4
Dan darbahʉ rá mate Oją
M'bɛt'o thoho dan sähʉ din ʉnba ma ngøc'yɛ̨ihʉ tengu ra Cristo, nɛ gue'a ní täc yʉ ts'oqui a. Nguetho nu'a to bin ʉnba rá ngøc'yɛ̨i, him man da nde yʉ ts'oqui a. Nɛ gätho mi'da yʉ pa dí 'bʉhmbʉ ua ja ra ximhäi, hin dám 'bʉhmbʉ nangue ma pähä zɛhɛhʉ, pɛ dam 'bʉhmbʉ ga øthʉ rá pähä Oją. Dá xøt'a dá øthʉ rán t'øt'e ra ximhäi, midí hohʉ ran 'yomt'ɛ̨ni, nɛ mi øt' ma pähä zɛhɛhʉ, nɛ mi minhdʉ, nɛ madín sixhʉ bʉ ja yʉ calle nɛ mi mbahmbʉ bʉ, nɛ dám munshʉ bʉ dám minhdʉ, nɛ mi thąndehʉ yʉ pøte, pɛgue Oją him bi zänni ga thąndehʉ ʉ. Nɛ nu'ʉ 'bʉcua ja ra ximhäi hingui sä da bądi hanja hin dí øthʉ ran tonto tengu i øt'ʉ, janangue'a i sanjʉ ʉ ya. Pɛ Oją di ʉnba ʉ to i sanjʉ, nguetho di juąnba Oją ʉ 'bʉi nɛ'ʉ xʉn du. Nɛ nu yʉ ją'i xʉn du ya, bi sih ran ho ma'da'yo 'bʉ mi 'bʉi, ngue'a í zä bi un Oją ra te yʉ́ mbʉi ʉ, madague'bʉ ya xʉn du yʉ́ ngøc'yɛ̨i. Nɛ gue'a rán säui nangue yʉ́ ts'oqui, nangue gätho yʉ ją'i i tu. Nuya bi zøn ra pa ran zɛgui. Janangue'a dan 'yomfɛ̨nihʉ xʉn ho, nɛ ga sąmzɛhɛ ma mbʉihʉ, ngue da zä thocpa thoho dan yąhʉ Oją bʉya. Nɛ m'bɛt'o thoho ga øthʉ ngue ɛ̨mmɛ dan huɛ̨jʉ n'da ngu n'dajʉ. Nguetho nu'a to'o ja rán huɛ̨cate, di punba rá ts'oqui rá miją'iui, madague'bʉ xʉn ngu yʉ́ ts'oqui. Dan säyabahʉ n'da ngu n'dajʉ bʉ ja ma ngumhbʉ nangue ma pähä zɛhɛhʉ. 10 Nɛ 'da dám fäxtahʉ n'da ngu n'dajʉ nangue rá 'bɛfi Oją 'dahma 'dan'yo bin 'dajʉ, gue dan darbahʉ a rá mate Oją 'dahma 'dan'yo ngue dá hąmhbʉ. 11 Nɛ nu to bin t'un ra 'bɛfi da mamp'a rám hman Oją, da ma tengu'bʉ da guesɛ Oją da ma. Nu to bin t'un ra 'bɛfi da mbäx'ʉ mi'da, da mbäts'i nangue ra ts'ɛdi xʉn ho bi un'na Oją. Ngue'a da nde dí 'yɛ̨spa Oją a 'bɛ'a gätho øt'e, nangue dí tɛnhdʉ ra Jesucristo, nu'a mixte thoho, nɛ i ja rá ts'ɛdi gätho yʉ pa maząi.
Gan nuhʉ ran ʉnbi nangue dí tɛnhdʉ ra Cristo
12 Ma zi cu'ahʉ, hin ga hyonya thohohʉ 'bʉ i ts'äjʉ yʉn ʉnbi nts'ɛdi, nɛ hin ga ɛ̨mhbʉ, hague in ja a ya. 13 Pɛ dan johya thohohʉ, nguetho dí comhbʉ yʉ́n ʉnbi ra Cristo. Nɛ nu'bʉ bi nɛqui xʉn ho rá ts'ɛdi, man'da xʉn ngu ran johya gan nuhʉ bʉya. 14 Nu'bʉ pa ma ʉgui gahʉ nangue dí tɛnhdʉ ra Cristo, pɛ mająpi gahʉ, nguetho mixte thoho rá ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją dín nuhʉ bʉya. Nɛ madague'bʉ di ʉcpa ra Cristo ʉ 'da, pɛ nujʉ dí ɛ̨spahʉ a. 15 Pɛ nu'bʉ gan hotehʉ nɛ gam pɛ̨hʉ, ogue n'da ran ts'o ga øthʉ, ogue sä dan thįnthʉ 'bɛ'a øt' ma miją'ihʉ, ga pɛ'ts' ma sähʉ 'bʉ, nɛ gan nuhʉ ran ʉnbi nangue a ra ts'oqui dá øthʉ. 16 Pɛ nu'bʉ dín nuhʉ ran ʉnbi nangue dí tɛnhdʉ ra Cristo, hin ga pɛ'ts' ma sähʉ 'bʉ. Pɛ ga ɛ̨mfʉ jamadi Oją, ngue dí pąhmbʉ ngue dí tɛnhdʉ ra Cristo. 17 Nguetho bi zøn ra pa ya di dʉ'mi øt' rán ts'ɛmbi Oją. Pɛ rá mbʉdi thoho gahʉ i ørcahʉ ran ts'ɛmbi, ngue yʉ́ t'ʉhni gahʉ a. Pɛ ts'ʉtho dín nuhʉ. Pɛ nu'ʉ hingui ɛ̨c'yɛ̨i rám hman Oją, xʉn ngu 'bɛ'a gä da nu ʉ 'bʉ bi zøn ra pa da 'yøt'e xʉn ho rán ts'ɛmbi Oją. 18 Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉn ʉnbi gan nuhʉ bʉ dí pøjʉ Oją, ngue dyʉ 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ, nguetho ja'bʉ n'dandį hin dí øhmbʉ a i xijʉ. Nɛ 'bʉh mi'da 'be xíngui ts'ʉ nde da 'yøde, nɛ i san Oją. Nɛ nu'ʉ hin da zä dim pø ʉ. 19 Janangue'a nu'bʉ dí sähʉ yʉn ʉnbi bi zängahʉ Oją, pɛ ga däh ma mbʉihʉ Oją di jamansujʉ. Nɛ njąm'bʉ da hyɛgahʉ, nguetho gue'a bi 'dajʉ ra te. Nɛ ga thoqui ga øthʉ ran ho.