1 PEDRO
Ná n'da ra søcuą bi 'yo't'a ra Pedro
1
Ran zɛngua
Nugä drá Pedrogä, ma 'bäigä'be ra Jesucristo. Dí pɛnh'nahʉ ra søcuą gyʉ 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ ra Cristo, n'da'a n'danni gá mbähä ja ra häi Ponto nɛpʉ Galacia nɛpʉ Capadocia nɛpʉ Asia nɛpʉ Bitinia. Nu ma Tahʉ Oją maya'bʉ thoho bi huancahʉ, nɛ bi zänni da 'yørcahʉ yʉ́ t'ʉhni gahʉ. Nɛ bi 'uega ma mbʉihʉ a rá Hogandąhi Oją, nɛ bi mbän rá ji nanguejʉ a ra Jesucristo, guepʉ nan zä ga øthʉ a i xijʉ. Dí äp'a Oją ngue man'da gui hyąmhbʉ rá mate, nɛ man'da da hyu ni mbʉihʉ bʉya.
Ga tąfʉ ran dąte
Jamadi Oją, ngue nu rá Ta ma Hmuhʉ ra Jesucristo, nɛ rá Oją a. Nguetho xʉn ngu rán huɛ̨cate bi jajʉ dám 'bʉhmbʉ ma'da'yo. Nuya dí pąhmbʉ gan nuhʉ ran ho maząi, nguetho bi dąmbɛ̨ni ra Jesucristo. Nɛ nuya dí tømhbʉ ʉ yʉ erencia di 'dajʉ Oją ngue m'bɛ'ts'i bʉ mahɛ̨ts'i, nɛ njąm'bʉ dim 'bɛdi, nɛ njąm'bʉ din ts'oni. Nɛ nuya i fäjʉ Oją nangue rá ts'ɛdi, nguetho dí ɛ̨c'yɛ̨ihʉ a. Nɛ ya i sänni da yąnjʉ xʉn ho 'bʉ bi zøn ra pa ran zɛgui. Nɛ nu'bʉ dím bɛ̨mhbʉ ya, nɛ guehya ní 'dajʉ ran johya, madague'bʉ da du ma mbʉihʉ bʉ na sähʉ hønt'a go man ʉnbi 'da yʉ pa ya, 'bʉ da 'yɛ̨n Oją. Tengu ra oro i ts'ä ngue ra sibi ngue din hogui. Nɛ ngutho ma t'ɛ̨c'yɛ̨ihʉ i ts'ä, nɛ man'da di muui a xinda gue'a ra oro ngue dim 'bɛdi. Janangue'a di nɛcmanho ma t'ɛ̨c'yɛ̨ihʉ 'bʉ bá peng ra Jesucristo, nɛ da numanhojʉ, nɛ di 'dajʉ ran ho, nɛ 'darbʉ dam 'bʉhmbʉ bʉya. Nɛ nuya madague'bʉ hinga nán nuhʉ ra Cristo, pɛ ɛ̨mmɛ guín numanhohʉ a. Nɛ madague'bʉ hin guín nuhʉ a ya, pɛ guí pąhmbʉ majuąni a. Janangue'a ɛ̨mmɛ dadí johyahʉ, tengu tho'bʉ ya dí 'bʉhmbʉ ra Cristo bʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ hin di jua ʉ mam hmansɛhʉ gam mamhbʉ a ran johya. Nguetho ya dí dʉ'mi dí hąmhbʉ a dí tømhbʉ, ngue da yąnjʉ Oją. 10 Guehna bi 'yo't'ʉ yʉ pøngahyą maya'bʉ ngue da yąnjʉ rá mate Oją. Nɛ bi hyądumbʉi min nde xtám bądi xʉn ho 'bɛ'a nam bøn a ram hma bi 'yo't'ʉ. 11 Min nde xtám bądi jąm'bʉ din ja a, nɛ nda'a ní pa din ja a bi man rá Hogandąhi ra Cristo mi o yʉ́ mbʉi. Nguetho bi bɛ̨nbi da 'yo't'i 'bɛ'a da 'yøt' ra Cristo 'bʉ bi zøhø, ngue da nu ran ʉnbi ngue da tho, nɛ da t'ɛ̨spa 'bʉ m'bɛjua. 12 Pɛ bi xi Oją ʉ yʉ pøngahyą ngue hin da bąsɛ, xinga gue'ʉ yʉ ją'i mi 'bʉhmbʉ, pɛgue gue'a go i sijʉ a ya nangue ran ho ma'da'yo. Nɛ nu'ʉ to bi xijʉ na, bi ma nangue rá Hogandąhi bá pɛnpa Oją. Nɛ'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i ɛ̨mmɛ in nde da bądi 'bɛ'a nam bøn a i sijʉ ya.
