3
Ram hma da hmam bʉ ra hnini Sardis
Nɛ xø bi 'yɛ̨ng mahøn'a: “Nuya gui 'yorpa ra søcuą ram 'bɛhni i fäx ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ ja ra hnini Sardis. Nɛ gui xih mam hmangä, ngue dí 'bʉ'be rá Hogandąhi Oją i juadi xʉn ho yʉ́ ts'ɛdi. Nɛ i o ma 'yɛ ʉ yoto yʉ sø. Nɛ nuna mam hma da hmam bʉ 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nugä dí pącä 'bɛ'a gätho guí øthʉ bʉ. Nu ahʉ guí mamhbʉ maxøts'e thoho, nɛ sä guí ɛ̨mhbʉ guí 'bʉhmbʉ nangue Oją, pɛ dí pącä, nu ahʉ, tengu'bʉ ya xʉn du ni tehʉ. Pɛ daman nuhmbʉ ya, nɛ dami zacuahʉ a zʉ ts'ʉ ni t'ɛ̨c'yɛihʉ bi bongui, n'damhma him majuąni da du ni tehʉ ngue gan ʉnbahʉ mazä. Nguetho dí pącä gue hin guí øthʉ in nde Oją gui 'yøthʉ. Dami bɛ̨mhbʉ ya 'bɛ'a bi sän'nahʉ. Nuya dami päh nin 'yomfɛ̨nihʉ, nɛ dami tɛnhdʉ 'bɛ'a gá pąhmbʉ rá mbʉdi. Pɛ nu'bʉ hin gui päh nin 'yomfɛ̨nihʉ, ga mbagä bʉ tengu n'da ra bɛ̨, nɛ hin gui pąhmbʉ 'bɛ'a má ora ga søngä bʉ, nɛ ga ʉn'nahʉ. Pɛ i 'bʉ'i 'da ahʉ gue him bi ts'on yʉ́ mbʉi. Nɛ nu'ʉ dan 'yohe ʉ, nɛ da hye ʉ yʉ pahni xʉn t'axi nguetho yʉ́n sähʉ dan 'yohe,” bi 'yɛ̨n'a ra nde bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i. Nɛ bi thoqui bi xic ra nde, bi 'yɛ̨na: “Nɛ nu'ʉ to'o hin da thąpi nangue ran ts'o, da hye yʉ pahni xʉn t'axi. Nɛ hin ga ts'onba yʉ́ thuhu i huxpʉ ja ra søcuą i ma to'o i ja ra temaząi. Nɛ gam mangä gue ma mbɛtigä ʉ, guepʉ ja rá hmi ma Ta, guepʉ i 'bäh yʉ́m 'bɛhni mahɛ̨ts'i. Nɛ nu'bʉ i ja ni zaguhʉ, dami 'yøhmbʉ 'bɛ'a i xih rá Hogandąhi Oją ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi,” ɛ̨n'a ra nde.
Ram hma da hmam bʉ ra hnini Filadelfia
Nɛ bi xiqui mahøn'a: “Nuya gui 'yo't' man'da ra søcuą, gui un'na ram 'bɛhni i fäx'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ ja ra hnini Filadelfia, gue da hmam bʉ 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ gui xih mam hmangä gue xʉn hothogä, hin'yʉ ma ts'oqui, nɛ hønt'a majuąni dím mangä. Nɛ dí hą ran sogui ngue ra hmɛpya i jagä ra ts'ɛdi tengu ra hmɛpya bi 'yu'a ra David. Nɛ nu'bʉ ga xocpa n'da bʉ ja ma ts'ɛdi, njo'o n'da da zä da gurpi, nɛ nu'bʉ ga jurpa n'da, njon da zä da xocpi. Nugä dí pącä 'bɛ'a gätho guí øthʉ bʉ, nɛ dá xoc'ahʉ rá 'yu Oją man'da da zä gui 'yørcahʉ ma 'bɛfi, nɛ hingui sä n'da ra ją'i da got ra 'yu. Nɛ dí pącä ngue hinguin zaqui ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, pɛ i ja ahʉ ts'ʉ. Thocua thoho gá tɛn man xädigä, xíngui ts'ʉ gá hyɛgahʉ. Pɛ nuya dami 'yøhmbʉ ts'ʉ ya 'bɛ'a din ja yʉ ją'i bʉ gue i tɛn ra zįthu, nu'ʉ im ma gue yʉ hogajudío ʉ, pɛ him majuąni yʉ hogajudío, ngue hingui tɛn Oją ʉ. Nugä ga japi din dąnyahmu bʉ ja ni guahʉ to'o i tɛn'na ra zįthu, n'dahma da bą ʉ ɛ̨mmɛ ngue dádí huɛ̨c'ahʉ gyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ. 10 Nɛ nangue a dá xi ahʉ, nɛ hin gán xømbʉihʉ 'bʉ mi mba ma ʉn'ni ahʉ, tengugä, janangue'a ga jamansu ahʉ nu'bʉ bi zøn ra pa din ja ran ʉnbi nts'utho ua ja ra ximhäi, ngue da ts'ä gätho yʉ ją'i i 'bʉcua ja ra ximhäi. 11 Nuya him maya'a ga mbagä bʉ. Nde'bʉ gan jamansuhʉ gue hin gui jafʉ n'da di ts'on'na ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, ngue hin da zä gui hyąmhbʉ 'bɛ'a gá tąhmbʉ. 12 Nɛ nu'ʉ to'o hin da thąpi nangue ran ts'o, ga japi da hyąn a ra 'bɛfi nuįxte thoho, ngue tengu n'da ra guangu bʉ ja rá ngu ma Ojąhʉ mahɛ̨ts'i, nɛ njąm'bʉ da bøm bʉ. Nɛ ga o't'ä rá thuhu ma Oją bʉ ja rá ją'i, nɛ ga orpʉ rá thuhu rá hnini ma Oją, Jerusalén ma'da'yo, guet'a ra hnini ba cąpʉ bí 'bʉ Oją mahɛ̨ts'i. Nɛ'a ma thuhu ma'da'yo ga o't'ä bʉ ja rá ją'i ʉ. 13 Nɛ to'o i ja yʉ́ zagu, dami 'yøhmbʉ 'bɛ'a i xih rá Hogandąhi Oją ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi,” bi 'yɛ̨na.
