Jesús yʉ́ xädigähe:
―Hapʉ guín nde ga hoje a rán ts'ihmɛ ram baxjua ga sihʉ ya, dá ɛ̨mfe.
18 Nɛ bi xi ʉ yoho ma mixädihe a ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Ní mbɛ bʉ ja ra hnini Jerusalén nɛ gui xihmi a ran 'yohʉ, gui 'yɛ̨nui: “Nugä, ya mi ts'ʉtho da zøn ma ora, nɛ dí nde ga si rán sihmɛ ram baxjua bʉ ja ni ngu, nɛ ʉ ma xädigä, i ɛ̨n'a bá pɛngähe,” gui 'yɛ̨nui.
19 Nɛ bi 'yøt'a bi xi ʉ bʉya, nɛ bi hoc'a rán zibde a ram baxjua ʉ bʉya. 20-21 Nu'bʉ mín de bʉya, dá sømhbe bʉ Jerusalén, 'darpʉ dán sihmɛhe bʉ ja ra mɛxa ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨nje:
―Majuąni dí xi ahʉ, i 'bʉ a n'da ahʉ ngue gui däjʉ, bi 'yɛ̨nje.
22 Nɛ ɛ̨mmɛ bi du ma mbʉihe, nɛ n'da ngu n'dagähe dá ɛ̨mfe:
―Grá hmu, ha guengä ga dä i, dá ɛ̨mfe n'da ngu n'daje.
23 Nɛ bi dą a ra Jesús:
―Gue'a dí com'be ma mbohi ua dí sihmɛhʉ, gue'a di dägä a, bi 'yɛ̨m bʉya. 24 Guecä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, da t'ørcä 'bɛ'a gätho i mam bʉ ja rám hma Oją ya, pɛ í huɛ̨hi maha a ran 'yohʉ ngue nu'a di dägä. Man'da xʉn ho 'bʉ hin xtím 'bʉ a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
25 Nɛ bi dą'a ra Judas bʉya:
―Xänbate i, ha guecä.
―Hąha, gue'e, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús.
26 Nɛ nubʉya bi hyąc'a ra hmɛ ra Jesús nɛ bi 'yäp rán jąpi Oją, bi xɛm bʉya, bi darcähe a.
―Dami sihʉ na, guehna nim bøni ma ngøc'yɛi na, bi 'yɛ̨nje.
27 Nɛ bi dɛc'a ra vaso mi po rán gui ra uva bʉya, bi un ra jamadi Oją mahøn'a, nɛ bi 'daje a ra vaso, bi 'yɛ̨nje:
―Gätho dami sihʉ, 28 guehna nam bøni, ma jigä ngue bi hoc'a ra 'da'yo 'yu bi 'yøt'ahʉ Oją na. Nɛ dim fäni dí punba yʉ́ ts'oqui yʉ ją'i. 29 Nɛ dí xi ahʉ, him man'dandį ga sigä ra guindät'ä jague'bʉ bi zøn ra pa ga sihʉ ma'da'yo bʉ di manda rá ts'ɛdi ma Ta, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús.
Ra Jesús bi bądi din cøn'a ra Pedro
30 Nɛ dán tuhmbe a ra thuhu nɛ dá mbähmbe bʉ ja ra nyuni Olivos bʉya. 31 Nɛ bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús mahøn'a:
―Dí pądi, nu'bʉ ni xui, gätho gui soga thohohʉ, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús. Nɛ gue'a nt'o't'i bʉ ja rám hman Oją, i ɛ̨na: “Ga ho ra mbändɛ'yo nɛ din 'uɛ̨xt'ʉ yʉ́ dɛ'yo bʉya,” i ɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 32 Pɛ nu'bʉ dá thąmbɛ̨nigä, ga mbagä bʉ Galilea ní tįn ahʉ bʉ, bi 'yɛ̨ngähe ngue yʉ́ xädigähe.
33 Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Pedro:
―Madague'bʉ gätho da 'uegue pɛ nugä, hin'nagä, bi 'yɛ̨n'a.
34 Bi dą a ra Jesús:
―Majuąni dí xi i, guet'a ra xui i jabʉya ná hyundį xquí cønc 'bʉ bi mbah ra øni.
