2
Ram hma da hmam bʉ ja ra hnini Éfeso
Nu'a ra nde bi xicä ngue ga o't'a n'da ra søcuą, ga undä a ram 'bɛhni ngue i fäx ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra hnini Éfeso. Nɛ nu'a ra søcuą da hmam bʉ 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nu yʉ́m hmansɛ a gue i 'yo inde bʉ ja yoto yʉ lámpara, nɛ i o rán 'yɛi yoto yʉ sø. Nɛ nu'a ra nde bi xi'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ, bi 'yɛ̨na: “Dí pącä 'bɛ'a gätho gá 'yøthʉ bʉ, nɛ dí pącä hangu nangu ra 'bɛfi gá 'yøthʉ. Nɛ dí pącä gue hin gán xømbʉi nangue ni 'bɛfihʉ. Nɛ dí pącä ngue xingui ts'ʉ gadí jafʉ da 'yøt' ran ts'om'bäi n'da. Nɛ gá 'yänhdʉ 'da yʉm hman ʉ to'o ɛ̨na yʉ́ 'bäihʉ ra Cristo, nɛ gá pąhmbʉ yʉ hyäte thoho ʉ. Nɛ dí pącä gue hin gán xømbʉihʉ ran ʉnbi gá nuhʉ, nɛ ra 'bɛfi gá 'yøthʉ nangue gá 'yɛ̨c'yɛigahʉ, nɛ xingui ts'ʉ gá 'yɛ'ts' ni t'ɛ̨c'yɛihʉ. Pɛ i ja ahʉ ts'ʉ gue hin dí numanhogä, ngue gá 'yɛs'hʉ ts'ʉ a guí bɛ̨njʉ ya nɛ hín gadín huɛ̨jʉ. Nɛ hin guín jahʉ bʉ 'bʉ ra mbʉdi thoho gá 'yɛ̨c'yɛigahʉ. Dami bɛ̨mhbʉ ya hangu na ngu bi gą'a ni t'ɛ̨c'yɛihʉ 'bʉ gmí 'yɛs'hʉ a gní bɛ̨njʉ nɛ gá 'yɛ'ts' nin huɛ̨catehʉ. Dami päh nin 'yomfɛ̨nihʉ ya. Dami thojʉ a gmí øthʉ rá mbʉdi thoho. Pɛ nu'bʉ guexta'a guí øthʉ, ga 'uecä n'da ra lámpara 'bʉ, nɛ him man ga ja ahʉ tengu'bʉ ra lámpara bʉ guí 'bʉhmbʉ, 'bʉ hin gui hoc nin 'yomfɛ̨nihʉ. Pɛ i ja ahʉ 'bɛ'a xʉn ho ts'ʉ, nguetho n'dat'a dím bɛ̨mhbʉ gue hin dín numanhohʉ a i øt'ʉ yʉ nicolaítas. Nu'bʉ i ja ni zaguhʉ, gui 'yøhmbʉ 'bɛ'a da xi ahʉ a rá Hogandąhi Oją gätho gyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ. Nɛ nu'ʉ to'o hin da thąpi nangue ran ts'o, ga undä ran t'ɛ̨di da za yʉn dät'o bʉ ja ra za t'ɛ̨mbi rá za ra temaząi, gue i 'bäpʉ 'bʉ Oją,” bi 'yɛ̨n'a ra nde bi zoqui.