Ram hma da hmam bʉ ra hnini Laodicea
14 Nɛ bi xiqui mahøn'a, bi 'yɛ̨na: “Nuya gui 'yorpa ra søcuą ram 'bɛhni i fäx'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉpʉ ja ra hnini Laodicea, da hmam bʉ a. Nɛ gui xih mam hmangä guecä ząi dím mam majuąni. Nugä dá øt'ä 'bɛ'a gätho i ja ua ya gue bi zänd Oją. 15 Nugä dí pącä 'bɛ'a gätho gá 'yøthʉ bʉ, xøgue guí 'yo indethʉ, yoho nin 'yomfɛ̨nihʉ, nɛ 'da xni hothʉ. Man'da xcá numanho ahʉ 'bʉ n'dat'a ni t'ɛ̨c'yɛihʉ xquí 'yøthʉ, xtán ho ogue hin di ho. 16 Pɛ nugä dí san'nahʉ a gá 'yøthʉ, nɛ ga sox ahʉ. 17 Guetho nu ahʉ sä guí ɛ̨mhbʉ gyʉ mɛmbɛtihʉ 'bɛ'a gätho guí homhbʉ, nɛ guí ɛ̨mhbʉ hin'yʉ 'bɛ'a man'da guí homhbʉ. Pɛ nugä dí pącä gue hin'yʉ 'bɛ'a i ja ahʉ di muui. Pɛ huɛ̨cate ahʉ, xøgue ndumbʉi thoho ahʉ, tengu'bʉ gyʉ 'yąhehʉ nɛ guí xädähʉ,” ɛ̨n'a ra nde bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i. 18 Nɛ xø bi 'yɛ̨na: “Nugä gan zo ahʉ ts'ʉ, gua ɛ̨hmbʉ ga 'da ahʉ ra temaząi, tengu'bʉ gui tämhbʉ ra oro mahoqui ngue ra sibi, janangue'a majuąni gam mɛmbɛtihʉ. Nɛ ga 'da ahʉ ran ho ni mbʉihʉ, tengu'bʉ gui tän yʉ pahni xʉn t'axi gui hyehʉ, janangue'a hin gui pɛ'ts' ni sähʉ ngue hin'yʉ 'bɛ'a gdí comp' ni ją'ihʉ. Nɛ ga xoc'a ni dähʉ, tengu'bʉ gui tämhbʉ ra 'yɛ̨thį gui cospa ni dähʉ, janangue'a da zä gui nuhʉ xʉn ho. 19 Nugä ga dąmhyą ahʉ ts'ʉ, nɛ ga 'da ahʉ ts'ʉ ran ʉnbi gätho to'o dadí huɛ̨cä, n'damhma di hoc'a ni mbʉihʉ. Janangue'a daman ɛ̨hyahʉ gui päh nin 'yomfɛ̨nihʉ. 20 Nuya gui 'yøhmbʉ ts'ʉ, nguetho dí 'bäcä bʉ ja ra goxthi, dín zo ahʉ. Nɛ to'o da 'yøh ma ndegä nɛ da xogui, ga cʉrpʉ, dam 'bʉ'be bʉ nɛ dam pą'be. 21 Nɛ to'o hin da thąpi nangue ran ts'o, ga japi ga huxhe bʉ mahɛ̨ts'i, guepʉ i ja ma ts'ɛdi, tenguthoho 'bʉ má tąpä ran ts'o nɛ dí hux'be ma Ta bʉ mahɛ̨ts'i. 22 Nɛ to'o i ja yʉ́ zagu, da 'yø'a i xi a rá Hogandąhi Oją ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi,” bi 'yɛ̨n'a ra nde bi xiqui.