8
Ná yoto ran cuahmi nɛ ra t'uts'i ra oro
Nɛ nu'bʉ mi xøcua na yoto yʉ́n cuahmi ra søcuą, made ora njom bin yą bʉ mahɛ̨ts'i nɛ nte bi 'yąni. Nu'bʉ mí gua'a bʉya dá nugä yoto yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i ząi i 'bäpʉ ja rá hmi Oją, nɛ bin t'un yʉ thʉxi n'da ngu n'da. Nɛ dá nugä n'dan'yo ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i, bi mba bim 'bäpʉ ja rá mɛxa yʉn t'unni, nɛ mi thɛ n'da ra t'uts'i ra oro nɛ bi mba nt'unni xʉn ngu rá ndɛga ra za din zø bʉ, i yʉman'u, nɛ nu'a rá 'bifi da mba ma uąspi yʉ́m hma yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉ i ɛ̨spa Oją. Nɛ gätho i zø bʉ ja rá mɛxa ra oro gue i høpʉ ja rá hmi a Oją i hu inde bʉ. Nɛ nu'a ra 'bifi i nɛxpʉ ja rá t'uts'i a ram 'bɛhni, mauąts'i yʉ́m hman yʉ 'yɛ̨c'yɛi 'bʉ i ɛ̨spa Oją, nɛ bi zøm bʉ bí 'bʉ Oją. Nɛ nu'a ram 'bɛhni bi yus' yʉ dɛspi bʉ ja ra t'uts'i ra oro gue mi zø bʉ ja ra mɛxa, nɛ bi 'yɛm bʉ ja ra ximhäi. Nɛ 'bex dá øcä nts'ɛdi yʉn gäni din thoni. Nɛ dá nu nts'ɛdi yʉ huɛi bi c'uɛ̨ti bʉ ja ra ximhäi, nɛ bin ja n'da ra 'yąmhäi bʉ.
Yʉ thʉxi
Nuya bim 'bäpʉ yoto yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i i tø'mi da huixt' yʉ́ thʉxi. Nɛ rá mbʉdi ram 'bɛhni bi huixt' rá thʉxi, 'bex bi t'ɛn bʉ häi yʉn do, nɛ ra sibi, mauąspi ra ji. Nɛ ná hyu xɛqui ra häi bin zø, bi gopʉ mi yoxɛqui ra häi. Nɛpʉ na hyu xɛqui bin zø yʉ za nɛ yʉ t'ɛi xʉn c'ammi. Pɛ bi gohi yo xɛqui ngue him bin zø. Nɛ na yoho yʉm 'bɛhni bi huixt' rá thʉxi, nɛ dá nu tengu n'da ra t'øhø xʉn ndoho, i sø nɛ ɛ̨mmɛ ndøspi, nɛ bi mba nt'ɛnt'i bʉ ja ra dądeją. Nɛ na hyu xɛqui ra dądeją bi japi din ji. Nɛ gätho bi du ʉ mi 'bʉpʉ mbo ra dehe. Nɛ gätho yʉ dąmbosa gue mi 'yo bʉ bin ts'oni. Pɛ bi go ʉ yoxɛqui ra dądeją ngue him bin ts'oni. 10 Nɛ ná hyu yʉm 'bɛhni bi huixt' rá thʉxi. Nɛ 'bex bi däh mahɛ̨ts'i n'da ra sø xʉn ndoho ngue i zø nɛ ɛ̨mmɛ xɛh yʉ t'ʉsibi. Nɛ bi däpʉ ja ná hyu yʉ dąthe nɛ ná hyu yʉ mbøthe bʉ ja ra ximhäi. 11 Nu rá thuhu ra sø ngue bi dägui ra Ajenjo na. Nɛ guepʉ bi däh ra sø gätho ra dehe ɛ̨mmɛ bi ju'ts'i. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i bi du ngue bi zi a ra dehe xʉn ju. 12 Nɛ nu ná goho ram 'bɛhni bi huixt' rá thʉxi. Nɛ 'bex bi boqui ná hyu xɛqui ra hyadi, nɛ'a ná hyu xɛqui ra ząna bi boqui. Nɛ a ná hyu nɛts'i yʉ sø bi boqui. Nɛ mbɛ ngoho ora ra pa nɛ ra xui him bin ja ran nɛqui. 13 Nɛ drá Xuuagä dá nu n'da ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i mi 'yo inde bʉ mahɛ̨ts'i, nɛ ɛ̨mmɛ nts'ɛdi mbafi, bi 'yɛ̨na: “Huɛ̨cate, huɛ̨cate, huɛ̨cate yʉ ją'i 'bʉpʉ ja ra ximhäi, nangue 'bɛ'a din ja 'bʉ bi huixt' yʉ́ thʉxi yʉ mi hyu yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i gue i 'bähnʉ,” bi 'yɛ̨na.