11
Yoho yʉ pøngahyą
Nɛ nugä dra Xuuagä, bin 'dacä n'da ra t'ɛni gue ra za, nɛ bi t'ɛ̨ngui: “Ní mba bʉ ja ra dąniją nɛ gui 'yɛni hangu na ndoho ra ngu. Nɛpʉ ja ra mɛxa i pøx yʉn t'unni yʉ ją'i.” Nɛ bi siqui ga pede hangu na ngu yʉ ją'i i thąnde Oją bʉ. Pɛ bi sicä: “O guí ɛni hangu na ndoho ra häi ma mbä't'i bʉ thi ja ra dąniją, nguetho bin t'un'dʉ yʉ ją'i 'dahma 'dan'yo bʉ na yą, gue'ʉ hingui pą Oją. Nɛ yote ma yozna din 'yo bʉ nɛ di ʉn'na rá hogahnini Oją.” Nɛ bi 'yɛ̨ngui: “Ga pɛnhdä bʉ yoho ma pøngahyą, nɛ da hye yʉ he tengu'bʉ i tu yʉ́ mbʉi. Nɛ n'da mahuąhi yo ciɛnto nɛ hyąte pa da man'a mam hmangä bʉ ʉ,” ɛ̨n Oją. Nɛ nu'ʉ yoho yʉ́ pøngahyą Oją, gue'ʉ mí u'ʉ yoho yʉ za ngue yʉ olivo, nɛ'ʉ yoho bʉ tøh yʉ lámpara gue i 'bäpʉ ja rá hmi ra Hmu mahɛ̨ts'i, gue'a di manda gätho ra ximhäi. Nɛ to'o im bɛ̨ni di ʉnba ʉ yoho yʉn 'yohʉ gue yʉ́ pøngahyą Oją, da bøn ra sibi bʉ yʉ́ nde ngue'a í zø'ʉ. Nɛ gue'a dí du'ʉ gätho yʉ́n sʉihʉ ʉ yoho yʉ́ pøngahyą Oją. Nɛ nu'ʉ yoho yʉ pøngahyą, din ja yʉ́ ts'ɛdi ngue di japi hin din 'ye gätho yʉ pa gue dim pøngahyą bʉ. Nɛ din ja rá ts'ɛdi gue gätho yʉ dehe di japi ngue din ji. Nɛ din ja yʉ́ ts'ɛdi hønt'a go 'bɛ'a man ʉnbi di ʉnba ra ximhäi, hønt'a go ní pa i nde. Nɛ nu'bʉ mi gua'a rá 'bɛfi Oją ʉ, 'bex bi bøm bʉ ja ra hyąhäi ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨ tengu n'da ran dątezate, rám 'bɛhni ra zįthu ɛ̨mmɛ nts'utho. Nɛ bi mba bʉ, bi zʉ'ʉ yoho yʉ́ pøngahyą Oją, nɛ bi dąha bi hyo ʉ. Nɛ nu'ʉ yʉ́ ngøc'yɛi ʉ yoho bi du, mi 'bɛm bʉ ja ra calle made ra dąhnini, gue n'dat'a ra hnini guepʉ bi du ra Hmu mahɛ̨ts'i bʉ ja ra pont'i. Nɛ nu'a ran ts'o bin ja bʉ ja ra dąhnini 'da'angu nan ts'oui bin ja bʉ ja ra hnini Sodoma, nɛpʉ ja ra häi Egipto. Nɛ nhyupa made bi mba yʉ ją'i gätho 'dahma 'dan'yo bʉ na yą gue bi nɛxpʉ gätho yʉ häi, bi hyɛ̨t'ʉ 'bom bʉ xí du. Nɛ him bi japi bi mba nt'ägui. 10 Nɛ gätho yʉ ją'i i 'bʉcua ja ra ximhäi bin johya 'bʉ mi du ʉ, nɛ nangue ran johya, bi un yʉn t'unni n'da ngu n'da, nɛ bi hyu yʉ́ mbʉi ngue hin di paha mahøn'a ʉ yʉ́ pøngahyą Oją, nguetho bi nu ran ʉnbi nangue 'bɛ'a bi 'yørpa ʉ. 11 Pɛ nu'bʉ mi tho a nhyupa made mi 