9
Nɛ ná cʉt'a yʉm 'bɛhni bi huixt' rá thʉxi nɛ dá nu n'da ra sø tengu n'da ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i ngue hingui ho, bi däpʉ mahɛ̨ts'i bi zøpʉ ja ra ximhäi. Nɛ bin t'un'na n'da ran sogui da xoc ra hyąhäi ngue ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨ nɛ nts'utho, guepʉ i 'bʉ a ra zįthu. Nɛ nu'bʉ mí xoc'a, bi bøm bʉ ra 'bifi xʉm pothi tengu 'bʉ fʉn ra sibi xʉn ndoho. Nɛ 'bex bi go'ma ra hyadi a ra 'bifi nɛ bin uąnts'ui ran dąhi gätho ra ximhäi. Nɛ xʉn ngu yʉ hɛ'yąxi bi bøm bʉ ja ra 'bifi ngue bin 'yo gätho ra ximhäi. Nɛ bin t'un yʉ́ ts'ɛdi da 'yøt'e tengu ran ʉnbi di un yʉ mbozʉ. Nɛ bi sifi ngue hin di ts'on yʉ t'ɛi o gue yʉ za o gue mi'da i ja ua ja ra ximhäi, hønt'ʉ yʉ ją'i di ʉnbi gätho to'o him mi ja rá sello Oją bʉ ja yʉ́ dɛ̨. Nɛ him bi japi da hyo yʉ ją'i, hønt'a cʉt'a ząna di ʉnba yʉ ją'i, tengu i øt' yʉ mbozʉ 'bʉ i sa n'da. Nɛ nu'ʉ yʉ pa gue i 'yo ua yʉ hɛ'yąxi in nde yʉ ją'i da du pɛ hingui sä da du, hønt'a ran ʉnbi thoho da nu. Nɛ nu yʉ hɛ'yąxi di nɛqui tengu yʉ fani ɛ̨na da mba ra sʉi, pɛ nu yʉ́ hmi tengu yʉ́ hmi yʉ ją'i, nɛ i hu'ts' yʉ corona yʉ oro. Nɛ nu ʉ mi ja yʉ́ xtą tengu n'da ra xisu, nɛ mi ja yʉ́ ts'i tengu yʉ́ ts'i ra dązate. Nɛ nu ʉ mi ja bʉ yʉ́ tįya tengu rá xi ra dąhuą, pɛ xʉm mɛ tengu ra t'ɛgui. Nɛ di hį yʉ́ zahua tengu'bʉ yʉ carro i jʉt yʉ fani i tihi, ɛ̨mmɛ di thoni tengu'bʉ i pa bʉ ja ran sʉi. 10 Nɛ nu yʉ́ 'yozʉ tengu yʉ mbozʉ, nɛ cʉt'a ząna bin t'un ran t'ɛ̨di di ʉnba yʉ ją'i, nangue yʉ́ 'bite i ja yʉ́ 'yozʉ. 11 Nɛ nu'a rá hmu ʉ yʉ hɛ'yąxi 'bʉpʉ ja ra hyąhäi ngue ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨, nɛ nu'a rá thuhu ra Abadón ngue rá nde ra hebreo, nɛ nu'ʉ yʉ griego ɛ̨mbi ra Apolión. Pɛ nu rá thuhu nde da ma, gue nde di ts'oni 'bɛ'a gätho i ja. 12 Nuya rá mbʉdi ran ʉnbi bi thogui, pɛ ba ɛ̨h mi yoho yʉn ʉnbi. 13 Nɛ ná 'dato yʉm 'bɛhni bi huixt' rá thʉxi. 'Bex dá øcä n'da ra nde bi bøm bʉ ja yʉ́ dąni gue'ʉ mi ja bʉ goho yʉ́ ts'ąt'i ra mɛxa ngue ra oro i høpʉ ja rá hmi Oją. 14 Nɛ nu a ra nde bi 'yɛ̨mp'a ná 'dato yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i gue i ja bʉ rá thʉxi: “Dami xoc'ʉ goho yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i ngue nthu't'i bʉ ja ra dąthe Eufrates,” bi t'ɛ̨mbi. 15 Nɛ bi mba nsoqui, nguetho bi dø'mi da zøn ra ora, nɛ ra pa, nɛ ra ząna, nɛ ra jɛya da soc'ʉ. Nɛ da mba ʉ da hyo a ná hyu nją'i bʉ 'bʉh yʉ ją'i gätho ra ximhäi. 16 Nɛ yociɛnto millone yʉ dofʉi i hux yʉ ndøfani bi dɛn'ndʉ. Nugä dra Xuuagä dá øcä hangu na ngu bi mba. 17 Nɛ in ja bʉ 'bʉ má nugä yʉ ndøfani, nɛ nu'ʉ yʉ dofʉi madin tøgue bi däc yʉ́ tįya ra t'ɛgui ma cʉhʉ xʉn thɛni, xʉn c'ammi nɛ xʉn c'axt'i. Nɛ nu'ʉ yʉ́ yą yʉ ndøfani tengu yʉ́ yą yʉ dązate. Nɛ bi bøm bʉ ja yʉ́ nde yʉ ndøfani ra sibi nɛ ra 'bifi nɛ ra dɛspi. 18 Nɛ na hyu ram 'bede yʉ ją'i mi 'bʉcua ja ra ximhäi bi du nangue rán ʉnbi ra sibi, ra 'bifi nɛ ra dɛspi gue bi bøm bʉ yʉ́ nde yʉ ndøfani. 19 Nu yʉ ndøfani mi ja yʉ́ ts'ɛdi nangue 'bɛ'a bi bøm bʉ ja yʉ́ nde, nɛ mi ja ra ts'ɛdi yʉ́ 'yozʉ, nguetho yʉ́ 'yozʉ i ja yʉ́ yą tengu yʉ pozʉ di ʉnba yʉ ją'i. 20 Nɛ gätho mi'da yʉ ją'i gue him bi du, him bi päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni, pɛ guexta'a bi dąnde yʉ zįthu nɛ'ʉ yʉ hmite bi 'yøzɛhɛ, yʉ́n t'øt'e ra oro nɛ ra t'axi nɛ ra fɛxna t'ɛgui, nɛ ra do, nɛ yʉ za, yʉ hmite ʉ gue hingui nute nɛ hingui øhnahyą, nɛ hingui sä din 'yo. 21 Nɛ xingui ts'ʉ bi hyɛh yʉn t'øt'e xʉn ts'o. Guexta'a bin hyodu nɛ bim bądi nɛ bin 'yomt'ɛ̨ni, nɛ bim pɛ̨.