35 Nu ra Pedro bi dąti mahøn'a:
―Madague'bʉ 'darpʉ ga tuui, pɛ njąm'bʉ ga cøn'i, bi 'yɛ̨na.
Nɛ n'dat'a gätho dá mamhbe ngue hin ga 'uehmbe ʉ ma mixädihe.
Ra Jesús bi du rá mbʉi bʉ ja ra nuąndät'ä Getsemaní
36 Nɛ nu'bʉ má sømhbe bʉ ra nyuni Olivos, dá cʉthe a ra Jesús bʉ ja ra nuąndät'ä mí ɛ̨mbi Getsemaní.
―Dami huhmbʉ ua ya, ga mbagä ua njongua ts'ʉ, da nyą'be Oją ma Ta, bi 'yɛ̨nje.
37 Nɛ hyu ʉ ma mixädihe bi zits'i, bi zix'a ra Pedro nɛ'ʉ yoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Zebedeo. Nɛ ɛ̨mmɛ man'da bi du rá mbʉi a ra Jesús. 38 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ ma mixädihe min 'yohʉ:
―Ɛ̨na da føh ma mbʉi a ra dumbʉi, ɛ̨na ga tugä. Dami tøcpahʉ, 'dat'a dan äthąhʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
39 Nɛ xø bi dąm mi ts'ʉ ra Jesús bʉ mi huhmbʉ ʉ, nɛ bin dąnyahmu bʉ, bi nye'ma häi, bi nyąui Oją, bi 'yɛ̨mbi:
―Ma Ta i, nu'bʉ da zä, dami japi hin gan nugä a ra mbohi xcá sänni; pɛ hin dín nde ma pähä zɛhɛ pɛ hønt'a go ni pähä zɛhɛ gui 'yøt'e, bi 'yɛ̨mp'a Oją.
40 Nɛ bá peng bʉ mí hu ʉ xí zopʉ bʉya, nɛ mí ą ʉ. Nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra Pedro:
―Ha xínga n'da zi ora xquí sɛthʉ a ra t'ąha, ngue 'bɛ xcán hyʉmhbʉ ts'ʉ. 41 Damin äthąhʉ nɛ gui nyąhʉ Oją, guepʉ da zä hin hapʉ gui tąnjʉ 'bʉ bi ts'ä ahʉ ya, nguetho nu ní mbʉi n'da i ja ra pähä nangue Oją, pɛ nu ní ngøc'yɛi n'da xʉn güent'i thoho.
42 Nɛ ná yondį bʉya bi mba bi nyąui Oją mahøn'a:
―Ma Ta i, nu'bʉ ya hin da zä ga socä a xcá sänni, pɛ hønt'a ni pähä zɛhɛ gui 'yøt'e, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
43 Nɛ xø bi mbeng bʉ mi 'bʉ ʉ ma mixädihe. Xø mí ątho 'bʉ xø mi zøm bʉ mahøn'a, nguetho ɛ̨mmɛ mí nde t'ąha ʉ. 44 Nɛ xø bi zopʉ ʉ mahøn'a, ya ná hyundį bʉya bi mbengui di nyąui Oją, nɛ guexta'a bi ma. 45 Nɛ xø bi mbeng bʉ mí 'bʉh ma mixädihe mahøn'a, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nuya, 'da'angutho 'bʉ gán ąhmbʉ ya o hin'na, nguetho ya bi zøn ra ora da mba ma dägä bʉ 'bʉh yʉ ts'om'bäi, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi. 46 Dami ndanshʉ, ga mbähä ba nuhʉ ya ba ɛ̨cua ngue di dägä, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
Bi fɛnt'a ra Jesús
47 Nɛ guexta'a mí yąhʉ ʉ ma mixädihe 'bʉ mi zøm bʉ a ra Judas, n'da ma mixädihe dí 'dɛ'mayoho gähe. Nɛ bán 'yohʉ xʉn ngu yʉ ją'i ba hyą yʉ́ juai nɛ yʉ ts'ąza. Nɛ gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni yʉ hmumbäją nɛ yʉ dąc'yɛi, ma ngʉrpa judíohe. 48 Nɛ nu'a di dä ra Jesús bi xi a n'da ran t'uti da 'yøt' 'bʉ bi zøm bʉ: “Nu'a ga sʉs 'bʉ dán zɛngua'be, gue'a guim bɛnthʉ a,” bi 'yɛ̨n'a ra Judas. 49 Janangue'a nu'bʉ mí zøm bʉ 'bä a ra Jesús, bi 'yɛ̨mbi:
―Xʉde ya 'bʉ, grá xänbate, bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ bi zʉspa rá 'yogu bʉya. 50 Nɛ bi dą'a ra Jesús bʉya:
―Xi'e n'yø, ha gue'a gní 'yɛ̨ a.
