4
Ran thąnde bʉ mahɛ̨ts'i
Nɛ nu'bʉ mi jua a bi mam bʉya, dá ndøts'e, nɛ dá nugä nsoqui n'da ra jut'i mahɛ̨ts'i. Nɛ nu'a ra nde dá øcä tengu thoho n'da ra thʉxi i yą nts'ɛdi, bi 'yɛ̨ngui: “Ba ɛ̨cua nɛ ga ut'a'i 'bɛ'a jatho din ja m'bɛjua.” 'Bex bi 'dacä ra ts'ɛdi rá Hogandąhi Oją gue bi zä dá nugä bʉ. Nɛ dá nugä bʉ mahɛ̨ts'i n'da ran thuts'i mahoqui xʉn ho, tengutho bʉ hux yʉ hmuts'ʉt'abi. Nɛ mí huxpʉ n'da. Nɛ nu'a to'o mi hupʉ, di fɛxni tengu yʉ fɛxna sødo ra jaspe ogue ra cornalina. Nɛ bi go'ma ra 'bɛjʉni di fɛxni tengu ra fɛxna sødo ra esmeralda. Nɛ bi mbäs' pʉ ja ran thuts'i mi 'däte ma goho yʉn thuts'i, guepʉ mi hupʉ 'däte ma goho yʉ dąc'yɛi. Gätho mi he yʉ pahni xʉn t'axi nɛ mi hu'ts' yʉ́ corona ra oro. Nɛ guepʉ ja ran thuts'i mi hø inde, bi bøm bʉ ra huɛi nts'ɛdi, nɛ ran gäni ɛ̨mmɛ di thoni, nɛ yʉ nde. Nɛ nubʉ mi hu a n'da, mi ja bʉ yoto yʉ sibi gue mi xɛh yʉ t'ʉsibi, rá hmɛpya rá Hogandąhi Oją ʉ, gue í juadi xʉn ho yʉ́ ts'ɛdi. Nɛ nubʉ mi hu a n'da, mi ja bʉ n'da ɛ̨na ra deją, nɛ ɛ̨na ra xito. Nɛ dá nugä goho yʉn t'uti gue madim 'bä't'a ran thuts'i, gue i 'bʉi. Nɛ gätho goho yʉn t'uti mi ja yʉ́ dä bʉ yʉ́ hmi nɛ yʉ́ xʉthä, nɛ gätho yʉ́ ją'i. Nu'a n'da ran t'uti bi nɛqui tengu n'da ra zate ra león, ná yoho bʉya bi nɛqui tengu n'da ra toro, nɛ ná hyu bʉya bi nɛqui tengu rá hmi ran 'yohʉ, nɛ ná goho bi nɛqui tengu n'da ra dąpɛnts'ʉ madí tʉnts' yʉ́ zahua, tengu'bʉ 'yo. Nɛ gätho goho yʉn t'uti i 'bʉi, ja n'da ngu n'da 'dato yʉ́ hua. Nɛ gätho yʉ́ hua i ja xʉn ngu yʉ́ dä maxøts'e nɛpʉ mbo. Nɛ ma pa nɛ ra xui bi dąnde Oją, xíngui ts'ʉ bin hɛ̨'a nán tuhu, nɛ bi 'yɛ̨m 'bʉ min tuhu:
Xʉn ho, xʉn ho, xʉn hotho Oją
nuįxte rá ts'ɛdi,
gue'a mi 'bʉi nɛ i 'bʉhya, nɛ guet'a i 'bʉi maząi.
Nɛ gätho goho yʉn t'uti bi dąnde a gue mi hu inde bʉ, bi 'yɛ̨spa a Oją nɛ bi xifi jamadi Oją gue i 'bʉhya nɛ dim 'bʉi maząi høn'bʉ go njąm'bʉ. 10 Nɛ nu'bʉ mi dąnde Oją yʉn t'uti, gätho 'däte ma goho yʉ dąc'yɛi bin dąnyahmu bʉ ja rá hmi a i hu inde bʉ, nɛ bi un'ndʉ yʉ́ corona ra oro gue mi hu'ts'i. 11 Nɛ bi 'yɛ̨na:
Nu'i ma Hmu ahe, ma Oją ahe,
høn'a thoho nin säui din ja ni nuįxte nɛ ni ts'ɛdi, nɛ høn'a thoho nin säui da numansu a ʉ gätho i 'bʉi.
Nguetho gätho gá 'yøt'e 'bɛ'a i ja ya,
nangue ni pähä zɛhɛ, nɛ gue'a ni pähä án ja'ʉ 'bɛ'a i ja ya.