27
Ra Jesús bi mba ma dä bʉ 'bʉh ra ts'ʉt'abi Pilato
Nɛ nu'bʉ mi hyax bʉya, gätho yʉ hmumbäją nɛ yʉ dąc'yɛi, ma ngʉrpihe dyʉ judíohe, dyʉ israelhe, 'da'angu bi bɛ̨ni ngue di dä ra Jesús bʉ 'bʉ a ra ts'ʉt'abi, ngue da hyo. Nɛ án thu't'i 'bʉ mi mba ma dä bʉ 'bʉ a ra Poncio Pilato, ra ts'ʉt'abi bʉ a.
Bi zʉt rá 'yʉga ra Judas
Nɛ nu'a ra Judas xí dä a ra Jesús, 'bʉ mi 'yøde 'bɛ'a bi man ʉ ma ngʉrpihe ngue da hyo a ra Jesús, bi mba bʉya bi cospa a 'däte ma 'dɛt'a yʉ mbɛti ngue ra t'axi xí un'ndʉ yʉ hmumbäją, bi bɛ̨ni 'bɛ'a bi 'yøt'e. Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Judas:
―Hingui ho hma a dá øt'e. Dá fänba rá ji n'da ran 'yohʉ hin'yʉ rá ts'oqui, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ hmumbäją.
Pɛ nu'ʉ bi dąti:
―Him ma güɛndagähe 'bɛ'a gá 'yøt'e. Ya guí pą'a guím bɛ̨nsɛ bʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ hmumbäją.
Bá ɛn bʉ ra mbɛti bʉ ja ra niją a ra Judas bʉya, nɛ bi mba bá sʉt rá 'yʉga bʉ ja ra ndehnini.
Nɛ nu'ʉ yʉ hmumbäją bi hyąx'a ra mbɛti nɛ bi 'yɛ̨na:
―Hingui sä ga pɛs'hʉ ua na ra mbɛti ngue dim pɛcua mahøn'a, nguetho rán jut'iui ra ji na, bi 'yɛ̨n'ʉ, nɛ gue'a i mam bʉ ja man t'ɛ̨dihʉ.
Nɛ bin 'yänni 'bɛ'a di jap'a ra mbɛti. Nɛ bi bɛ̨ni da dämba n'da xɛqui rá häi a ra 'yøt'ats'øe, guepʉ da t'äh yʉ 'damhnini 'bʉ da du bʉ. Nɛ asta guetya ní huti “rá häi ra ji” a ra xɛqui bʉ. Nɛ nu'a bin ja, maya'bʉ bi man'a ra pøngahyą Jeremías ngue din ja 'bʉ mí 'yɛ̨na ngue: “Da thąx i 'däte ma 'dɛt'a yʉ mbɛti ngue ra t'axi, rá muui a ra ją'i. Gue'a bi man ʉ yʉ mɛngu israel ngue di muui. 10 Nɛ bi dänba rá häi a ra 'yøt'ats'øe, ngubʉ bi xicä ra Hmu,” bi 'yɛ̨n'a ra Jeremías 'bʉ maya'bʉ 'bʉ mí ma.
Ra Pilato bi juąnba a ra Jesús
11 Nu'bʉ mim 'bäpʉ ja rá hmi ra ts'ʉt'abi Pilato, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Ha gue'e grá hmuts'ʉt'abi yʉ judío, bi t'ɛ̨mbi.
Bi dą a ra Jesús:
―Gue'a guím ma.
12 Nɛ nu'bʉ mi yąp'ʉ yʉ hmumbäją nɛ mi'da ma ngʉrpihe a ra Jesús, pɛ hin te i tątho a ra Jesús. 13 Nu ra Pilato bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Ha hin guí ø'a i man'ʉ di yąp'i i, nɛ hin guí thąti.
14 Pɛ nu ra Jesús guexta'a hin te bi ma. Nɛ ɛ̨mmɛ bi hyonya thoho ra ts'ʉt'abi, him mi pądi 'bɛ'a sä da bɛ̨ni.
Bi hma da mba ma cuati bʉ ja ra pont'i ra Jesús
15 Nɛ nu ra ts'ʉt'abi nząi midi thø a n'da ra ofädi 'bʉ ra pa ra dąmpɛti ran dąbaxjua. Midi thø'a to'o bi huan'ndʉ yʉ ją'i. 16 Nɛ mi o bʉ n'da ran 'yohʉ í Barrabás, gätho mi fąpʉ 'bɛ'a mí øt'a. 17 Nu ra Pilato bʉya bi 'yän'ndʉ bim pɛti bʉ:
―To'o guí ndehʉ ga xocpahʉ ya. Ha gue ra Barrabás uague ra Jesús ngue nu'a ɛ̨mbi ra Cristo, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
18 Ngubʉ bi ma nguetho mi pądi yʉ zɛya ʉ yʉ yąpate.
19 Nɛ nu'bʉ mi hupʉ ja ran ts'ɛmbate ra Pilato, bi mbɛnpa ra nde a rá xisu bi 'yɛ̨mbi: “Hin te gui 'yørpa a ra hogan'yohʉ, nguetho má xui dá 'uį n'da ra t'į nts'utho nangue a,” bi 'yɛ̨mp'a ra nde bi mbɛnbi.