I xijʉ Oją ngue xtán hojʉ
13 Pɛ nuya dan sähʉ ga øthʉ a rán thɛhʉ a dí tɛnhdʉ, ngue ga sąmzɛhɛ ma mbʉihʉ 'bɛ'a gätho dím bɛ̨mhbʉ. Nɛ hønt'a rá mate Oją ga tømhbʉ di 'dajʉ 'bʉ bá ɛ̨h ra Cristo. 14 Nɛ ga øthʉ 'bɛ'a i xijʉ Oją, tengu yʉ t'ʉhni i øt'a i xih yʉ́ ta. Nɛ hin ga øthʉ tengu mi øthʉ mam'bɛt'o ngue ma pähä zɛhɛhʉ 'bʉ nte mi pąhmbʉ. 15 Pɛ gä xtán hotho ga øthʉ, nguetho xʉn hotho Oją ngue bi zoncahʉ bi 'yøt'e yʉ́ t'ʉhni gahʉ a. 16 Tengu nt'o't'i: “Xtán hotho ahʉ nguetho xʉn hotho gä,” bi 'yɛ̨n Oją. 17 Pɛ nu'bʉ dí yąhʉ Oją, dí ɛ̨mfʉ ma Tahʉ. Pɛ gam bɛ̨mhbʉ njuąntho da gurcahʉ 'bɛ'a dá øthʉ n'da ngu n'dajʉ. Janangue'a dam fähmbʉ ngue gan numansuhʉ Oją gätho yʉ pa dí 'bʉhmbʉ ua ja ra ximhäi. 18 Nguetho dí pąhmbʉ bi yąnjʉ Oją nangue yʉn t'øt'e bi xänga ma tahʉ säti thoho. Pɛ hing ra mbɛti í yąnjʉ a, nu'a dim 'bɛ'a. 19 Pɛ bi yąnjʉ ra Cristo 'bʉ mi du ngue bi mbän rá ji, nɛ hønt'a da zä di pø a n'da a. Nguetho xʉn hotho ra Cristo, tengu n'da ra dɛ'yo mi man Oją maya'bʉ ngue da 'bøts'e, pɛ gue'a hing ra mbɛdi nɛ xʉn hotho. 20 Nu ra Cristo bi ts'änni din yąnte 'bʉ hin ní 'yøt' ra ximhäi a Oją. Nɛ ran zɛgui ya ja bi nɛqui ua ja ra ximhäi nanguejʉ. 21 Nɛ nangue ra Cristo bi zøcua, gue'a dá ɛ̨c'yɛ̨ihʉ Oją ya, ngue bi xox a ra Cristo 'bʉ mi du, nɛ bi 'yɛ̨spi. Janangue'a dí pąhmbʉ majuąni di 'dajʉ rán ho Oją dí tømhbʉ ya. 22 Nuya nangue rá Hogandąhi Oją dá tɛnhdʉ ram hma majuąni, nɛ gue'a dán hojʉ a. Nɛ gue'a dán zä ya majuąni ga huɛ̨c ma cuhʉ. Janangue'a mpähä thoho dan huɛ̨jʉ n'da ngu n'dajʉ nangue gätho ma mbʉihʉ. 23 Nguetho dám 'bʉhmbʉ ma'da'yo nangue rám hman Oją da hyät'i maząi a, nɛ njąm'bʉ di 'bɛh rá ts'ɛdi a. Pɛ nu ma tehʉ bi 'dac ma tahʉ nɛ ma mbehʉ, hinga gue'a da hyät'i maząi a. 24 Nɛ nt'o't'i:
Tengu yʉ paxi thoho yʉ ją'i,
nɛ gätho xʉn ho 'bɛ'a pɛ'ts'i tengu yʉ́ døni ʉ yʉ paxi.
Pɛ nu yʉ paxi di hmangui, nɛ yʉ́ døni i høe.
25 Pɛ nu'a rám hman a ra Hmu njąm'bʉ dim 'bɛh rá ts'ɛdi.
Gue'a ran ho ma'da'yo i sijʉ a.