3
Ran zofo bi sih yʉ xisu nɛ yʉ́ ndø
Nu'ahʉ gyʉ xisuhʉ, gui 'yɛ̨spa ni ndøsɛhʉ n'da ngu n'da ahʉ. Nɛ nu'bʉ 'da ni ndøhʉ hinguin nde da 'yɛ̨c'yɛ̨i rám hman Oją, pɛ nu'bʉ bi nu guí 'bʉmanhohʉ, xømhma thoho da zøni da 'yɛ̨c'yɛ̨i ʉ, nɛ hinga hnɛhi thoho ja a gui xihmbʉ 'bʉ hinguin nde da 'yøde. Nguetho da nu ahʉ gadím fähmbʉ ngue guín numansuhʉ Oją, nɛ hin gui 'yomt'ɛ̨nihʉ. Nɛ nu'bʉ guím bɛ̨ni gan hoczɛhɛhʉ, pɛ nangue ni mbʉihʉ. Nɛ hin guim bɛ̨mhbʉ nangue 'bɛ'a gä i ja'ahʉ thi ngue dí nɛcmanho ahʉ, ogue ni yąhʉ, ogue ni hehʉ gui hojʉ, ogue yʉ thebe, ogue yʉ ts'ʉngu. Pɛ gan hoczɛhɛhʉ ngue ni mbʉihʉ, ngue di nɛcmanhotho bʉ dá nu Oją, ngue hin di nɛqui, nɛ nu'a njąm'bʉ dim 'bɛ a. Ngue'a hin gan 'yɛ̨zɛhɛhʉ, pɛ gan johyahʉ nangue Oją. Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu di muui bʉ nam bɛ̨n Oją a. Nɛ njabʉ mi øt' yʉ xisu mi 'bʉh maya'bʉ, ngue gue'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i mi numansu Oją, nu'ʉ mi hoczɛhɛ yʉ́ mbʉi ngue mi numansu yʉ́ ndø. Tengu ra Sara bi 'yɛ̨c'yɛ̨i a rá ndø ngue ra Abraham, nɛ bi 'yɛ̨mbi rá hmu. Nuya tengu'bʉ yʉ́ t'įxu ahʉ ra Sara 'bʉ guí øthʉ 'bɛ'a mi øt'e, ngue thocpa thoho gui 'yøthʉ ran ho nɛ nte gui suhʉ. Nɛ ngutho dí xi'ahʉ, man 'yohʉ ahʉ, dam 'bʉmanhohʉ ma xisuhʉ nangue ran 'yomfɛ̨ni bi 'dajʉ Oją. Ga pąhmbʉ hin'yʉ yʉ́ ts'ɛdi yʉ́ ją'i ʉ yʉ xisu, janangue'a ga fäxhʉ ʉ. Nɛ gan numansuhʉ ʉ, nguetho n'dat'a rá mate Oją i conhui rá xisu n'da ran 'yohʉ, ngue n'dat'a ra te ma'da'yo. Nɛ nu'bʉ hin dam 'bʉmanho ma xisuhʉ, hin da 'yømanho ma ndehʉ Oją 'bʉ.
Ga øthʉ a di bɛ̨nga ma mbʉihʉ Oją
Nɛ gätho gahʉ n'dat'a gam bɛ̨mhbʉ n'da ngu n'dajʉ, nɛ gam bɛ̨mhbʉ tengu'bʉ 'da dá sähʉ 'bɛ'a i sä a n'da. Nɛ dan huɛ̨jʉ n'da ngu n'dajʉ, nɛ din ja ma yembʉihʉ, nɛ hin dan 'yɛ̨zɛhɛhʉ n'da ngu n'dajʉ. Nɛ hin ga cospahʉ ran ts'o 'bʉ 'bʉi to da 'yørcahʉ ran ts'o, xín ga cospahʉ ran ts'ante 'bʉ 'bo'o da zanjʉ. Pɛ ga äfʉ ran jąpi tengu thoho i ørcahʉ Oją, bi zoncahʉ di 'dajʉ rán jąpi. 10 Nguetho nt'o't'i:
Hønt'a go to'o in nde dim 'bʉmanho, nɛ da nu yʉ pa xʉn ho,
pɛ i jatho da ząm rá jąni nangue ran ts'o,
nɛ xín da man yʉ fɛhni.
