2
Nu'a ra Cristo tengu n'da ra do
Jatho ga ɛshʉ gätho ran ʉcpate nɛ ra fɛhni nɛ'bʉ yoho ma mbʉihʉ, nɛ ga ɛshʉ ran ts'ɛya nɛ ran c'ąte. Nɛ tengu yʉ 'uɛre ngue ma'da'yo bim 'bʉi, ngue ɛ̨mmɛ i hon ra xi'ba da zi, nɛ ngutho ga øthʉ, thocpa thoho ga homhbʉ rá hogamhma Oją, ngue dín te xʉn ho ma mbʉihʉ a. Nguetho ya dá tįmhbʉ a rá mate Oją nangue rám hma, nɛ dá pąhmbʉ ngue xʉn ho a. Nɛ man'da gam bɛ̨mhbʉ ga cuathʉ ra Cristo xʉn ho, nu'a bi 'dajʉ ra te. Madague'bʉ i pa ma ʉcpi, tengu'bʉ n'da ra gądo di bʉnt'a n'da ra do, pɛ Oją bi huahni man'da di muui bʉ da thøh rá ngu. Tengu'bʉ n'da ra do man'da di muui a ra Cristo bʉ ja ra ngu, nɛ nujʉ i pa ma cuati gahʉ bʉya, tengu'bʉ dyʉ dohʉ, da 'yøjʉ rá ngu Oją ngue hin di nɛqui. Nɛ yʉ́ mbäją gahʉ Oją, nguetho dí unhdʉ Oją yʉn t'unni gätho ma mbʉihʉ. Nɛ di thocpa a rá Ta man t'unnihʉ a ra Cristo, janangue'a da numanho Oją ʉ. Nɛ nt'o't'i maya'bʉ bʉ ja rám hman Oją nangue 'bɛ'a da t'ørpa ra Cristo. Bi 'yɛ̨n Oją:
Tengu'bʉ drá ngʉrpagądo dá huahna n'da ra do man'da di muui, nɛ dá høpʉ ja ma dongu bʉ Sión, nubʉ hapʉ ja ma ts'ɛdi, bi 'yɛ̨n Oją.
Nɛ nu'a to'o da guat'a, hin da mbɛ'ts' rá sä 'bʉ bi nu ran juąnbi,
bi 'yɛ̨n Oją. Nɛjʉ xʉn ngu dadí muhʉ nguetho dí cuathʉ a ra Cristo. Pɛ madague'bʉ hin da guat'ʉ 'da, pɛ guexta'a din ja tengu bi man Oją, ngue bi 'yɛ̨na:
Madague'bʉ him bi numanho ʉ 'da yʉ gądo a ra do,
pɛ da gopʉ ja ma dongu, ngue man'da di muui 'bʉ da thøh ma ngu,
bi 'yɛ̨n Oją. Nɛ man'da mi hma:
Nu'a ra Cristo tengu'bʉ n'da ra do ngue di ferpʉ rá gua n'da, nɛ dim 'bɛpʉ,
bi 'yɛ̨n ra t'ohni. Nɛ bi ts'änbi dim 'bɛpʉ, nguetho hinguin nde da 'yɛ̨c'yɛ̨i ram hma nangue ra Cristo.
Yʉ́ t'ʉhni gahʉ Oją
Pɛ nujʉ, Oją bi huancahʉ bi 'yørcahʉ tengu'bʉ n'da'bʉi gahʉ, ma'ueque ma mbʉihʉ. Nɛ gätho gahʉ dyʉ mbäją gahʉ bi 'dac ma ts'ɛdihʉ Oją, nɛ yʉ́ mbɛti gahʉ a. Nguetho in nde ga uhmbʉ ngue mixte xʉn ho Oją, ngue bá jʉgahʉ bʉ ja ra 'bɛxui mi 'bʉhmbʉ, nɛ bi zixcahʉ bʉ ja rán nɛqui mahotho ya. 10 Nu'bʉ mám'bɛt'o mi 'bʉhmbʉ tengu'bʉ dyʉ hyoya t'ʉhnihʉ, nɛ nuya dí 'bʉhmbʉ yʉ́ t'ʉhni gahʉ Oją. Pɛ nu mám'bɛt'o him mi pąhmbʉ rá mate Oją, pɛ nuya dá hąmhbʉ rá mate Oją ya.
