5
Ra T'ʉdɛ'yo rán säui di tʉnts'a ra søcuą
Nɛ nugä dra Xuuagä dá nugä a mi huxpʉ ja ran thuts'i mi cą bʉ rán 'yɛi n'da ra søcuą m'bants'i nɛ nt'o't'i maxøts'e nɛpʉ mbo. Nɛ mi ja yoto yʉ́n cuahmi bʉ ja ra søcuą. Nɛ dá nugä n'da ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i xʉn zaqui, nɛ nts'ɛdi bi ma: “Ha 'bʉ a n'da rán säui da xøc'ʉ yʉ́n cuahmi i ja ua ja ra søcuą, ngue di tʉnts'i,” bi 'yɛ̨na. Nɛ xínga n'da mi 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i, xínga n'da mi 'bʉpʉ ja ra häi, nɛ xínga n'da mi 'bʉpʉ i 'bʉ ʉ xʉn du rán säui da xøc yʉ́n cuahmi ra søcuą ngue da bądi 'bɛ'a nt'o't'i bʉ. Nɛ nugä dra Xuuagä ɛ̨mmɛ dán zongä nguetho njongui 'bʉi rán säui di tʉnts'a ra søcuą ngue da nu 'bɛ'a nt'o't'i bʉ. Nɛ nu n'da ra dąc'yɛi bi 'yɛ̨ngui: “O guí zoni,” bi 'yɛ̨ngui, “nguetho 'bʉ'a n'da t'ɛ̨mbi ra León nangue rá 'yʉ ra Judá, nɛ rá 'yʉ ra ts'ʉt'abi ra David, nu'a him bi thąpi nangue ran ts'o, nɛ da zä da xøc'ʉ yʉ́n cuahmi ra søcuą.” Nɛ 'bex dá nugä n'da i 'bä inde bʉ 'bʉh yʉn t'uti, nɛ'ʉ 'däte magoho yʉ dąc'yɛi. Nɛ nu'a bi nɛqui tengu n'da ra T'ʉdɛ'yo bi mba ntho. Nu'a ra T'ʉdɛ'yo mi ja yoto yʉ́ dąni nɛ mi ja yoto yʉ́ dä, gue'a ra hmɛpya rá Hogandąhi Oją gue í juadi xʉn ho yʉ́ ts'ɛdi, bá 'bɛhni gätho ná ngʉni ra ximhäi. Nɛ bi mba bʉ nɛ bi gąnba ra søcuą gue mi ja bʉ rán 'yɛi n'da gue mi hupʉ ja ran thuts'i. Nɛ nu'bʉ mi gąnba ra søcuą, nu'ʉ 'däte magoho yʉ dąc'yɛi bin dąnyahmu bʉ ja rá gua ra T'ʉdɛ'yo. Nɛ n'da ngu n'da mi hą yʉ́ arpa'bida, nɛ gätho mi ja yʉ́ ximbo ra oro mayuh rán dɛga ra za i yʉmanho, ra hmɛpya gue ní mba nt'ɛ̨spi Oją, gue i ɛ̨spa Oją ʉ yʉ́ t'ʉhni. Nɛ gätho bin tu a n'da ra thuhu ma'da'yo, ɛ̨n'ʉ:
Høn'a zɛhɛ i nin säui gui xøcua yʉ́n cuahmi ra søcuą,
nguetho ya bi tho i, nɛ nangue ni ji guí jut'ʉ yʉ ją'i, ngue gá 'yørpa yʉ́ mbɛti Oją ʉ
gätho ʉ 'da gue 'dahma 'dan'yo bʉ na yą, nɛ gätho ʉ 'da gue 'dahma 'dan'yo yʉ́ 'yʉ, nɛ gätho ʉ 'da gue 'dahma 'dan'yo yʉ́ häi mi 'bʉi.
10 Nɛ gá un ni ts'ɛdi din ts'ʉt'abi, nɛ dim mbäją bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją,
nɛ di manda bʉ ja ra häi, bi 'yɛ̨m 'bʉ min tuhu.
11 Nɛ nugä dra Xuuagä, 'bex dá nugä nɛ dá øcä yʉ́ nde yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉ munts'i, ngue yʉ millone thoho madím 'bä't'a mi hupʉ ja ran thuts'i, nɛ yʉn t'uti nɛ yʉ dąc'yɛi. 12 Nɛ gätho yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i nts'ɛdi bin tuhu, nɛ bi 'yɛ̨m 'bʉ min tuhu:
Nangue bi du ra Jesús ra T'ʉdɛ'yo,
rán säui din t'un rá ts'ɛdi, nɛ 'bɛ'a gätho di muui,
nɛ ran 'yomfɛ̨ni nuįxte, nɛ ra ts'ɛdi nuįxte,
nɛ da hyąnba yʉ́m hman ʉ i numansu. Nɛ da t'ɛ̨spi nɛ ɛ̨mmɛ da hnumanho.
13 Nɛ 'bex dá øcä bi mba nt'ɛ̨spi a huxpʉ ja ran thuts'i, nɛ ra Jesús ra T'ʉdɛ'yo. Gätho i 'bʉi bi man'ʉ tengu n'dare thoho:
Mająpi thoho nɛ i hnumansu ngue nuįxte thoho. Nɛ din ja rá ts'ɛdi xʉn ho,
nɛ gätho i 'bʉi da 'yɛ̨spi høn'bʉ go njąm'bʉ maząi. Njabʉ bi ma gätho i 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i, nɛpʉ ja ra häi, nɛ'ʉ xʉn du, nɛ'ʉ 'bʉpʉ ja yʉ deją, ngue n'dat'a bi man'ʉ.
14 Nɛ gätho goho yʉn t'uti i 'bäpʉ mahɛ̨ts'i bi 'yɛ̨na: “Nɛcähe n'dat'a dím bɛ̨mhbe a,” bi 'yɛ̨n'ʉ. Nɛ gätho 'däte magoho yʉ dąc'yɛi mi 'bʉpʉ bin dąnyahmu i thąnde a hu'inde bʉ mahɛ̨ts'i, nɛ ra T'ʉdɛ'yo.