Ram hma da hmam bʉ ra hnini Esmirna
Nɛ xø bi 'yɛ̨ngui: “Nuya gui 'yorpa ra søcuą ram 'bɛhni gue i fäx yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra hnini Esmirna. Nɛ gui xifi gue mam hmangä, guecä mi 'bʉcä 'bʉ ra mbʉdi thoho nɛ dam 'bʉcä maząi, nugä dá tugä nɛ dá ndants' mahøn'a nɛ dí 'bʉhya, gui 'yɛ̨na. Nɛ nu'a ra søcuą da hmam bʉ 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ra hnini Esmirna.” Nɛ ɛ̨n'a ra nde: “Dí pącä 'bɛ'a gätho nín ʉnbi guí sähʉ nanguecä. Nɛ dí pącä gue gyʉ hyoyahʉ bʉ ja ra häi, pɛ xʉn ngu i ja ahʉ nangue Oją. Nugä dí pącä gue di c'ąman'ʉ ahʉ 'da yʉ judío gue ɛ̨nsɛ majuąni yʉ judío ʉ, gue nde da ma yʉ́ t'ʉhni Oją ʉ. Pɛ him majuąni yʉ́ t'ʉhni Oją ʉ, pɛgue rám pɛti ra zįthu a i øt'ʉ. 10 Nɛ 'yo guí suhʉ ran ʉnbi gue mi ts'ʉtho din ja ahʉ. Gui 'yøhmbʉ ya 'bɛ'a din ja ahʉ, ngue gui nuhʉ rán ts'äte ra zįthu nu'bʉ da jo ahʉ 'da ahʉ. Nɛ 'dɛt'apa guin nuhʉ yʉn ʉnbi. Nɛ nu'bʉ hin gui 'yɛ'ts' ni t'ɛ̨c'yɛihʉ madague'a gui tuhʉ, gá tąhmbʉ xʉn ho a ra te 'bʉ. 11 Nu'bʉ i ja ni zaguhʉ, gui 'yøhmbʉ ya 'bɛ'a i xi ahʉ rá Hogandąhi Oją gyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ. Nɛ nu'ʉ to'o hin da thąpi nangue ran ts'o, hin da mba bʉ ja ran ʉnbi maząi, nɛ hin di ʉnba a ná yoho ran dąte,” bi 'yɛ̨n'a ra nde bi xiqui.
Ram hma da hmam bʉ ra hnini Pérgamo
12 Nɛ bi xic mahøn'a ra nde, bi 'yɛ̨na: “Nuya gui 'yorpa ra søcuą ram 'bɛhni ngue i fäx ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra hnini Pérgamo, gue da mam bʉ 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ gui 'yo't'i 'bɛ'a dí mangä gue i jagä ra espada yoho yʉ́ hɛt'i. 13 Nugä dí pącä 'bɛ'a guí øthʉ hapʉ guí 'bʉhmbʉ, guepʉ di manda ra zįthu. Nɛ dí pącä gue hin gá hyɛhmbʉ ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, xíngui ts'ʉ gá cønjʉ nu'bʉ mi mba ntho bʉ a ma hoga'yɛ̨hɛ̨ ra Antipas, guepʉ 'bʉh ra zįthu. 14 Pɛ i ja ahʉ ts'ʉ a gue hin dí numanhogä, nguetho i 'bʉ i 'da ahʉ i tɛn rán xädi ra Balaam, nu'a ran 'yohʉ gue bi xänba ra Balac 'bɛ'a da 'yøt'e gue da hyät'ʉ yʉ israel. Nu ra Balac bi xih yʉ ją'i da dɛn yʉ́n gopa yʉ hmite, ngue da zi 'bɛ'a bi mbøspa ʉ, nɛ da 'yøt' ran 'yomt'ɛ̨ni. 15 Nɛ i 'bʉ i 'da ahʉ gue hingui nde da 'yɛ'ts' yʉ́n xädi yʉ nicolaítas, nɛ hin dí numanho 'bɛ'a øt'ʉ. 16 Janangue'a dami päh nin 'yomfɛ̨nihʉ. Nɛ nu'bʉ hin'na, ga mbagä bʉ n'dihi nɛ ga sʉ'ʉ nangue mam hmangä, tengu ra espada gue i pøm bʉ ma ndegä,” bi 'yɛ̨n'a ra nde gue bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i. 17 Nɛ bi thoqui bi xiqui, bi 'yɛ̨na: “Nɛ to'o i ja yʉ́ zagu, da 'yøde 'bɛ'a xi'a rá Hogandąhi Oją yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ to'o hin da thąpi nangue ran ts'o, ga undä ra maná mahɛ̨ts'i gue nt'ągui. Nɛ ga undä n'da a n'da ra do xʉn t'axi guepʉ nt'o't'i ma'da'yo rá thuhu zɛhɛ. Nɛ xínga gue'ʉ mi'da yʉ ją'i da bądi 'bɛ'a nt'o't'i bʉ, hønt'a to'o da hyąni,” ɛ̨n'a ra nde bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i.