20 Pɛ nu yʉ hmumbäją nɛ ʉ yʉ dąc'yɛi, bi 'bɛp'ʉ yʉ ją'i da 'yäpi go da mba ma thøgue a ra Barrabás, nɛ go da mba ntho a ra Jesús. 21 Nɛ bi 'yän mahøn'a a ra ts'ʉt'abi:
―Nda'a guín ndehʉ ga thøcä, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i.
Nɛ bi dą ʉ bʉya:
―Gue'a ra Barrabás gui thøgue, bi 'yɛ̨n'ʉ.
22 Nɛ bi dą a ra Pilato bʉya:
―Xi'a ra Jesús ɛ̨mbi ra Cristo, 'bɛ'a ga ørpä a thą.
Gätho bi 'yɛ̨n'ʉ 'bʉpʉ:
―Dami cuatpʉ ja ra pont'i a.
23 ―Pɛ hin te mán ts'o dá tįnba na, bi 'yɛ̨n'a ra Pilato.
Pɛ nts'ɛdi bi dą ʉ:
―Dami cuatpʉ ja ra pont'i.
24 Min nu ra Pilato bʉya ngue hingui sä dim päh yʉ́ mbʉi yʉ ją'i, pɛ man'da bin junthʉ ʉ. Janangue'a bi manda bá thunba ra dehe bʉya, bin xʉt'yɛ bʉ yʉ́ hmi yʉ ją'i, nɛ bi 'yɛ̨m bʉya:
―Nɛ nugä hin ma ts'oquigä rán dąte da nu na ran 'yohʉ hin te in dupate, pɛ go ni ts'oqui zɛhɛhʉ, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i.
25 Nɛ bi dą ʉ yʉ ją'i bʉya:
―Hąha, madague'a i 'yosɛ ma güɛndahe a rán dąte na ran 'yohʉ, nɛcähe nɛ mam bom'bɛtohe dim 'bʉ 'bʉ niya'bʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ.
26 Nu ra Pilato bʉya bi xocpa a ra Barrabás, nɛ bi manda dí fɛi a ra Jesús bʉya. Nɛ bi manda da mba ma cuati bʉ ja ra pont'i.
27 Nɛ nu yʉ dofʉi bʉya bi zix'a ra Jesús bʉ mí ja yʉ́ ngun'ʉ yʉ dofʉi bʉ ja ra ngunts'ʉt'abi. Nɛ gätho yʉ dofʉi mí 'bʉpʉ bim pɛti, midi fäts'a ra Jesús. 28 Nɛ bi mbøcpa rá he bʉya nɛ bi het'a n'da ra he xʉn jʉpoi tengu mi he yʉ ts'ʉt'abi. 29 Nɛ nts'ɛdi bi huspa n'da ra corona tengu mí hu'ts' yʉ ts'ʉt'abi, pɛgue ran thenni thoho bi 'yørpe, janangue'a ám 'be ra 'yʉ'uįni a ra corona. Nɛ bi un'na n'da ra tøhø rán 'yɛi tengu mí hą yʉ ts'ʉt'abi. Nɛ bin dąnyahmu bʉ ja rá hmi nɛ bi 'yɛ̨mbi: “Grá hmuts'ʉt'abi yʉ judío.” Nɛ bi 'yɛns' yʉ biba, pɛgue ran thenni thoho bi 'yørpe.
30 Nɛ bi ts'ots'i, nɛ bi hyąnba a rá tøhø nɛ bi mbärpa rá yą. 31 Nɛ nu'bʉ mi gua'a bi 'yʉspi bi mbøcpa a ra he xí het pʉya, bi het'ʉ yʉ́ hesɛ mahøn'a. Nɛ bi zix bʉya ngue di cuatpʉ ja ra pont'i bʉ ndehnini.
Bi cuatpʉ ja ra pont'i ra Jesús
32 Nɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho da bøm bʉ ja ra hnini, bin c'athʉ bʉ n'da ran 'yohʉ ra mɛngu bʉ Cirene, í Simón a. Nɛ bi t'ørpa ra ts'ɛdi da duspa rá pont'i ra Jesús.
33 Nɛ bi zøm bʉ ja ra nyuni ɛ̨mbi Gólgota bʉya. Nu'a ra Gólgota in nde da ma “ra t'øhø nyąxmu” a. 34 Nɛ nubʉya bi un'na n'da ra vino mauąspi ra 'yɛ̨thi xʉn ju. Nu'bʉ ya mí zä a ra Jesús, him bi nde bi zi.
