APOCALIPSIS
Rán t'uti ra Jesucristo bi nu ra Xuua
1
Rám hman ra Jesucristo bi sih ra Xuua
Nu'a Oją bi 'yut yʉ́ 'yɛ̨hɛ̨ i 'bʉcua ja ra häi. Janangue'a nu ra Jesucristo bá pɛhna n'da rám 'bɛhni mahɛ̨ts'i bi 'yurcä dra Xuuagä, rá 'yɛ̨hɛ̨gä, 'bɛ'a din ja. Nɛ nugä dra Xuuagä dí o't'ä ya 'bɛ'a gätho dín nugä, nɛ'a rám hman Oją nɛ'a rám hman ra Jesucristo i xiqui. Gätho dí o't'ä ngue da fądi 'bɛ'a majuąni din ja. Din johya gätho to'o da man'a 'bɛ'a nt'o't'i ua ja ra søcuą. Nɛ din johya to'o gätho da 'yøde 'bɛ'a din ja. Nɛ din johya 'bʉ da 'yøt'e 'bɛ'a gätho i mangua ja ra søcuą, nguetho him maya'a din ja 'bɛ'a gätho nt'o't'i ua.
I t'orpa ra søcuą yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i bʉ ja yoto yʉ hnini
Nugä dra Xuuagä dí ot'ahʉ ra søcuą gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i dim pɛti bʉ ja yoto yʉ hnini bʉ ja ra häi Asia. Oją di jąp ahʉ nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ, guet'a Oją i 'bʉi nɛ mi 'bʉi, nɛ guet'a dim 'bʉi maząi. Nɛ rá Hogandąhi Oją i juadi xʉn ho rá ts'ɛdi, gue i 'bʉpʉ hapʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, i pɛn'nahʉ rán jąpi. Nɛ bí pɛn'nahʉ rán jąpi a ra Jesucristo, nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ. Nu'a ra Jesucristo ząi i mam majuąni, nɛ rá mbʉdi bi dąmbɛ̨ni 'bʉ mi du, nɛ dim hmuts'ʉt'abi nɛ di manda gätho yʉ ts'ʉt'abi gue i 'bʉcua ja ra häi. Nu'a di huɛ̨gahʉ nɛ bi yąnjʉ nangue ma ts'oquihʉ, bi mberca ma mbʉihʉ nangue ran ts'o, nangue rá ji bi mbäm 'bʉ mi du bʉ ja ra pont'i. Nu ra Jesucristo bi 'dajʉ ra ts'ɛdi dan ts'ʉt'abihʉ nɛ dam mbäjąhʉ ga ørpahʉ rá 'bɛfi bʉ i ja rá ts'ɛdi Oją rá Ta. Nɛ nu'a ra Jesucristo din ja rá nuįxte nɛ rá ts'ɛdi høn'bʉ go njąm'bʉ maząi. Nɛ hønt'a gam bɛ̨mhbʉ a ya. Nuna ra Jesucristo guet'a ba ɛ̨hɛ̨ ban 'yohʉ yʉ güi, nɛ gätho yʉ ją'i da nu. Nɛ gätho to'o bi ʉcpi da nu, nɛ gätho yʉ ją'i i 'bʉcua ja ra ximhäi ɛ̨mmɛ din ja ra dumbʉi 'bʉ bi nu a. Majuąni njabʉ din ja 'bʉ bá ɛ̨hɛ̨. Nɛ hønt'a gam bɛ̨mhbʉ a ya. Nu ra Cristo bi 'yɛ̨na: “Nugä ra mbʉdi dám 'bʉcä, nɛ njąm'bʉ him mi 'bʉcä,” ɛ̨n'a ra Hmu mahɛ̨ts'i nuįxte rá ts'ɛdi, nu'a i 'bʉi nɛ mi 'bʉi, nɛ i 'bʉi maząi.
