6
Yoto yʉn cuahmi
Nɛ nugä dra Xuuagä dá nu ra Jesús ra T'ʉdɛ'yo bi xøc'a rá mbʉdi rán cuahmi ra søcuą nɛ bi dʉ'mi di tʉnts'a ra søcuą. Nɛ n'da ran t'uti bi xicä, nɛ nt'øde rá nde tengu ran gäni: “Ba ɛ̨cua gua nuua,” bi 'yɛ̨ngui. Nɛ dá hɛ̨tä bʉ, nɛ dá nu n'da ra t'axca ndøfani. Nɛ nu'a mi huxpʉ mi hą n'da ran są, nɛ bi mba ma unni n'da ra corona. Nɛ bi mba bʉ ząi da dąh yʉn sʉi din ja. Nɛ nu ra Jesús ra T'ʉdɛ'yo bi xøc'a ná yoho rán cuahmi ra søcuą. Nɛ dá øcä a bi mam man'da ran t'uti, bi xicä: “Ba ɛ̨hɛ, gua nu,” bi 'yɛ̨ngui. Nɛ dá nugä, bi bøm bʉ n'da ra thɛnga ndøfani. Nɛ mi huxpʉ n'da, nɛ bi mba ma unni ra espada xʉm mba. Nɛ bin t'un'na ran t'ɛ̨di gue di japi din sʉ'ʉ yʉ ją'i gätho 'bʉpʉ ja ra ximhäi, ngue din hyo n'da ngu n'da ʉ. Nɛ nu'a ra Jesús ra T'ʉdɛ'yo bi xøcua ná hyu ran cuahmi, nɛ xø dá øcä rá nde man'da ran t'uti bi xicä: “Ba ɛ̨hɛ, gua nu,” bi 'yɛ̨ngui. 'Bex dá nugä bi bøm bʉ n'da ra 'bondøfani, nɛ mi huxpʉ n'da mi hą ra t'ɛnt'i. Nɛ dá øcä n'da ra nde bi bøm bʉ mi 'bäh yʉn t'uti, bi 'yɛ̨na: “Hønt'a n'da kilo ra trigo da dän'a n'dapa, nɛ hønt'i hyu kilo ra cebada da dän'a n'dapa. Pɛ dami jamansuhʉ ra aceite nɛ ra vino, o gadí japi dim 'bɛdi.” Nɛ nu'bʉ mi xøc'a ná goho ran cuahmi a ra T'ʉdɛ'yo, dá øcä rá nde man'da ran t'uti, bi 'yɛ̨ngui: “Ba ɛ̨hɛ gua nu,” bi 'yɛ̨na. Nɛ 'bex dá nugä bi bøm bʉ n'da ra ndøfani xʉn c'axt'i ts'ʉ. Nɛ mi huxpʉ a n'da t'ɛ̨mbi ran dąte, nɛ mí tɛn'na ran dąte n'da gue xí bøm bʉ 'bʉ ʉ xʉn du. Nu'ʉ bin t'un ra ts'ɛdi di manda ʉ ná goho bʉ 'bʉh yʉ ją'i gätho ra ximhäi. Nɛ nu'ʉ bin ja ra ts'ɛdi gue da hyo yʉ ją'i nangue ra espada, nɛ nangue din tumanthuhu, nɛ nangue ra gɛ̨hɛ̨, nɛ yʉ zate da hyo yʉ ją'i. Nɛ nu'bʉ mi xøc'a ná cʉt'a rán cuahmi ra søcuą a ra T'ʉdɛ'yo, dá nugä bʉ n'da ra mɛxa guepʉ i pa m'bøspe Oją, gue bim 'bøts'e zɛhɛ ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ dá nugä bi hyupʉ 'bimɛxa yʉ́ te ʉ gätho í tho a rám hman Oją, nɛ bi ma nangue ra Cristo. 10 Nɛ gätho ʉ mi hupʉ 'bimɛxa nts'ɛdi bi 'yɛ̨na: “Ma Hmu tątethoho ni ts'ɛdi, nɛ xʉn ho i, nɛ majuąni guím ma. Ham'mi pa gui tø'mi ngue gui 'yørpa ran juąnbi ʉ, nɛ gui cospa ʉ yʉ ją'i 'bʉpʉ ja ra ximhäi 'bɛ'a bi 'yørcahe,” bi 'yɛ̨n'ʉ. 11 Pɛ nu'ʉ bin t'un yʉ́ pahni xʉn t'axi, nɛ bi sifi da dø'mi ts'ʉ 'da yʉ pa, ja gue'bʉ bi gua'ʉ dí du a rám hman Oją ʉ yʉ́ mi'yɛ̨hɛhʉ, ngue tengu ʉ. 12 Nɛ nugä dra Xuuagä dá nugä ra T'ʉdɛ'yo bi xøc'a ná 'dato rán cuahmi a ra søcuą. Nɛ 'bex bin ja n'da ra 'yąmhäi nts'utho. Nɛ nu'a ra hyadi gätho 'bex bi boqui tengu n'da ra 'bo'bø't'e, nɛ nu'a ra ząna 'bex bi thɛngui tengu ra ji. 13 Nɛ gätho yʉ sø bi däpʉ häi, tengu n'da ra za i høh yʉ́n dät'o 'bʉ i huąn ran dąhi. 14 Nɛ nubʉ xʉn c'ammi ra ximhäi, bi mba m'bants'i tengu'bʉ ra søcuą, bim 'bɛdi. Nɛ gätho yʉ t'ʉhäi mi ja bʉ ja ra dehe, pɛ nɛ'ʉ gätho yʉ t'øhø, bi mba ma pädi bʉ mi ja. 15 Nɛ gätho yʉ ts'ʉt'abi bʉ ja ra häi, nɛ gätho yʉ́ ngʉrpi yʉ ją'i, nɛ gätho yʉ hmudofʉi, nɛ gätho yʉ mɛmbɛti, nɛ gätho i jasɛ yʉ́ ts'ɛdi, nɛ gätho yʉ 'yɛ̨hɛ, nɛ gätho hing yʉ 'yɛ̨hɛ, bi mba bʉ dąpo, mi honi hapʉ din 'yąni guepʉ ja yʉ hyąnhäi, o guepʉ ja yʉ hyądo. 16 Nɛ gätho mi nde ʉ da zɛmba yʉ́ yą yʉ do 'bʉ bi xo't' yʉ t'øhø nɛ da go'mi, ngue i su da nu a rá cuɛ a i huxpʉ ja ran thuts'i mahɛ̨ts'i, nɛ'a ra T'ʉdɛ'yo. 17 Nguetho bi zøn ra pa ran ʉnbi nts'utho, nɛ njon da zä da hyät ran ʉnbi.