7
Rá 'bede ʉ yʉ israel bʉ mahɛ̨ts'i
Nɛ nubʉya dá nugä goho yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i, nɛ 'da a n'danni mi 'bäpʉ rá nyąni ra ximhäi i sąm'ma ran dąhi i 'yo ua gue xíngui ts'ʉ din 'yo bʉ ja ra häi, o guepʉ ja ra dądeją, nɛ xínga gue di 'yąn yʉ za. Nɛ'ʉ yʉ dądeją hin di 'yąni, di nɛqui tengu n'da ra xito xʉn juąni thoho. Nɛ dá nugä n'da ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i bí 'yɛ̨pʉ ní bøx ra hyadi, nɛ nu'a bá hyą a rá sello Oją ngue i 'bʉi, nɛ nts'ɛdi bi mba't'ʉ goho yʉ́m 'bɛhni Oją gue i 'bäpʉ yʉ́ nyąni ra ximhäi. Gue'ʉ mi 'bäpʉ bin t'un ra ts'ɛdi di ʉnba ra häi nɛ ra dądeją. Nɛ nu'a ram 'bɛhni mi hą ra sello, bi xi ʉ mi'da gue da dø'mi ts'ʉ, him 'bex di ʉnba ra häi o gue ra dądeją o gue yʉ za, ja gue'bʉ di selloba bʉ ja yʉ́ dɛ̨ yʉ 'yɛ̨c'yɛi a rá sello Oją. Nɛ dá øcä hangu bi 'beh yʉ ją'i di jap ra sello yʉ́ dɛ̨, n'da ciɛnto nɛ yote ma goho mahuąhi, bi thąsta ʉ yʉ́m bom'bɛto yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Israel. Bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi yʉ́m bom'bɛto ra Judá. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi yʉ́m bom'bɛto ra Rubén. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi yʉ́m bom'bɛto ra Gad. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi yʉ́m bom'bɛto ra Aser. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛmayo mahuąhi yʉ́m bom'bɛto ra Neftalí. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi yʉ́m bom'bɛto ra Manasés. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi ʉ yʉ́m bom'bɛto ra Simeón. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi yʉ́m bom'bɛto ra Leví. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi ʉ yʉ́m bom'bɛto ra Isacar. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi ʉ yʉ́m bom'bɛto ra Zabulón. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi ʉ yʉ́m bom'bɛto ra José. Nɛ bi thąsta ʉ 'dɛ'mayo mahuąhi ʉ yʉ́m bom'bɛto ra Benjamín.
Yʉ ją'i mi he yʉ pahni xʉn t'axi
Nɛ nugä dra Xuuagä, dá handi nɛ dá nugä xʉn ngu yʉ ją'i nɛ njon da zä da mbede hangu na ngu dá nugä. Dá nu ʉ i 'bäpʉ gätho ʉ 'da gue 'dahma 'dan'yo bʉ na yą, nɛ gätho ʉ 'da gue 'dahma 'dan'yo yʉ́ 'yʉ, nɛ gätho ʉ 'da gue 'dahma 'dan'yo yʉ́ häi mi 'bʉi. Nɛ gätho ʉ mi 'bäpʉ mí hɛ̨t'a mí huxpʉ ja ran thuts'i bʉ mahɛ̨ts'i, nɛ mi hɛ̨t'a ra Jesús ra T'ʉdɛ'yo. Gätho mi 'bäpʉ mi he yʉ́ pahni xʉn t'axi, nɛ mi cą yʉ xijam'boza. 10 Nɛ gätho nts'ɛdi bi 'yɛ̨na:
Ɛ̨mmɛ dín numanho ahe, ma Oją ahe,
tątetho ni ts'ɛdi, nɛ'e gra Jesús gra T'ʉdɛ'yo, dí ɛ̨s'ahe ngue gá pøje, bi 'yɛ̨n ʉ.
11 Nɛ gätho yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i bi mbä'ts'a mi hupʉ made bʉ mahɛ̨ts'i, nɛ gätho 'däte ma goho yʉ dąc'yɛi nɛ'ʉ gätho goho yʉn t'uti bi mbäs' thoho gätho mi 'bʉpʉ, bin dąnyahmu, bi nye'mahäi, bi dąnde Oją i hu inde bʉ. 12 Gätho bi 'yɛ̨na:
Nɛcähe 'dat'a dím bɛ̨mhbe, dí ɛ̨s'ahe, ma Oją ahe, nuįxte xʉn ho i.
Nɛ gätho guí pądi. Ząi dí xi ahe jamadi nangue ran ho guí ørcahe. Dín numansu ahe, nɛ nte guí hɛ̨mbi, pɛ i ja ni ts'ɛdi xʉn ho, nɛ gam 'bʉi høn'bʉ go njąm'bʉ maząi.
Nɛ høn'a tho dím bɛ̨n ahe ya, bi 'yɛ̨n'ʉ.
13 Nɛ nu n'da ra dąc'yɛi bi 'yängä dra Xuuagä: “Ha guí pądi hapʉ bá nɛx yʉ.” 14 Nɛ dá ɛ̨mp'a ra dąc'yɛi: “Nu'i guí pądi.” Nɛ nu'a ra dąc'yɛi bi 'yɛ̨ngui: “Nu'ʉ gue'ʉ bi 'yɛ̨c'yɛi Oją 'bʉ mi ja ran ʉnbi ndumbʉi tho bʉ ja ra ximhäi. Nɛ nu'a rá ji ra Jesús gue a í bo yʉ́ pahni ʉ, bi japi xtan t'axi. 15 Janangue'a i 'bähnʉ ja rá hmi Oją yʉ. Nɛ in 'yɛ̨hɛ ma pa nɛ ra xui ua ja rá niją Oją. Nɛ gue'a i huxpʉ ja ran thuts'i di jamansu yʉ. 16 Nɛ him man'dandį din tumanthuhu yʉ, nɛ him man'dandį din tuthe. Nɛ him man'dandį da nu ran ʉnbi nam pa ra hyadi, xinga gue ʉ mi'da xʉm pa di ʉnbi. 17 Nguetho nu ra Jesús ra T'ʉdɛ'yo gue i 'bʉ inde bʉ mahɛ̨ts'i da 'yøt'e tengu 'bʉ ra mbändɛ'yo, nɛ da zixpʉ hapʉ i ja ra dehe gue di un ra te yʉ́ mbʉi. Nɛ nu'a Oją him man'dandį di japi din zoni.”