5
Di jamansu yʉ́ dɛ'yo Oją ʉ yʉ ngʉrbi
Nuya n'da ram hma dí xi'ahʉ, yʉ́ ngʉrbi ahʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i. Nɛcä drá ngʉrbigä, dá nusɛ ra Cristo 'bʉ mi du, nɛcä ga comhbʉ ran jąpi din 'dajʉ m'bɛjua. Ma mi ngʉrbi ahʉ dyʉ mbändɛ'yohʉ, dí xi'ahʉ ya, jatho ga jamansuhʉ yʉ́ dɛ'yo Oją, nguetho 'yo ma güɛndahʉ ga jamansuhʉ ʉ. Nɛ hin gam bɛ̨mhbʉ i t'ørcahʉ ts'ɛdi, pɛgue gam bɛ̨mhbʉ ma pähä zɛhɛhʉ ga øthʉ. Nɛ hin nangue a din jurgahʉ ngue dyʉ ngʉrbihʉ, pɛ nangue a dín numanho sɛhʉ a. Nɛ hin ga sʉthohʉ yʉ́ t'ʉhni Oją hapʉ dí 'bʉhmbʉ n'da ngu n'dajʉ, pɛ janate tho ga uthʉ ra 'yu nangue man t'øt'e zɛhɛhʉ. Nɛ nu'bʉ bi nɛqui ma Hmuhʉ dyʉ́ mbändɛ'yohʉ, di 'dajʉ ran jąpi ngue ga tąhmbʉ, ngue hin jąm'bʉ din thegue. Ngutho ahʉ man 'yohʉ ahʉ, dami 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ 'bɛ'a im man yʉ dąc'yɛ̨i ngue ni ngʉrbihʉ. Nɛ gätho ahʉ gan umhbʉ da si ahʉ n'da ngu n'da ahʉ. Nɛ njąm'bʉ gan 'yɛ̨zɛhɛhʉ, nguetho:
Da zʉ Oją a din 'yɛ̨ts'i,
pɛ di un rá mate a to'o hin din 'yɛ̨ts'i.
Janangue'a ga øthʉ ngue hin'yʉ ma ts'ɛdi zɛhɛhʉ bʉ ja rá hmi Oją, gam bɛ̨mhbʉ hønt'a ja rá ts'ɛdi xínda guejʉ. Janangue'a da 'yɛ̨sca zɛhɛhʉ Oją 'bʉ bi zøn ra pa. Nɛ ga xihmbʉ Oją gätho ma dumbʉihʉ, nguetho di jamansujʉ a. Damín äthąhʉ xʉn ho, ngue damím fähmbʉ, nguetho nu man sʉihʉ ra zįthu i 'yo ua, tengu n'da ra zate i 'yo, in cuɛ, i honi to'o da za. Pɛ dami sʉhmbʉ a ra zįthu nangue rá ts'ɛdi Oją guí ɛ̨c'yɛ̨ihʉ. Nɛ gam bɛ̨mhbʉ ngue n'dat'ʉ yʉn ʉnbi dín nuhʉ ma mi'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ ngue gätho ra ximhäi. 10 Pɛ nu Oją ɛ̨mmɛ xʉn ngu rá mate, bi zoncahʉ ga comhbʉ rá ts'ɛdi mixte gätho yʉ pa maząi, nangue dí 'bʉhmbʉ ra Cristo. Pɛ m'bɛt'o thoho dan ʉnbahʉ ts'ʉ, ngue di hoga ma mbʉihʉ Oją, nɛ di hąt ra ts'ɛdi ma mbʉihʉ, nɛ di jajʉ dan ząmhbʉ xʉn ho bʉ. 11 Nu Oją nte hɛ̨mbi, gätho da zä da 'yøt'e, gätho yʉ pa maząi. Nɛ gue'a gam bɛ̨mhbʉ a ya.
Rán zɛgui ran zɛngua
12 Dí pɛnh'nahʉ ra søcuą i ja ua, ngue da gąx a ra Silas, nuna n'da ma cuhʉ ngue da zä ga ɛ̨c'yɛ̨ihʉ a man a. Nuna ra søcuą ja ua, hingui ngu 'bɛ'a ma, n'da ran zofo thoho, nɛ dí xi'ahʉ majuąni rá mate Oją a guí tɛnhdʉ. Janangue'a damín ząmhbʉ bʉ. 13 I pɛnh'nahʉ ran zɛngua ni cuhʉ i 'bʉcua Babilonia, nthahni nangue Oją, tengu ahʉ. Nɛhna ra Xuua Marcos di zɛngua ahʉ, tengu'bʉ ma ts'ʉnt'ʉ na. 14 Nɛ ząi gan zohmbʉ n'da ngu n'da ahʉ nangue ran huɛ̨cate. Nɛ dín nde da hyu ni mbʉihʉ nangue guí tɛnhdʉ ra Cristo. Nɛ gue'a gam bɛ̨mhbʉ a ya. Hønt'a dí xi'ahʉ ya.