Ra Xuua bi nu madą rá ts'ɛdi ra Cristo
Nugä dra Xuuagä, ni cujʉ nangue ra Cristo, dí ot'ahʉ ra søcuą ya. Nujʉ dí comhbʉ yʉn ʉnbi guín nuhʉ nangue dí ɛ̨c'yɛihʉ ra Hmu mahɛ̨ts'i. Nu'a Oją di manda bʉ ja ma mbʉihʉ, nɛ ra Jesucristo bi 'dajʉ ra ts'ɛdi ngue hin dadí xømbʉihʉ 'bɛ'a dí nuhʉ. Nɛ nugä dra Xuuagä dí ofädigä bʉ ja ra häi Patmos, n'da ra t'ʉhäi i ja bʉ ja ra dehe nguetho dím mangä rám hman Oją nɛ dí mangä nangue ra Jesucristo. 10 Nu'a ra pa domingo dán yą'be Oją, nɛ 'bex bi bɛ̨ngä a rá ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją. Nɛ dá øcä n'da ra nde bʉ ja ma xʉthä tengu'bʉ n'da ra thʉxi, ɛ̨mmɛ nts'ɛdi thoho. 11 Nɛ nu ra nde bi 'yɛ̨na: “Nugä dra mbʉdigä nɛ hinjąm'bʉ ngue him mi 'bʉcä, nɛ ząi dí 'bʉcä.” Nɛ nu'a ra nde bi xicä, bi 'yɛ̨na: “Gui 'yo't' ya 'bɛ'a gätho gui nu, nɛ gui pɛnpʉ 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i, gue'ʉ dim pɛti bʉ ja yoto yʉ hnini bʉ ja ra häi Asia, guepʉ ja ra hnini Efeso, nɛpʉ ja ra hnini Esmirna, nɛpʉ ja ra hnini Pérgamo, nɛpʉ ja ra hnini Tiatira, nɛpʉ ja ra hnini Sardis, nɛpʉ ja ra hnini Filadelfia, nɛpʉ ja ra hnini Laodicea.” 12 Nɛ nugä dra Xuuagä 'bex dá nyɛ̨gui ngue dín nde ga nugä to'o bin yą. Nɛ dá nugä yoto yʉ lámpara ngue ra oro yʉ́ gua. 13 Nɛ dá nugä i 'bä inde bʉ ja yʉ lámpara ra Cristo, ngue'a bin ją'i ua ja ra ximhäi, mi he ra pahni xʉm mba, i sørpʉ ja yʉ́ gua, nɛ man thu't'i rá tįya n'da ran gʉt'i ngue ra oro. 14 Nu'ʉ yʉ́ xtą tengu ra t'axca xidɛ'yo, ogue tengu ra t'axcasɛ. Nɛ nu yʉ́ dä ɛ̨mmɛ bi hyät'i tengu'bʉ n'da ra sibi i sø. 15 Nɛ nu'ʉ yʉ́ gua, ɛ̨mmɛ di fɛxni tengu ra xit'ɛgui ra bronce di hoc ra sibi nɛ i pa nthąmmi xʉn ho. Nɛ nu'a rá nde tengu yʉ dąthe xʉn ngu nɛ nts'ɛdi di hį. 16 Nɛ mi o rán 'yɛi yoto yʉ sø, nɛ bi bøxpʉ ja rá nde tengu n'da ra espada i yoho yʉ́ hɛt'i ngue din juąnbate. Nɛ nu'a rá hmi ɛ̨mmɛ bi fɛxni tengu rá ts'ɛdi ra hyadi 'bʉ bi hyuxyadi. 17 Nɛ nu'bʉ má nugä, dá tąngä bʉ ja rá gua tengu'bʉ ya xtá tugä. Pɛ nuna bi dosca rán 'yɛi nɛ bi xiqui: “'Yo guín su, nguetho nugä dra mbʉdigä nɛ dran zɛguigä, nɛ hinjąm'bʉ him mi 'bʉcä. 18 Nugä ząi dí 'bʉi, guecä dá tugä pɛ nuya guí nu dí 'bʉcä ya, nɛ dam 'bʉcä maząi høn'bʉ go njąm'bʉ. Nɛ i ja ma ts'ɛdi gue dadí manda hapʉ i pa ʉ xʉn du. I jagä ran sogui ngue ga xocpa ʉ 'da, nɛ ga jurpa ʉ mi'da.” 19 Nɛ bi xiqui, bi 'yɛ̨na: “Dami 'yo't' ya 'bɛ'a gätho guí nu ya, ngue gätho i ja ya, nɛ'ʉ gätho din ja m'bɛjua. 20 Ga xi a ya 'bɛ'a ní hmɛpya i ja bʉ man 'yɛi, ngue yoto yʉ sø nɛ'ʉ yoto yʉ lámpara ngue yʉ oro yʉ́ gua. Gue yoto yʉ sø, rá hmɛpya ʉ yoto yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i, gue di zɛ'ʉ dim pɛti bʉ yoto yʉ hnini, ngue 'da'a n'danni yʉ hnini i 'bʉi. Nɛ nu'ʉ yoto yʉ lámpara rá hmɛpya ʉ yoto yʉ́m pɛti yʉ 'yɛ̨c'yɛi hapʉ ząi dim pɛti.”