35 Nɛ nu'bʉ mi jua a bi cuatpʉ ja ra pont'i bʉya, nu'ʉ yʉ dofʉi bi 'yøt'a n'da ran tąha nangue rá he ra Jesús. Gue'a bi man'a ra pøngahyą maya'bʉ ngue din ja 'bʉ mi 'yɛ̨na: “Da mba ma dat'i a ma he nangue n'da ran tąha da 'yøt'e.”
36 Nɛ mi hupʉ yʉ dofʉi mi fädi. 37 Nɛ nubʉ rá yą a ra pont'i bi mba nt'o't'i bʉ ram hma bi ma 'bɛ'a í ts'ɛmba a ra Jesús, bi 'yɛ̨n'a ra t'ohni: “Nuna ra Jesús na, rá hmuts'ʉt'abi yʉ judío na.”
38 Nɛ bi mba ma cuatihʉ ra Jesús yoho yʉ bɛ̨, 'da a n'da yʉ́ pont'i. Nɛ bi 'bämp'ʉ ja rán 'yɛi a n'da nɛ bi 'bämp'ʉ ja rá gąha a man'da. 39 Nɛ nu yʉ ją'i mi thopʉ, bi zani, 40 nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'i guí ɛ̨na gui xo't' ra dąniją nɛ xø man hyupa thoho gui hyøh mahøn'a, 'bɛ'a guí øt' ya thą. Nu'bʉ majuąni gue'e rá Ts'ʉnt'ʉ i Oją, dami cąpʉ ja ra pont'i, gan yąnsɛ, bi 'yɛ̨n'ʉ.
41 Nɛ'ʉ yʉ hmumbäją bi 'yʉspi nɛ yʉ xänbate niją, nɛ yʉ fariseo, nɛ yʉ dąc'yɛi, gätho ma ngʉrpihe, din 'yɛ̨mp'ʉ:
42 ―Bi yąnba yʉ́ te ʉ 'da, pɛ hingui sä din yąnsɛ ya. Pɛ nu'bʉ majuąni da guehna ma hmuts'ʉt'abihʉ, dyʉ israelhʉ, sä xtán gąsɛ bʉ ja ra pont'i nɛ xcá ɛ̨c'yɛihʉ bʉya. 43 Bi ma, i ɛ̨na i tøp'ma rám fäts'i Oją, da zä da yąn a Oją ya 'bʉ, nguetho ya bi ma, guesɛ rá ts'ʉnt'ʉ Oją na, bi 'yɛ̨n'ʉ 'bʉ mi 'yʉspi.
44 Nɛ'ʉ yʉ bɛ̨ 'darbʉ bi guat'ʉ bi zan a ra Jesús.
Bi du ra Jesús
45 Nɛ nu'bʉ mi hyuxadi bʉya bim 'bɛxui ra häi, nɛ jague'bʉ hyunde bi nɛqui mahøn'a. 46 Nu'bʉ mi ts'ʉtho da zøn a hyunde, nts'ɛdi bi mbah ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Elí, Elí, lama sabactani, bi 'yɛ̨na ngue ra nde ra arameo.
Nu'a nam bøni: “Ma Oją i, ma Oją i, hanja gá hyɛga thoho,” bi 'yɛ̨na.
47 Nu'bʉ mi 'yø'a bi man ra Jesús 'da yʉ ją'i mi 'bäpʉ, bi 'yɛ̨na:
―Nuna ran 'yohʉ na, i mba't'a ra pøngahyą Elías, mí 'bʉ 'bʉ maya'bʉ.
48 Nɛ nu'a n'da mí 'bäpʉ 'bex bi mba bá hą n'da ɛ̨na ra fʉnjo, bi dʉrpʉ ja ra vino nɛ bi ndøcta n'da ra xithi, nɛ bi 'uąspa a ra Jesús, ɛ̨mbi da zi. 49 Nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ mi'da mí 'bäpʉ:
―Dami hyɛhmbʉ. O te guidí unhdʉ. 'Bɛ gan nuhʉ 'bʉ ba ɛ̨h ra Elías da yąni, bi 'yɛ̨n'ʉ.
50 Nɛ xø bi mbafi nts'ɛdi mahøn'a ra Jesús, nɛ 'bex bi du bʉya. 51 Nɛ nu'a ra ora a bʉya, nu'a ra 'bø't'e mi ndam bʉ man'da mbo ra dąniją bá fʉpʉ magąts'i bi xɛt'i nɛ 'bexgue bi zøt'a häi. Nɛ bi 'yąn ra häi bʉya, nɛ bi fø'i 'da yʉ do hønbʉ go hapʉ. 52 Nɛpʉ ja yʉn 'yägui bi føh yʉ jądo. Nɛ nu'bʉ mi dąmbɛ̨ni ra Jesús, bi bøx ʉ 'da yʉ 'yɛ̨c'yɛi xi du, bi dąmbɛ̨ni bʉ ja yʉ́n 'yägui ʉ, 53 bi mba bʉ ra hnini Jerusalén ʉ nɛ bi nu ʉ 'da yʉ ją'i ʉ xi du. Pɛ hinga gätho yʉ pa.