Ga humbi ga øthʉ ngue yʉ́ mbɛfi gahʉ Oją
11 Ma zi cu ahʉ, ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨c'ahʉ. Janangue'a nts'ɛdi dí xi'ahʉ ga øthʉ tengu'bʉ hin dyʉ mɛnguhʉ ua ja ra ximhäi, hin ga øthʉ rá pähä ma nyon 'yomfɛ̨nihʉ ngue i ørcahʉ ran sʉi ma mbʉihʉ. 12 Nɛ thocpa thoho dam fähmbʉ dan 'yomanhohʉ, nguetho in nujʉ ʉ hingui pą Oją. Nɛ madague'bʉ i ɛ̨njʉ dyʉ ts'om'bäihʉ, pɛ xømhma thoho da zøn ra pa da 'yɛ̨spa Oją 'bʉ bi nu ran hocją'i dí ørpahʉ. Nguetho da zä da xocpa yʉ́ mbʉi Oją ʉ. 13 Nɛ ga øthʉ a im man a ra ts'ʉt'abi ngue i 'bɛt'o ua ja ma häihʉ, janangue'a da hnumanho ma Hmuhʉ ra Cristo bʉya. 14 Nɛ'ʉ mi'da to'o gätho bi un yʉ́n t'ɛ̨di ra ts'ʉt'abi, gätho ga ɛ̨c'yɛ̨ihʉ ʉ. Nguetho i ja yʉ́ ts'ɛdi di ʉnba ʉ to'o øt' yʉ ts'oqui, nɛ da numanho ʉ to'o øt' ran ho. 15 Nguetho nɛ'a Oją rá pähä a 'bʉ dí øthʉ a, nɛ gue'a dí 'yɛ'ts'ʉ yʉn c'ąte im man ʉ yʉ 'yąmbʉi bʉya. 16 Nuya hingui ørcahʉ ra ts'ɛdi ga tɛnhdʉ yʉ́n t'ɛ̨di Oją, nguetho in ndejʉ mpähä thoho ga tɛnhdʉ. Pɛ hin gam bɛ̨mhbʉ gue'a ní jajʉ ga øthʉ yʉ ts'oqui a, pɛ man'da ga øthʉ ngue yʉ́ mbɛfi gahʉ Oją. 17 Nɛ gan numanhohʉ gätho yʉ ją'i, nɛ ga huɛ̨c ma mi'yɛ̨c'yɛ̨i hʉ, nɛ gan numansuhʉ Oją, nɛ ga ɛ̨spahʉ ra ts'ʉt'abi i 'bɛt'o ua ma häihʉ.
Ga øthʉ tengu bi 'yøt ra Cristo bin ʉnbi nanguejʉ
18 Gyʉ 'yɛ̨hɛ̨hʉ nɛ gyʉ mbɛfihʉ dami 'yɛ̨c'yɛ̨i ni hmuhʉ 'bʉ gadí zɛhmbʉ ʉ. Nɛ'ʉ yʉ hocją'i nɛ'ʉ yʉ ts'om'bäi 'bʉ di ʉn'nahʉ, gätho guin numansuhʉ ʉ. 19 Nguetho man'da da numanho ahʉ Oją 'bʉ gui hyäthʉ yʉn ʉnbi 'bʉ nte man ts'o gá 'yøthʉ, pɛ bi ʉn'nahʉ nangue guí tɛnhdʉ Oją. 20 Pɛ nu'bʉ gan nuhʉ ran ʉnbi nangue ma ts'oquihʉ, nɛ ga häthʉ, pɛ hin gam bɛ̨mhbʉ ga tąhmbʉ n'da ran ho nangue'a. Høntho dá jut ma ts'oquihʉ. Pɛ nu'bʉ ga häthʉ ran ʉnbi nangue ran ho dí øthʉ, da numanhojʉ Oją. 21 Oją bi zänni ga häthʉ yʉn ʉnbi tengu ra Cristo, bi nde bin ʉnbi nanguejʉ, nɛ bi 'yurcahʉ 'bɛ'a ga øthʉ. 22 Nguetho nu ra Cristo njąm'bʉ bi 'yøt' yʉ ts'oqui, nɛ njąm'bʉ bi man yʉ fɛhni. 23 Nɛ nu'bʉ mi ts'ani, njąm'bʉ bi dądi. Nu'bʉ mi mba ma ʉcpi, him bi ma dí co'ts'i. Him bi zu da zan yʉ ją'i, nguetho bi bądi Oją da numanho a. 24 Nu rá ją'i zɛhɛ ra Cristo bi nu ran ʉnbi nangue ma ts'oquihʉ 'bʉ mi 'dømp'ʉ ja ra za. Nɛ gue'a í thøgahʉ ma ts'on 'yomfɛ̨nihʉ a, nguepʉ da zä ga øthʉ ran ho ya. Nu yʉn ʉnbi bi zä 'bʉ mi tho, gue'a í yąnjʉ a. 25 Nujʉ dá 'bɛhmbʉ ra 'yu, tengu yʉ dɛ'yo. Pɛ nuya bá penjʉ bʉ 'bʉh ma mbändɛ'yohʉ, nu'a i färca ma mbʉihʉ.