11 Nɛ da hyɛ a ran ts'o, da 'yøt' ran ho.
Nɛ hin da nde dim 'bʉh yʉ́n sʉihʉ, pɛ ɛ̨mmɛ da hyoni 'bɛpʉ dí hocpa rá mbʉi rá miją'iui.
12 Nguetho nu ra Hmu in numanho ʉ to i øt' ran ho,
nɛ i ømanho 'bʉ ja a äpi,
pɛgue da zʉ ʉ øt' ran ts'o,
bi 'yɛ̨n rá t'ohni. 13 Pɛ to'o maha di ʉngahʉ 'bʉ dan ɛ̨hya ga øthʉ ran ho. 14 Pɛ madague'bʉ ga sähʉ ran ʉ 'bʉ dí øthʉ ran ho, pɛ gue'a man'da ná tįmhbʉ rán ho Oją a. Janangue'a hin ga suhʉ 'bʉ in nde di pijʉ ʉ 'da, xín da du ma mbʉihʉ. 15 Pɛ høntho gan numansuhʉ ra Cristo mbo ma mbʉihʉ, ngue ma Hmuhʉ a. Nɛ thocpa thoho dan sähʉ ga xihmbʉ 'bɛ'a dí ɛ̨c'yɛ̨ihʉ 'bʉ 'bo'o da 'yängahʉ. Pɛ jante thoho ga xihmbʉ nɛ gan numansuhʉ ʉ. 16 Nɛ thocpa thoho ga øthʉ a di bɛ̨nga ma mbʉihʉ Oją. Janangue'a da mbɛ'ts' yʉ́ sä to'o di c'ąman'ʉ ran ho dí øthʉ 'bʉ dí tɛnhdʉ ra Cristo. 17 Nguetho man'da xʉn ho 'bʉ gue'a ran ho ná sähʉ ran ʉnbi, 'bʉ da nde Oją, xínda gue'bʉ ga sähʉ ran ʉnbi nangue ma ts'oqui zɛhɛhʉ. 18 Nɛ'a ra Cristo bin ʉnbi, nɛ njąm'bʉ bi 'yøt' yʉ ts'oqui. Pɛ n'dandį thoho bi du nangue ma ts'oquihʉ, guejʉ dyʉ ts'om'bäihʉ, nguetho bi nde da zixcahʉ bʉ bí 'bʉ Oją. Nɛ majuąni bi tho rá ngøc'yɛ̨i, pɛ nu rá mbʉi guexta'a mi 'bʉi. 19 Nɛ nu rá mbʉi ra Cristo 'bʉ mi du, bi mba bi zop yʉ́ mbʉi ʉ xʉn du ngue ofädi. 20 Ngue yʉ́ mbʉi yʉ ją'i nangue ʉ ngue him bi 'yɛ̨c'yɛ̨i Oją 'bʉ maya'bʉ thoho. Pɛ Oją mi tø'mi xtá 'yɛ̨c'yɛ̨i gätho ní 'yøt' ra barco ra Noé. Guepʉ bi zä bin yąn ʉ zi hyąto nją'i thoho, bi bong 'bʉ min ja ran ts'ɛmbi, nangue ra dehe ra dąmbʉnt'i. 21 Nɛ nu ran xixyą nam bøni, nɛjʉ dám pomhbʉ ran ts'ɛmbi nangue bi dąmbɛ̨ni ra Jesucristo. Nɛ nu ran xixyą hinguin nde da ma ngue i pa m'be't'e ma ją'ihʉ ngue ra häi, pɛ nam bøni dí äfʉ Oją di hoga ma mbʉihʉ. 22 Nɛ nuya, nu ra Jesucristo bi mba mahɛ̨ts'i, darbʉ di mandaui bʉ ja rá ts'ɛdi Oją. Nɛ nu'ʉ gätho yʉ ts'ɛdi i 'bʉi i su a ra Cristo, nguetho hønt'a i ja rá ts'ɛdi xinda gue'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i nɛ yʉ zįthu.