Nɛ nu'ʉ mi'da bʉya bi hyäm bʉ 'bä a ra Jesús nɛ bi bɛnt'i.
51 Nɛ nu'a n'da ma mixädihe min 'yohʉ ra Jesús, bi c'os' rá juai nɛ bi zɛcpa rá gu a rá 'yɛ̨hɛ ra hmumbäją. 52 Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Jesús bʉya:
―Dami pɛ'ts'a ni juai bʉ ja rán t'o. Nu'ʉ din tuhni nangue ra juai, nɛ'ʉ dí du ra juai ʉ, bi 'yɛ̨mp'a. 53 Ha guí ɛ̨na hin xtan zä ga äp'a rám fäts'i Oją ma Ta nɛ ba pɛnhua 'dɛ'mayo munts'i yʉ́m 'bɛhni da yąngui, bi 'yɛ̨mp'a n'da ma mixädihe. 54 Pɛ nu'bʉ da gue'a xcá mangä a, hague dán zä ga ją'ts'ä a bi man rá t'ohni Oją, ngue 'bɛ'a i jatho din ja, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
55 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i bʉya:
―'Bɛ'a guí homhbʉ ua ngue guí hą ni juaihʉ nɛ ni zahʉ. Ha guí ɛ̨mhbʉ drá bɛ̨gä, nɛ nya'a thoho dá xän'nahʉ bʉ ja ra dąniją nɛ njąm'bʉ gá bɛndgahʉ bʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ. 56 Pɛ gue'a din ja a tengu bi man'ʉ yʉ́ pøngahyą Oją 'bʉ maya'bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ nugähe bʉya dyʉ xädigähe, 'bexgue dá 'dahmbe, dá sohmbe bʉ ra Hmu.
Bi juąnba a ra Jesús ʉ yʉ́ ngʉrpi yʉ judío
57 Nɛ bi bɛnt'a ra Jesús, bá si bʉ 'bʉh ra Caifás, ngue ra ngʉrpa mbäją. Nɛ ya xím pɛti gätho ma xänbate nijąhe nɛ yʉ dąc'yɛi, ma ngʉrpihe dyʉ judíohe. 58 Nɛ bi dɛn'na ra Pedro bʉya pɛgue a ná 'bɛjua thoho, bi zøm bʉ ja rá ngun'yu a ra hmumbäją bʉ hapʉ xí zøn'a ra Jesús. Nɛ 'darbʉ bi hyuhmbʉ ʉ yʉ asmayo, ngue in nde da nu a da t'ørpa a ra Jesús.
59 Nɛ nu'ʉ yʉ hmumbäją nɛ yʉ dąc'yɛi nɛ gä mi'da ma ngʉrpihe dyʉ judíohe, dyʉ israelhe, mi hon'a n'da ra fɛhni ngue da zä dí yąp'a nɛ da hyo. 60 Pɛ guehma nte bi dįnbi, madague'bʉ xʉn ngu ʉ bin juąnni, bi 'yɛ̨mbi majuąni ʉ yʉ́ fɛhni. Nɛ m'bɛjua bʉya, bi zøm bʉ yoho yʉn 'yohʉ din testigo, 61 nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Nuna ran 'yohʉ na bi 'yɛ̨na: “Nugä da zä ga xo't'ra dąniją nɛ man hyupa thoho da zä ga høe mahøn'a,” bi 'yɛ̨na, bi 'yɛ̨n'ʉ bin juąn bʉ.
62 Nɛ bi ndanc'a ra hmumbäją bʉya bim 'bäi, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús:
―Hanja hin guí thąti 'bɛ'a i man ya yʉn 'yohʉ.