'bom bʉ, pɛ Oją bi un ra xɛhyą mahøn'a, nɛ 'bex bi ndants'ʉ, nɛ gätho to'o bi nu, ɛ̨mmɛ bin su ʉ. 12 'Bex bá ɛ̨'a n'da ra nde mahɛ̨ts'i nts'ɛdi bin yą, bi 'yɛ̨mp'ʉ: “Ba ɛ̨cua ya,” bi 'yɛ̨na. Nɛ bi ndex mahɛ̨ts'i ʉ, in 'yohʉ n'da ra güi. Nɛ gätho yʉ́n sʉihʉ mi 'bäpʉ bi nu 'bɛ'a bin ja. 13 Nɛ nu'bʉ mi mba ʉ yʉ́ pøngahyą Oją, 'bex bi 'yąn ra häi bʉ ja ra dąhnini, ɛ̨mmɛ nts'utho. Nɛ ná 'dɛt'a ra xɛqui ra hnini bin ts'oni, yoto mahuąhi yʉ ją'i bi du nangue nts'ɛdi ra 'yąnhäi. Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i gue him bi du, ɛ̨mmɛ bin su, nɛ bi 'yɛ̨spa Oją mahɛ̨ts'i bʉya. 14 Nuya ná yoho yʉn ʉnbi bi thogui, nɛ 'bex ba ɛ̨'a ná hyu ran ʉnbi.
Ná yoto ra thʉxi
15 Nɛ nu'bʉ mi huixt' rá thʉxi a ná yoto ram 'bɛhni mahɛ̨ts'i gue mi 'bäpʉ, 'bexque nt'øde bʉ mahɛ̨ts'i xʉn ngu yʉ nde nts'ɛdi bin yą, bi 'yɛ̨na:
Nuya gätho ra ximhäi bi dą Oją ma Hmuhʉ,
nɛ'a ra Cristo bi huahni,
nɛ hønt'ʉ di manda bʉ høn'bʉ go njąm'bʉ maząi, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ nde i yą mahɛ̨ts'i.
16 Nɛ nu'ʉ 'däte magoho yʉ dąc'yɛi ngue mi hupʉ ja yʉ́n thuts'i di mbä't'a Oją bʉ mi hudi, bin dąnyahmu nɛ bi dąnde Oją. 17 Nɛ bi 'yɛ̨m 'bʉ mi dąnde:
Nu'i ma Oją ahe nte guí hɛ̨mbi,
Nu'i ząi guí 'bʉi, nɛ ząi gmi 'bʉi,
nuya gá dʉ'mi gá 'bɛrpa yʉ́ ts'ɛdi gätho mi'da,
nɛ da zä gui manda xʉn ho 'bɛ'a gätho i ja.
Dí xi ahe jamadi, ngue ya gá 'yuh ni ts'ɛdi tąte thoho.
18 Nu'ʉ yʉ ją'i i 'bʉpʉ hønbʉ go hapʉ i ja yʉ häi ɛ̨mmɛ bin cuɛ
ngue ya bi zøn ra ora da nu ran ʉnbi.
Nuya bi zøn ra ora da nu nin juąnbi, nɛ gätho ʉ xʉn du.
Bi zøn ra ora gue gui un'dʉ ya 'bɛ'a bi dą'ʉ ni 'yɛ̨hɛ nɛ ni pøngahyą.
Nɛ bi zøn ra ora gue gui un'dʉ yʉn t'unni gätho bi 'yɛ̨c'yɛi,
hønt'a go to'o i ja yʉ́ ts'ɛdi, nɛ'ʉ hin'yʉ yʉ́ ts'ɛdi.
Nɛ bi zøn ra ora, gue gui jua'ʉ gätho to'o di ʉnba yʉ́ miją'ihʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ.
19 Nɛ nu'bʉ mi gua'a bi man'ʉ yʉ dąc'yɛ̨i, dra Xuuagä dá nugä nsoqui ra dąniją mahɛ̨ts'i. Nɛ dá nugä ra huada i høpʉ mbo, guepʉ m'bɛ'ts'i ran hoqui bi 'yøt'ui Oją ʉ yʉ́ 'yɛ̨c'yɛi. Nɛ bin ja nts'ɛdi ra huɛi, nɛ bin thoni, nɛ yʉn gäni, nɛ bin ja n'da ra 'yąmhäi, nɛ bi hyøh yʉn do.