Ram hma da hmam bʉ ra hnini Tiatira
18 Nɛ bi xic mahøn'a, bi 'yɛ̨na: “Nuya gui 'yorpa ra søcuą ram 'bɛhni gue i fäx ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra hnini Tiatira, gue da hmam bʉ 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Gui 'yorpi 'bɛ'a dí mangä rá Ts'ʉnt'ʉgä Oją, gue i sø ma dä tengu ra sibi i thɛ, nɛ nu'ʉ ma gua di fɛxni tengu n'da ra bronce ra xit'ɛgui gue i pa nthąmmi xʉn ho. 19 Dí pącä 'bɛ'a gätho guí øthʉ nɛ dí pącä gue i ja nin huɛ̨catehʉ nɛ majuąni guím bɛ̨njʉ, nɛ ja a ni t'ɛ̨c'yɛihʉ xʉn ho. Nɛ dí pącä gue guí øthʉ xʉn ho rá 'bɛfi Oją, nɛ hin gán xømbʉihʉ. Nɛ man'da xʉn ho guí øthʉ ya xinda gue'bʉ ra mbʉdi tho gá 'yɛ̨c'yɛihʉ. 20 Pɛ i ja ahʉ ts'ʉ a hin dí numanhogä, nguetho gadí jafʉ in xänbate bʉ n'da ra xisu, ra Jezabel, gue'a i ɛ̨nsɛ rá pøngahyą Oją. Pɛ nu'a i xänba yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ da dɛn yʉ́n ts'ihmɛ yʉ hmite, nɛ i xänba ran 'yomt'ɛ̨ni. 21 Nugä dá tø'mi a ra xisu ngue xtí päh rán 'yomfɛ̨ni, pɛ hingui nde, i nde di thocta a ra ts'on'yomfɛ̨ni. 22 Janangue'a ga un ran ʉnbi nts'ɛdi, gue din hyɛ̨n'na ra xisu, nɛ'ʉ gätho to'o i tɛnni da nu ran ʉnbi nts'ɛdi gue ga undä. Nɛ din jabʉ ga øt'ä nu'bʉ hin di päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni ʉ nɛ hin da hyɛh ran ts'o i øthʉ a ra xisu. 23 Nɛ nugä ga ho gätho yʉ́ t'ʉhni a ra xisu, guepʉ da bą ʉ gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi gue dí pącä yʉ́n 'yomfɛ̨ni yʉ ją'i, nɛ dí pącä 'bɛ'a gätho in nde yʉ́ mbʉi ʉ. Nɛ ga cos'ahʉ 'bɛ'a gá 'yøthʉ n'da ngu n'da ahʉ. 24 Pɛ mi'da ahʉ bʉ ja ra hnini Tiatira gue hin gá tɛnhdʉ rán xädi ra xisu, nɛ hin guí pąhmbʉ rán xädi ra zįthu tengu i man ʉ 'da gue ɛ̨na pądi xʉn ho rán xädi ra zįthu. Nɛ nugä hin ga 'da ahʉ man'da xʉn hɛ̨i gui 'yøthʉ. 25 Pɛ hønt'a ga xi ahʉ, guim bɛnthʉ xʉn ho ni t'ɛ̨c'yɛihʉ asta gue'bʉ go bá ɛ̨cä mahøn'a. 26 Nɛ nu'ʉ to'o hin da thąpi nangue ran ts'o, nɛ'bʉ di thoqui da 'yøt'e 'bɛ'a gätho dí ndegä asta gue'bʉ go rán zɛgui ra pa, ga undä ran t'ɛ̨di di manda 'da yʉ xɛqui ra häi, ngue ga comhbe ra ts'ɛdi bi 'dacä ma Ta. 27 Nɛ'ʉ di manda gätho ʉ yʉ ją'i ngue 'dahma 'dan'yo bʉ na yą. Nɛ da 'yut ram fɛt'ɛgui ʉ man sʉihe, tengu'bʉ da xɛn ra jąhäi a ra bareta ngue din tɛ̨xt'i. Nɛ gue'a ra ts'ɛdi bi 'dacä ma Ta. 28 Nugä tengu'bʉ dra Dąsø. Nɛ to'o da 'yøt'e 'bɛ'a xʉn ho, dam 'bʉhmbe 'bʉ guá pengä. 29 Nɛ nu'bʉ i ja ni zaguhʉ, gui 'yøhmbʉ 'bɛ'a i xih rá Hogandąhi Oją yʉ 'yɛ̨c'yɛi,” ɛ̨n'a rá Ts'ʉnt'ʉ Oją.