10
Ra t'ʉsøcuą i cą n'da rám 'bɛhni Oją
Nɛ nugä dra Xuuagä dá nugä man'da rám 'bɛhni Oją bá cąh mahɛ̨ts'i, mi ja rá ts'ɛdi. Nɛ bán 'youi n'da ra güi, nɛ mi comba ra 'bɛjʉni rá yą. Nɛ nu'a rá hmi bi yoxni tengu ra hyadi, nɛ nu'ʉ yʉ́ gua madi nɛqui tengu'bʉ n'da ra sibi. Nɛ mi cą n'da ra t'ʉsøcuą ma tʉnts'i. Nɛ nu'a rán 'yɛigua mí nɛmp'ʉ ja ra dądeją, nɛ nu'a rá gąhągua mi nɛmp'ʉ ja ra häi. Nɛ nu'a ram 'bɛhni nts'ɛdi bi mbafi, tengu'bʉ i mba a ra dązate. Nɛ nu'bʉ mi mbafi, 'bex dá øcä yoto yʉn gäni. Nɛ mí ɛ̨ngä xcá o't'ä ra søcuą 'bɛ'a dá nugä, pɛ 'bex dá øcä n'da ra nde mahɛ̨ts'i bi 'yɛ̨ngui: “'Yo guí o't'ya 'bɛ'a bi ma yʉn gäni, nguetho hingui sä gui ma 'bɛ'a bi man'ʉ.” Nɛ dá nugä rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i gue i 'bäpʉ ja ra deją nɛpʉ ja ra häi, bi 'uą'ts' rán 'yɛi bʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ bi ndønba rá thuhu Oją i 'bʉi nɛ dim 'bʉi maząi, gue bi 'yøt' mahɛ̨ts'i nɛ ra ximhäi nɛ ra deją nɛ gätho 'bɛ'a i jabʉ. Bi ndønba rá thuhu, gue majuąni hin da dø'mi mi'da yʉ pa 'bɛ'a din ja. Nɛ ɛ̨na, nu'bʉ bi huixt' rá thʉxi a ná yoto rám 'bɛhni Oją gue mi 'bʉhnʉ, 'bex din ja bʉya 'bɛ'a bi xi Oją yʉ́ pøngahyą maya'bʉ gue din ja, gue him mám fądi. Nɛ nu'a ra nde mahɛ̨ts'i bi 'yɛ̨ngä mahøn'a: “Nu'i, ní mba bʉ, bá cąn'a ra søcuą gue i cą'a rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i i 'bähnʉ ja ra deją nɛ ra häi.” Janangue'a dá mbagä bʉ mi 'bä'a ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i, nɛ dá xifi gue di 'dac'a ra søcuą. Nɛ nu'a ram 'bɛhni bi 'yɛ̨ngui: “Cąni, nɛ gui sa. Nɛ nu'bʉ gá sa, tengu'bʉ ra t'afit'asa bʉ dán zä ni nde, pɛ nu'bʉ bi mba bʉ ni foho ɛ̨mmɛ xtán ju bʉya.” 10 Nɛ dá cąngä ra søcuą bʉya, nɛ dá sagä a. Nɛ bin ja tengu bi xicä ram 'bɛhni, xʉ cʉhi 'bʉ má sagä, ɛ̨mmɛ xʉn ų, pɛ guepʉ ma foho, ɛ̨mmɛ xʉn ju. 11 Nɛ bi xiqui: “Jatho gui mamp'a rám hma Oją mahøn'a, hønbʉ go hapʉ 'bʉh yʉ ją'i 'dahma 'dan'yo bʉ na yą nɛ 'da n'danni yʉ́ häi, nɛpʉ 'bʉh yʉ ts'ʉt'abi.” Nɛ gue'a bi sicä a dra Xuuagä.