28
Bi dąmbɛ̨ni ra Jesús
Nɛ nu'bʉ ya mi thoh ra pa ran ts'äya, xø rá mbʉdi ra semana, bi mba mxudi thoho ʉ yoho yʉ xisu. Nu'a n'da ra María Magdalena nɛ'a man'da ra María. Nu'bʉ mí nɛts'i ní mba bʉ bí ja a ra hyądo. Nɛ nu'bʉ mí mba ʉ, 'bexgue nts'ɛdi bi 'yąn ra häi mahøn'a. Nguetho bi 'yøt'a rám 'bɛhni Oją xí zøpʉ 'bʉ mí 'uec'a ra do mi juaxpʉ ja rá goxthi ra hyądo. 3-5 Nɛ nu'a rám 'bɛhni Oją di fɛxni tengu n'da ra huɛi. Nɛ nu rá he bʉya, xʉn t'axi tengu n'da ran nɛqui. Nɛ nu'ʉ yʉ dofʉi 'bʉ mín nu a rám 'bɛhni Oją ɛ̨mmɛ bin su, bi fɛt'i, nɛ nte sä da 'yøt'e, tengu'bʉ xi du. Nu'a rám 'bɛhni Oją, mi hupʉ ja a ra do xí 'ueque, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ xisu 'bʉ mi zøm bʉ:
―O guín suui. Dí pądi ngue guí hommi a ra Jesús xí cuatpʉ ja ra pont'i ʉ. Pɛ njo'o ua, bi mba nsots'i tengu mi ma. Ba thohmi gui nuui ua mí 'bɛni, bi 'yɛ̨n'a rám 'bɛhni Oją 'bʉ mi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ xisu. Nuya, ní mbɛ 'dahmantho, gui xihmi yʉ́ xädi: “Bi dąmbɛ̨ni bʉ 'bʉ ʉ xøn du ya,” gui 'yɛ̨nui. Nɛ nde'bʉ gätho ahʉ gui mbähä bʉ Galilea nɛ guepʉ guin c'athʉ bʉ. Nɛ gue'a bá ɛ̨cä ua ngue ga xi aui, bi 'yɛ̨mp'a rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i.
Nɛ bi bøm bʉ ja ra hyądo ʉ yʉ xisu, bin su nɛ xim midi johya. Bin tihi, bi mba bá xi ʉ yʉ́ xädi ra Jesús 'bɛ'a bi sifi. Nɛ bi zʉpʉ 'yu a ra Jesús ʉ yʉ xisu.
―Xíhats'i, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
Nu yʉ xisu bʉya bin dąnyahmu nɛ bi hyʉp'ʉ yʉ́ gua, bi dąnde bʉya. 10 Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―O guín suui, ni mbɛ ba xihmi ʉ ma cuhʉ, ní mbähä bʉ Galilea, ja nín tįmhbʉ bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra fɛhni bi man yʉ dofʉi
11 Nɛ nu'bʉ mí mbenc'ʉ yʉ xisu, nɛ'ʉ yʉ dofʉi mí fäh ran 'yägui bi mba bá xi ʉ yʉ hmumbäją 'bɛ'a gätho bin ja. 12 Bim pɛti yʉ hmumbäją bʉya, nɛ yʉ dąc'yɛi. Bi ma 'bɛ'a da zä da 'yøt'e. Nɛ nubʉya xʉn ngu ra mbɛti bi un'ndʉ yʉ dofʉi 13 nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Gui 'yɛ̨mhbʉ: “Bá ɛ̨ ʉ yʉ́ xädi 'bʉ min xui 'bʉ mán ąhmbe, bi bɛ̨p'a rá ngøc'yɛi,” gui 'yɛ̨mhbʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ. 14 Nɛ nu'bʉ da 'yø'a ra ts'ʉt'abi ngue gán ąhmbʉ, nɛ da 'yɛ̨na da zʉ ahʉ, nugähe dan yąhe ga fäx ahe, bi 'yɛ̨n yʉ hmumbäją 'bʉ mi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ dofʉi.
15 Nɛ bi hyąn a ra mbɛti ʉ yʉ dofʉi bʉya. Bi mba da 'yøt'a bi sifi. Nɛ nu'a ra fɛhni bi man ʉ, xʉn ngu bi 'yɛ̨c'yɛi ʉ ma mijudíohe dyʉ israelhe. Nɛ guexta'a ra fɛhni i man ʉ.
Yʉ́ xädi ra Jesús bi un yʉ́n t'ɛ̨di da mamp'a rám hma
16 Nɛ dá mbähmbe bʉ ra häi Galilea bʉya, dí 'dɛ'ma'da gähe, yʉ́ xädigähe ra Jesús. Nɛ dá sømhbe bʉ ja ra nyuni xí xije ra Jesús dan c'athe bʉ. 17 Nɛ nu'bʉ má nuhe, dá ɛ̨spahe a, pɛ nu'ʉ 'da him mi ɛ̨c'yɛi gue gue'a. 18 Nɛ bi hyäm bʉ dí 'bähmbe a ra Jesús nɛ bi 'yɛ̨nje:
―Gätho ra ts'ɛdi bin 'dacä ga manda gätho ra ximhäi nɛ mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨nje. 19 Janangue'a ní mbähä ya hønbʉ go hapʉ 'bʉh yʉ ją'i gä na ndoho ra ximhäi, gui xihmbʉ da 'yɛ̨c'yɛigui. Nɛ nu'ʉ to'o di däcä yʉ́ mbʉi, gui xixyąbahʉ nangue rá thuhu ma Ta, nɛ nangue rá thuhu rá Ts'ʉnt'ʉ, nɛ rá thuhu rá Hogandąhi Oją. 20 Nɛ gui xänbahʉ da 'yøt'e 'bɛ'a gätho dá xi ahʉ. Nɛ guim bɛ̨mhbʉ dín 'yohʉ gätho yʉ pa asta gue'bʉ da guah ra ximhäi, bi 'yɛ̨ngähe ra Jesús bʉya.