63 Pɛ nu ra Jesús bin hɛ̨tho. Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra hmumbäją bʉya:
―Nangue rá thuhu Oją mahɛ̨ts'i, dami xije 'bʉ majuąni gue'e grá Thahni, grá Cristo, rá Ts'ʉnt'ʉ i Oją, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús.
64 Bi dą a ra Jesús bʉya:
―Gue'a gám ma. Nɛ dí xi ahʉ, guin nujʉ, guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, dam mixtegä ga com'be rá ts'ɛdi Oją tąte thoho rá ts'ɛdi. Nɛ guin nujʉ 'bʉ bá cącä mahɛ̨ts'i mahøn'a, ba ɛ̨cä bʉ ja yʉ güi, bi t'ɛ̨mp'a ra hmumbäją.
65 Nɛ nu ra hmumbäją bʉya, bi dʉnsɛ rá pahni. Nam bøni ɛ̨mbi hingui ɛ̨spa Oją ra Jesús nangue'a bi ma. Nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nuna ran 'yohʉ na, bi man ra ts'ore nangue Oją. Him man ga homhbʉ yʉ testigo. Nɛ gätho gahʉ dá øhmbʉ a bi ma. 66 'Bɛ'a guí ndehʉ ga øthʉ ya, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ́ mingʉrpihʉ.
Bi dą ʉ:
―Nuna i ja rá ts'oqui, i jatho da du, bi 'yɛ̨n'ʉ.
67 Nɛ nubʉya, 'dahma 'dan'yo bi t'ørpa ra Jesús. Bi zox ʉ 'da, bi mbɛ'mi ʉ mi'da, bi mbɛnpa rá hmi ʉ mi'da, 68 bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'bʉ majuąni grá Thahni i Oją, ngue ra Cristo, dami xije to'o bi mbɛp'i i.
Nɛ ɛ̨mmɛ bi denthoho.
Ra Pedro bi gøn'a ra Jesús
69 Nɛ nu ra Pedro mi hupʉ thi bʉ ja ra ngun'yu, nɛ nu n'da ra xisu rá 'yɛ̨hɛ ra hmumbäją, bi mba bʉ hu a ra Pedro, bi 'yɛ̨mbi:
―Ɛ̨na nɛ'e gmín 'yohʉ na ra Jesús ra mɛngu Galilea, bi 'yɛ̨mp'a ra Pedro.
70 Nɛ bi dą'a ra Pedro, bin cøni:
―Hin dí pądi, bi 'yɛ̨n'a.
Nɛ gätho ʉ mi 'bʉpʉ bi 'yø a bi man ra Pedro.
71 Nɛ nu'bʉ mi nde da bøn'a ra Pedro, bi nu man'da ra xisu bʉya nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ mí 'bʉpʉ:
―Nuna ran 'yohʉ na min 'youi ra Jesús, ra mɛngu bʉ Nazaret, bi 'yɛ̨n'a ra xisu.
72 Nɛ xø bin cøn'a ra Pedro:
―Majuąni dím mangä ngue hin dí pącä a ran 'yohʉ guím ma, bi 'yɛ̨mp'a ra xisu.
73 M'bɛjua bʉya nu ʉ 'da mi 'yo bʉ, bi mba bʉ 'bäh ra Pedro, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Majuąni maha, nɛ'e gmín 'yohʉ a, mfądi thoho ni ndehʉ nɛ 'da'angu bʉ gna yąhʉ a, bi 'yɛ̨mp'a.
74 Nɛ nts'ɛdi bi mam bʉya nɛ bin juąnni, bi 'yɛ̨na:
―Oją i pądi majuąni hin dí pącä a ran 'yohʉ guí mamhbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
Nɛ 'bexgue bi mbah ra tamfø bʉya. 75 Nɛ nu ra Pedro bʉya, ja bi bɛ̨n'a xí man a ra Jesús 'bʉ mi 'yɛ̨mbi: “Dí pądi hin ní mbah ra tamfø 'bʉ na hyundį xquí cøngui.” Nɛ bi nɛxpʉ bʉya nɛ ɛ̨mmɛ bin zoni, xʉn ʉ bi bɛ̨ni nangue a bi 'yøt'e.