54 Nɛ nu'bʉ mi du ra Jesús, nɛ nu'a ra hmudofʉi mí fä a ra Jesús, nɛ'ʉ mi'da min 'yohʉ, 'bʉ mi nu di 'yąn ra häi, nɛ'ʉ gä mi'da bin ja, ɛ̨mmɛ bin su ʉ, nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Majuąni maha, rá Ts'ʉnt'ʉ Oją na ran 'yohʉ.
55 Nɛ mí 'bäpʉ njombʉ ts'ʉ 'da yʉ xisu ngue man yʉ́m fäts'ihʉ a ra Jesús 'bʉ mán 'yohe bʉ ja ra 'yu, 'bʉ mambá nɛxhe bʉ Galilea. Mi 'bäpʉ ʉ, nguetho mi nde da nu 'bɛ'a da t'ørpa ra Jesús. Nɛ nu'ʉ bi nu 'bɛ'a gä bin ja. 56 Nɛ nu'a n'da mi 'bäpʉ, ra María Magdalena a; nɛ'a man'da ra María mi 'bäpʉ, ngue rá mbe ra Jacobo nɛ ra José; nɛ nu man'da ra xisu mi 'bäpʉ, gue'a rá mbe ra Jacobo nɛ ra Xuua, yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Zebedeo ʉ; nɛ'ʉ mi'da yʉ xisu mi 'bäpʉ.
Bi mba nt'ägui a ra Jesús
57-58 Nɛ nu'a ra José, n'da ra mɛmbɛti bʉ ra hnini Arimatea, bi mba bʉ 'bʉh ra Pilato 'bʉ mi ts'ʉtho da yʉh ra hyadi. Bi 'yädi da 'yäcpa rá ngøc'yɛi ra Jesús, nguetho mi ɛ̨c'yɛi a. Nɛ bi manda ra Pilato bʉya din t'unni. 59 Nu ra José bʉya bi duspa rá ngøc'yɛi a ra Jesús nɛ bi mbärpa n'da ra 'bø't'e xʉn ho. 60 Nɛ bi gärpʉ ja rán 'yägui zɛhɛ a ra José. N'da ra hyądo xí manda xí mba nthɛ̨qui. Nu'bʉ mi gua'a bi gärpʉ, bi juaspʉ n'da ra xįndo xʉn hyʉ bʉ ja rá goxthi ra hyądo, nɛ bi mba bʉya. 61 Nɛ mi hupʉ ra María Magdalena, nɛ man'da ra María mi hupʉ ja rá goxthi ra hyądo.
Yʉ dofʉi bi mbäh ran 'yägui
62 Nɛ nu'bʉ mi hyax a ra pa ran ts'äya bʉya, xudi thoho bi mba ʉ yʉ hmumbäją nɛ yʉ fariseo, bá nu ra Pilato, 63 nɛ sä bi 'yɛ̨mbi:
―Ma ts'ʉt'abi ahe, dá bɛ̨mhbe man'da bi man'a ra hyäte 'bʉ him maní du, bi 'yɛ̨na: “Nu'bʉ ná hyupa ga thąmbɛ̨ni bʉ 'bʉ ʉ xøn du,” bi 'yɛ̨na. 64 Janangue'a xʉn ho 'bʉ gui pɛhni to'o da mbäh ran 'yägui an hyupa, xøhma ba ɛ̨ ʉ yʉ́ xädi 'bʉ bin xui da gʉcpa a rá ngøc'yɛi, nɛ da 'yɛ̨na bi dąmbɛ̨ni bʉya. Man'da xʉn ts'o ra fɛhni tengu a, xinda gue a bi mansɛ 'bʉ mi 'bʉi, sä bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ hmumbäją nɛ yʉ fariseo.
65 Bi dą a ra Pilato bʉya, bi 'yɛ̨mbi:
―Sixhʉ ʉ n'dan nɛ'ts'i ni dofʉi dá 'da'ahʉ. Dami cothʉ xʉn ho bʉ ja rá goxthi a ra hyądo, nɛ njon da zä da xo't'i.
66 Nɛ bi mbähä ʉ yʉ mbäją nɛ yʉ fariseo, bi got'i xʉn ho a ra hyądo nɛ bi mɛpya, nɛ bá peng bʉya, bá copʉ yʉ dofʉi ngue da mbädi.